Eri alojen taiteilijoiden Rikki on uusi taideprojekti, joka kertoo mieleltään sairastuneiden kokemuksista, kertoo kollektiivin jäsen Juulia Jurvanen.

 

Kun näin Rikki-kollek­tiivin ensim­mäiset taiteel­liset julkaisut ja kävin heidän näytte­lyssään, olin vaikut­tunut. Minua kosketti sekä ammatil­li­sesti että myös henki­lö­koh­tai­sesti kollek­tiivin taitei­li­joiden tapa lähestyä mielen sairauksia ja kertoa kuntou­tu­mistaan tarinoita taiteen keinoin, kertoo Juulia Jurvanen.

Kollek­tiivi antaa vertais­tukea ja apua niille, jotka kärsivät mielen­ter­vey­son­gel­mista.

− On hienoa, että Rikki-projekti on avannut luovan kanavan kertoa rehel­li­sellä otteella psyyk­ki­sistä sairauk­sista ja niistä kuntou­tu­mi­sesta. Kollek­tiivi rikkoo tabuja puhumalla kaunis­te­le­matta ja ilman häpeää psyyk­ki­sistä sairauk­sista ja murtaa mielen­ter­veyteen liittyviä stigmoja raikkaalla tavalla.

Rikki toimii avoimesti ja kynnys tulla mukaan pidetään matalalla.

− Otin yhteyttä kollek­tiiviin ja pääsin mukaan ryhmään. Olen nyt ollut mukana yhdessä näytte­lyssä ja ohjannut työpajoja ja töitäni on projektin blogissa.

Juulia Jurvi­sella on sosio­nomin (AMK) ja taide­kas­vat­tajan (TaM) ‑tutkinnot. Hän tekee tällä hetkellä freelancerina monen­laisia töitä, joissa voi yhdistää nämä kaksi puolta itsestään.

− Olen opettanut muun muassa työväen­opis­tossa ja ammat­ti­kor­kea­kou­lussa sekä sosiaa­lialan eri toimi­pis­teissä. Olen juuri saanut apurahan omaan sarja­ku­va­ta­rinaan, joka käsit­telee läheiseni sairas­tu­mista bipolaa­ri­häi­riöön.

Rikki-projektilla on monenlaista toimintaa, johon pääsee tutustumaan Rikki-verkkosivuilla.

Projek­tissa järjes­tetään näytte­lyitä ja työpajoja, julkaistaan lehteä ja blogia. Mukana on noin sata taitei­lijaa, ja toimintaa koordinoi sarja­ku­va­tai­teilija ja kuvittaja Apila Pepita Miettinen. Hän toimii Rikki-lehden päätoi­mit­tajana ja laittoi myös aikoinaan koko projektin aluille.

− Kannustan mielen­ter­vey­s­asioista kiinnos­tu­neita sosiaa­lialan ammat­ti­laisia tutus­tumaan Rikki-projektin töihin meidän verkko­si­vuil­lamme. Omien asiakas­ryhmien kannalta voi olla hyödyksi tietää tällaisen kollek­tiivin olemas­sao­losta.

− On avartavaa lukea Rikki-blogia, joka raottaa ovea toisen­laiseen maailmaan kuin mistä kertovat vaikkapa verkon lukuisat muoti­blogit. Sosiaa­lialan ammat­ti­laisena on hyvä tutustua julkai­suihin, jotka tuovat näkyväksi palve­luiden käyttäjien näkökulman.

Rikki-blogiin voi kuka vain tarjota omaa taidettaan julkais­ta­vaksi. Rikki-lehden voi tilata työpai­kalle. Uusi numero on ilmes­ty­mässä syyskuussa. Lehdissä on sarja­kuvia, runoja, kuvitusta ja valokuvia. Lehden teokset ovat käsitelleet muun muassa masen­nusta, hulluksi leimaan­tu­mista, ahdis­tu­nei­suutta ja terapiassa käymistä.

− On tärkeää, että psyyk­kisiä sairauksia sairas­tavat ja niistä kuntou­tuvat haastavat meitä kohtaamaan omia ennak­ko­luu­lo­jamme niin ammat­ti­aut­tajina kuin muutoinkin kanssaih­misinä. Pohtimaan vallan ja eristä­misen, hyväk­sy­misen ja osalli­suuden teemoja yhteis­kun­nas­samme. Puhumalla avoimesti mielen­ter­vey­destä pyritään tasaver­tai­suuteen, joka tärkeä pyrkimys, kun ajattelen sitä sosiaa­lialan ammat­ti­laisena.

Taide ja sarjakuva ovat ylittä­mätön keino ilmaista omakoh­taisia tarinoita ja lisätä tietoi­suutta kipeistä ja peitel­lystä asioista. Taide on myös välineenä matala ja ketterä.

− Toisinaan Rikki-työpa­joihin osallistuu huono­kun­toi­siakin ihmisiä, ja heille kokemus on ollut todella voimaan­nuttava. Taiteen­te­ki­jälle ei mikään ole tabu, ja mitä tahansa teemaa voi käsitellä taiteen keinoin.

Helena Jaakkola