Eri alojen taiteilijoiden Rikki on uusi taideprojekti, joka kertoo mieleltään sairastuneiden kokemuksista, kertoo kollektiivin jäsen Juulia Jurvanen.

 

Kun näin Rikki-kol­lek­tii­vin ensim­mäi­set tai­teel­li­set jul­kai­sut ja kävin hei­dän näyt­te­lys­sään, olin vai­kut­tu­nut. Minua kos­ketti sekä amma­til­li­sesti että myös hen­ki­lö­koh­tai­sesti kol­lek­tii­vin tai­tei­li­joi­den tapa lähes­tyä mie­len sai­rauk­sia ja ker­toa kun­tou­tu­mis­taan tari­noita tai­teen kei­noin, ker­too Juulia Jurvanen.

Kollektiivi antaa ver­tais­tu­kea ja apua niille, jotka kär­si­vät mielenterveysongelmista.

− On hie­noa, että Rikki-pro­jekti on avan­nut luo­van kana­van ker­toa rehel­li­sellä otteella psyyk­ki­sistä sai­rauk­sista ja niistä kun­tou­tu­mi­sesta. Kollektiivi rik­koo tabuja puhu­malla kau­nis­te­le­matta ja ilman häpeää psyyk­ki­sistä sai­rauk­sista ja mur­taa mie­len­ter­vey­teen liit­ty­viä stig­moja raik­kaalla tavalla.

Rikki toimii avoimesti ja kynnys tulla mukaan pidetään matalalla.

− Otin yhteyttä kol­lek­tii­viin ja pää­sin mukaan ryh­mään. Olen nyt ollut mukana yhdessä näyt­te­lyssä ja ohjan­nut työ­pa­joja ja töi­täni on pro­jek­tin blogissa.

Juulia Jurvisella on sosio­no­min (AMK) ja tai­de­kas­vat­ta­jan (TaM) ‑tut­kin­not. Hän tekee tällä het­kellä free­lance­rina monen­lai­sia töitä, joissa voi yhdis­tää nämä kaksi puolta itsestään.

− Olen opet­ta­nut muun muassa työ­väen­opis­tossa ja ammat­ti­kor­kea­kou­lussa sekä sosiaali­alan eri toi­mi­pis­teissä. Olen juuri saa­nut apu­ra­han omaan sar­ja­ku­va­ta­ri­naan, joka käsit­te­lee lähei­seni sai­ras­tu­mista bipolaarihäiriöön.

Rikki-projektilla on monenlaista toimintaa, johon pääsee tutustumaan Rikki-verkkosivuilla.

Projektissa jär­jes­te­tään näyt­te­lyitä ja työ­pa­joja, jul­kais­taan leh­teä ja blo­gia. Mukana on noin sata tai­tei­li­jaa, ja toi­min­taa koor­di­noi sar­ja­ku­va­tai­tei­lija ja kuvit­taja Apila Pepita Miettinen. Hän toi­mii Rikki-leh­den pää­toi­mit­ta­jana ja lait­toi myös aikoi­naan koko pro­jek­tin aluille.

− Kannustan mie­len­ter­vey­s­asioista kiin­nos­tu­neita sosiaali­alan ammat­ti­lai­sia tutus­tu­maan Rikki-pro­jek­tin töi­hin mei­dän verk­ko­si­vuil­lamme. Omien asia­kas­ryh­mien kan­nalta voi olla hyö­dyksi tie­tää täl­lai­sen kol­lek­tii­vin olemassaolosta.

− On avar­ta­vaa lukea Rikki-blo­gia, joka raot­taa ovea toi­sen­lai­seen maa­il­maan kuin mistä ker­to­vat vaik­kapa ver­kon lukui­sat muo­ti­blo­git. Sosiaalialan ammat­ti­lai­sena on hyvä tutus­tua jul­kai­sui­hin, jotka tuo­vat näky­väksi pal­ve­lui­den käyt­tä­jien näkökulman.

Rikki-blo­giin voi kuka vain tar­jota omaa tai­det­taan jul­kais­ta­vaksi. Rikki-leh­den voi tilata työ­pai­kalle. Uusi numero on ilmes­ty­mässä syys­kuussa. Lehdissä on sar­ja­ku­via, runoja, kuvi­tusta ja valo­ku­via. Lehden teok­set ovat käsi­tel­leet muun muassa masen­nusta, hul­luksi lei­maan­tu­mista, ahdis­tu­nei­suutta ja tera­piassa käymistä.

− On tär­keää, että psyyk­ki­siä sai­rauk­sia sai­ras­ta­vat ja niistä kun­tou­tu­vat haas­ta­vat meitä koh­taa­maan omia ennak­ko­luu­lo­jamme niin ammat­ti­aut­ta­jina kuin muu­toin­kin kans­saih­mi­sinä. Pohtimaan val­lan ja eris­tä­mi­sen, hyväk­sy­mi­sen ja osal­li­suu­den tee­moja yhteis­kun­nas­samme. Puhumalla avoi­mesti mie­len­ter­vey­destä pyri­tään tasa­ver­tai­suu­teen, joka tär­keä pyr­ki­mys, kun ajat­te­len sitä sosiaali­alan ammattilaisena.

Taide ja sar­ja­kuva ovat ylit­tä­mä­tön keino ilmaista oma­koh­tai­sia tari­noita ja lisätä tie­toi­suutta kipeistä ja pei­tel­lystä asioista. Taide on myös väli­neenä matala ja ketterä.

− Toisinaan Rikki-työ­pa­joi­hin osal­lis­tuu huo­no­kun­toi­sia­kin ihmi­siä, ja heille koke­mus on ollut todella voi­maan­nut­tava. Taiteentekijälle ei mikään ole tabu, ja mitä tahansa tee­maa voi käsi­tellä tai­teen keinoin.

Helena Jaakkola