Eri alojen taiteilijoiden Rikki on uusi taideprojekti, joka kertoo mieleltään sairastuneiden kokemuksista, kertoo kollektiivin jäsen Juulia Jurvanen.

 

Kun näin Rik­ki-kollek­ti­ivin ensim­mäiset taiteel­liset julka­isut ja kävin hei­dän näyt­telyssään, olin vaikut­tunut. Min­ua kos­ket­ti sekä ammatil­lis­es­ti että myös henkilöko­htais­es­ti kollek­ti­ivin taiteil­i­joiden tapa läh­estyä mie­len sairauk­sia ja ker­toa kuntou­tu­mis­taan tari­noi­ta taiteen keinoin, ker­too Juu­lia Jur­va­nen.

Kollek­ti­ivi antaa ver­tais­tukea ja apua niille, jot­ka kär­sivät mie­len­ter­veysongelmista.

− On hienoa, että Rik­ki-pro­jek­ti on avan­nut luo­van kana­van ker­toa rehellisel­lä otteel­la psyykki­sistä sairauk­sista ja niistä kuntou­tu­mis­es­ta. Kollek­ti­ivi rikkoo tabu­ja puhu­mal­la kau­nis­telemat­ta ja ilman häpeää psyykki­sistä sairauk­sista ja mur­taa mie­len­ter­vey­teen liit­tyviä stig­mo­ja raikkaal­la taval­la.

Rikki toimii avoimesti ja kynnys tulla mukaan pidetään matalalla.

− Otin yhteyt­tä kollek­ti­ivi­in ja pääsin mukaan ryh­mään. Olen nyt ollut mukana yhdessä näyt­telyssä ja ohjan­nut työ­pa­jo­ja ja töitäni on pro­jek­tin blo­gis­sa.

Juu­lia Jurvisel­la on sosionomin (AMK) ja taidekas­vat­ta­jan (TaM) ‑tutkin­not. Hän tekee täl­lä het­kel­lä free­lance­ri­na mon­en­laisia töitä, jois­sa voi yhdis­tää nämä kak­si puol­ta itses­tään.

− Olen opet­tanut muun muas­sa työväenopis­tossa ja ammat­tiko­rkeak­oulus­sa sekä sosi­aalialan eri toimip­is­teis­sä. Olen juuri saanut apu­ra­han omaan sar­jaku­vatari­naan, joka käsit­telee läheiseni sairas­tu­mista bipo­laar­i­häir­iöön.

Rikki-projektilla on monenlaista toimintaa, johon pääsee tutustumaan Rikki-verkkosivuilla.

Pro­jek­tis­sa jär­jestetään näyt­te­ly­itä ja työ­pa­jo­ja, julka­istaan lehteä ja blo­gia. Mukana on noin sata taiteil­i­jaa, ja toim­intaa koordi­noi sar­jaku­vataiteil­i­ja ja kuvit­ta­ja Api­la Pepi­ta Miet­ti­nen. Hän toimii Rik­ki-lehden pää­toimit­ta­jana ja lait­toi myös aikoinaan koko pro­jek­tin aluille.

− Kan­nus­tan mie­len­ter­veysasioista kiin­nos­tunei­ta sosi­aalialan ammat­ti­laisia tutus­tu­maan Rik­ki-pro­jek­tin töi­hin mei­dän verkko­sivuil­lamme. Omien asi­akas­ryh­mien kannal­ta voi olla hyödyk­si tietää täl­laisen kollek­ti­ivin ole­mas­saolosta.

− On avar­tavaa lukea Rik­ki-blo­gia, joka raot­taa ovea toisen­laiseen maail­maan kuin mis­tä ker­to­vat vaikka­pa verkon lukuisat muotiblog­it. Sosi­aalialan ammat­ti­laise­na on hyvä tutus­tua julka­isui­hin, jot­ka tuo­vat näkyväk­si palvelu­iden käyt­täjien näkökul­man.

Rik­ki-blogi­in voi kuka vain tar­jo­ta omaa taidet­taan julka­istavak­si. Rik­ki-lehden voi tila­ta työ­paikalle. Uusi numero on ilmestymässä syysku­us­sa. Lehdis­sä on sar­jaku­via, runo­ja, kuvi­tus­ta ja val­oku­via. Lehden teok­set ovat käsitelleet muun muas­sa masen­nus­ta, hul­luk­si leimaan­tu­mista, ahdis­tuneisu­ut­ta ja ter­api­as­sa käymistä.

− On tärkeää, että psyykkisiä sairauk­sia sairas­ta­vat ja niistä kuntoutu­vat haas­ta­vat meitä kohtaa­maan omia ennakkolu­u­lo­jamme niin ammat­ti­aut­ta­ji­na kuin muu­toinkin kans­saih­mis­inä. Pohti­maan val­lan ja eristämisen, hyväksymisen ja osal­lisu­u­den teemo­ja yhteiskun­nas­samme. Puhu­mal­la avoimesti mie­len­ter­vey­destä pyritään tasaver­taisu­u­teen, joka tärkeä pyrkimys, kun ajat­te­len sitä sosi­aalialan ammat­ti­laise­na.

Taide ja sar­jaku­va ovat ylit­tämätön keino ilmaista omako­htaisia tari­noi­ta ja lisätä tietoisu­ut­ta kipeistä ja peit­ellystä asioista. Taide on myös väli­neenä mata­la ja ket­terä.

− Toisi­naan Rik­ki-työ­pa­joi­hin osal­lis­tuu huonokun­toisi­akin ihmisiä, ja heille koke­mus on ollut todel­la voimaan­nut­ta­va. Taiteen­tek­i­jälle ei mikään ole tabu, ja mitä tahansa teemaa voi käsitel­lä taiteen keinoin.

Hele­na Jaakko­la