Talentiaa luotsaa nyt eteenpäin maan nuorin ay-pomo, joka luottaa yhteisön voimaan ja perää tasa-arvoa työelämään.

 

 

Talen­tia valitsi mar­ras­kuun lopulla uudeksi joh­ta­jaksi tam­pe­re­lai­sen Jenni Karsion. Hänestä tuli tiet­tä­västi Suomen nuo­rin ay-pomo.

Karsio on 36-vuo­tias lail­lis­tettu sosi­aa­li­työn­te­kijä, yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri ja kah­den lap­sen äiti Tampereelta.

Hän on myös pit­kän lin­jan vai­kut­taja Talentiassa.

– Kun menin nuo­rena opis­ke­li­jana yli­opis­tolle, tuu­to­rit oli­vat vas­tassa Talentian kas­sit hei­luen. Luin saa­miani esit­teitä käm­pällä ja soi­tin vielä äidille ja ker­roin, että aion liit­tyä Talentiaan. Hänkin on sosi­aa­li­työn­te­kijä. Hän sanoi, että anna mennä vaan, siellä on pal­jon, mihin voit osallistua.

Karsio liit­tyi. Päätös on ohjan­nut hänen elä­määnsä siitä läh­tien. Hän meni mukaan TaSOn toi­min­taan. Se on Talentian val­ta­kun­nal­li­nen sosiaali­alan opis­ke­li­joi­den yhdistys.

Kerran TaSOn ilta­ti­lai­suu­dessa puhut­tiin sosiaali­alan äänestä yhteis­kun­nassa ja mie­tit­tiin, miten sitä saa­daan esille ja miten voimme tehdä sen yhdessä, hän kertoo.

– Se oli minulle voi­maan­tu­mi­sen koke­mus. Ajattelin, että juuri tätä minä haluan tehdä.

Hän nousi val­ta­kun­nal­li­sen opis­ke­li­ja­jär­jes­tön hal­li­tuk­seen, vara­pu­heen­joh­ta­jaksi ja puheen­joh­ta­jaksi. Valmistumisen jäl­keen hän liit­tyi Pirkanmaan Talentian alueyh­dis­tyk­seen ja jat­koi sieltä Talentian liit­to­val­tuus­toon ja sen puheen­joh­ta­jaksi. Vuonna 2017 hänet valit­tiin jär­jes­tön hal­li­tuk­seen ja työ­elä­mä­toi­mi­kun­nan puheenjohtajaksi.

Ay-toi­min­nasta tuli Jenni Karsiolle tär­kein vapaa-ajan har­ras­tus. Pianonsoitto ja kuo­ro­laulu jäi­vät taka-alalle. Musiikki kul­kee silti edel­leen mukana koi­ra­len­keillä kuu­lok­keista. Musiikki antaa tilai­suu­den kokea tun­teita ja aja­tuk­sille tilaa keh­key­tyä, hän sanoo.

– Syntyi aja­tus, miten tär­keää on, että Talentiassa toi­mi­mi­nen antaa meille tun­te­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia. Emme ole vain asian­tun­tija- ja pal­ve­lu­kon­septi. Talentia on mei­dän yhtei­nen liike. Tarvitsemme yhtei­sön, joka antaa meille uusia näkö­kul­mia. Näemme, mikä mer­ki­tys vai­kut­ta­mi­sella on parem­man työ­elä­män saavuttamiseksi.

Talentia on muutoksen pyrkivä liike

Puheenjohtajakampanjan aikana Karsio puhui Talentiasta yhtei­sönä ja liik­keenä. Sitä hän haluaa vah­vis­taa omalla kau­del­laan. Yhteisö ja sen tuki anta­vat voi­maa ja itse­luot­ta­musta. Jokainen talen­tia­lai­nen toh­tii tuoda esiin omaa osaa­mista ja näke­mystä, jota työ sosiaali­alalla tuo.

Hän soisi, että talen­tia­lai­sia toi­mii kai­killa poliit­ti­sen pää­tök­sen­teon, kou­lu­tuk­sen ja työ­elä­män foo­ru­meilla sanoit­ta­massa sosiaali­alan asian­tun­te­musta ja ratkaisuja.

– Ammattijärjestö on tär­keä arvo­toi­mija yhteis­kun­nassa. Meidän pitää tuoda roh­keasti näkö­kul­miamme kes­kus­te­luun, jotka liit­ty­vät yhteis­kun­nassa par­hail­laan menossa ole­viin muutoksiin.

Liiton pitää tukea jäsen­ten ja alueyh­dis­tys­ten  vai­kut­ta­mis­osaa­mista, Karsio sanoo.

– Tarvitsemme talen­tia­lai­sia luot­ta­mus­mie­heksi ja työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tuiksi. Tarvitsemme myös uutta yhteis­työtä emo-Talentian ja yhdis­tys­ten välillä.

– Talentia ei ole vain jokin ins­tanssi, joka tekee asioita. Talentia olemme me.

Karsio pitää puheen­joh­ta­ja­kau­tensa tär­keänä tavoit­teena val­voa jäsen­ten etuja sote-uudis­tuk­sessa. Talentialla on vai­kut­ta­mi­sen paikka myös sote-ammat­ti­lais­ten työ­eh­to­so­pi­muk­sen rakentamisessa.

– Tulevat rat­kai­sut kos­ke­vat lii­ton jäse­niä monin tavoin. Niissä rat­kais­taan, missä ja miten työ­tämme teh­dään ja mikä on alan palkkaus.

Sote-työehtosopimusten synnyttämisessä on Talentialle vaikuttamisen paikka.

Myös var­hais­kas­va­tuk­sessa työs­ken­te­le­vien jäsen­ten tilanne vaa­tii Talentialta työtä, uusi puheen­joh­taja sanoo. Vaikka var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mien teh­tä­vän­ku­vaa ei viral­li­sesti vielä ole, monet kun­nat luo­vat omia teh­tä­vän­ku­via ja mak­sa­vat sosio­no­meille vähem­män palk­kaa kuin var­hais­kas­va­tuk­sen opettajille.

– Talentian pitää saada teh­tä­vä­kuva vas­taa­maan var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mien asiantuntijuutta.

– Meiltä tar­vi­taan aktii­vi­sia tekoja sen eteen, että työ­olot, asia­kas­mää­rät ja palk­kaus ovat kun­nossa eri sek­to­reilla koko Suomessa. Ansaitsemme työn, jossa voimme hyvin ja jota arvostetaan.

Työmarkkinoiden epätasa-arvon poistamiseen tarvitaan yhteistyötä

Työnsarkaa on myös työ­mark­ki­noi­den epä­tasa-arvon pois­ta­mi­sessa, Karsio sanoo. Naisalat ovat edel­leen palk­ka­kuo­passa. Se kos­kee myös kor­keasti kou­lu­tet­tuja aloja. Vinoutuman kor­jaa­mi­seen tar­vi­taan Talentiaa leveämpi harteita.

– Pyrkimys tasa-arvoi­seen ja yhden­ver­tai­seen yhteis­kun­taan on koko ay-liik­keen tehtävä.

Hän kut­suu­kin ay-lii­kettä yhteistyöhön.

– Edellisellä työ­eh­to­so­pi­mus­kier­rok­sella näh­tiin jär­jes­tö­jen kes­ki­näistä nok­ki­mista somessa. Ymmärrän, että sii­hen johti huoli omasta jäsen­han­kin­nasta, kun ay-liike menet­tää jäse­nis­töä. Meidän pitää kui­ten­kin istua alas ja miet­tiä, mitä voimme tehdä asialle yhdessä. Talentia on pär­jän­nyt jäsen­han­kin­nassa hyvin. Sen jäsen­määrä on kas­va­nut, ja mukaan tulee myös nuo­ria. Tällä haa­vaa yli puo­let jäse­nistä on alle 40-vuotiaita.

– Ay-liike on arvo­liike. Meidän pitää yhdessä pys­tyä perus­te­le­maan nuo­rille, mihin meitä tar­vi­taan muut­tu­vassa työmaailmassa.

Samasta syystä hän aika­naan kiin­nos­tui sosiaalialasta.

– Työn eet­ti­nen perusta ja arvot vakuut­ti­vat minut. Työ sosiaali­alalla raken­taa ja kehit­tää yhteis­kun­taa. Se aja­tus kan­taa edelleen.

Sosiaaliala on täynnä uramahdollisuuksia

Uusi puheen­joh­taja tulee Tampereelta, jossa Karsio työs­ken­teli ensi- ja tur­va­ko­ti­pal­ve­lui­den joh­ta­jana kuusi viime vuotta.

Uransa hän aloitti Valkeakoskella alue­sai­raa­lan ainoana sosi­aa­li­työn­te­ki­jänä ja poti­las­asia­mie­henä. Sieltä hän siir­tyi Tampereen yli­opis­tol­li­seen sai­raa­laan sosi­aa­li­työn­te­ki­jäksi. Hän työs­ken­teli siellä muun muassa päihde­psykiatrian polikli­ni­kalla ja teki töitä päih­teitä käyt­tä­vien vau­va­per­hei­den kanssa.

Ansaitsemme työn, jossa voimme hyvin ja jota arvostetaan.

Sitten sil­mään osui ilmoi­tus, jossa haet­tiin vetä­jää ensi- ja turvakotiin.

– Ajattelin, että siinä työssä yhdis­ty­vät arvot ja osaa­mi­nen, jota olen saa­nut vau­va­per­heistä ja lähi­suh­de­vä­ki­val­lasta. Halusin syven­tää osaa­mis­tani ja päästä kehit­tä­mään jär­jes­töä, Karsio muis­te­lee hyp­pyä järjestöpuolelle.

Järjestö on ket­terä toi­mija, hän huo­masi. Siellä voi viedä nopeasti asioita läpi. Karsion kau­della Tampereelle avau­tui toi­nen tur­va­koti, ensi­ko­din pal­ve­lut uudis­tui­vat ja joh­ta­mis­ra­kenne muuttui.

Hän uskoo, että työ­ko­ke­mus joh­ta­mi­sesta antaa eväitä myös työ­hön Talentiassa.

Karsio kan­nus­taa näke­mään sosiaali­alan laa­jat ura­mah­dol­li­suu­det. On tär­keää, että kor­keissa joh­to­teh­tä­vissä on alan subs­tans­sio­saa­mista. Toisaalta ala tar­joaa pal­jon mah­dol­li­suuk­sia syven­tää ja laa­jen­taa osaa­mista myös sivusuunnassa.

– Alalla on auen­nut uusia mah­dol­li­suuk­sia tehdä uraa. Esimerkiksi sote­uu­dis­tuk­sen val­mis­telu vetää nyt sosiaali­alan asiantuntijoita.

Karsio jat­kaa asu­mista Tampereella aina­kin tois­tai­seksi. Puoliso työs­ken­te­lee siellä opet­ta­jana yli­opis­tolla. Kulkeminen liit­toon toi­mis­toon Helsinkiin on tut­tua luottamustehtävistä.

– Korona-aika on näyt­tä­nyt, että työtä voi tehdä etä­nä­kin. Toisaalta puheen­joh­taja edus­taa koko jäse­nis­töä, joten kul­ke­mi­sesta ympäri Suomen tulee tär­keä osa työtä, kun aika sen sallii.

Jaana Laitinen