Vaikka maakunta- ja sote-uudistusten aikatauluja väljennettiin alkukesästä, maakuntien työehtojen ja työntekijöiden asemaan liittyvät valmistelut etenevät. Työtä varten on perustettu maakunnan neuvottelukunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin Talentian Tero Ristimäki.

 

Julk­isalan koulutet­tu­jen neu­vot­telu­jär­jestö Juko perusti uuden maakun­nan neu­vot­telukun­nan kesäku­us­sa. Se johtaa tule­vien maakun­tien sopimus­toim­intaa ja päät­tää maakun­tia ja maakun­tien yhtiöitä koske­vien työ-­ ja virkae­htosopimusten hyväksymis­es­tä tai hylkäämis­es­tä sekä valvoo oma­l­ta osaltaan virka­ ja työe­htosopimusten nou­dat­tamista.

Maakun­nan neu­vot­telukun­nan tehtävänä on myös kehit­tää päälu­ot­ta­mus­mi­esten ja luot­ta­mus­mi­esten osaamista koulu­tuk­sil­la sekä kehit­tää luot­ta­mus­mi­esten toimin­nan tukea yhteistyössä Jukon toimis­ton ja ammat­tili­it­to­jen kanssa.

– Neu­vot­telukun­ta tulee vahvis­ta­maan kun­nista, kun­tay­htymistä ja val­ti­ol­ta uusien maakun­tien ja niiden yhtiöi­den palveluk­seen siir­tyvien juko­lais­ten ase­maa neu­vot­telupöy­dis­sä ja työ­paikoil­la, Tero Ris­timä­ki sanoo.

Näkyvintä työtämme ovat tulevat työehtosopimukset ja niiden sisältö eli työsuhteen ehdot sekä luottamusmiestoiminta.

Maakun­nan neu­vot­telukun­ta on pää­sopi­ja­jär­jestö Jukon organ­isaa­tio, joka vas­taa kaikkien Jukon jäsen­li­it­to­jen – myös Tal­ent­ian – tule­vien maakun­tien sopimusten neu­vot­te­lu­toimin­nas­ta. Jukos­sa on toimin­ut ennen jo maakun­nan neu­vot­telukun­taa kirkon, kun­nan, val­tion ja yliopis­ton neu­vot­telukun­nat.

– Jäsenelle näkyv­in­tä työtämme ovat tule­vat työe­htosopimuk­set ja niiden sisältö eli työ­suh­teen ehdot. Toinen näkyvä osa on Jukon maakun­tien päälu­ot­ta­mus­miehet ja luot­ta­mus­miehet. He saa­vat Jukol­ta val­takir­jansa neu­votel­la jäsen­ten asioista paikallis­es­ti maakun­tatyö­nan­ta­jan kanssa.

Vanhat sopimukset antavat pohjan

Jukos­sa on arvioitu, että noin 42 400 juko­laista siir­ty­isi maakun­ti­in, tal­en­tialaiset hei­dän joukos­saan. Tule­vis­sa sopimus­rak­en­teis­sa nykyiset kunta­alan pää­sopi­ja­jär­jestöt Koho (Tehy ja Super), Kun­tau­nioni (JHL, Jyty) sekä Juko tule­vat jatka­maan maakun­tien neu­vot­telupöy­dis­sä.

Maakun­nis­sa tai niiden yri­tyk­sis­sä ei vielä ole työ­ ja virkae­htosopimuk­sia, vaan pää­sopi­ja­jär­jestöt ja työan­ta­jaa edus­ta­va Kun­tatyö­nan­ta­jat KT neu­vot­tel­e­vat sopimusten soveltamisa­loista, sopimusko­htai­sista sopimu­sos­a­puolista ja myöhem­min myös tarkem­mista sisäl­löistä.

– Seu­raavak­si on tarkoi­tus käy­dä keskuste­lut siitä, mitä sopimusa­lo­ja tule­vis­sa maakun­nis­sa on. Nyky­i­sistä kun­nan sopimusa­loista KVTES, tekni­ikan sopimus ja lääkärisopimus luo­vat poh­jan myös maakun­tien sopimuk­sille, ker­too Ris­timä­ki.

Tal­en­tialais­ten työe­hdoista kun­nis­sa on sovit­tu kun­nal­lisen yleisen virka­ ja työe­htosopimuk­sen KVTES:sen mukaan. Vielä on auki se, tuleeko maakun­ti­in sote­sopimus vai jatke­taanko KVTES:n poh­jal­ta.

– Sopimusten sisäl­löstä ei vielä ole keskustel­tu. Tal­ent­ian tavoit­teena on, että uusien sopimusten sisäl­lön tulee olla vähin­tään KVTES:n tasol­la, toteaa Ris­timä­ki.

Vahvistusta talentialaisille

Maakun­nan neu­vot­telukun­nas­sa ovat edustet­tuina Tal­en­tia, Lääkärikartel­li, joka koos­t­uu Lääkärili­itos­ta, Ham­maslääkärili­itos­ta ja Eläin­lääkärili­itos­ta sekä Ter­vey­den­hoita­jali­it­to, KTN – Kun­tatekniset ja akavalais­ten pienem­pi­en liit­to­jen kokoa­mali­itot JEA ja Vaka­va. Maakun­nan neu­vot­telukun­nan vara­puheen­jo­hta­jak­si valit­ti­in Lau­ra Lind­holm Lääkärikartel­lista.

Maakun­nan neu­vot­telukun­nan alaisu­u­teen perustet­ti­in kak­si jaos­toa: ter­vey­den­huolto­jaos­to ja val­tion jaos­to, jot­ka toimi­vat määräaikaise­na siir­tymäkau­den ajan.

Sote-uudistukseen tullut aikalisä käytetään maakunnan neuvottelukunnassa tarkasti hyväksi.

Tero Ris­timäen val­in­ta maakun­nan neu­vot­telukun­nan puheen­jo­hta­jak­si vahvis­taa tal­en­tialais­ten ase­maa maakun­nis­sa.

– Olemme nyt mukana aikaisem­paa vahvem­min Jukon neu­vot­te­lu­toimin­nas­sa ja tule­vien maakun­tien työ­ ja virkae­htosopimusjär­jestelmän ja sopimus­rak­en­tei­den uud­is­tamises­sa, ker­too Ris­timä­ki.

Maakun­nan neu­vot­telukun­ta tulee aset­ta­maan Jukon neu­vot­te­lu­tavoit­teet ja otta­maan kan­taan neu­vot­telu­jen tulok­si­in. Jatkos­sa maakun­nan neu­vot­telukun­nan puheen­jo­hta­ja tulee istu­maan myös neu­vot­telupöy­dässä.

Syksyllä päästään tositoimiin

Aikataulut maakunta­ ja sote­-uud­is­tuk­sen osalta menivät uusik­si alkukesäl­lä. Aikalisä käytetään maakun­nan neu­vot­telukun­nas­sa tarkasti hyväk­si, sanoo Ris­timä­ki.

– Neu­vot­te­lut uud­es­ta sopimusjär­jestelmästä alka­vat heti lomien jäl­keen. Jos muu­ta ei päätetä, valmista pitäisi tul­la lokaku­un lop­pu­un 2017 men­nessä. Sen jäl­keen alka­vat neu­vot­te­lut sopimusten sisäl­löistä.

Juuri nyt on ollut ajanko­htais­in­ta päät­tää neu­vot­te­lu­tavoit­teista se, mitä sopimusa­lo­ja tule­vis­sa maakun­nis­sa ja uusi­u­tu­vis­sa kun­nis­sa on 1.1.2020 jäl­keen ja ketkä ovat sopi­jaos­a­puo­lia sekä mil­laisel­la miehi­tyk­sel­lä neu­vot­telupöy­dis­sä tule­vaisu­udessa istu­taan.

– Sote­-kokeilui­hinkin on valmis­taudut­ta­va. Maakun­tien valmis­te­lut jatku­vat, ja Jukon henkilöstön edus­ta­jien osalta tarvi­taan neu­vot­telukun­nas­ta ohjeis­tus­ta, lin­jauk­sia ja viestin­nän kehit­tämistä.

– Luot­ta­mus­miesjär­jestelmän osalta neu­vot­telukun­ta tulee valmis­tele­maan luot­ta­mus­mies­vaalio­hjeen ja anta­maan suun­tavi­ivat luot­ta­mus­mi­esten koulu­tuk­sen kehit­tämisek­si, sanoo Ris­timä­ki.

Hele­na Jaakko­la