Vaikka maakunta- ja sote-uudistusten aikatauluja väljennettiin alkukesästä, maakuntien työehtojen ja työntekijöiden asemaan liittyvät valmistelut etenevät. Työtä varten on perustettu maakunnan neuvottelukunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin Talentian Tero Ristimäki.

 

Julki­sa­lan kou­lu­tet­tu­jen neu­vot­te­lu­jär­jestö Juko perusti uuden maa­kun­nan neu­vot­te­lu­kun­nan kesä­kuussa. Se joh­taa tule­vien maa­kun­tien sopi­mus­toi­min­taa ja päät­tää maa­kun­tia ja maa­kun­tien yhtiöitä kos­ke­vien työ-­ ja vir­kaeh­to­so­pi­mus­ten hyväk­sy­mi­sestä tai hyl­kää­mi­sestä sekä val­voo omalta osal­taan virka­ ja työ­eh­to­so­pi­mus­ten noudattamista.

Maakunnan neu­vot­te­lu­kun­nan teh­tä­vänä on myös kehit­tää pää­luot­ta­mus­mies­ten ja luot­ta­mus­mies­ten osaa­mista kou­lu­tuk­silla sekä kehit­tää luot­ta­mus­mies­ten toi­min­nan tukea yhteis­työssä Jukon toi­mis­ton ja ammat­ti­liit­to­jen kanssa.

– Neuvottelukunta tulee vah­vis­ta­maan kun­nista, kun­tayh­ty­mistä ja val­tiolta uusien maa­kun­tien ja nii­den yhtiöi­den pal­ve­luk­seen siir­ty­vien juko­lais­ten ase­maa neu­vot­te­lu­pöy­dissä ja työ­pai­koilla, Tero Ristimäki sanoo.

Näkyvintä työtämme ovat tulevat työehtosopimukset ja niiden sisältö eli työsuhteen ehdot sekä luottamusmiestoiminta.

Maakunnan neu­vot­te­lu­kunta on pää­so­pi­ja­jär­jestö Jukon orga­ni­saa­tio, joka vas­taa kaik­kien Jukon jäsen­liit­to­jen – myös Talentian – tule­vien maa­kun­tien sopi­mus­ten neu­vot­te­lu­toi­min­nasta. Jukossa on toi­mi­nut ennen jo maa­kun­nan neu­vot­te­lu­kun­taa kir­kon, kun­nan, val­tion ja yli­opis­ton neuvottelukunnat.

– Jäsenelle näky­vintä työ­tämme ovat tule­vat työ­eh­to­so­pi­muk­set ja nii­den sisältö eli työ­suh­teen ehdot. Toinen näkyvä osa on Jukon maa­kun­tien pää­luot­ta­mus­mie­het ja luot­ta­mus­mie­het. He saa­vat Jukolta val­ta­kir­jansa neu­vo­tella jäsen­ten asioista pai­kal­li­sesti maa­kun­ta­työ­nan­ta­jan kanssa.

Vanhat sopimukset antavat pohjan

Jukossa on arvioitu, että noin 42 400 juko­laista siir­tyisi maa­kun­tiin, talen­tia­lai­set hei­dän jou­kos­saan. Tulevissa sopi­mus­ra­ken­teissa nykyi­set kunta­alan pää­so­pi­ja­jär­jes­töt Koho (Tehy ja Super), Kuntaunioni (JHL, Jyty) sekä Juko tule­vat jat­ka­maan maa­kun­tien neuvottelupöydissä.

Maakunnissa tai nii­den yri­tyk­sissä ei vielä ole työ­ ja vir­kaeh­to­so­pi­muk­sia, vaan pää­so­pi­ja­jär­jes­töt ja työ­an­ta­jaa edus­tava Kuntatyönantajat KT neu­vot­te­le­vat sopi­mus­ten sovel­ta­mis­aloista, sopi­mus­koh­tai­sista sopi­mus­os­a­puo­lista ja myö­hem­min myös tar­kem­mista sisällöistä.

– Seuraavaksi on tar­koi­tus käydä kes­kus­te­lut siitä, mitä sopi­musa­loja tule­vissa maa­kun­nissa on. Nykyisistä kun­nan sopi­mus­aloista KVTES, tek­nii­kan sopi­mus ja lää­kä­ri­so­pi­mus luo­vat poh­jan myös maa­kun­tien sopi­muk­sille, ker­too Ristimäki.

Talentialaisten työ­eh­doista kun­nissa on sovittu kun­nal­li­sen ylei­sen virka­ ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen KVTES:sen mukaan. Vielä on auki se, tuleeko maa­kun­tiin sote­sopimus vai jat­ke­taanko KVTES:n pohjalta.

– Sopimusten sisäl­löstä ei vielä ole kes­kus­teltu. Talentian tavoit­teena on, että uusien sopi­mus­ten sisäl­lön tulee olla vähin­tään KVTES:n tasolla, toteaa Ristimäki.

Vahvistusta talentialaisille

Maakunnan neu­vot­te­lu­kun­nassa ovat edus­tet­tuina Talentia, Lääkärikartelli, joka koos­tuu Lääkäriliitosta, Hammaslääkäriliitosta ja Eläinlääkäriliitosta sekä Terveydenhoitajaliitto, KTN – Kuntatekniset ja aka­va­lais­ten pie­nem­pien liit­to­jen kokoa­ma­lii­tot JEA ja Vakava. Maakunnan neu­vot­te­lu­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin Laura Lindholm Lääkärikartellista.

Maakunnan neu­vot­te­lu­kun­nan alai­suu­teen perus­tet­tiin kaksi jaos­toa: ter­vey­den­huol­to­jaosto ja val­tion jaosto, jotka toi­mi­vat mää­rä­ai­kai­sena siir­ty­mä­kau­den ajan.

Sote-uudistukseen tullut aikalisä käytetään maakunnan neuvottelukunnassa tarkasti hyväksi.

Tero Ristimäen valinta maa­kun­nan neu­vot­te­lu­kun­nan puheen­joh­ta­jaksi vah­vis­taa talen­tia­lais­ten ase­maa maakunnissa.

– Olemme nyt mukana aikai­sem­paa vah­vem­min Jukon neu­vot­te­lu­toi­min­nassa ja tule­vien maa­kun­tien työ­ ja vir­kaeh­to­so­pi­mus­jär­jes­tel­män ja sopi­mus­ra­ken­tei­den uudis­ta­mi­sessa, ker­too Ristimäki.

Maakunnan neu­vot­te­lu­kunta tulee aset­ta­maan Jukon neu­vot­te­lu­ta­voit­teet ja otta­maan kan­taan neu­vot­te­lu­jen tulok­siin. Jatkossa maa­kun­nan neu­vot­te­lu­kun­nan puheen­joh­taja tulee istu­maan myös neuvottelupöydässä.

Syksyllä päästään tositoimiin

Aikataulut maakunta­ ja sote­-uudis­tuk­sen osalta meni­vät uusiksi alku­ke­sällä. Aikalisä käy­te­tään maa­kun­nan neu­vot­te­lu­kun­nassa tar­kasti hyväksi, sanoo Ristimäki.

– Neuvottelut uudesta sopi­mus­jär­jes­tel­mästä alka­vat heti lomien jäl­keen. Jos muuta ei pää­tetä, val­mista pitäisi tulla loka­kuun lop­puun 2017 men­nessä. Sen jäl­keen alka­vat neu­vot­te­lut sopi­mus­ten sisällöistä.

Juuri nyt on ollut ajan­koh­tai­sinta päät­tää neu­vot­te­lu­ta­voit­teista se, mitä sopi­musa­loja tule­vissa maa­kun­nissa ja uusiu­tu­vissa kun­nissa on 1.1.2020 jäl­keen ja ketkä ovat sopi­jaos­a­puo­lia sekä mil­lai­sella mie­hi­tyk­sellä neu­vot­te­lu­pöy­dissä tule­vai­suu­dessa istutaan.

– Sote­-kokei­lui­hin­kin on val­mis­tau­dut­tava. Maakuntien val­mis­te­lut jat­ku­vat, ja Jukon hen­ki­lös­tön edus­ta­jien osalta tar­vi­taan neu­vot­te­lu­kun­nasta ohjeis­tusta, lin­jauk­sia ja vies­tin­nän kehittämistä.

– Luottamusmiesjärjestelmän osalta neu­vot­te­lu­kunta tulee val­mis­te­le­maan luot­ta­mus­mies­vaa­lioh­jeen ja anta­maan suun­ta­vii­vat luot­ta­mus­mies­ten kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mi­seksi, sanoo Ristimäki.

Helena Jaakkola