Aikakaus­lehden toimittaja pyysi sosiaa­li­työn­te­ki­jöiltä kerto­muksia toimeen­tu­lotuen väärin­käy­töstä ja yhteis­kunnan tuen varaan heittäy­ty­mi­sestä. Reaktio työnte­ki­jöiden joukossa oli varsin torjuva, sillä pyyntöä pidettiin asenteel­lisena.

Uskoa hyvinvointivaltion oikeutukseen horjutetaan.

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma

Kristiina Koski­luoma. Kuva: Jyrki Komulainen

Media nostattaa aika ajoin kohua sosiaa­li­tuista. Samaa tekevät polii­tikot vaalien alla. Todel­listen ongelmien esiin nosta­mi­sella ei ole niin väliä, kunhan saadaan klikkauksia. Uskomat­tomia väitteitä perus­tellaan sillä, että ”näin tämä koetaan”. Ikään kuin kokemus olisi faktan veroinen argumentti.

Yhteis­kun­nal­lisen keskus­telun ilmapiiri viilenee. Hallitus laatii leikkaus­lis­tojaan, ja niille haetaan oikeu­tusta syyttä­mällä köyhiä köyhyy­destä, työttömiä työttö­myy­destä, sairaita sairas­tu­mi­sesta. Työttömiä kuritetaan ja etuja leikataan.

Huonoksi todet­tujen keppien varas­tosta on kaivettu myös asumisen omavastuu, joka toimeen­tu­lo­tukea saavien olisi kustan­nettava toimeen­tu­lo­tuestaan. Perus­teluna vanha uskomus, että näin vähäva­raiset hakeu­tuvat halvempiin asuntoihin. Edellinen kokeilu jo osoitti, että näin vain kurjis­tettiin toimeen­tu­lo­tuella elävien elämää. Halvempia asuntoja ei ole.

Ilmapiirin kylmen­tä­miseen kortensa kantavat jo filoso­fitkin. Kirjailija Jari Ehrnrooth esittää juuri ilmes­ty­neessä kirjassaan, ettei yhteis­kunnan tehtävä ole kantaa huolta ihmisten hyvin­voin­nista ja tervey­destä, vaan ihmisten on itse kannettava vastuu itsestään. Tämän­kal­taiset kirjoi­tukset antavat tukea kovalle leikkaus­po­li­tii­kalle ja pyrkivät perus­te­lemaan hyvin­voin­ti­valtion purka­misen oikeaksi.

Nyt tarvitaan sosiaa­lialan ammat­ti­laisten vasta­pu­hetta. Puheen­vuoroja kannattaa rakentaa yhdessä asiak­kaiden ja kansa­laisten kanssa. Suoma­laiset tukevat vielä hyvin­voin­ti­valtion rahoi­tusta ja ovat valmiit maksamaan veroja enemmän, jos saavat varmuuden, että palvelut toimivat eikä apua tarvit­sevaa jätetä heitteille. Pidetään huolta, että näin on jatkos­sakin.

Kristiina Koski­luoma