Aika­kaus­leh­den toi­mit­taja pyysi sosi­aa­li­työn­te­ki­jöiltä ker­to­muk­sia toi­meen­tu­lo­tuen vää­rin­käy­töstä ja yhteis­kun­nan tuen varaan heit­täy­ty­mi­sestä. Reaktio työn­te­ki­jöi­den jou­kossa oli var­sin tor­juva, sillä pyyn­töä pidet­tiin asenteellisena.

Uskoa hyvinvointivaltion oikeutukseen horjutetaan.

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma

Kristiina Koskiluoma. Kuva: Jyrki Komulainen

Media nos­tat­taa aika ajoin kohua sosi­aa­li­tuista. Samaa teke­vät polii­ti­kot vaa­lien alla. Todellisten ongel­mien esiin nos­ta­mi­sella ei ole niin väliä, kun­han saa­daan klik­kauk­sia. Uskomattomia väit­teitä perus­tel­laan sillä, että ”näin tämä koe­taan”. Ikään kuin koke­mus olisi fak­tan veroi­nen argumentti.

Yhteiskunnallisen kes­kus­te­lun ilma­piiri vii­le­nee. Hallitus laa­tii leik­kaus­lis­to­jaan, ja niille hae­taan oikeu­tusta syyt­tä­mällä köy­hiä köy­hyy­destä, työt­tö­miä työt­tö­myy­destä, sai­raita sai­ras­tu­mi­sesta. Työttömiä kuri­te­taan ja etuja leikataan.

Huonoksi todet­tu­jen kep­pien varas­tosta on kai­vettu myös asu­mi­sen oma­vas­tuu, joka toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­vien olisi kus­tan­net­tava toi­meen­tu­lo­tues­taan. Perusteluna vanha usko­mus, että näin vähä­va­rai­set hakeu­tu­vat hal­vem­piin asun­toi­hin. Edellinen kokeilu jo osoitti, että näin vain kur­jis­tet­tiin toi­meen­tu­lo­tuella elä­vien elä­mää. Halvempia asun­toja ei ole.

Ilmapiirin kyl­men­tä­mi­seen kor­tensa kan­ta­vat jo filo­so­fit­kin. Kirjailija Jari Ehrnrooth esit­tää juuri ilmes­ty­neessä kir­jas­saan, ettei yhteis­kun­nan teh­tävä ole kan­taa huolta ihmis­ten hyvin­voin­nista ja ter­vey­destä, vaan ihmis­ten on itse kan­net­tava vas­tuu itses­tään. Tämänkaltaiset kir­joi­tuk­set anta­vat tukea kovalle leik­kaus­po­li­tii­kalle ja pyr­ki­vät perus­te­le­maan hyvin­voin­ti­val­tion pur­ka­mi­sen oikeaksi.

Nyt tar­vi­taan sosiaali­alan ammat­ti­lais­ten vas­ta­pu­hetta. Puheenvuoroja kan­nat­taa raken­taa yhdessä asiak­kai­den ja kan­sa­lais­ten kanssa. Suomalaiset tuke­vat vielä hyvin­voin­ti­val­tion rahoi­tusta ja ovat val­miit mak­sa­maan veroja enem­män, jos saa­vat var­muu­den, että pal­ve­lut toi­mi­vat eikä apua tar­vit­se­vaa jätetä heit­teille. Pidetään huolta, että näin on jatkossakin.

Kristiina Koskiluoma