Sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on paloa työhönsä ja luovuutta kehittää sitä.

 

 

Päätoimittaja Kaisa Yliruokanen.
Kuva: Veikko Somerpuro

Palat­tuani kesä­lo­milta otin ensi­töik­seni työn alle Talentia- ja 30 päi­vää ‑leh­tien viimeistelyn.

Lehtien ensim­mäi­nen tait­to­ver­sio oli tehty ja alkoi tar­kan tii­raa­mi­sen vaihe.

Vaikka olin luke­nut kaikki jutut jo ennen lomalle jään­tiäni, eivät ne olleet loman jäl­jiltä enää pääl­lim­mäi­sinä mie­lessä, joten moni asia tun­tui free­siltä levän­neissä aivoissa.

Lukiessani jut­tuja tun­sin suurta ylpeyttä: Vilppulan avo­van­ki­lan koira-avus­tei­nen työs­ken­tely, Tampereen skeit­ti­ta­pu­lin yhtei­söl­li­nen ehkäi­sevä päih­de­työ, Vanajan van­ki­lan per­heo­sasto ja Kemin sekä Lapin yli­opis­ton yhteis­työ­hanke Veitsiluodon teh­taalta vuonna 2021 irti­sa­not­tu­jen tukeminen.

Upeita inno­vaa­tioita jokai­nen! Niin hie­noja, että näistä pitää ehdot­to­masti ker­toa kaikille.

Median lai­na­lai­suu­det suo­si­vat kohu-uuti­sia ja klik­kiot­si­koita. Talentia-leh­dessä meillä on onneksi mah­dol­li­suus ker­toa myös hyvistä käy­tän­nöistä ja onnis­tu­mi­sista, joita alalla riittää.

Usein häm­mäs­te­len itse­kin, välillä var­sin lii­kut­tu­neena, kun kuu­len tei­dän luki­joi­den tari­noita työs­tänne ja saan jut­tu­vink­kejä uusista työtavoista.

Sosiaalihuollon ammat­ti­hen­ki­löillä on paloa työ­hönsä ja luo­vuutta kehit­tää sitä, mikäli vain työn­teon raken­teet sen mah­dol­lis­ta­vat. Tämän työn hedel­miin pää­see tutus­tu­maan Innokylässä, jonne ne kerätään.

Talentia on pal­kin­nut jo vuo­desta 2007 läh­tien vuo­sit­tain par­haan hyvän käy­tän­nön asian­tun­ti­ja­päi­vil­lään ja myös yleisö pää­see aina äänes­tä­mään suosikkiaan.

Tavoitteena on saada näky­vyyttä alan par­haille käy­tän­nöille ja siinä on onnis­tuttu, sillä monet käy­tän­nöt ovat läh­te­neet leviä­mään ja vakiintuneet.

Etsimme par­hail­lamme taas uutta hyvää käy­tän­töä. Muistakaa osallistua.

talentia.fi/hyvakaytanto

Kaisa Yliruokanen