Luottamusmies Katri Maahi tekee monipuolista vaikuttamistyötä: hän istuu henkilöstön edustajana erilaissa työryhmissä, vastaa työntekijöiden yhteydenottoihin ja neuvoo heitä eteenpäin, tapaa poliittisia päättäjiä ja virkamiesjohtoa.

 

 

Henkilöstön ään­tä pitää tuo­da esi­in mon­es­sa paikas­sa. Vaikut­tamistyö ei ole niin näkyvää, mut­ta teen sitä jatku­vasti. Vaikut­tamisen paikat on hok­sat­ta­va ja niitä on käytet­tävä, Katri Maahi sanoo.

Hänen mielestään luot­ta­mus­miehen työtä voi tehdä monin tavoin, eikä yhtä oikeaa tapaa ole. Maahi sanoo tekevän­sä työtä kehit­tämis­näkökul­mas­ta.

– Halu­an kehit­tää työelämää ja vaikut­taa työolo­suhteisi­in, jot­ta työn­tek­i­jät pystyvät ja jak­sa­vat tehdä tärkeää työtään.

Maahi on ollut kehit­täjähenk­i­nen aina. Ennen luot­ta­mus­miehen uraa hän työsken­teli yli kymme­nen vuo­den ajan sosi­aal­i­työn­tek­i­jänä, viimek­si las­ten­suo­jelus­sa Tam­pereen kaupungilla.

Las­ten­suo­jelus­sa oli vuosia kär­sit­ty ongelmista, joi­hin Maahia kiin­nos­ti etsiä ratkaisu­ja. Kun sil­loinen luot­ta­mus­mies ehdot­ti Maahille luot­ta­mus­miehek­si ryhtymistä, ei hänen tarvin­nut kauan miet­tiä vas­taus­taan.

– Aloitin luot­ta­mus­miehenä 2014 syksyl­lä. Tein ensim­mäisen vuo­den työtä 50-pros­ent­tis­es­ti, mut­ta sitä oli han­kala yhdis­tää las­ten­suo­je­lu­työhön. Sit­ten saimme neu­votel­tua luot­ta­mus­miehen työn kokoaikaisek­si.

600 työntekijää

Maahi on yksi Julk­isalan koulutet­tu­jen neu­vot­telu­jär­jestö JUKOn luot­ta­mus­miehistä Tam­pereen kaupungilla. Hänel­lä on edustet­ta­vana noin 600 työn­tek­i­jää. Tal­ent­ian jäseniä heis­sä on eniten, mut­ta mukana on pieni joukko myös muiden liit­to­jen jäseniä, kuten toim­intat­er­apeut­te­ja.

Olen tyyppinä kehittämishenkinen ja yhteistyöhön pyrkivä.

Työn­tek­i­jät otta­vat yhteyt­tä usein asiois­sa, jot­ka liit­tyvät esimerkik­si työ­matkoi­hin, päivära­hoi­hin ja palka­n­mak­su­un. Maahin apua pyy­de­tään myös työn kuor­mi­tuk­seen liit­tyvis­sä kysymyk­sis­sä. Sil­loin mukaan tule­vat työter­veyshuolto ja työ­suo­jelu­val­tu­utet­tu.

– Ris­tiri­itati­lantei­den kaltaisia iso­ja sol­mu­jakin tulee eteen. Ne voivat olla tosi han­kalia, joten niiden ratkaisemiseen menee paljon aikaa, Maahi sanoo.

Osa apua pyytävistä tarvit­see enem­män tukea kuin toiset. Yhdelle riit­tävät Maahin neu­vot, toisen kanssa hän läh­tee kaverik­si mukaan neu­vot­telui­hin.

Yhteistyötä tavoitellaan

Paras­ta luot­ta­mus­miehen tehtävässä on, kun saa autet­tua ihmisiä. Työssä on paljon samaa kuin perus­sosi­aal­i­työssä.

– Huip­puhetk­iä ovat eri­tyis­es­ti sel­l­aiset onnis­tu­miset, kun jokin kinkki­nen jut­tu saadaan ratkaistua niin, että kaikille tulee hyvä mieli. Toisaal­ta ihmisil­lä voi olla toivei­ta, joi­hin keinoni eivät riitä. Täl­löin ei vält­tämät­tä saa­da edustet­ta­van halu­a­maa lop­putu­losta.

Yksin työtä ei tarvitse tehdä eikä han­kalia asioi­ta miet­tiä itsek­seen. Tuke­na ovat muut luot­ta­mus­miehet, joiden kanssa Maahi keskustelee sään­nöl­lis­es­ti. Myös työ­suo­jelu­val­tu­utet­tu ja henkilöstöhallinnon ammat­ti­laiset ovat tärkeitä yhteistyökump­panei­ta.

Luot­ta­mus­miesvuodet ovat opet­ta­neet Maahille neu­vot­te­lu­taito­ja ja uskaltamista. Asioi­ta kan­nat­taa lähteä viemään eteen­päin ilman turhaa arkailua, sil­lä muuten työelämässä mikään ei muu­tu.

– Tässä on kyse ennen kaikkea yhteistyöstä. Sel­l­ainen käsi­tys on van­hanaikainen, jos kuvit­telee luot­ta­mus­miehen huu­ta­van bar­rikadeil­la tai riitelevän. Noin käyt­täy­tymäl­lä polt­taa vain sil­lat.

Maahi on viihtynyt luot­ta­mus­miehenä, joten hän toivoo voivansa jatkaa tehtävässään vielä jonkin aikaa. Edessä ovat työn­tek­i­jöi­den kannal­ta kiin­nos­ta­vat ajat, kun maakun­tau­ud­is­tus kul­kee eteen­päin. Maahi on Tam­pereel­la uud­is­tuk­sen valmis­telus­sa mukana henkilöstön edus­ta­jana ja siten pitämässä ään­tä työn­tek­i­jöi­den puoles­ta.

Johan­na Mer­ilä