Luottamusmies Katri Maahi tekee monipuolista vaikuttamistyötä: hän istuu henkilöstön edustajana erilaissa työryhmissä, vastaa työntekijöiden yhteydenottoihin ja neuvoo heitä eteenpäin, tapaa poliittisia päättäjiä ja virkamiesjohtoa.

 

 

Henki­lös­tön ääntä pitää tuoda esiin monessa pai­kassa. Vai­kut­ta­mis­työ ei ole niin näky­vää, mutta teen sitä jat­ku­vasti. Vai­kut­ta­mi­sen pai­kat on hok­sat­tava ja niitä on käy­tet­tävä, Katri Maahi sanoo.

Hänen mie­les­tään luot­ta­mus­mie­hen työtä voi tehdä monin tavoin, eikä yhtä oikeaa tapaa ole. Maahi sanoo teke­vänsä työtä kehit­tä­mis­nä­kö­kul­masta.

– Haluan kehit­tää työ­elä­mää ja vai­kut­taa työ­olo­suh­tei­siin, jotta työn­te­ki­jät pys­ty­vät ja jak­sa­vat tehdä tär­keää työ­tään.

Maahi on ollut kehit­tä­jä­hen­ki­nen aina. Ennen luot­ta­mus­mie­hen uraa hän työs­ken­teli yli kym­me­nen vuo­den ajan sosi­aa­li­työn­te­ki­jänä, vii­meksi las­ten­suo­je­lussa Tam­pe­reen kau­pun­gilla.

Las­ten­suo­je­lussa oli vuo­sia kär­sitty ongel­mista, joi­hin Maa­hia kiin­nosti etsiä rat­kai­suja. Kun sil­loi­nen luot­ta­mus­mies ehdotti Maa­hille luot­ta­mus­mie­heksi ryh­ty­mistä, ei hänen tar­vin­nut kauan miet­tiä vas­taus­taan.

– Aloi­tin luot­ta­mus­mie­henä 2014 syk­syllä. Tein ensim­mäi­sen vuo­den työtä 50-pro­sent­ti­sesti, mutta sitä oli han­kala yhdis­tää las­ten­suo­je­lu­työ­hön. Sit­ten saimme neu­vo­tel­tua luot­ta­mus­mie­hen työn kokoai­kai­seksi.

600 työntekijää

Maahi on yksi Jul­ki­sa­lan kou­lu­tet­tu­jen neu­vot­te­lu­jär­jestö JUKOn luot­ta­mus­mie­histä Tam­pe­reen kau­pun­gilla. Hänellä on edus­tet­ta­vana noin 600 työn­te­ki­jää. Talen­tian jäse­niä heissä on eni­ten, mutta mukana on pieni joukko myös mui­den liit­to­jen jäse­niä, kuten toi­min­ta­te­ra­peut­teja.

Olen tyyppinä kehittämishenkinen ja yhteistyöhön pyrkivä.

Työn­te­ki­jät otta­vat yhteyttä usein asioissa, jotka liit­ty­vät esi­mer­kiksi työ­mat­koi­hin, päi­vä­ra­hoi­hin ja pal­kan­mak­suun. Maa­hin apua pyy­de­tään myös työn kuor­mi­tuk­seen liit­ty­vissä kysy­myk­sissä. Sil­loin mukaan tule­vat työ­ter­veys­huolto ja työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu.

– Ris­ti­rii­ta­ti­lan­tei­den kal­tai­sia isoja sol­mu­ja­kin tulee eteen. Ne voi­vat olla tosi han­ka­lia, joten nii­den rat­kai­se­mi­seen menee pal­jon aikaa, Maahi sanoo.

Osa apua pyy­tä­vistä tar­vit­see enem­män tukea kuin toi­set. Yhdelle riit­tä­vät Maa­hin neu­vot, toi­sen kanssa hän läh­tee kave­riksi mukaan neu­vot­te­lui­hin.

Yhteistyötä tavoitellaan

Parasta luot­ta­mus­mie­hen teh­tä­vässä on, kun saa autet­tua ihmi­siä. Työssä on pal­jon samaa kuin perus­so­si­aa­li­työssä.

– Huip­pu­het­kiä ovat eri­tyi­sesti sel­lai­set onnis­tu­mi­set, kun jokin kink­ki­nen juttu saa­daan rat­kais­tua niin, että kai­kille tulee hyvä mieli. Toi­saalta ihmi­sillä voi olla toi­veita, joi­hin kei­noni eivät riitä. Täl­löin ei vält­tä­mättä saada edus­tet­ta­van halua­maa lop­pu­tu­losta.

Yksin työtä ei tar­vitse tehdä eikä han­ka­lia asioita miet­tiä itsek­seen. Tukena ovat muut luot­ta­mus­mie­het, joi­den kanssa Maahi kes­kus­te­lee sään­nöl­li­sesti. Myös työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non ammat­ti­lai­set ovat tär­keitä yhteis­työ­kump­pa­neita.

Luot­ta­mus­mies­vuo­det ovat opet­ta­neet Maa­hille neu­vot­te­lu­tai­toja ja uskal­ta­mista. Asioita kan­nat­taa läh­teä vie­mään eteen­päin ilman tur­haa arkai­lua, sillä muu­ten työ­elä­mässä mikään ei muutu.

– Tässä on kyse ennen kaik­kea yhteis­työstä. Sel­lai­nen käsi­tys on van­han­ai­kai­nen, jos kuvit­te­lee luot­ta­mus­mie­hen huu­ta­van bar­ri­ka­deilla tai rii­te­le­vän. Noin käyt­täy­ty­mällä polt­taa vain sil­lat.

Maahi on viih­ty­nyt luot­ta­mus­mie­henä, joten hän toi­voo voi­vansa jat­kaa teh­tä­väs­sään vielä jon­kin aikaa. Edessä ovat työn­te­ki­jöi­den kan­nalta kiin­nos­ta­vat ajat, kun maa­kun­ta­uu­dis­tus kul­kee eteen­päin. Maahi on Tam­pe­reella uudis­tuk­sen val­mis­te­lussa mukana hen­ki­lös­tön edus­ta­jana ja siten pitä­mässä ääntä työn­te­ki­jöi­den puo­lesta.

Johanna Merilä