Veera Välimäen ensimmäinen vuosi luottamusmiehenä on ollut työntäyteinen mutta mielenkiintoinen.

 

 

Veera Välimäellä on taka­naan vuosi luot­ta­mus­mie­henä Tampereen kau­pun­gilla. Vuosi on ollut kaik­kea muuta kuin tavan­omai­nen. Ajanjaksoon ovat osu­neet sopi­mus­neu­vot­te­lut työ­tais­te­lui­neen, lisäksi aikaa on vie­nyt val­mis­tau­tu­mi­nen hyvin­voin­tia­luei­den aloittamiseen.

Bonuksena vielä korona! Aikamoiseen man­ke­liin olen itseni saat­ta­nut. Aika harva luot­ta­mus­mies saa täl­laista eteensä, kun aloit­taa näissä teh­tä­vissä, Välimäki nauraa.

Vuosi on työn­täy­tei­syy­des­tään ja ras­kau­des­taan huo­li­matta ollut myös opet­ta­vai­nen ja mie­len­kiin­toi­nen. Välimäki tun­tee pääs­seensä työ­elä­män näkö­ala­pai­kalle, kuten luot­ta­mus­mie­hen teh­tä­vää usein kuvaillaan.

– Pian edessä on Suomen his­to­rian suu­rin liik­keen­luo­vu­tus, kun sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­löstö siir­tyi hyvin­voin­tia­luei­den pal­ve­luk­seen. Tuntuu hur­jalta aja­tella, että olen luot­ta­mus­mie­henä mukana hyvin­voin­tia­luei­den val­mis­te­lun yhteistoiminnassa.

Luottamusmiehelle tulee olla rohkeutta ottaa asioita puheeksi.

Normaalisti luot­ta­mus­mie­hen kalen­teri täyt­tyy ennen kaik­kea työn­te­ki­jöi­den työ­suh­de­asioi­den sel­vit­te­lystä. Tyypillisiä ovat esi­mer­kiksi työ­ai­kaan, resurs­sei­hin, palk­kaan ja työn kuor­mi­tuk­seen liit­ty­vät kysymykset.

Nyt ope­tel­ta­vaa on ollut taval­lista enem­män. Työntekijät otta­vat pal­jon yhteyttä hyvin­voin­tia­luei­siin liit­ty­vissä asioissa, keväällä taas työ­nan­ta­jan toi­minta lak­ko­ti­lan­teessa herätti kysymyksiä.

– Pyrin ole­maan armol­li­nen itselle. Vuosi on lyhyt aika ottaa ker­ralla hal­tuun näin isoja asioita. Välillä on vai­kea uskoa, että olen tosi­aan ollut vain vuo­den luot­ta­mus­mie­henä, kun niin pal­jon on tapah­tu­nut. Mutta tilanne var­masti hel­pot­tuu vähi­tel­len, Välimäki sanoo.

Apua ja tukea saatavilla

Välimäki on yksi Julkisalan kou­lu­tet­tu­jen neu­vot­te­lu­jär­jestö JUKOn luot­ta­mus­mie­histä Tampereella. Tie teh­tä­vään vei askel aske­leelta: Ensin Välimäki hou­ku­tel­tiin hake­maan vara­luot­ta­mus­mie­heksi. Viime vuo­den elo­kuussa hän nousi vara­luot­ta­mus­mies­teh­tä­väs­tään var­si­nai­seksi luot­ta­mus­mie­heksi. Tänä syk­synä Välimäki valit­tiin lisäksi varapääluottamusmieheksi.

– Koin ettei minulla ole riit­tä­vää osaa­mista ja tie­toa, mutta var­masti kaik­kia ihmi­siä uudet asiat jän­nit­tä­vät. Luotin kui­ten­kin sii­hen, että saan apua pää­luot­ta­mus­mie­heltä sekä muilta JUKOn luot­ta­mus­mie­hiltä. Varaluottamusmiehenä pää­sin har­joit­te­le­maan rau­hassa ja kuu­los­te­le­maan, mitä työ­hön liit­tyy. Sitä kautta ker­tyi osaamista.

Luottamusmiehet saa­vat tukea ja apua työ­hönsä myös edus­ta­miensa työn­te­ki­jöi­den lii­toista. Tärkeänä tukena Välimäki mai­nit­see esi­mer­kiksi Talentian sopi­mus­asian­tun­tija Susanna Pelanderin. Yhteistyötä teh­dään pal­jon myös työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­jen ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non ammat­ti­lais­ten kanssa.

Välimäki käyt­tää neljä päi­vää vii­kosta luot­ta­mus­mie­hen teh­tä­viin. Yksi päivä menee nor­maa­li­työssä ohjaa­jana tehos­te­tussa perhetyössä.

Edustettavia työn­te­ki­jöitä hänellä on noin 650, vara­pää­luot­ta­mus­mie­henä reilu tuhat. Suurin edus­tet­ta­vien joukko ovat Talentiaan kuu­lu­vat sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­te­tut, mutta edus­tet­ta­vina on myös mui­den JUKOn jäsen­liit­to­jen jäseniä.

Yhteistyötä mui­den luot­ta­mus­mies­ten kanssa teh­dään sään­nöl­li­sesti, mutta ydin­tii­mi­nään Välimäki pitää pää­luot­ta­mus­mies Katri Maahia ja vara­luot­ta­mus­mies Anna-Maija Karppista.

– Teen Katrin kanssa tii­vistä yhteis­työtä, ja meillä on myös työn­ja­koa. Jaamme kes­ke­nämme keis­sejä, sillä edus­tet­ta­via työn­te­ki­jöitä on niin pal­jon. Katrin tuki luot­ta­mus­mies­vuo­te­nani on ollut minulle todella tär­keää, Välimäki sanoo.

Kyse yhteistyöstä

Parasta Välimäen mie­lestä luot­ta­mus­mie­hen työssä on hen­ki­lös­tön äänen esiin tuo­mi­nen. Palkitsevia ovat ne het­ket, kun työn­te­ki­jän ja työ­nan­ta­jan kanssa löy­de­tään johon­kin asi­aan sel­lai­nen rat­kaisu, josta kai­kille tulee hyvä mieli.

Voimaa antaa myös se, että voi yrit­tää kehit­tää työ­elä­mää ja työ­olo­suh­teita, jotta työn­te­ki­jät pys­tyi­si­vät teke­mään mer­ki­tyk­sel­listä työtä.

Vaikealta työ tun­tuu sil­loin, kun jou­tuu tuot­ta­maan työn­te­ki­jälle pet­ty­myk­sen. Jonkin asian lop­pu­rat­kaisu voi tun­tua työn­te­ki­jästä epä­oi­keu­den­mu­kai­selta, vaikka kaikki oli­si­kin hoi­dettu oikeaoppisesti.

– En haluaisi aja­tel­ta­van niin, että luot­ta­mus­mie­heen voi ottaa yhteyttä vain sil­loin, kun on jokin ongelma. Tai jos minä luot­ta­mus­mie­henä olen yhtey­dessä työ­nan­ta­jan edus­ta­jaan, niin heti aja­tel­tai­siin, että kyseessä on jokin ongelma. Koen, että luot­ta­mus­mies­työssä on kyse yhteis­työstä. Luottamusmies pitäisi nähdä tär­keänä osana työyh­tei­söä, Välimäki pohtii.

Hän toi­voo, että työn­te­ki­jät ottai­si­vat huo­letta yhteyttä luot­ta­mus­mie­heen asiassa kuin asiassa. Työntekijän ei tar­vitse tie­tää, kuu­luuko asia luot­ta­mus­mie­helle vai työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tulle. Joskus asia voi kos­ket­taa molempia.

Rohkeutta täytyy löytyä

Hyödyllisiä omi­nai­suuk­sia luot­ta­mus­mie­helle ovat Välimäen mukaan kehit­tä­jä­hen­ki­syys, myön­tei­syys ja yhteis­työ­ky­vyk­kyys. Luottamusmiehellä pitää olla myös roh­keutta ottaa asioita puheeksi.

– Olen kou­lu­tuk­sel­tani sosio­nomi, minkä olen koke­nut hyö­dyksi luot­ta­mus­mie­hen työssä. Lisäksi 15 vuo­den koke­muk­sesta las­ten­suo­je­lussa on ollut huo­mat­ta­vaa etua. Sosiaalialan ammat­ti­lai­silla on kou­lu­tuk­sen­sa­kin kautta hyvä pohja läh­teä luot­ta­mus­mie­heksi, Välimäki sanoo.

Parasta on henkilöstön äänen esiin tuominen.

Ensimmäiset hyvin­voin­tia­luei­den vaa­lit jär­jes­te­tään maa­lis­kuun lop­puun men­nessä. Välimäki aikoo läh­teä ehdolle luot­ta­mus­mie­heksi, ja hän kan­nus­taa myös muita hyvin­voin­tia­lueille työs­ken­te­le­viä Talentian ja mui­den juko­lais­ten liit­to­jen jäse­niä ehdolle vaaleihin.

– Uusia innok­kaita luot­ta­mus­mie­hiä tar­vi­taan aina, mutta vaa­lei­hin olisi hyvä saada ehdolle myös nykyi­siä luot­ta­mus­mie­hiä, joilla on jo val­miiksi koke­musta ja osaa­mista teh­tä­vistä. Lisäksi he ovat olleet mukana hyvin­voin­tia­luei­den val­mis­te­lussa ja tie­tä­vät pal­jon niistä kuvioista. Uusista ja van­hoista luot­ta­mus­mie­histä sai­simme hyvän yhdis­tel­män, Välimäki sanoo.

Hyvinvointialueiden luot­ta­mus­mies­vaa­lit pide­tään alku­vuo­desta 2023. Lue lisää: talen­tia.fi/luottamusmiesvaalit 

Johanna Merilä