Talentialainen luottamusmies työpaikalla on jäsenelle korvaamaton tuki, kun työsuhteessa jokin hiertää tai palkoista pitäisi neuvotella.

 

 

Sosi­aa­li­te­ra­peutti Merja Granholm jät­tää A‑klinikan pää­luot­ta­mus­mie­hen pes­tin hai­keana taak­seen keväällä. Intoa olisi ollut jat­kaa työtä vielä pidem­pään, mutta edessä koit­ta­vat eläkevuodet.

– Olen val­ta­vasti tykän­nyt luot­ta­mus­mie­henä toi­mi­mi­sesta. Tuntuu että näin van­hoilla päi­vil­läni olen pääs­syt oikeas­taan kun­nolla vauh­tiin, ja nyt tämä sit­ten lop­puu, Granholm nauraa.

Granholmilla ehti ker­tyä luot­ta­mus­mie­su­raa seit­se­män vuo­den ajalta, ensin vara­luot­ta­mus­mie­henä ja lopulta vii­mei­set kaksi vuotta pää­luot­ta­mus­mie­henä. Tehtävään ajoi halu vai­kut­taa työelämään.

Mukaan läh­te­mistä hel­potti myös tieto siitä, että Talentia pitää hyvää huolta luot­ta­mus­mie­his­tään. Tehtävään saa kou­lu­tusta pari ker­taa vuo­dessa ja tukea saa aina Talentian toi­mis­ton asiantuntijoilta.

Luottamusmies edus­taa ammat­ti­liit­toa ja sii­hen kuu­lu­via työn­te­ki­jöitä. Granholm edus­taa A‑Klinikalla Talentian jäse­niä. Hänen tär­keim­pänä teh­tä­vä­nään on val­voa, että työ­pai­kalla nou­da­te­taan työ­eh­to­so­pi­muk­sia ja työ­elä­mää kos­ke­via lakeja.

– Saan työn­te­ki­jöiltä eri­tyi­sesti palk­kauk­seen, työ­ai­kaan ja työ­so­pi­muk­seen liit­ty­viä kysy­myk­siä. Neuvottelen pal­jon hen­ki­lö­koh­tai­sista ja teh­tä­vä­koh­tai­sista lisistä. Opiskelijat puo­les­taan kysy­vät jon­kin ver­ran epä­pä­te­vyys­alen­nuk­sista, Granholm kertoo.

Luottamusmies on muutosagentti

Merja Granholm pitää työnsä par­haana puo­lena sitä, että saa olla näkö­ala­pai­kalla orga­ni­saa­tion toimintaan.

– Koen äärim­mäi­sen tär­keänä, että luot­ta­mus­mie­henä pää­sen välit­tä­mään työn­te­ki­jöi­den tun­toja ja kuu­lu­mi­sia joh­toon päin, Granholm pohtii.

Huonoja puo­lia hänen on vai­kea löy­tää. Välillä eteen tulee han­ka­lia tapauk­sia, joi­den sel­vit­tä­mi­nen vaa­tii aikaa, mutta se kuu­luu Granhomin mukaan asi­aan eikä edes tunnu niin ikävältä.

Luottamus­miehen työ on kuin tutkimus­matka.

Granholm toi­mii luot­ta­mus­mie­henä oman työnsä ohessa. Hänellä on edus­tet­ta­va­naan noin 50 Talentian jäsentä. Välillä Granholmiin ote­taan pal­jon yhteyttä ja pyy­de­tään apua, jos­kus taas on hil­jai­sia aikoja. Tehtäviin kuu­lu­vat myös sään­nöl­li­set kokouk­set joh­don kanssa.

– On vai­kea antaa täs­mäl­listä tun­ti­mää­rää teh­tä­vän vaa­ti­masta ajasta. Hiljaisina aikoina saa­tan jos­kus odot­taa, että kunpa tulisi vähän säpi­nää ja keis­sejä rat­kot­ta­vaksi, Granholm sanoo.

Luottamusmiehen teh­tävä sopii yhteis­kun­nal­li­sista asioista ja vai­kut­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille. Granholm kan­nus­taa Talentian jäse­niä läh­te­mään luot­ta­mus­mie­heksi, sillä sosiaali­alan ammat­ti­lai­set ovat jo työnsä ja kou­lu­tuk­sensa puo­lesta hyviä tehtävään.

– Olemme muu­to­sa­gent­teja. Se tii­vis­tää hyvin sen, miten hoi­damme asiak­kai­demme asioita. Samalla kom­pe­tens­silla mei­dän olisi syytä hoi­taa myös omia asioi­tamme, Granholm sanoo.

Vastakkainasettelua ei kannata viljellä

Luottamusmieheksi ei tar­vitse käydä kou­luja tai pit­kiä kurs­seja. Granholm ker­too kas­va­neensa teh­tä­vään vuo­sien myötä. Jokainen yhtey­den­otto ja tapaus on eri­lai­nen, ja niistä jokai­sesta oppii aina uutta.

– Tulin ihan pys­ty­met­sästä tähän hom­maan. Aluksi tun­tui, etten tiedä mis­tään mitään. Mutta sit­ten vain läh­de­tään otta­maan sel­vää ja tut­ki­maan tapausta ker­ral­laan. Näin työ­hön pää­see sisälle ja pää­see eteen­päin. Tämä työ on kuin tut­ki­mus­matka, jat­ku­vaa oppi­mista, Granholm kuvailee.

Granholmin mukaan luot­ta­mus­mie­hen pitää olla kiin­nos­tu­nut ihmi­sistä ja hei­dän asioi­densa aja­mi­sesta. Tärkeää on myös uskal­taa ottaa asioita puheeksi. Hän kumoaa käsi­tyk­sen siitä, että luot­ta­mus­mie­hen työ olisi tap­pe­le­mista työ­nan­ta­jan kanssa.

– Tällaista vas­tak­kai­na­set­te­lua pal­jon vil­jel­lään, mutta se ei pidä paik­kaansa. Tämä työ on ennen kaik­kea neu­vot­te­lua. Neuvottelemalla on hel­pompi päästä hyvään tulok­seen, kuin tap­pe­le­malla. Kun on hyvät yhteis­työ­suh­teet, voi saada omaa agen­daansa läpi ihan eri tavalla, Granholm sanoo.

Luottamusmiehen tär­keä omi­nai­suus onkin diplo­maat­ti­suus niin työn­te­ki­jöi­den kuin työ­nan­ta­jien suun­taan. Granholm muis­tut­taa, että molem­mat osa­puo­let jaka­vat yhtei­sen agen­dan: saada firma menes­ty­mään mah­dol­li­sim­man hyvin.

Talentialaisia luot­ta­mus­mie­hiä tar­vi­taan lisää yksi­tyi­selle sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalle. Jos työ­pai­kal­tanne sel­lai­nen puut­tuu, miksi et ryh­tyisi itse hommaan?
Sosiaalialan ammat­ti­lais­ten asioita ajaa osaa­vim­min oman alan luot­ta­mus­mies. Siksi on tär­keää, että mah­dol­li­sim­man monelta työ­pai­kalta löy­tyy talen­tia­lai­nen luot­ta­mus­mies. Lue lisää: www.talentia.fi/luottamusmieheksi

Johanna Merilä