Luonnonvarakeskuksessa (Luke) on meneillään Naturetools-tutkimus, jossa luontolähtöisen toiminnan vaikuttavuutta tarkastellaan vertailemalla toimintamalleja ja käsittelemällä ammatillista kokemustietoa.

 

 

Kuopion aikuis­so­si­aa­li­työ sai äsket­täin käyt­töönsä sosi­aa­li­sen kun­touk­sen tiloja ja toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia lähei­seltä Kehvonpellon maa­ti­lalta. Lahden Sininauha käyt­tää luon­to­läh­töi­siä kei­noja pit­kään työt­tö­minä ollei­den mies­ten tuke­mi­sessa. Tampereen Etappi ry:ssä luon­to­toi­min­nan mene­tel­mät ovat olleet jo pit­kään käy­tössä nuor­ten parissa. Sotkamossa on puo­les­taan kokei­lussa luon­to­se­te­lien kautta tar­jot­tava var­hai­sen vai­heen tuki lap­sille ja nuorille.

Luontosetelien myötä on Sotkamossa voitu lisätä var­hai­sen tuen tar­jon­taa lap­sille ja nuo­rille. Oheinen hevo­sen­hoi­to­hetki on osa Luontohyvinvointikeskus Tyynelän toimintaa.

Luonto- ja eläi­na­vus­tei­suu­teen liit­ty­viä mah­dol­li­suuk­sia on otettu käyt­töön useilla paik­ka­kun­nilla ja monien sote-ammat­tien pii­rissä. Samalla nousee esille kysy­mys siitä, onko mene­tel­mien vai­kut­ta­vuu­desta jo ole­massa riit­tä­vää tutkimusnäyttöä.

Mitä vaikuttavuudesta tiedetään?

Tutkimustyötä näi­den aihei­den parissa on tehty jo var­sin run­saasti. Parhaiten osa­taan sanoit­taa luon­non ja eläin­ten käyt­töön liit­ty­viä vai­ku­tus­me­ka­nis­meja. Luonnon rau­hoit­ta­vat ja stres­sin­hal­lin­taa tuke­vat vai­ku­tuk­set tun­ne­taan, samoin kuin eläin­ten kyky lisätä sosi­aa­lista aktii­vi­suutta ja vuorovaikutusta.

Diagnoositason tut­ki­muk­sis­sa­kin on saatu aikaan myön­tei­siä muu­tok­sia usei­den eri asia­kas­ryh­mien parissa. Kriitikot vaa­ti­vat kui­ten­kin vielä tiu­kem­paa ver­tai­le­vaa ja tilas­tol­li­sen tason näyt­töä, mikä mah­dol­lis­taisi ylei­sen tason hoi­to­suo­si­tus­ten anta­mi­sen luonto- ja eläi­na­vus­teis­ten mene­tel­mien käytölle.

Uudistumisen kaksi reittiä: top-down ja bottom-up

Laajemmasta näkö­kul­masta tar­kas­te­luna tut­ki­mus­näy­tön vaa­ti­mus ker­too myös siitä, miten vahva asema lää­ke­tie­teel­lis­ten hoi­to­jen kehit­tä­mi­seen liit­ty­vällä kokeel­li­sella tut­ki­muk­sella on nykyi­sessä toi­min­ta­kult­tuu­rissa. Päätöksenteko on siir­ty­nyt lisään­ty­vässä mää­rin kes­kus­hal­lin­non tasolle, jossa asioista pää­te­tään nume­roi­hin, eikä niin­kään arjen koke­muk­seen liit­ty­vän osaa­mi­sen perusteella.

Diagnoositason tutkimuksissakin on saatu aikaan myönteisiä muutoksia useiden eri asiakasryhmien parissa.

Kokeellisen tut­ki­muk­sen rooli on vahva siellä, missä halu­taan sel­vit­tää kah­den osa­te­ki­jän välistä line­aa­rista suh­detta. Luontolähtöisissä mene­tel­missä on kui­ten­kin kysy­mys huo­mat­ta­vasti laa­jem­mista ilmiöistä.

Jo nykyi­sen­kin tut­ki­mus­näy­tön perus­teella luon­to­läh­töis­ten mene­tel­mien käy­tössä voi­daan hyvin edetä, kun työ­käy­tän­tö­jen uudis­ta­mi­nen tapah­tuu ammat­ti­lais­ten kokei­le­van teke­mi­sen kautta. Tämä on mah­dol­lista, sillä luon­to­tee­mo­jen mukaan­tuonti tapah­tuu aina asiak­kaan ja ohjaa­jan teke­mien yhteis­ten pää­tös­ten kautta. Ihan kaik­kia met­sään mene­mi­nen ja hevos­tal­lin teke­mi­set eivät kiin­nosta. Niille ei ole myös­kään tar­vetta, mikäli asiak­kaan tilan­tee­seen löy­tyy jo puheen ja kes­kus­te­lun kautta toi­mi­via ratkaisuja.

Lahden Sininauhan Näkymätön mies ‑hank­keessa voi­maan­tu­mi­sen väy­liä hae­taan aidon teke­mi­sen ja osal­li­suu­den kautta. ”Paras tuki­toimi ikinä”, on ollut osal­lis­tu­jien anta­maa palautetta.

Ammattilaisten osaaminen käyttöön

Luontolähtöisen mene­tel­mien toi­mi­vuus on sekin usein­kin hel­posti todet­ta­vissa sekä ohjaa­jan teke­mien havain­to­jen ja asiak­kaan itsensä anta­man palaut­teen kautta. Haettu tulos voi olla vaik­kapa kes­kus­te­lun siir­ty­mi­nen nuo­ren kanssa syvem­mälle tasolla, tai asiak­kaan oma­koh­tai­sen kiin­nos­tuk­sen herää­mi­sen, jonka myötä hän pys­tyy sitou­tu­maan tuki­toi­mien toteutukseen.

Lääketieteelliseen tut­ki­mus­pe­rin­tee­seen liit­tyy hel­posti myös yhden­mu­kai­suu­den pai­no­lasti. Asiakaslähtöisessä työssä koros­tuu kui­ten­kin asiak­kai­den yksi­löl­li­nen koh­taa­mi­nen ja tilan­ne­koh­tai­sen rea­goin­nin kyky. Asiakkaan äänelle ja tar­peille pitää jät­tää riit­tä­västi tilaa.

Määrällisen tut­ki­mus­näy­tön lii­al­li­nen pai­no­tus saat­taa olla jopa esteenä ja rajoit­teena uudis­tu­mi­selle. Ammattilaisten kyky uudis­taa teke­mis­tään on nopein ja jous­ta­vin tapa rea­goida havait­tui­hin pal­ve­lu­jär­jes­tel­män puut­tei­siin ja kapeik­koi­hin. Tämän vuoksi onkin tär­keää, että ammat­ti­lai­sille jää aikaa ja resurs­seja käsi­tellä työssä koh­dat­tuja haas­teita ja hakea pai­kal­li­sesti toi­mi­via rat­kai­su­mal­leja perus­teh­tä­vien hoi­ta­mi­sen ohella.

Anja Yli-Viikari
tutkija
Luonnonvarakeskus Luke

Lue lisää: Päihdetyötä tun­tu­rien huo­massa.