Uusi KVTES-sopi­mus mah­dol­lis­taa vuo­desta 2021 alkaen loma­ra­han vaih­ta­mi­sen vapaaksi koko­naan tai osit­tain, mikäli työn­te­kijä ja työ­nan­taja sopi­vat siitä keskenään.

 

 

Muista:

 • Sovi loma­ra­han vaih­dosta työ­nan­ta­jan kanssa kir­jal­li­sesti tai sähköisesti.
 • Varmista, että työ­nan­taja on sel­vit­tä­nyt sinulle loma­ra­ha­va­paasta sopi­mi­sesta työ­pai­kalla nou­da­tet­ta­vat ylei­set peri­aat­teet ja ehdot.
 • Lomarahapäivien luku­määrä on enin­tään puo­let ansait­tu­jen vuo­si­lo­ma­päi­vien luku­mää­rästä. Esimerkiksi mikäli vuo­si­lo­ma­päi­viä on 30, voi loma­ra­ha­va­paa­päi­viä vaih­taa enin­tään 15. Tällöin et saa noilta päi­viltä loma­ra­haa, mutta var­si­nai­nen palkka maksetaan.
 • Lomarahavapaa anne­taan työn­te­ki­jän ja työ­nan­ta­jan sopi­mana ajankohtana.
 • Lomaraha voi­daan vaih­taa vapaaksi koko­naan tai osit­tain. Sinun ei siis tar­vitse vaih­taa kaik­kia loma­ra­hoja vapaiksi. Jos vaih­dat loma­ra­ha­va­paaksi vain osan, esi­mer­kiksi 10 päi­vää 30 päi­västä, saat loma­ra­han lop­pu­jen 20 päi­vän osalta.
 • Lomarahavapaa on työs­sä­olon veroista aikaa eli se ker­ryt­tää vuosilomaa.
 • Lomarahavapaa kuluu kuten vuosiloma.
 • Lomarahavapaan ajalta mak­se­taan vapaan pitä­mi­sa­jan­koh­dan var­si­nai­nen palkka.
 • Jos loma­päi­viä ei ole pidetty vii­meis­tään loman­mää­räy­ty­mis­vuotta seu­raa­vana vuonna loma­kau­den alkuun men­nessä, mak­se­taan rahana.
 • Lomarahavapaata voi siir­tää työ­ky­vyt­tö­myy­den vuoksi samalla tavalla kuten vuosilomaa.
 • Työsuhteen päät­tyessä on oikeus saada kor­vaus pitä­mät­tö­miltä lomarahavapaapäiviltä.
 • Lomarahavapaat eivät ker­rytä elä­kettä tai muu­ta­kaan ansio­tu­loa, joten loma­ra­ho­jen vaihto vai­kut­taa hie­man eläk­keen tai esi­mer­kiksi mah­dol­lis­ten van­hem­pain­päi­vä­ra­ho­jen määrään.
 • Lomarahaa ei kan­nata vaih­taa sen vuoksi, että työ­nan­taja sääs­täisi rahaa.
 •  Vaihda loma­raha vapaaksi vain, jos itse haluat. Lisääntyvä vapaa voi esi­mer­kiksi hel­pot­taa työn ja perhe-elä­män yhteen­so­vit­ta­mista ja ehkäistä uupumista.