Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) haluaa tehostaa sosiaalityöntekijöiden rekrytointia erityisillä rekrytointilisillä ja sitoutumisbonuksilla.

 

Forssan seudulla on pitkään etsitty keinoja saada kelpoisia sosiaa­li­työn­te­ki­jöitä erityi­sesti lasten­suojelun, mutta myös aikuis­so­si­aa­lityön tehtäviin. Vuonna 2014 perus­tettuun Forssan seudun hyvin­voin­ti­kun­tayh­tymään kuuluvat Forssan kaupungin lisäksi Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän sosiaa­li­huollon palvelut.

− Ammat­ti­tai­toisia sosiaa­li­työn­te­ki­jöitä on vaikea saada. Tehtävät ovat vaativia ja palkkausta tuli parantaa, sanoo FSHKY:n perhe­pal­ve­luiden palve­lua­lue­johtaja Riikka Lammin­tausta-Mäkelä.

Tehtä­vä­koh­tainen palkka esimer­kiksi lasten­suojelun sosiaa­li­työn­te­ki­jällä on Forssan seudulla 3 186 euroa.

FSHKY on nyt ottanut käyttöön sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden rekry­toin­nissa rekry­toin­ti­lisän. Sosiaa­li­työn­te­ki­jöille, perhe­neu­vo­jalle, lasten­valvojalle ja vastaa­valle kuraat­to­rille maksetaan 200 euron rekry­toin­ti­lisää kuukau­dessa vuoden 2019 loppuun saakka.

Lisäksi uusille rekry­toi­ta­ville tekijöille maksetaan kerta­palk­kiona 2 000 euroa sitou­tu­mi­sesta vuoden työsken­telyn jälkeen. Jos työntekijä on talossa vielä toisen vuoden, saa hän toiset 2 000 euroa bonusta. Avoimien paikkojen markki­nointiin otettiin avuksi mainos­toi­misto.

Eri sosiaa­lityön tehtäviin on ollut nyt paikkoja auki, ja Riikka Lammin­tausta-­Mäkelä kertoo, että tervey­den­huollon sosiaa­li­työn­te­kijän paikkoihin saatiin kaksi kelpoista hakijaa.

− Heistä toinen kertoi, että rekry­toin­tilisä ja sitou­tu­mis­bonus vaikut­tivat hakemuksen lähet­tä­miseen. Aikuis­so­si­aa­lityön ja lasten­suojelun tehtäviin meillä on edelleen haku päällä.

Rekrytointiin mukaan rahanarvoisia etuja

Ajatte­limme, ettei palkkaus ei ole ainoa tapa lisätä sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden mielen­kiintoa avoimia paikkoja kohtaan, sanoo Lammin­tausta­-Mäkelä.

− Olemme miettineet tehtävien houkut­te­le­vuutta kokonai­suutena, johon kuuluu kaikki työyh­tei­söstä mahdol­li­suuteen kehittyä ammat­ti­laisena ja onnistua omassa työssään.

Kuntayhtymässä työskentelevät voivat jäädä kahden kuukauden palkalliselle graduvapaalle.

− Työyh­teisön tuki on vaati­vassa tehtä­vässä todella tärkeää. Olemme kehit­täneet ammat­ti­ryhmien välistä työnjakoa sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden ja sosiaa­lioh­jaajien välillä ja työnohjaus on jatku­vasti käytössä oleva tuki.

Lisätä­kyinä ovat esimer­kiksi leasin­gauto lasten­suo­je­lu­työssä, älypu­he­limet ja kannettava tietokone. Myös opiske­lujen loppusuo­ralla olevat ovat kiinnos­tuksen kohteena. Lain mukaan sosiaa­li­työn­te­kijän ammatissa voi toimia tilapäi­sesti ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorit­tanut aineo­pinnot ja käytännön harjoit­telun.

− Meillä on opiske­li­joille oma bonus, joka on kahden kuukauden palkal­linen gradu­vapaa. Se myönnetään kuntayh­ty­mässä työsken­te­le­ville. Tämä mahdol­lisuus onkin kiinnos­tanut gradu­vai­heessa olevia ja mahdol­li­suutta on käytetty hyväksi, Lammin­tausta­-Mäkelä kertoo.

− Lupaamme myös auttaa opiske­li­joita ja paikka­kun­nalle muuttavia uusia tekijöitä asunnon hankki­mi­sessa. Haluamme tehdä kaikkemme, että tarvit­se­mamme ammat­ti­laiset tuntevat olonsa terve­tul­leeksi ja että työpaikan vastaa­not­ta­minen on helppoa ja miele­kästä.

Helena Jaakkola