Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) haluaa tehostaa sosiaalityöntekijöiden rekrytointia erityisillä rekrytointilisillä ja sitoutumisbonuksilla.

 

Forssan seudul­la on pitkään etsit­ty keino­ja saa­da kelpoisia sosi­aal­i­työn­tek­i­jöitä eri­tyis­es­ti las­ten­suo­jelun, mut­ta myös aikuis­sosi­aal­i­työn tehtävi­in. Vuon­na 2014 perustet­tuun Forssan seudun hyv­in­voin­tikun­tay­htymään kuu­lu­vat Forssan kaupun­gin lisäk­si Hump­pi­lan, Jokiois­t­en, Tam­me­lan ja Ypäjän sosi­aal­i­huol­lon palve­lut.

− Ammat­ti­taitoisia sosi­aal­i­työn­tek­i­jöitä on vaikea saa­da. Tehtävät ovat vaa­tivia ja palkkaus­ta tuli paran­taa, sanoo FSHKY:n per­hep­alvelu­iden palvelu­alue­jo­hta­ja Riik­ka Lam­mintaus­ta-Mäkelä.

Tehtäväko­htainen palk­ka esimerkik­si las­ten­suo­jelun sosi­aal­i­työn­tek­i­jäl­lä on Forssan seudul­la 3 186 euroa.

FSHKY on nyt ottanut käyt­töön sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den rekry­toin­nis­sa rekry­toin­til­isän. Sosi­aal­i­työn­tek­i­jöille, per­heneu­vo­jalle, lasten­valvojalle ja vas­taavalle kuraat­to­rille mak­se­taan 200 euron rekry­toin­til­isää kuukaudessa vuo­den 2019 lop­pu­un saak­ka.

Lisäk­si uusille rekry­toitaville tek­i­jöille mak­se­taan ker­ta­palkkiona 2 000 euroa sitou­tu­mis­es­ta vuo­den työsken­te­lyn jäl­keen. Jos työn­tek­i­jä on talos­sa vielä toisen vuo­den, saa hän toiset 2 000 euroa bonus­ta. Avoimien paikko­jen markki­noin­ti­in otet­ti­in avuk­si main­os­toimis­to.

Eri sosi­aal­i­työn tehtävi­in on ollut nyt paikko­ja auki, ja Riik­ka Lam­mintaus­ta-­Mäkelä ker­too, että ter­vey­den­huol­lon sosi­aal­i­työn­tek­i­jän paikkoi­hin saati­in kak­si kelpoista hak­i­jaa.

− Heistä toinen ker­toi, että rekry­toin­til­isä ja sitou­tu­mis­bonus vaikut­ti­vat hake­muk­sen lähet­tämiseen. Aikuis­sosi­aal­i­työn ja las­ten­suo­jelun tehtävi­in meil­lä on edelleen haku pääl­lä.

Rekrytointiin mukaan rahanarvoisia etuja

Ajat­te­limme, ettei palkkaus ei ole ain­oa tapa lisätä sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den mie­lenki­in­toa avoimia paikko­ja kohtaan, sanoo Lam­mintaus­ta­-Mäkelä.

− Olemme miet­ti­neet tehtävien houkut­tele­vu­ut­ta kokon­aisuute­na, johon kuu­luu kaik­ki työy­hteisöstä mah­dol­lisu­u­teen kehit­tyä ammat­ti­laise­na ja onnis­tua omas­sa työssään.

Kuntayhtymässä työskentelevät voivat jäädä kahden kuukauden palkalliselle graduvapaalle.

− Työy­hteisön tuki on vaa­ti­vas­sa tehtävässä todel­la tärkeää. Olemme kehit­täneet ammat­tiryh­mien välistä työn­jakoa sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den ja sosi­aalio­h­jaa­jien välil­lä ja työno­h­jaus on jatku­vasti käytössä ole­va tuki.

Lisätäky­inä ovat esimerkik­si leasin­gau­to las­ten­suo­je­lu­työssä, äly­puhe­limet ja kan­net­ta­va tietokone. Myös opiskelu­jen lop­pusuo­ral­la ole­vat ovat kiin­nos­tuk­sen kohteena. Lain mukaan sosi­aal­i­työn­tek­i­jän amma­tis­sa voi toimia tilapäis­es­ti ammat­ti­in opiskel­e­va henkilö, joka on suorit­tanut aineopin­not ja käytän­nön har­joit­telun.

− Meil­lä on opiske­li­joille oma bonus, joka on kah­den kuukau­den pal­ka­lli­nen gradu­va­paa. Se myön­netään kun­tay­htymässä työsken­televille. Tämä mah­dol­lisu­us onkin kiin­nos­tanut gradu­vai­heessa ole­via ja mah­dol­lisu­ut­ta on käytet­ty hyväk­si, Lam­mintaus­ta­-Mäkelä ker­too.

− Lupaamme myös aut­taa opiske­li­joi­ta ja paikkakun­nalle muut­tavia uusia tek­i­jöitä asun­non han­kkimises­sa. Halu­amme tehdä kaikkemme, että tarvit­se­mamme ammat­ti­laiset tun­te­vat olon­sa ter­ve­tulleek­si ja että työ­paikan vas­taan­ot­ta­mi­nen on help­poa ja mielekästä.

Hele­na Jaakko­la