Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) haluaa tehostaa sosiaalityöntekijöiden rekrytointia erityisillä rekrytointilisillä ja sitoutumisbonuksilla.

 

Fors­san seu­dulla on pit­kään etsitty kei­noja saada kel­poi­sia sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä eri­tyi­sesti las­ten­suo­je­lun, mutta myös aikuis­so­si­aa­li­työn teh­tä­viin. Vuonna 2014 perus­tet­tuun Forssan seu­dun hyvin­voin­ti­kun­tayh­ty­mään kuu­lu­vat Forssan kau­pun­gin lisäksi Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän sosi­aa­li­huol­lon palvelut.

− Ammattitaitoisia sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä on vai­kea saada. Tehtävät ovat vaa­ti­via ja palk­kausta tuli paran­taa, sanoo FSHKY:n per­he­pal­ve­lui­den pal­ve­lua­lue­joh­taja Riikka Lammintausta-Mäkelä.

Tehtäväkohtainen palkka esi­mer­kiksi las­ten­suo­je­lun sosi­aa­li­työn­te­ki­jällä on Forssan seu­dulla 3 186 euroa.

FSHKY on nyt otta­nut käyt­töön sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­nissa rek­ry­toin­ti­li­sän. Sosiaalityöntekijöille, per­he­neu­vo­jalle, lasten­valvojalle ja vas­taa­valle kuraat­to­rille mak­se­taan 200 euron rek­ry­toin­ti­li­sää kuu­kau­dessa vuo­den 2019 lop­puun saakka.

Lisäksi uusille rek­ry­toi­ta­ville teki­jöille mak­se­taan ker­ta­palk­kiona 2 000 euroa sitou­tu­mi­sesta vuo­den työs­ken­te­lyn jäl­keen. Jos työn­te­kijä on talossa vielä toi­sen vuo­den, saa hän toi­set 2 000 euroa bonusta. Avoimien paik­ko­jen mark­ki­noin­tiin otet­tiin avuksi mainostoimisto.

Eri sosi­aa­li­työn teh­tä­viin on ollut nyt paik­koja auki, ja Riikka Lammintausta-­Mäkelä ker­too, että ter­vey­den­huol­lon sosi­aa­li­työn­te­ki­jän paik­koi­hin saa­tiin kaksi kel­poista hakijaa.

− Heistä toi­nen ker­toi, että rek­ry­toin­ti­lisä ja sitou­tu­mis­bo­nus vai­kut­ti­vat hake­muk­sen lähet­tä­mi­seen. Aikuissosiaalityön ja las­ten­suo­je­lun teh­tä­viin meillä on edel­leen haku päällä.

Rekrytointiin mukaan rahanarvoisia etuja

Ajattelimme, ettei palk­kaus ei ole ainoa tapa lisätä sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den mie­len­kiin­toa avoi­mia paik­koja koh­taan, sanoo Lammintausta-Mäkelä.

− Olemme miet­ti­neet teh­tä­vien hou­kut­te­le­vuutta koko­nai­suu­tena, johon kuu­luu kaikki työyh­tei­söstä mah­dol­li­suu­teen kehit­tyä ammat­ti­lai­sena ja onnis­tua omassa työssään.

Kuntayhtymässä työskentelevät voivat jäädä kahden kuukauden palkalliselle graduvapaalle.

− Työyhteisön tuki on vaa­ti­vassa teh­tä­vässä todella tär­keää. Olemme kehit­tä­neet ammat­ti­ryh­mien välistä työn­ja­koa sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den ja sosi­aa­lioh­jaa­jien välillä ja työ­noh­jaus on jat­ku­vasti käy­tössä oleva tuki.

Lisätäkyinä ovat esi­mer­kiksi lea­sin­gauto las­ten­suo­je­lu­työssä, äly­pu­he­li­met ja kan­net­tava tie­to­kone. Myös opis­ke­lu­jen lop­pusuo­ralla ole­vat ovat kiin­nos­tuk­sen koh­teena. Lain mukaan sosi­aa­li­työn­te­ki­jän amma­tissa voi toi­mia tila­päi­sesti ammat­tiin opis­ke­leva hen­kilö, joka on suo­rit­ta­nut aineo­pin­not ja käy­tän­nön harjoittelun.

− Meillä on opis­ke­li­joille oma bonus, joka on kah­den kuu­kau­den pal­kal­li­nen gra­du­va­paa. Se myön­ne­tään kun­tayh­ty­mässä työs­ken­te­le­ville. Tämä mah­dol­li­suus onkin kiin­nos­ta­nut gra­du­vai­heessa ole­via ja mah­dol­li­suutta on käy­tetty hyväksi, Lammintausta­-Mäkelä kertoo.

− Lupaamme myös aut­taa opis­ke­li­joita ja paik­ka­kun­nalle muut­ta­via uusia teki­jöitä asun­non hank­ki­mi­sessa. Haluamme tehdä kaik­kemme, että tar­vit­se­mamme ammat­ti­lai­set tun­te­vat olonsa ter­ve­tul­leeksi ja että työ­pai­kan vas­taa­not­ta­mi­nen on help­poa ja mielekästä.

Helena Jaakkola