För Sven Claes öppnade Integrationsklubben Kanel dörren till ett kreativt projektjobb med barnfamiljer från nära och fjärran. Med sin bakgrund i Tyskland är han själv invandrare, har bott i många länder och lärt sig finska som vuxen i Helsingfors.

 

Inte­gra­tionsklubben Kanel är öppen verk­samhet för invan­drar­famil­jer, fly­k­tin­gar och fin­län­dare. I klubben lär sig delt­a­gar­na vardags­fin­s­ka genom att sjun­ga, leka och med hjälp av Tois­to-meto­den.

Sven Claes förk­larar att rollen som förälder gör det lätt för nyin­van­drade mam­mor och pap­por att kom­ma till famil­je­husen. Här får de träf­fa andra barn­famil­jer och får kam­rat­stöd. Sven ingår i ett team som sedan i sep­tem­ber i fjol på upp­drag av barnom­sorgsver­ket i Hels­ing­fors besök­er stadens fly­k­t­ingför­läg­gningar för att häm­ta barn­famil­jer till stadens famil­je­hus och lek­park­er med ledd verk­samhet som har sven­s­ka som starkare språk än fin­s­ka rullar ut den nya verk­samheten till­sam­mans med sina tre kol­le­gor.

Verk­samheten bör­jade i famil­je­husen Sahra­mi i Hag­näs och Naa­puri i Gårds­bac­ka och har under pro­jek­tets gång spritt sig till 12 av stadens famil­je­hus och lek­park­er.

− Jag trivs med att ha gitar­ren med mig till job­bet, det kunde jag inte som anställd i affärsvärlden, säger Sven.

Det här projektjobbet upplever han som en del av sin utbildning inom det sociala området.

 

Han bytte bana när han utbil­dade sig till socionom (YH) vid Arca­da. Som nyu­tex­am­in­er­ad var hans jobb vikari­at på sven­skspråki­ga daghem. Det som till­ta­lar hon­om med job­bet med inte­gra­tionsverk­samheten för barn­famil­jer är att föräl­drar­na i säll­skap av sina barn är klien­ter­na.

Han har till och med fått använd­ning av sin tys­ka när barn­famil­jen tidi­gare bott i Tysk­land. Och dagli­gen får han tala engel­s­ka, det språk han använde under studie- och arbet­såren i Eng­land, och talar hem­ma med sin fin­s­ka fru. Med sin son pratar han sitt förstaspråk, tys­ka. 

Mångfald och delaktighet 

Värde­grun­den som Kanel är förankrad i kän­ner han sig hem­ma i – mång­fald, delak­tighet, inkluderande verk­samhet, jäm­likhet. Det­ta i mot­sats till seg­regering av fly­k­tin­gar på för­läg­gningar­na. Lekkon­ceptet funger­ar bra och de fin­länd­s­ka barn­famil­jer­na i famil­je­husen och lek­park­er­na är tillmötes­gående. Innan invan­drar­na lärt sig fin­s­ka eller sven­s­ka skerkom­mu­nika­tio­nen med hjälp av gester. Det funger­ar alla gånger när man före­nas över den gemen­sam­ma fak­torn­bar­nen.

− Dagar­na fylls av myck­et skratt och gemen­skap. Att jag nu förs­ta gån­gen får öva och för­bät­tra arbetsspråket fin­s­ka är dessu­tom en fan­tastisk möj­lighet med tanke på kom­mande socionomjobb i Helsingfors.Integrationsklubben Kanel (Kotok­lu­bi Kaneli) finns för tillfäl­let bara på fin­s­ka men menin­gen är att verk­samheten ska vara tvåspråkig och sven­skan kan bli aktuell exem­pelvis för invan­drare som lärt sig sven­s­ka i Sverige.

En av utmaningar­na är att hit­ta sven­skspråki­ga samar­betspart­ners. Men sven­skspråkig ser­vice kom­mer förhopp­n­ingsvis att bli mer syn­lig i Hels­ing­fors stads verk­samhet efter att den plan­er­ade förän­drin­gen av organ­i­sa­tion­sstruk­turen genom­förts.

Bland annat Arbis, Luck­an och stadens bib­liotek ingår i samar­bet­snätver­ket. Den fria sven­skspråki­ga teater­grup­pen Stjärn­fall har fått finan­sier­ing för ett teater­pro­jekt till­sam­mans med barn­famil­jer med invan­drar­bak­grund. 

Papporna med!

Chefer­na för lek­park­er­na är tillmötes­gående och bra att ha för att bol­la idéer med när teamet vill bju­da in barn­famil­jer­na till spe­cial­hap­pen­ings som den plan­er­ade Pop Up­lekparken vid Stoa i Östra cen­trum. Kanel samar­be­tade med För­bun­det för mödra­ och sky­ddshem rf på sen­hösten i sam­band med Kaamoskahvi­la. Sven Claes är den enda i teamet som är man. Hans uppgift har ock­så bliv­it att loc­ka med fler pap­por med i verk­samheten.

Vi har fått mycket positiv feedback av både personal och klienter.

− Lätt var det att få med pap­por när vi bjöd in till en vin­ter­sportdag i samar­bete med Idrottsver­ket. Vi åkte pul­ka och kälke, dukade upp saft och mat. Fan­tastiskt lyck­at!

Fly­k­t­ingför­läg­gningar­na är inte byg­g­da för bar­nens behov, det behövs lek­platser ute i samhäl­let som motvikt till för­läg­gnin­gens små famil­jerum. Kanel har fått för­längd pro­jek­t­tid men avs­lu­tas i vår. Avsik­ten är att verk­samheten ska fort­sät­ta, eventuellt med hjälp av friv­il­li­ga och imple­menter­ade i famil­je­husens verk­samhet.

Pro­jek­tutvärderin­gen sys­sel­sät­ter Sven och hans kol­le­gor. Den ska innehål­la inter­vjuer med per­son­alen på famil­je­husen och besöksmätare. Smi­ley-feed­back har använts under pro­jek­t­ti­den för smi­leys funger­ar över språk­gränser­na.

− Vi har fått myck­et pos­i­tiv feed­back av både per­son­al och klien­ter, försäkrar Sven.

Att fly­k­t­ing­famil­jer­na oftast genom­levt svårigheter där bar­nen har var­it utsat­ta för stress försvårar inte fly­k­t­ing­barn­famil­jer­nas inte­grering i famil­je­husen.

Sven bemöter sina klien­ter med myck­et empati men tanger­ar inte deras trau­ma­tiska för­flut­na som inte hör hem­ma i den här verk­samheten som har fokus på bar­nens behov av här och nu och myck­et lek.

Det till­ta­lar ock­så föräl­drar­na som vill sina barns bäs­ta och gär­na lär sig språken på ett lek­fullt sätt i det nya lan­det till­sam­mans med sina barn. Bland annat Arbis, Luck­an och stadens bib­liotek ingår i samar­bet­snätver­ket.

En av pro­jek­tets utmaningar är att nå fram till invan­drar­famil­jer­na som inte bor på fly­k­t­ingför­läg­gningar­na. Infor­ma­tio­nen om famil­je­hus och lek­parksverk­samheten som numera även bjud­er på inte­gra­tionsverk­samheten Kanel når inte automa­tiskt barn­famil­jer­na som skulle ha nyt­ta av att leka sig till bät­tre språkkun­skaper. Kanel­projektet sprid­er info om sin verk­samhet på råd­givningar, häl­socen­traler och bib­liotek, ock­så på sociala medi­er.

– Djun­gel­trum­man funger­ar alltid bäst.

Sun­ni­va Ekbom