Kentän odotukset olivat korkealla, kun sosiaali- ja terveysministeriö antoi ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojalle tehtäväksi arvioida lastensuojelun henkilöstön riittävyys ja ehdottaa nopeasti vaikuttavia ratkaisuja esille nousseisiin ongelmiin.

 

Selvi­tys julka­isti­in maalisku­un alus­sa. Siinä arvioiti­in las­ten­suo­jelun avo­huol­lon sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den riit­tävyys asi­akas­määril­lä mitat­tuna ja annet­ti­in joitakin ratkaisukeino­ja liian suures­ta asi­akas­määrästä johtu­vaan kuor­mi­tuk­seen.

Lisäk­si selvi­tyshenkilö Aulik­ki Kanano­ja pain­ot­ti vah­vasti per­hei­den varhais­ten palvelu­iden tärkeyt­tä. Per­heille suun­nat­tua koti­palvelua ja per­hetyötä on laa­jen­net­ta­va nykyis­es­tä merkit­tävästi, jot­ta per­heet saa­vat tukea vaikeuk­si­in­sa ajois­sa. Tämän arvioidaan vähen­tävän pitkäaikaisen kor­jaa­van työn tarvet­ta ja hillit­sevän sijaishuol­lon kus­tan­nusten kasvua.

Lähes puolella työntekijöistä asiakkaita on liikaa

Las­ten­suo­jelun sosi­aal­i­työn kuor­mi­tuk­ses­ta ja sen aiheut­tamista ongelmista on laa­ja yhteisym­mär­rys ammat­ti­lais­ten sekä asi­akkaina ole­vien las­ten, nuorten ja per­hei­den kesken. Kanano­jan selvi­tyk­sen ja Kun­tali­iton kun­taky­se­lyn (2017) perus­teel­la noin 40 pros­en­til­la palvelu­jen jär­jestäjistä sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den asi­akas­määrä ylit­tää 30 asi­akkaan rajan. Tätä muun muas­sa ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia pitää vielä kohtu­ullise­na asi­akas­määränä.

Ongel­maa voidaan pitää vaka­vana, toteaa Aulik­ki Kanano­ja arvios­saan.

Selvi­tystyössä tuli myös ilmi kun­tako­htaiset erot. Väestömäärältään pienis­sä kun­nis­sa sosi­aal­i­työn­tek­i­jät tekevät monia sosi­aal­i­huol­lon tehtäviä. Las­ten­suo­jelun asi­akas­määrät ovat pienem­piä eikä niiden aiheut­ta­maa kuor­mi­tus­ta ole help­po erot­taa muus­ta työstä. Pien­ten kun­tien tilan­net­ta selvitel­lään kevään aikana, kun laa­di­taan tiekart­ta las­ten­suo­jelun maakun­ta­malli­in siir­tymisek­si.

Taustaryhmän piirissä lakisääteiselle sosiaalityöntekijän asiakasmäärän rajaamiselle oli vahvaa kannatusta.

Kuor­mi­tuk­sen taustal­la ovat tutut syyt, kuten muun muas­sa sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den ja eri­tyis­es­ti sijais­ten palkkaamiseen liit­tyvät vaikeudet, työn organ­isoin­ti­in, työoloi­hin, johtamiseen ja palk­it­semiseen liit­tyvät tek­i­jät. Työn kuor­mi­tus­ta lisäävät myös per­hei­den palvelu­iden, kuten las­ten- ja nuorisop­syki­a­tri­an palvelu­jen huono saatavu­us.

Juuri nyt ei kannatusta sitovalle mitoitukselle – kriisiraja tiimeille

Selvi­tyshenkilölle oli nimet­ty asiantun­ti­joiden taus­taryh­mä, joka koos­t­uu sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iön, Ter­vey­den- ja hyv­in­voin­nin laitok­sen, alue­hallintovi­ras­ton ja Valvi­ran sekä Pesäpu­un, Las­ten­suo­jelun Keskus­li­iton ja Kun­tali­iton edus­ta­jista. Ammat­ti­jär­jestö Tal­en­ti­aa ryh­mässä edusti eri­ty­isas­iantun­ti­ja Alpo Heikki­nen.

Kanano­ja toteaa selvi­tyk­sessään, että taus­taryh­män piiris­sä lak­isääteiselle sosi­aal­i­työn­tek­i­jän asi­akas­määrän rajaamiselle oli vah­vaa kan­na­tus­ta. Lak­isääteistä mitoi­tus­ta kan­nat­taa muun muas­sa Tal­en­tia.

Kanano­ja ei silti pidä juuri nyt sote-uud­is­tuk­sen ollessa kesken ja las­ten­suo­je­lu­työn meneil­lään olevas­sa muu­tok­ses­sa (Lape) tarkoituk­sen­mukaise­na, että lais­sa määritel­lään mitoi­tus työn­tek­i­jäko­htaiselle asi­akas­määrälle. Hän kuitenkin jät­tää oven auki jatko­työlle: on tarpeel­lista selvit­tää, onko lak­i­ta­so tarkoituk­sen­mukainen asi­akas­mi­toituk­sen määrit­te­lylle.

Nyt tulisi harki­ta tiimiko­htaisen ”kri­isir­a­jan” aset­tamista lain­säädän­töä alem­min ohjein, jot­ta valvon­tavi­ra­nomaisel­la on perus­teet puut­tua kohtu­ut­tomi­in tilanteisi­in, tode­taan selvi­tyk­sessä.

Nopeasti vaikut­tavina toim­i­na kaikkein kuor­mit­tuneim­mille alueille selvi­tyshenkilö esit­tää kun­ta- ja työn­tek­i­jä­ta­soista täs­mä­tukea, men­toroin­tia vaikeim­min kuor­mit­tunei­den työy­hteisö­jen esimiehille ja tarvit­taes­sa myös sosi­aal­i­työn­tek­i­jöille.

Varhaista tukea kannattavat kaikki, mutta se ei ratkaise lastensuojelun akuuttia kriisiä.

Selvi­tyshenkilö ehdot­taa myös maakun­nal­lis­ten sijais­poolien pilo­toin­tia, ja niiden sovel­tuvu­u­den kokeilua eri­laisi­in sijaisu­us­tarpeisi­in. Lisäk­si rekry­toin­ti­vaikeuk­sien vähen­tämisek­si kun­tien on kiin­nitet­tävä huomio­ta las­ten­suo­jelun työoloi­hin, työy­hteisö­jen kult­tuuri­in ja varmis­tet­ta­va las­ten­suo­jelun asiantun­te­va ammatill­i­nen joht­a­mi­nen.

Pidem­mäl­lä aikavälil­lä selvi­tyshenkilö pitää tavoit­teena siir­tymistä hallintokeskeis­es­tä asi­akaskeskeiseen läh­estymistapaan ja tiim­i­työhön. Sote-uud­is­tuk­sen inte­graa­tio­tavoit­teeseen liit­tyen selvi­tyshenkilö esit­tää lisäk­si las­ten­suo­jelun henkilöstörak­en­teen täy­den­tämistä päi­hde- ja mie­len­ter­veystyön ammat­ti­laisil­la.

Talentialta eriävä mielipide asiakasmäärien säätelyyn

Ammat­ti­jär­jestö Tal­en­ti­as­sa ollaan pet­tyneitä, ettei selvi­tyk­sessä puol­leta las­ten­suo­jelun avo­huol­lon sosi­aal­i­työn­tek­i­jän asi­akas­määrän lak­isääteistä mitoi­tus­ta. Tal­en­tia jät­ti ain­oana tahona selvi­tystyöryh­mässä mitoituk­ses­ta eriävän mielip­i­teen.

– Lapsen asioista vas­taa­van sosi­aal­i­työn­tek­i­jän lak­isääteinen asi­akas­mi­toi­tus on ain­oa keino, jol­la voidaan välit­tömästi ja konkreet­tis­es­ti puut­tua sosi­aal­i­työn­tek­i­jöi­den kuor­mi­tuk­seen, sanoo Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki.

Varhaista tukea kan­nat­ta­vat kaik­ki, mut­ta se ei ratkaise las­ten­suo­jelun aku­ut­tia kri­isiä. Jos asi­akas­mi­toi­tus saataisi­in laki­in, se pakot­taisi kri­isikun­nat palkkaa­maan las­ten­suo­jelun avo­huoltoon jonkin ver­ran enem­män sosi­aal­i­työn­tek­i­jöitä.

– Tämä kri­isi on ollut tiedos­sa jo kym­meniä vuosia ja nyt näyt­tää siltä, että vieläkään ei saa­da mitään konkreet­tista muu­tos­ta, jatkaa Tal­ent­ian ammat­ti­a­sioiden pääl­likkö Mar­jo Varsa.

Valvi­ran rek­isteris­sä on noin 6 000 lail­lis­tet­tua sosi­aal­i­työn­tek­i­jää, kun kun­tien tarve Kun­tali­iton mukaan on noin 3 500 sosi­aal­i­työn­tek­i­jää. Tal­ent­ian uusim­man urapolku­selvi­tyk­sen mukaan vas­tavalmis­tuneista sosi­aal­i­työn­tek­i­jöistä yhdek­sän kymmen­estä sijoit­tuu kun­ti­in töi­hin, suurelta osin jo opiskelu­jen lop­pupuolel­la. Ei siis voi­da puhua sosi­aal­i­työn­tek­i­jäpu­las­ta eikä väit­tää, etteivät valmis­tuneet halua kun­tien sosi­aal­i­työhön.

– Ongel­ma on vai­h­tu­vu­us. Nyky­isil­lä työe­hdoil­la sosi­aal­i­työn­tek­i­jöitä ei saa­da pysymään las­ten­suo­jelus­sa. Tarvi­taan lisää palkkaa, lisää työn­tek­i­jöitä ja lisää ammat­ti­taitoista johtamista, jot­ta las­ten­suo­jelun aku­ut­ti kri­isi helpot­tuu, sanoo Ris­timä­ki.

Hele­na Jaakko­la

Tausta

Nyt julka­istu työn­tek­i­jöi­den riit­tävyy­teen ja kuor­mi­tuk­sen ratkaisui­hin liit­tyvä väli­selvi­tys on osa Lap­si- ja per­hep­alvelu­iden muu­toso­hjel­maa (Lape). Selvi­tyshenkilö Kanano­jan työ jatkuu.

Seu­raavak­si laa­di­taan ehdo­tus tiekar­tak­si, kun yksilö- ja per­heko­htainen las­ten­suo­jelu siir­tyy kun­nista maakun­tien jär­jestämis­vas­tu­ulle vuon­na 2020. Tämä selvi­tys valmis­tuu kesäku­un lop­pu­un men­nessä. Lue koko selvi­tys tästä.