Kentän odotukset olivat korkealla, kun sosiaali- ja terveysministeriö antoi ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojalle tehtäväksi arvioida lastensuojelun henkilöstön riittävyys ja ehdottaa nopeasti vaikuttavia ratkaisuja esille nousseisiin ongelmiin.

 

Selvi­tys jul­kais­tiin maa­lis­kuun alussa. Siinä arvioi­tiin las­ten­suo­je­lun avo­huol­lon sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den riit­tä­vyys asia­kas­mää­rillä mitat­tuna ja annet­tiin joi­ta­kin rat­kai­su­kei­noja liian suu­resta asia­kas­mää­rästä joh­tu­vaan kuormitukseen.

Lisäksi sel­vi­tys­hen­kilö Aulikki Kananoja pai­notti vah­vasti per­hei­den var­hais­ten pal­ve­lui­den tär­keyttä. Perheille suun­nat­tua koti­pal­ve­lua ja per­he­työtä on laa­jen­net­tava nykyi­sestä mer­kit­tä­västi, jotta per­heet saa­vat tukea vai­keuk­siinsa ajoissa. Tämän arvioi­daan vähen­tä­vän pit­kä­ai­kai­sen kor­jaa­van työn tar­vetta ja hil­lit­se­vän sijais­huol­lon kus­tan­nus­ten kasvua.

Lähes puolella työntekijöistä asiakkaita on liikaa

Lastensuojelun sosi­aa­li­työn kuor­mi­tuk­sesta ja sen aiheut­ta­mista ongel­mista on laaja yhtei­sym­mär­rys ammat­ti­lais­ten sekä asiak­kaina ole­vien las­ten, nuor­ten ja per­hei­den kes­ken. Kananojan sel­vi­tyk­sen ja Kuntaliiton kun­ta­ky­se­lyn (2017) perus­teella noin 40 pro­sen­tilla pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­jistä sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den asia­kas­määrä ylit­tää 30 asiak­kaan rajan. Tätä muun muassa ammat­ti­jär­jestö Talentia pitää vielä koh­tuul­li­sena asiakasmääränä.

Ongelmaa voi­daan pitää vaka­vana, toteaa Aulikki Kananoja arviossaan.

Selvitystyössä tuli myös ilmi kun­ta­koh­tai­set erot. Väestömäärältään pie­nissä kun­nissa sosi­aa­li­työn­te­ki­jät teke­vät monia sosi­aa­li­huol­lon teh­tä­viä. Lastensuojelun asia­kas­mää­rät ovat pie­nem­piä eikä nii­den aiheut­ta­maa kuor­mi­tusta ole helppo erot­taa muusta työstä. Pienten kun­tien tilan­netta sel­vi­tel­lään kevään aikana, kun laa­di­taan tie­kartta las­ten­suo­je­lun maa­kun­ta­mal­liin siirtymiseksi.

Taustaryhmän piirissä lakisääteiselle sosiaalityöntekijän asiakasmäärän rajaamiselle oli vahvaa kannatusta.

Kuormituksen taus­talla ovat tutut syyt, kuten muun muassa sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den ja eri­tyi­sesti sijais­ten palk­kaa­mi­seen liit­ty­vät vai­keu­det, työn orga­ni­soin­tiin, työ­oloi­hin, joh­ta­mi­seen ja pal­kit­se­mi­seen liit­ty­vät teki­jät. Työn kuor­mi­tusta lisää­vät myös per­hei­den pal­ve­lui­den, kuten las­ten- ja nuo­ri­sop­sy­kiat­rian pal­ve­lu­jen huono saatavuus.

Juuri nyt ei kannatusta sitovalle mitoitukselle – kriisiraja tiimeille

Selvityshenkilölle oli nimetty asian­tun­ti­joi­den taus­ta­ryhmä, joka koos­tuu sosi­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön, Terveyden- ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen, alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ja Valviran sekä Pesäpuun, Lastensuojelun Keskusliiton ja Kuntaliiton edus­ta­jista. Ammattijärjestö Talentiaa ryh­mässä edusti eri­tyis­asian­tun­tija Alpo Heikkinen.

Kananoja toteaa sel­vi­tyk­ses­sään, että taus­ta­ryh­män pii­rissä laki­sää­tei­selle sosi­aa­li­työn­te­ki­jän asia­kas­mää­rän rajaa­mi­selle oli vah­vaa kan­na­tusta. Lakisääteistä mitoi­tusta kan­nat­taa muun muassa Talentia.

Kananoja ei silti pidä juuri nyt sote-uudis­tuk­sen ollessa kes­ken ja las­ten­suo­je­lu­työn meneil­lään ole­vassa muu­tok­sessa (Lape) tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sena, että laissa mää­ri­tel­lään mitoi­tus työn­te­ki­jä­koh­tai­selle asia­kas­mää­rälle. Hän kui­ten­kin jät­tää oven auki jat­ko­työlle: on tar­peel­lista sel­vit­tää, onko laki­taso tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen asia­kas­mi­toi­tuk­sen määrittelylle.

Nyt tulisi har­kita tii­mi­koh­tai­sen ”krii­si­ra­jan” aset­ta­mista lain­sää­dän­töä alem­min ohjein, jotta val­von­ta­vi­ran­omai­sella on perus­teet puut­tua koh­tuut­to­miin tilan­tei­siin, tode­taan selvityksessä.

Nopeasti vai­kut­ta­vina toi­mina kaik­kein kuor­mit­tu­neim­mille alueille sel­vi­tys­hen­kilö esit­tää kunta- ja työn­te­ki­jä­ta­soista täs­mä­tu­kea, men­to­roin­tia vai­keim­min kuor­mit­tu­nei­den työyh­tei­sö­jen esi­mie­hille ja tar­vit­taessa myös sosiaalityöntekijöille.

Varhaista tukea kannattavat kaikki, mutta se ei ratkaise lastensuojelun akuuttia kriisiä.

Selvityshenkilö ehdot­taa myös maa­kun­nal­lis­ten sijais­poo­lien pilo­toin­tia, ja nii­den sovel­tu­vuu­den kokei­lua eri­lai­siin sijai­suus­tar­pei­siin. Lisäksi rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sien vähen­tä­mi­seksi kun­tien on kiin­ni­tet­tävä huo­miota las­ten­suo­je­lun työ­oloi­hin, työyh­tei­sö­jen kult­tuu­riin ja var­mis­tet­tava las­ten­suo­je­lun asian­tun­teva amma­til­li­nen johtaminen.

Pidemmällä aika­vä­lillä sel­vi­tys­hen­kilö pitää tavoit­teena siir­ty­mistä hal­lin­to­kes­kei­sestä asia­kas­kes­kei­seen lähes­ty­mis­ta­paan ja tii­mi­työ­hön. Sote-uudis­tuk­sen inte­graa­tio­ta­voit­tee­seen liit­tyen sel­vi­tys­hen­kilö esit­tää lisäksi las­ten­suo­je­lun hen­ki­lös­tö­ra­ken­teen täy­den­tä­mistä päihde- ja mie­len­ter­veys­työn ammattilaisilla.

Talentialta eriävä mielipide asiakasmäärien säätelyyn

Ammattijärjestö Talentiassa ollaan pet­ty­neitä, ettei sel­vi­tyk­sessä puol­leta las­ten­suo­je­lun avo­huol­lon sosi­aa­li­työn­te­ki­jän asia­kas­mää­rän laki­sää­teistä mitoi­tusta. Talentia jätti ainoana tahona sel­vi­tys­työ­ryh­mässä mitoi­tuk­sesta eriä­vän mielipiteen.

– Lapsen asioista vas­taa­van sosi­aa­li­työn­te­ki­jän laki­sää­tei­nen asia­kas­mi­toi­tus on ainoa keino, jolla voi­daan välit­tö­mästi ja kon­kreet­ti­sesti puut­tua sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tuk­seen, sanoo Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki.

Varhaista tukea kan­nat­ta­vat kaikki, mutta se ei rat­kaise las­ten­suo­je­lun akuut­tia krii­siä. Jos asia­kas­mi­toi­tus saa­tai­siin lakiin, se pakot­taisi krii­si­kun­nat palk­kaa­maan las­ten­suo­je­lun avo­huol­toon jon­kin ver­ran enem­män sosiaalityöntekijöitä.

– Tämä kriisi on ollut tie­dossa jo kym­me­niä vuo­sia ja nyt näyt­tää siltä, että vie­lä­kään ei saada mitään kon­kreet­tista muu­tosta, jat­kaa Talentian ammat­ti­asioi­den pääl­likkö Marjo Varsa.

Valviran rekis­te­rissä on noin 6 000 lail­lis­tet­tua sosi­aa­li­työn­te­ki­jää, kun kun­tien tarve Kuntaliiton mukaan on noin 3 500 sosi­aa­li­työn­te­ki­jää. Talentian uusim­man ura­pol­kusel­vi­tyk­sen mukaan vas­ta­val­mis­tu­neista sosi­aa­li­työn­te­ki­jöistä yhdek­sän kym­me­nestä sijoit­tuu kun­tiin töi­hin, suu­relta osin jo opis­ke­lu­jen lop­pu­puo­lella. Ei siis voida puhua sosi­aa­li­työn­te­ki­jä­pu­lasta eikä väit­tää, ettei­vät val­mis­tu­neet halua kun­tien sosiaalityöhön.

– Ongelma on vaih­tu­vuus. Nykyisillä työ­eh­doilla sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä ei saada pysy­mään las­ten­suo­je­lussa. Tarvitaan lisää palk­kaa, lisää työn­te­ki­jöitä ja lisää ammat­ti­tai­toista joh­ta­mista, jotta las­ten­suo­je­lun akuutti kriisi hel­pot­tuu, sanoo Ristimäki.

Helena Jaakkola

Tausta

Nyt jul­kaistu työn­te­ki­jöi­den riit­tä­vyy­teen ja kuor­mi­tuk­sen rat­kai­sui­hin liit­tyvä väli­sel­vi­tys on osa Lapsi- ja per­he­pal­ve­lui­den muu­tos­oh­jel­maa (Lape). Selvityshenkilö Kananojan työ jatkuu.

Seuraavaksi laa­di­taan ehdo­tus tie­kar­taksi, kun yksilö- ja per­he­koh­tai­nen las­ten­suo­jelu siir­tyy kun­nista maa­kun­tien jär­jes­tä­mis­vas­tuulle vuonna 2020. Tämä sel­vi­tys val­mis­tuu kesä­kuun lop­puun men­nessä. Lue koko sel­vi­tys tästä.