TikTok on lasten ja nuorten käyttämä sosiaalisen median sovellus.

 

 

TikTokissa jae­taan kevyttä haus­kaa mate­ri­aa­lia kuten lyhyitä tans­sie­si­tyk­siä sovel­luk­sessa esi­te­tyistä haas­teista, mutta tar­jolla on vaka­vaa­kin asiaa.

Viime syys­kuussa aiem­min kol­le­goina tutus­tu­neet Maija Haapala ja Camilla Jokela loi­vat TikTokiin tilin ja alkoi­vat tuot­taa sisältöä.

– Lapsilla on las­ten­suo­je­lua koh­taan pel­koja, joita on tarve häl­ven­tää, Maija Haapala toteaa.

– Asetimme tavoit­teeksi tehdä yhden tai kaksi las­ten­suo­je­lu­työtä käsit­te­le­vää videota vii­kossa.  Seuraajamäärälle emme edes aset­ta­neet mitään tavoitetta.

TikTok-sos­sut sai­vat nopeasti seu­raa­jia. Lokakuussa esi­tet­tiin ilo­tanssi 4 000 seu­raa­jan kun­niaksi ja mar­ras­kuussa oli jo 6 000 seu­raa­jaa. Tasainen nousu tun­tuu jat­ku­van ja tam­mi­kuussa ylit­ty­nee 8 000 seu­raa­jan raja.

Vaatii pään­vai­vaa pel­kis­tää viesti 60 sekun­nin videoon TikTokin ren­tous säi­lyt­täen. Haapala ja Jokela ovat onnis­tu­neet hyvin.

Videoilla ava­taan, mikä on las­ten­suo­je­lun teh­tävä, ketkä ovat las­ten­suo­je­lun sosi­aa­li­työn­te­ki­jöitä, mikä on las­ten­suo­je­luil­moi­tus ja mitä sit­ten tapah­tuu. Myös työn herät­tä­mää innos­tusta tai uupu­musta käsitellään.

Aluksi teki­jät sai­vat viha­pu­hetta ja tap­pouh­kauk­sia, mutta nii­den määrä on vähen­ty­nyt suh­teessa asial­li­siin huo­liin ja kommentteihin.

– Moni huo­noja koke­muk­sia saa­nut pur­kaa pahaa olo­aan kom­men­teissa. On tär­keää kuun­nella näitä ihmi­siä ja ohjata heitä eteen­päin, Haapala sanoo.

Miksi sossu vaihtuu aina kun vaihdan sukat?

Videoiden kom­men­tointi on anta­nut ideoita ja vah­vis­ta­nut uskoa TikTok-tilin tarpeellisuudesta.

– Vilja Eerikasta kysyt­tiin pal­jon ja pää­dyimme teke­mään nel­jän videon sar­jan siitä, miksi Vilja Eerikaa ei kyetty aut­ta­maan, Haapala kertoo.

Sosiaalityöntekijöiden nopea vaih­tu­mi­nen on kom­men­teissa usein esi­tetty asia: miksi sossu vaih­tuu aina kun vaih­dan sukat?

Kuin vahin­gossa syn­tyi näy­telty sarja Case Liisa, joka alkaa las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sesta ja on nyt siir­ty­nyt sijoi­tuk­seen avo­huol­lon tuki­toi­mena. Maija Haapala on videon sosi­aa­li­työn­te­kijä, ja Liisaa ja Liisan äitiä esit­tää Camilla Jokela.

Lokakuussa oli ensim­mäi­nen TikTok-live ja jat­koa seu­raa. Parin tun­nin livessä oli­vat vie­raana Pesäpuun Onni Westlund ja Pelastakaa Lapset ry:n Sonja Soini.

TikTok-sos­suilla on suun­ni­tel­mia saada mukaan mui­ta­kin las­ten­suo­je­lun toimijoita.

– Haluaisimme lai­tok­set mukaan ja lap­sia­sia­val­tuu­te­tun haas­ta­tel­ta­vaksi, Haapala kertoo.

Haapala ja Jokela ovat teh­neet TikTok-tilinsä vapaa-ajal­laan, mutta he unel­moi­vat, että TikTok olisi osa virkatyötä.

– Lastensuojelun Instragram-työ­kin on nyt levin­nyt osaksi raken­teel­lista työtä.

Kristiina Koskiluoma