Helsin­gin Sanomat ker­toi loka­kuussa, että edus­kunta lah­joit­taa Suomen sata­vuo­tis­juh­lan kun­niaksi Itsenäisyyden juh­la­vuo­den las­ten­ra­has­ton sää­tiölle 50 mil­joo­naa. Virallinen pää­tös puut­tuu vielä.

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma.

Kristiina Koskiluoma. Kuva: Veikko Somerpuro

Uutinen hou­kut­te­lee unel­moi­maan lah­joi­tuk­sen tar­joa­mia mah­dol­li­suuk­sia. Ennen kuin jalat irtoa­vat koko­naan maasta, tulee jo pet­ty­mys. Suuren otsi­kon takaa pal­jas­tuu pää­omi­tus sää­tiö  saa 50 mil­joo­nan arvosta osak­keita, joi­den tuo­ton se saa käyt­töönsä. Vuosittainen käyt­töön tuleva raha­summa kutis­tuu kor­kein­taan 3–4 mil­joo­naksi. Mutta onhan summa kui­ten­kin enem­män kuin huo­noa omaa­tun­toa paik­kaa­vat edus­kun­nan lisä­bud­jet­tien joululahjarahat.

Marginaalin lapset ansaitsevat tutkimuskeskuksen.

Olisiko Itlalla nyt tilai­suus 100-vuo­ti­aan Suomen lah­joi­tuk­sen myötä perus­taa las­ten­suo­je­lun tutkimuskeskus?

Tarve olisi suuri, sillä nykyi­nen tut­ki­mus on riit­tä­mät­tö­mästi resurs­soi­tua ja hajal­laan yli­opis­toissa, osaa­mis­kes­kuk­sissa, sek­to­ri­lai­tok­sissa. Omistautuneiden tut­ki­joi­den ver­kosto on ole­massa, mutta raken­teet puuttuvat.

Tutkimuskeskus voisi toi­mia pit­kä­jän­tei­sesti yli hal­li­tus­kausit­tain vaih­tu­vien kär­ki­hank­kei­den ja pain­opis­tei­den. Se voisi tuot­taa las­ten­suo­je­lun työn­tekijöille ja päät­tä­jille tut­kit­tua tie­toa las­ten­suo­je­lun vai­kut­ta­vuu­desta. Sen toi­min voi­tai­siin luoda myös luo­tet­tava las­ten­suo­je­lun tilas­tointi tut­ki­muk­sen perustaksi.

Jostakin käsit­tä­mät­tö­mästä syystä tut­ki­muk­sen tarve kysee­na­lais­te­taan alan ulko­puo­lelta ajoit­tain. Uskotaan, että ylei­sellä las­ten hyvin­voin­tia kos­ke­valla tut­ki­muk­sella pär­jä­tään ja suo­je­lun tar­peessa ole­vat mar­gi­naa­lit hoi­de­taan pät­kä­ra­hoi­tuk­sella toteu­tet­ta­villa kehit­tä­mis­hank­keilla ja jal­kaut­ta­malla nii­den tulokset.

Kristiina Koskiluoma