Helsin­gin Sanomat ker­toi lokaku­us­sa, että eduskun­ta lahjoit­taa Suomen satavuo­tisjuh­lan kun­ni­ak­si Itsenäisyy­den juhlavuo­den las­ten­ra­has­ton säätiölle 50 miljoon­aa. Viralli­nen päätös puut­tuu vielä.

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma. Kuva: Veikko Somer­puro

Uuti­nen houkut­telee unel­moimaan lahjoituk­sen tar­joamia mah­dol­lisuuk­sia. Ennen kuin jalat irtoa­vat kokon­aan maas­ta, tulee jo pet­tymys. Suuren otsikon takaa pal­jas­tuu pääomi­tus säätiö  saa 50 miljoo­nan arvos­ta osakkei­ta, joiden tuo­ton se saa käyt­töön­sä. Vuosit­tainen käyt­töön tule­va raha­sum­ma kutis­tuu korkein­taan 3–4 miljoon­aksi. Mut­ta onhan sum­ma kuitenkin enem­män kuin huonoa omaatun­toa paikkaa­vat eduskun­nan lisäbud­jet­tien joul­u­lah­jara­hat.

Marginaalin lapset ansaitsevat tutkimuskeskuksen.

Olisiko Itlal­la nyt tilaisu­us 100-vuo­ti­aan Suomen lahjoituk­sen myötä perus­taa las­ten­suo­jelun tutkimuskeskus?

Tarve olisi suuri, sil­lä nykyi­nen tutkimus on riit­tämät­tömästi resurssoitua ja hajal­laan yliopis­tois­sa, osaamiskeskuk­sis­sa, sek­to­ri­laitok­sis­sa. Omis­tau­tunei­den tutk­i­joiden verkos­to on ole­mas­sa, mut­ta rak­en­teet puut­tuvat.

Tutkimuskeskus voisi toimia pitkäjän­teis­es­ti yli hal­li­tuskausit­tain vai­h­tu­vien kärk­i­hankkei­den ja pain­opis­tei­den. Se voisi tuot­taa las­ten­suo­jelun työn­tekijöille ja päät­täjille tutkit­tua tietoa las­ten­suo­jelun vaikut­tavu­ud­es­ta. Sen toimin voitaisi­in luo­da myös luotet­ta­va las­ten­suo­jelun tilas­toin­ti tutkimuk­sen perus­tak­si.

Jostakin käsit­tämät­tömästä syys­tä tutkimuk­sen tarve kyseenalais­te­taan alan ulkop­uolelta ajoit­tain. Usko­taan, että yleisel­lä las­ten hyv­in­voin­tia koske­val­la tutkimuk­sel­la pär­jätään ja suo­jelun tarpeessa ole­vat mar­gin­aalit hoide­taan pätkära­hoituk­sel­la toteutet­tavil­la kehit­tämis­hankkeil­la ja jalka­ut­ta­mal­la niiden tulok­set.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma