Lastensuojelu teemana on löytänyt tiensä kaunokirjallisuuteen ja elokuviin, valokuviin ja näytelmiin. Harvinaisempaa ellei peräti ainutkertaista on, että lastensuojelu inspiroi lauluntekijää.

 

Lihattomat lapset ‑kappale on osa suurempaa kokonai­suutta, trilo­gia­jul­kaisun ensim­mäinen single. Kokonai­suuden muut kappaleet julkaistaan loppu­vuoden aikana.

Kukin kolmesta kappa­leesta on itsenäinen teos, jonka teemana on lapsuus ja sen vaiku­tukset tähän päivään. Jari Uutela kertoo nyt julkaistun kappaleen saaneen inspi­raation niistä ajoista, jolloin hän työskenteli lasten­suo­je­lussa. Uutela on paitsi laulaja ja laulun­tekijä, myös nuori­so­työn­tekijä.

Kappale kertoo osittain fiktii­visen tarinan Jarista ja hänen lapsuu­de­nys­tä­västään Timosta. Timo oli hyvä tyyppi, mutta tuli huonosti toimeen opettajien kanssa. Jari ja Timo elivät lapsuu­tensa aikana, jolloin ei juuri tunnettu ADHD-diagnooseja eikä ylivilk­kaiden lasten kanssa osattu toimia. Niinpä Timo oli jatku­vassa tarkkai­lussa ja opettajien silmä­tikku.

Jaria ja Timoa yhdis­tivät ongelmat kotona. Jarin isä oli alkoho­listi, ja turvat­to­muuden tunne oli siksi aina läsnä, mutta Timoa hakattiin kotona ihan kunnolla.

Timon kotion­gelmat heijas­tuivat käytökseen, koulu­me­nes­tykseen ja vapaa-aikaan. Hän alkoi jo varhain luisua pikku­ri­kol­li­suuden pariin ja sitten yhä syvem­mälle rikoksiin ja päihteisiin. Elämä vei miehet erilleen. Jari koulut­tautui nuori­so­työhön ja nyt ajan vie entistä enemmän musiikki. Timon maallinen matka päättyi liian nuorena.

Lihat­tomat lapset ‑kappale kestää monta kuunte­lu­kertaa. Etenkin tarinan vuoksi. Näkökulma on lapsen kokemuk­sessa. Tarinassa korvaan pistää sarkas­tiset sanat äidin yhtäk­ki­sestä ryhdis­täy­ty­mis­yri­tyk­sestä, kun lasten­suojelu tulee perheen kuvioihin mukaan.

Laulua kuunnel­lessa tulee mieleen sanoit­tajan ja laulu­ly­riikan puhemiehen Heikki Salon sanat: jos haluat viestisi maail­malle, tee laulu − laulu­ly­rii­kassa on hallit­se­ma­tonta voimaa. Filosofi Arthur Schopen­hauerin kerrotaan puolestaan sanoneen, että musiikki voi kertoa ilosta tai surusta. Musiikki ei kuitenkaan pysty tarken­tamaan, millai­sesta ilosta tai surusta on kulloinkin kyse. Siksi laulussa on teksti.

Vaikka on Uutelan ääntäkin miellyt­tävää kuunnella. Vahvana soljuva lauluääni, hyvä teksti­työs­kentely ja fraseeraus ovat aina plussaa.

Helena Jaakkola

Lihat­tomat lapset, 2018. Esittäjä, sävellys ja sanoitus: Jari Uutela. Sovitus: Sami Tamminen ja Erkki Mela. Spotify, Deezer, Youtube.