Lastensuojelu teemana on löytänyt tiensä kaunokirjallisuuteen ja elokuviin, valokuviin ja näytelmiin. Harvinaisempaa ellei peräti ainutkertaista on, että lastensuojelu inspiroi lauluntekijää.

 

Lihat­tomat lapset ‑kap­pale on osa suurem­paa kokon­aisu­ut­ta, trilo­gia­julka­isun ensim­mäi­nen sin­gle. Kokon­aisu­u­den muut kap­paleet julka­istaan lop­pu­vuo­den aikana.

Kukin kolmes­ta kap­paleesta on itsenäi­nen teos, jon­ka tee­m­ana on lap­su­us ja sen vaiku­tuk­set tähän päivään. Jari Uutela ker­too nyt julka­istun kap­paleen saa­neen inspi­raa­tion niistä ajoista, jol­loin hän työsken­teli las­ten­suo­jelus­sa. Uutela on pait­si laula­ja ja laulun­tek­i­jä, myös nuoriso­työn­tek­i­jä.

Kap­pale ker­too osit­tain fik­ti­ivisen tari­nan Jarista ja hänen lap­su­u­denys­tävästään Tim­o­s­ta. Timo oli hyvä tyyp­pi, mut­ta tuli huonos­ti toimeen opet­ta­jien kanssa. Jari ja Timo eliv­ät lap­suuten­sa aikana, jol­loin ei juuri tun­net­tu ADHD-diag­noose­ja eikä ylivilkkaiden las­ten kanssa osat­tu toimia. Niin­pä Timo oli jatku­vas­sa tarkkailus­sa ja opet­ta­jien silmätikku.

Jaria ja Tim­oa yhdis­tivät ongel­mat kotona. Jarin isä oli alko­holisti, ja tur­vat­to­muu­den tunne oli sik­si aina läs­nä, mut­ta Tim­oa hakat­ti­in kotona ihan kun­nol­la.

Tim­on kotion­gel­mat hei­jas­tu­i­v­at käytök­seen, koulumen­estyk­seen ja vapaa-aikaan. Hän alkoi jo varhain luisua pikkurikol­lisu­u­den pari­in ja sit­ten yhä syvem­mälle rikok­si­in ja päi­hteisi­in. Elämä vei miehet erilleen. Jari koulut­tau­tui nuoriso­työhön ja nyt ajan vie entistä enem­män musi­ik­ki. Tim­on maalli­nen mat­ka päät­tyi liian nuore­na.

Lihat­tomat lapset ‑kap­pale kestää mon­ta kuun­teluk­er­taa. Etenkin tari­nan vuok­si. Näkökul­ma on lapsen koke­muk­ses­sa. Tari­nas­sa kor­vaan pistää sarkas­tiset sanat äidin yhtäkkises­tä ryhdis­täy­tymisyri­tyk­ses­tä, kun las­ten­suo­jelu tulee per­heen kuvioi­hin mukaan.

Laulua kuun­nel­lessa tulee mieleen sanoit­ta­jan ja laul­u­lyri­ikan puhemiehen Heik­ki Salon sanat: jos halu­at viestisi maail­malle, tee laulu − laul­u­lyri­ikas­sa on hal­lit­se­ma­ton­ta voimaa. Filosofi Arthur Schopen­hauerin ker­ro­taan puolestaan sanoneen, että musi­ik­ki voi ker­toa ilosta tai surus­ta. Musi­ik­ki ei kuitenkaan pysty tarken­ta­maan, mil­lais­es­ta ilosta tai surus­ta on kul­loinkin kyse. Sik­si laulus­sa on tek­sti.

Vaik­ka on Uute­lan ään­täkin miel­lyt­tävää kuun­nel­la. Vah­vana solju­va lauluääni, hyvä tek­sti­työsken­te­ly ja fraseer­aus ovat aina plus­saa.

Hele­na Jaakko­la

Lihat­tomat lapset, 2018. Esit­täjä, sävellys ja sanoi­tus: Jari Uutela. Sovi­tus: Sami Tam­mi­nen ja Erk­ki Mela. Spo­ti­fy, Deez­er, Youtube.