Lastensuojelu teemana on löytänyt tiensä kaunokirjallisuuteen ja elokuviin, valokuviin ja näytelmiin. Harvinaisempaa ellei peräti ainutkertaista on, että lastensuojelu inspiroi lauluntekijää.

 

Lihat­to­mat lap­set ‑kap­pale on osa suu­rem­paa koko­nai­suutta, tri­lo­gia­jul­kai­sun ensim­mäi­nen single. Kokonaisuuden muut kap­pa­leet jul­kais­taan lop­pu­vuo­den aikana.

Kukin kol­mesta kap­pa­leesta on itse­näi­nen teos, jonka tee­mana on lap­suus ja sen vai­ku­tuk­set tähän päi­vään. Jari Uutela ker­too nyt jul­kais­tun kap­pa­leen saa­neen ins­pi­raa­tion niistä ajoista, jol­loin hän työs­ken­teli las­ten­suo­je­lussa. Uutela on paitsi lau­laja ja lau­lun­te­kijä, myös nuorisotyöntekijä.

Kappale ker­too osit­tain fik­tii­vi­sen tari­nan Jarista ja hänen lap­suu­de­nys­tä­väs­tään Timosta. Timo oli hyvä tyyppi, mutta tuli huo­nosti toi­meen opet­ta­jien kanssa. Jari ja Timo eli­vät lap­suu­tensa aikana, jol­loin ei juuri tun­nettu ADHD-diag­noo­seja eikä yli­vilk­kai­den las­ten kanssa osattu toi­mia. Niinpä Timo oli jat­ku­vassa tark­kai­lussa ja opet­ta­jien silmätikku.

Jaria ja Timoa yhdis­ti­vät ongel­mat kotona. Jarin isä oli alko­ho­listi, ja tur­vat­to­muu­den tunne oli siksi aina läsnä, mutta Timoa hakat­tiin kotona ihan kunnolla.

Timon kotion­gel­mat hei­jas­tui­vat käy­tök­seen, kou­lu­me­nes­tyk­seen ja vapaa-aikaan. Hän alkoi jo var­hain lui­sua pik­ku­ri­kol­li­suu­den pariin ja sit­ten yhä syvem­mälle rikok­siin ja päih­tei­siin. Elämä vei mie­het eril­leen. Jari kou­lut­tau­tui nuo­ri­so­työ­hön ja nyt ajan vie entistä enem­män musiikki. Timon maal­li­nen matka päät­tyi liian nuorena.

Lihattomat lap­set ‑kap­pale kes­tää monta kuun­te­lu­ker­taa. Etenkin tari­nan vuoksi. Näkökulma on lap­sen koke­muk­sessa. Tarinassa kor­vaan pis­tää sar­kas­ti­set sanat äidin yhtäk­ki­sestä ryh­dis­täy­ty­mis­yri­tyk­sestä, kun las­ten­suo­jelu tulee per­heen kuvioi­hin mukaan.

Laulua kuun­nel­lessa tulee mie­leen sanoit­ta­jan ja lau­lu­ly­rii­kan puhe­mie­hen Heikki Salon sanat: jos haluat vies­tisi maa­il­malle, tee laulu − lau­lu­ly­rii­kassa on hal­lit­se­ma­tonta voi­maa. Filosofi Arthur Schopenhauerin ker­ro­taan puo­les­taan sano­neen, että musiikki voi ker­toa ilosta tai surusta. Musiikki ei kui­ten­kaan pysty tar­ken­ta­maan, mil­lai­sesta ilosta tai surusta on kul­loin­kin kyse. Siksi lau­lussa on teksti.

Vaikka on Uutelan ään­tä­kin miel­lyt­tä­vää kuun­nella. Vahvana sol­juva lau­lu­ääni, hyvä teks­ti­työs­ken­tely ja fra­see­raus ovat aina plussaa.

Helena Jaakkola

Lihattomat lap­set, 2018. Esittäjä, sävel­lys ja sanoi­tus: Jari Uutela. Sovitus: Sami Tamminen ja Erkki Mela. Spotify, Deezer, Youtube.