Lapsi, jolle luetaan säännöllisesti, on tutkimusten mukaan oikeudenmukaisempi ja pärjää paremmin porukassa. Nappaa tästä lukuvinkkejä! 

 

 

Lasten­kir­jal­li­suus hei­jas­te­lee nyky­las­ten maa­ilma. Kirjojen avulla lap­sia mie­ti­tyt­tä­viä, vai­kei­ta­kin yhteis­kun­nal­li­sia asioita on helppo käsi­tellä. Esimerkiksi ympä­ris­tö­asioita käsit­te­le­viä kir­joja on jul­kaistu viime vuo­sina pal­jon. Kirjojen maa­ilma on myös entistä moni­muo­toi­sempi. Yhä useam­massa kir­jassa seik­kai­lee vähem­mis­töön kuu­luva lapsi luon­te­vasti ja entistä useampi lapsi löy­tää niistä samais­tu­mi­sen paikkoja.

Ilahduttava uutuus on esi­mer­kiksi enti­sen kan­san­edus­ta­jan, kir­jai­lija Jani Toivolan ensim­mäi­nen las­ten­kirja Poika ja hame (Otava 2021). Siinä äitinsä värik­kää­seen hamee­seen ihas­tu­nut Roni voit­taa omat pel­konsa ja uskal­taa lopulta roh­keasti olla oma itsensä välit­tä­mättä val­lit­se­vista suku­puo­li­nor­meista. Omat ennak­ko­luu­lonsa voit­ta­vat myös Ronin äiti ja ystävä. Saara Obelen voi­ma­kas kuvi­tus ja Toivolan kau­nis ker­ronta teke­vät kir­jasta ihas­tut­ta­van luku­ko­ke­muk­sen. Kirja sopii par­hai­ten esikouluikäisille.

Ympäristöteemaan tar­tu­taan mie­len­kiin­toi­sella tavalla Marja-Riitta Kolarin kir­jassa Elma ja yök­käi­levä Ylppö (Pieni Karhu 2020). Teatterista innos­tu­nut pieni Elma tapaa jou­kon met­sä­ne­läi­miä, jotka ovat sai­ras­tu­neet ihmis­ten ros­kaa­mi­sen vuoksi. Hän kut­suu mukaansa naa­pu­rus­ton muut lap­set ja he jär­jes­tä­vät yhdessä isot sii­vous­tal­koot. Mukavan tari­nan avulla lap­set oppi­vat kir­jasta tuiki tär­keitä kier­rät­tä­mi­sen tai­toja ja ymmär­tä­vät, miksi ros­kien heit­tä­mi­nen met­siin on vaarallista.

Ajankohtaiseen aihee­seen tart­tuu myös viime vuonna Lastenkulttuurin val­tion­pal­kin­nolla pal­ki­tun Etana Editions ‑kus­tan­ta­mon jul­kai­sema Oman maan man­si­kat. Kuvittaja Aino-Maija Metsolan esi­kois­kirja ker­too ennak­ko­luu­loista, eri­lai­suu­den koh­taa­mi­sesta ja pako­lai­suu­desta Irma-hii­ren avulla. Irman rau­hal­lista elä­mää jär­kyt­tää puu­tar­hassa vie­rai­le­vat man­sik­ka­var­kaat. Ennen kuin Irma koh­taa var­kaat ja ymmär­tää hei­dän taus­taansa, yrit­tää hän kai­kin kei­noin estää var­kai­den vie­rai­lut puu­tar­has­saan. Metsolan hui­kea akva­rel­li­ku­vi­tus luo käsin­kos­ke­tel­ta­van tun­nel­man inhi­mil­li­sen läm­pöi­seen tarinaan.

Marjo Nygårdin uutuus­kir­jassa Lumi ja Lunni. Pieni kirja ystä­vyy­destä (Lasten Keskus 2020) saa­rella mum­minsa kanssa asus­tava Lumi saa ystä­vän Lunni-lin­nusta. Yksinkertainen tarina yhdis­tet­tynä herk­kään kuvi­tuk­seen tuo kau­niilla tavalla esille miten tär­keää ystä­vyys meille kai­kille on.

Kirjailija Veera Salmen ja pal­ki­tun kuvit­taja-graa­fikko Elina Warstan nel­jäs yhtei­nen tarina Päiväkoti Heippakamun arjesta ilah­dut­taa. Hung ja pant­te­ri­pako (Otava 2020) ker­too nel­jä­vuo­ti­aan Hungin päi­västä. Kun Hungin on vai­kea hil­litä tun­tei­taan, muut­tuu hän vil­liksi pant­te­riksi, joka herät­tää aikui­sissa ärty­mystä. Salmi on taus­tal­taan sosio­nomi ja vuo­det las­ten­tar­han­opet­ta­jana näky­vät toden­tun­tui­sessa ja rea­lis­ti­sessa ker­ron­nassa, johon jokai­sen päi­vä­ko­din arjen tun­te­van on helppo samaistua.

Hanna-Mari Järvinen