Suomen Latu liikuttaa suomalaisia. Sosionomit siirtävät Suomen Ladussa lasten ja perheiden yhteisoloa sisältä ulos.

 

 

Suomen Ladun pos­ti­tus­huo­neen pah­vi­laa­ti­kosta pil­kah­taa pör­röi­nen pää­laki. Metsämörri!

Hankesuunnittelija Tuija Laitinen ja las­ten­toi­min­nan suun­nit­te­lija Anna Anttonen ker­to­vat, että satu­hah­molla on kes­kei­nen rooli jär­jes­tön las­ten­toi­min­nassa. Veikeännäköinen hahmo on väline las­ten luon­to­yh­tey­den vah­vis­ta­mi­seksi – se innos­taa mukaan iloi­seen ja kii­reet­tö­mään tut­ki­mus­mat­kaan tai leik­ki­het­keen luonnossa.

Juuri sel­lais­ten het­kien mer­ki­tys koros­tuu äly­lait­tei­den ja kii­reen täy­tei­sessä maailmassa.

– Olin pit­kään päi­vä­ko­dissa töissä ja oma­koh­tai­sesti tote­sin, miten hyvää luon­to­toi­minta tekee sekä lap­sille että aikui­sille. Tuntuu hyvältä ja tär­keältä edis­tää asiaa jär­jes­tös­tämme käsin, Tuija Laitinen sanoo.

Hänen työnsä koos­tuu Ilo kas­vaa ulkona ‑hank­keen suun­nit­te­lusta ja toteu­tuk­sesta yhteis­työssä Suomen ympä­ris­tö­opisto Syklin kanssa. Varhaiskasvatustyötä teh­neelle Laitiselle päi­vä­koti on luon­teva ympä­ristö kouluttaa.

Valmisteilla luontotoiminnan käsikirja varhaiskasvattajille.

– Kierrän kun­nissa kou­lut­ta­massa var­hais­kas­vat­ta­jia. Kerron luon­to­toi­min­nan mer­ki­tyk­sestä sekä siitä, mitä kaik­kea luon­nossa voi tehdä. Muun ajan vie­tän toi­mis­tolla suun­nit­te­le­massa ja työs­tä­mässä mate­ri­aa­leja, Laitinen kertoo.

Hankkeesta on val­mis­tella luon­to­toi­min­nan Ilo kas­vaa ulkona ‑käsi­kirja var­hais­kas­vat­ta­jien käyt­töön. Sen arvioitu jul­kai­suaika on ensi vuo­den lopulla.

Metsämörri ja muut tutut jutut

Anttosen oma arvo­maa­ilma veti häntä las­ten luon­to­toi­min­nan pariin ja kan­nusti lisä­kou­lut­tau­tu­maan sosi­aa­lia­lalle. Pitkästä työ­urasta mark­ki­noin­nin ja mat­kai­lun parissa on kui­ten­kin hyö­tyä myös nykyi­sessä työssä, sillä Anttosen työ­ajasta puo­let kuluu las­ten­toi­min­nan mate­ri­aa­lien suun­nit­te­luun, myyn­tiin ja kouluttamiseen.

Tuotteisiin kuu­luu Metsämörrin lisäksi Luonnossa koto­naan ‑toi­min­ta­muoto, Muumien ulkoi­lu­koulu sekä Tunteet hukassa ‑met­sä­seik­kailu.

– En voisi tehdä las­ten­toi­min­nan työtä ilman amma­til­lista osaa­mista var­hais­kas­va­tuk­sesta. On oleel­lista tun­tea lain­sää­dän­töä ja var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man perus­teet. Siten tie­dän mistä puhu­taan, kun kou­lu­tan alan ammat­ti­lai­sia luon­to­työs­ken­te­lyyn, hän sanoo.

Toinen puo­lisko Anttosen työ­päi­vistä kuluu kak­si­kie­li­sen Naturkraft för famil­jer ‑hank­keen parissa. Kyseessä on Folkhälsanin ja Suomen Ladun yhteis­työ­hanke, jonka pain­opiste on per­hei­den kanssa työs­ken­te­lyssä. Terveellisten elin­ta­po­jen lisäksi hanke pyr­kii luo­maan per­heille uusia tapoja liik­kua luonnossa.

– Ajatusmallimme on siir­tää per­hei­den sisä­toi­min­taa ulkoil­maan, Anttonen kertoo.

Sosionomien osaamisella kysyntää

Suomen Latu perus­tet­tiin vuonna 1938 edis­tä­mään suo­ma­lais­ten hiihto- ja ret­kei­ly­har­ras­tuk­sia. Nykyään jär­jes­tössä toi­mii noin 90 000 jäsentä lähes kah­des­sa­sa­dassa jäse­nyh­dis­tyk­sessä eri puo­lilla maata. Toiminnan tavoit­teena on, että suo­ma­lai­set löy­täi­si­vät itsel­leen mie­lek­kään tavan ulkoi­luun ja luon­nosta nauttimiseen.

Järjestössä on kolme yksik­köä. Laitinen ja Anttonen kuu­lu­vat näistä Ulkoile-yksik­köön, joka on jaettu aikuis­lii­kun­taan ja lastentoimintaan.

Metsämörri innostaa luontoon tutkimaan ja leikkimään.

Sekä Laitisella että Anttosella on taus­tal­laan sosio­no­min (AMK) kou­lu­tus. He ovat yksi­mie­li­siä siitä, että sosio­no­meista on moneen.

– Suomen Latu on monia­lai­nen porukka, meillä on pal­jon väkeä muun muassa lii­kun­ta­tie­tei­den alalta sekä luonto- ja erä­op­paita. Meidän kah­den lisäksi esi­nai­semme on kou­lu­tuk­sel­taan sosio­nomi. On haus­kaa huo­mata, että täl­lai­ses­sa­kin työssä sosio­no­min osaa­mi­selle on kysyn­tää, sanoo Laitinen.

– Tämä joh­tuu sel­keästi siitä, miten moni­puo­li­nen sosio­no­min kou­lu­tus on. Ei ole vain yhtä ura­pol­kua, Anttonen komppaa.

Ella Rantanen