Suomen Latu liikuttaa suomalaisia. Sosionomit siirtävät Suomen Ladussa lasten ja perheiden yhteisoloa sisältä ulos.

 

 

Suomen Ladun pos­ti­tus­huo­neen pah­vi­laa­ti­kosta pil­kah­taa pör­röi­nen pää­laki. Met­sä­mörri!

Han­ke­suun­nit­te­lija Tuija Lai­ti­nen ja las­ten­toi­min­nan suun­nit­te­lija Anna Ant­to­nen ker­to­vat, että satu­hah­molla on kes­kei­nen rooli jär­jes­tön las­ten­toi­min­nassa. Vei­keän­nä­köi­nen hahmo on väline las­ten luon­to­yh­tey­den vah­vis­ta­mi­seksi – se innos­taa mukaan iloi­seen ja kii­reet­tö­mään tut­ki­mus­mat­kaan tai leik­ki­het­keen luon­nossa.

Juuri sel­lais­ten het­kien mer­ki­tys koros­tuu äly­lait­tei­den ja kii­reen täy­tei­sessä maa­il­massa.

– Olin pit­kään päi­vä­ko­dissa töissä ja oma­koh­tai­sesti tote­sin, miten hyvää luon­to­toi­minta tekee sekä lap­sille että aikui­sille. Tun­tuu hyvältä ja tär­keältä edis­tää asiaa jär­jes­tös­tämme käsin, Tuija Lai­ti­nen sanoo.

Hänen työnsä koos­tuu Ilo kas­vaa ulkona ‑hank­keen suun­nit­te­lusta ja toteu­tuk­sesta yhteis­työssä Suo­men ympä­ris­tö­opisto Syklin kanssa. Var­hais­kas­va­tus­työtä teh­neelle Lai­ti­selle päi­vä­koti on luon­teva ympä­ristö kou­lut­taa.

Valmisteilla luontotoiminnan käsikirja varhaiskasvattajille.

– Kier­rän kun­nissa kou­lut­ta­massa var­hais­kas­vat­ta­jia. Ker­ron luon­to­toi­min­nan mer­ki­tyk­sestä sekä siitä, mitä kaik­kea luon­nossa voi tehdä. Muun ajan vie­tän toi­mis­tolla suun­nit­te­le­massa ja työs­tä­mässä mate­ri­aa­leja, Lai­ti­nen ker­too.

Hank­keesta on val­mis­tella luon­to­toi­min­nan Ilo kas­vaa ulkona ‑käsi­kirja var­hais­kas­vat­ta­jien käyt­töön. Sen arvioitu jul­kai­suaika on ensi vuo­den lopulla.

Metsämörri ja muut tutut jutut

Ant­to­sen oma arvo­maa­ilma veti häntä las­ten luon­to­toi­min­nan pariin ja kan­nusti lisä­kou­lut­tau­tu­maan sosi­aa­lia­lalle. Pit­kästä työ­urasta mark­ki­noin­nin ja mat­kai­lun parissa on kui­ten­kin hyö­tyä myös nykyi­sessä työssä, sillä Ant­to­sen työ­ajasta puo­let kuluu las­ten­toi­min­nan mate­ri­aa­lien suun­nit­te­luun, myyn­tiin ja kou­lut­ta­mi­seen.

Tuot­tei­siin kuu­luu Met­sä­mör­rin lisäksi Luon­nossa koto­naan ‑toi­min­ta­muoto, Muu­mien ulkoi­lu­koulu sekä Tun­teet hukassa ‑met­sä­seik­kailu.

– En voisi tehdä las­ten­toi­min­nan työtä ilman amma­til­lista osaa­mista var­hais­kas­va­tuk­sesta. On oleel­lista tun­tea lain­sää­dän­töä ja var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man perus­teet. Siten tie­dän mistä puhu­taan, kun kou­lu­tan alan ammat­ti­lai­sia luon­to­työs­ken­te­lyyn, hän sanoo.

Toi­nen puo­lisko Ant­to­sen työ­päi­vistä kuluu kak­si­kie­li­sen Natur­kraft för famil­jer ‑hank­keen parissa. Kyseessä on Folk­häl­sa­nin ja Suo­men Ladun yhteis­työ­hanke, jonka pain­opiste on per­hei­den kanssa työs­ken­te­lyssä. Ter­veel­lis­ten elin­ta­po­jen lisäksi hanke pyr­kii luo­maan per­heille uusia tapoja liik­kua luon­nossa.

– Aja­tus­mal­limme on siir­tää per­hei­den sisä­toi­min­taa ulkoil­maan, Ant­to­nen ker­too.

Sosionomien osaamisella kysyntää

Suo­men Latu perus­tet­tiin vuonna 1938 edis­tä­mään suo­ma­lais­ten hiihto- ja ret­kei­ly­har­ras­tuk­sia. Nyky­ään jär­jes­tössä toi­mii noin 90 000 jäsentä lähes kah­des­sa­sa­dassa jäse­nyh­dis­tyk­sessä eri puo­lilla maata. Toi­min­nan tavoit­teena on, että suo­ma­lai­set löy­täi­si­vät itsel­leen mie­lek­kään tavan ulkoi­luun ja luon­nosta naut­ti­mi­seen.

Jär­jes­tössä on kolme yksik­köä. Lai­ti­nen ja Ant­to­nen kuu­lu­vat näistä Ulkoile-yksik­köön, joka on jaettu aikuis­lii­kun­taan ja las­ten­toi­min­taan.

Metsämörri innostaa luontoon tutkimaan ja leikkimään.

Sekä Lai­ti­sella että Ant­to­sella on taus­tal­laan sosio­no­min (AMK) kou­lu­tus. He ovat yksi­mie­li­siä siitä, että sosio­no­meista on moneen.

– Suo­men Latu on monia­lai­nen porukka, meillä on pal­jon väkeä muun muassa lii­kun­ta­tie­tei­den alalta sekä luonto- ja erä­op­paita. Mei­dän kah­den lisäksi esi­nai­semme on kou­lu­tuk­sel­taan sosio­nomi. On haus­kaa huo­mata, että täl­lai­ses­sa­kin työssä sosio­no­min osaa­mi­selle on kysyn­tää, sanoo Lai­ti­nen.

– Tämä joh­tuu sel­keästi siitä, miten moni­puo­li­nen sosio­no­min kou­lu­tus on. Ei ole vain yhtä ura­pol­kua, Ant­to­nen komp­paa.

Ella Ran­ta­nen