Parikymmentä vuotta lastensuojelun parissa työskennellyt VT Mirjam Araneva on koonnut yksiin kansiin lapsen suojeluun liittyvän lainsäädännön.

 

Mirjam Aranevan teos  on oival­li­nen käsi­kirja kai­kille las­ten­suo­je­lun parissa  toi­mi­ville. Kirjassa ote­taan kan­taa las­ten­suo­je­lun toteut­ta­mi­seen ja  pää­tök­sen­te­koon. Vuoden 2007 las­ten­suo­je­lu­laki oli Aranevan mie­lestä hyvä ja yhte­näi­nen laki­ko­ko­nai­suus, mutta lakia on muu­tettu 18 ker­taa ja koko­nai­suus on pirstoutunut.

Lapsen suojelu. Toteuttaminen ja päätöksenteko.Araneva on huo­lis­saan uuden sosi­aa­li­huol­to­lain ja las­ten­suo­je­lu­lain suh­teesta. Ammattilaiset eivät enää tiedä, mitä lakia pitää toteut­taa. Erityisen ongel­mal­li­sia ovat las­ten­suo­je­lua­siak­kuu­den alka­mi­nen ja las­ten­suo­je­lu­asian  vireil­le­tulo. Nämä ovat kriit­ti­siä kysy­myk­siä perus- ja ihmi­soi­keuk­sien kan­nalta, mutta myös pal­ve­lui­den riit­tä­vyy­den kan­nalta. Mirjam Araneva on myös huo­lis­saan siitä, kuinka vähän lai­no­pil­lista tukea ja  kon­sul­taa­tiota las­ten­suo­je­lua toteut­ta­vat ammat­ti­lai­set saavat.

Aranevan  koke­muk­sen mukaan hal­lin­to­asian sel­vit­tä­mi­seen, menet­te­lyyn ja pää­tök­sen­te­koon liit­ty­vät ongel­mat ja puut­teet ovat ylei­siä ken­tällä. Siksi kir­jassa on laaja ja ansio­kas las­ten­suo­je­lu­asian val­mis­te­luun ja pää­tök­sen­te­koon kes­kit­tyvä luku, jossa kir­joit­taja antaa käy­tän­nön­lä­hei­siä suun­ta­vii­voja ja ohjeita. Ne aut­ta­vat perus­te­le­maan sel­keästi ja infor­ma­tii­vi­sesti pää­tök­set, mikä on tar­peen asiak­kaan oikeus­tur­van toteu­tu­mi­sen kannalta.

Araneva pei­laa las­ten­suo­je­lua kos­ke­vaa lain­sää­dän­töä perus- ja ihmi­soi­keuk­sia  vas­ten. Hän kri­ti­soi, että ken­tällä ei tun­neta riit­tä­västi perus- ja ihmi­soi­keuk­sia ja nii­den väli­töntä yhteyttä las­ten­suo­je­luun. Kritiikistä huo­li­matta Araneva tun­tee myös myö­tä­tun­toa las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jöitä koh­taan, sillä he ovat mah­dot­to­man teh­tä­vän edessä, jos eivät saa työnsä tueksi oikeu­del­lista asian­tun­te­musta. Heillä pitää olla sii­hen oikeus.

Kristiina Koskiluoma

Mirjam Araneva: Lapsen suo­jelu. Toteuttaminen ja pää­tök­sen­teko. Käsikirja lap­sen asioista päät­tä­välle. Talentum Pro 2016.