Parikymmentä vuotta lastensuojelun parissa työskennellyt VT Mirjam Araneva on koonnut yksiin kansiin lapsen suojeluun liittyvän lainsäädännön.

 

Mirjam Aranevan teos  on oivalli­nen käsikir­ja kaikille las­ten­suo­jelun paris­sa  toimiville. Kir­jas­sa ote­taan kan­taa las­ten­suo­jelun toteut­tamiseen ja  päätök­sen­tekoon. Vuo­den 2007 las­ten­suo­jelu­la­ki oli Aranevan mielestä hyvä ja yht­enäi­nen lakikokon­aisu­us, mut­ta lakia on muutet­tu 18 ker­taa ja kokon­aisu­us on pirstoutunut.

Lapsen suojelu. Toteuttaminen ja päätöksenteko.Arane­va on huolis­saan uuden sosi­aal­i­huolto­lain ja las­ten­suo­jelu­lain suh­teesta. Ammat­ti­laiset eivät enää tiedä, mitä lakia pitää toteut­taa. Eri­tyisen ongel­mallisia ovat las­ten­suo­jelu­asi­akku­u­den alka­mi­nen ja las­ten­suo­jelu­asian  vireil­letu­lo. Nämä ovat kri­it­tisiä kysymyk­siä perus- ja ihmisoikeuk­sien kannal­ta, mut­ta myös palvelu­iden riit­tävyy­den kannal­ta. Mir­jam Arane­va on myös huolis­saan siitä, kuin­ka vähän lain­opil­lista tukea ja  kon­sul­taa­tio­ta las­ten­suo­jelua toteut­ta­vat ammat­ti­laiset saa­vat.

Aranevan  koke­muk­sen mukaan hallintoasian selvit­tämiseen, menet­te­lyyn ja päätök­sen­tekoon liit­tyvät ongel­mat ja puut­teet ovat yleisiä ken­täl­lä. Sik­si kir­jas­sa on laa­ja ja ansiokas las­ten­suo­jelu­asian valmis­telu­un ja päätök­sen­tekoon keskit­tyvä luku, jos­sa kir­joit­ta­ja antaa käytän­nön­läheisiä suun­tavi­ivo­ja ja ohjei­ta. Ne aut­ta­vat perustele­maan selkeästi ja infor­mati­ivis­es­ti päätök­set, mikä on tarpeen asi­akkaan oikeustur­van toteu­tu­misen kannal­ta.

Arane­va peilaa las­ten­suo­jelua koske­vaa lain­säädän­töä perus- ja ihmisoikeuk­sia  vas­ten. Hän kri­ti­soi, että ken­täl­lä ei tun­neta riit­tävästi perus- ja ihmisoikeuk­sia ja niiden väl­itön­tä yhteyt­tä las­ten­suo­jelu­un. Kri­ti­ik­istä huoli­mat­ta Arane­va tun­tee myös myötä­tun­toa las­ten­suo­jelun työn­tek­i­jöitä kohtaan, sil­lä he ovat mah­dot­toman tehtävän edessä, jos eivät saa työn­sä tuek­si oikeudel­lista asiantun­te­mus­ta. Heil­lä pitää olla siihen oikeus.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma

Mir­jam Arane­va: Lapsen suo­jelu. Toteut­ta­mi­nen ja päätök­sen­teko. Käsikir­ja lapsen asioista päät­tävälle. Tal­en­tum Pro 2016.