Parikymmentä vuotta lastensuojelun parissa työskennellyt VT Mirjam Araneva on koonnut yksiin kansiin lapsen suojeluun liittyvän lainsäädännön.

 

Mirjam Aranevan teos  on oival­linen käsikirja kaikille lasten­suojelun parissa  toimi­ville. Kirjassa otetaan kantaa lasten­suojelun toteut­ta­miseen ja  päätök­sen­tekoon. Vuoden 2007 lasten­suo­je­lulaki oli Aranevan mielestä hyvä ja yhtenäinen lakiko­ko­naisuus, mutta lakia on muutettu 18 kertaa ja kokonaisuus on pirstou­tunut.

Lapsen suojelu. Toteuttaminen ja päätöksenteko.Araneva on huolissaan uuden sosiaa­li­huol­tolain ja lasten­suo­je­lulain suhteesta. Ammat­ti­laiset eivät enää tiedä, mitä lakia pitää toteuttaa. Erityisen ongel­mal­lisia ovat lasten­suo­je­lua­siak­kuuden alkaminen ja lasten­suo­je­lu­asian  vireil­letulo. Nämä ovat kriit­tisiä kysymyksiä perus- ja ihmisoi­keuksien kannalta, mutta myös palve­luiden riittä­vyyden kannalta. Mirjam Araneva on myös huolissaan siitä, kuinka vähän laino­pil­lista tukea ja  konsul­taa­tiota lasten­suo­jelua toteut­tavat ammat­ti­laiset saavat.

Aranevan  kokemuksen mukaan hallin­to­asian selvit­tä­miseen, menet­telyyn ja päätök­sen­tekoon liittyvät ongelmat ja puutteet ovat yleisiä kentällä. Siksi kirjassa on laaja ja ansiokas lasten­suo­je­lu­asian valmis­teluun ja päätök­sen­tekoon keskittyvä luku, jossa kirjoittaja antaa käytän­nön­lä­heisiä suunta­viivoja ja ohjeita. Ne auttavat perus­te­lemaan selkeästi ja infor­ma­tii­vi­sesti päätökset, mikä on tarpeen asiakkaan oikeus­turvan toteu­tu­misen kannalta.

Araneva peilaa lasten­suo­jelua koskevaa lainsää­däntöä perus- ja ihmis­oikeuksia  vasten. Hän kritisoi, että kentällä ei tunneta riittä­västi perus- ja ihmis­oikeuksia ja niiden välitöntä yhteyttä lasten­suo­jeluun. Kritii­kistä huoli­matta Araneva tuntee myös myötä­tuntoa lasten­suojelun työnte­ki­jöitä kohtaan, sillä he ovat mahdot­toman tehtävän edessä, jos eivät saa työnsä tueksi oikeu­del­lista asian­tun­te­musta. Heillä pitää olla siihen oikeus.

Kristiina Koski­luoma

Mirjam Araneva: Lapsen suojelu. Toteut­ta­minen ja päätök­senteko. Käsikirja lapsen asioista päättä­välle. Talentum Pro 2016.