Riikka Kimpanpään johtamalla tiimillä on syytä juhlaan. Hän työtovereineen tekee työtä Tampereen kaupungin lapsiperheiden aikuissosiaalityössä, joka on yksi tämän vuoden kaupungin Kehittäjäpalkinnon saajista.

 

Tässä muo­dos­saan lap­si­per­hei­den aikuis­so­si­aa­li­työ on uusi pal­velu. Kaupungin huo­mio­no­soi­tus on tun­tu­nut kai­kista hyvältä, sillä epäi­ly­jä­kin työ­muo­don tar­peel­li­suu­desta on ollut.

‒ Pormestari Lauri Lyly kiitti sitä, että kehit­tä­mis­työ on tehty ruo­hon­juu­ri­ta­solla työ­pai­kal­lamme ja pal­velu on suun­nattu lap­si­per­hei­den aikui­sille. Huomiotta ei lii­oin jää­nyt se, että työl­lämme voi­daan ehkäistä las­ten­suo­je­lun tar­vetta, sanoo Riikka Kimpanpää.

Riikka on tyy­ty­väi­nen tii­miinsä, jossa on sosi­aa­li­työn, sosi­aa­lioh­jauk­sen ja pal­ve­luoh­jauk­sen ammattilaisia.

‒ Kun teimme rek­ry­toin­teja, saimme tänne sopi­van yhdis­tel­män monen­laista osaa­mista maa­han­muutto- ja las­ten­suo­je­lu­työstä sekä toimeentulotukityöstä.

Palvelu lasten vanhemmille

Lapsiperheiden aikuis­so­si­aa­li­työtä teh­dään sosi­aa­li­huol­to­lain perus­teella. Palvelutarpeen arvio ja asia­kas­suun­ni­telma teh­dään aina aikui­selle, ja aikui­nen saa tar­vit­taessa omatyöntekijän.

‒ Työn tavoit­teet ase­te­taan yhdessä asiak­kaan kanssa, ja suun­ni­tel­mat kir­ja­taan sosi­aa­li­huol­lon asia­kas­re­kis­te­riin. Asiakkaan kanssa myös sovi­taan pal­ve­lun kes­tosta, ker­too Riikka Kimpanpää.

Palvelu on tar­koi­tettu tilan­tei­siin, joissa per­heen aikui­nen hyö­tyy elä­män­ti­lan­tees­saan aikuis­so­si­aa­li­työstä ja sosi­aa­lioh­jauk­sesta. Myös monilla las­ten­suo­je­lun asia­kas­per­hei­den aikui­silla olisi eril­li­sen aikuis­so­si­aa­li­työn tar­vetta. Tampereella on pit­källe kehit­ty­nyt aikuis­so­si­aa­li­työn pal­velu, jonka työ­ka­luja tässä pal­ve­lussa myös hyödynnetään.

Asiakkaat ohjau­tu­vat Riikan tii­mille sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen neu­von­nan, sosi­aa­li­päi­vys­tyk­sen, lap­si­per­hei­den sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen ja mui­den yhteis­työ­ta­ho­jen kautta. Kysyntää on tällä het­kellä enem­män kuin sii­hen pys­ty­tään vastaamaan.

‒ Meille ohjau­tu­vat myös enna­kol­li­set lastensuojelu­ilmoitukset. Asiakkaina voi olla lisäksi huos­taa­no­tet­tu­jen las­ten van­hem­pia, ker­too Kimpanpää.

Tyypillinen asia­kas voi olla vaik­kapa yksin­huol­ta­ja­äiti, jolla on monta lasta. Pikkulapsiperheen arjen pyö­ri­tyk­sessä omat tar­peet ovat jää­neet taka-alalle. Elämä uuvut­taa, elä­män­hal­linta ja oma mie­len­ter­veys­kin on koetuksella.

‒ Meillä on myös maa­han­muut­ta­ja­van­hem­pia, jotka saat­ta­vat tar­vita tukea jo siinä, että sel­viy­ty­vät suo­ma­lai­sessa yhteis­kun­nassa, asu­mi­sessa ja viranomaisjärjestelmässä.

Helena Jaakkola