Riikka Kimpanpään johtamalla tiimillä on syytä juhlaan. Hän työtovereineen tekee työtä Tampereen kaupungin lapsiperheiden aikuissosiaalityössä, joka on yksi tämän vuoden kaupungin Kehittäjäpalkinnon saajista.

 

Tässä muodossaan lapsi­per­heiden aikuis­so­si­aa­lityö on uusi palvelu. Kaupungin huomio­no­soitus on tuntunut kaikista hyvältä, sillä epäily­jäkin työmuodon tarpeel­li­suu­desta on ollut.

‒ Pormestari Lauri Lyly kiitti sitä, että kehit­tä­mistyö on tehty ruohon­juu­ri­ta­solla työpai­kal­lamme ja palvelu on suunnattu lapsi­per­heiden aikui­sille. Huomiotta ei liioin jäänyt se, että työllämme voidaan ehkäistä lasten­suojelun tarvetta, sanoo Riikka Kimpanpää.

Riikka on tyyty­väinen tiimiinsä, jossa on sosiaa­lityön, sosiaa­lioh­jauksen ja palve­luoh­jauksen ammat­ti­laisia.

‒ Kun teimme rekry­tointeja, saimme tänne sopivan yhdis­telmän monen­laista osaamista maahan­muutto- ja lasten­suo­je­lu­työstä sekä toimeen­tu­lo­tu­ki­työstä.

Palvelu lasten vanhemmille

Lapsi­per­heiden aikuis­so­si­aa­li­työtä tehdään sosiaa­li­huol­tolain perus­teella. Palve­lu­tarpeen arvio ja asiakas­suun­ni­telma tehdään aina aikui­selle, ja aikuinen saa tarvit­taessa omatyön­te­kijän.

‒ Työn tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja suunni­telmat kirjataan sosiaa­li­huollon asiakas­re­kis­teriin. Asiakkaan kanssa myös sovitaan palvelun kestosta, kertoo Riikka Kimpanpää.

Palvelu on tarkoi­tettu tilan­teisiin, joissa perheen aikuinen hyötyy elämän­ti­lan­teessaan aikuis­so­si­aa­li­työstä ja sosiaa­lioh­jauk­sesta. Myös monilla lasten­suojelun asiakas­per­heiden aikui­silla olisi erillisen aikuis­so­si­aa­lityön tarvetta. Tampe­reella on pitkälle kehit­tynyt aikuis­so­si­aa­lityön palvelu, jonka työkaluja tässä palve­lussa myös hyödyn­netään.

Asiakkaat ohjau­tuvat Riikan tiimille sosiaa­li­pal­ve­lujen neuvonnan, sosiaa­li­päi­vys­tyksen, lapsi­per­heiden sosiaa­li­pal­ve­lujen ja muiden yhteis­työ­ta­hojen kautta. Kysyntää on tällä hetkellä enemmän kuin siihen pystytään vastaamaan.

‒ Meille ohjau­tuvat myös ennakol­liset lastensuojelu­ilmoitukset. Asiak­kaina voi olla lisäksi huostaa­no­tet­tujen lasten vanhempia, kertoo Kimpanpää.

Tyypil­linen asiakas voi olla vaikkapa yksin­huol­ta­jaäiti, jolla on monta lasta. Pikku­lap­si­perheen arjen pyöri­tyk­sessä omat tarpeet ovat jääneet taka-alalle. Elämä uuvuttaa, elämän­hal­linta ja oma mielen­ter­veyskin on koetuk­sella.

‒ Meillä on myös maahan­muut­ta­ja­van­hempia, jotka saattavat tarvita tukea jo siinä, että selviy­tyvät suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa, asumi­sessa ja viran­omais­jär­jes­tel­mässä.

Helena Jaakkola