Stop It Now! ‑mallilla puututaan lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön

touko 13, 2015

– Finkel­hornin hoito­mal­lissa vaiku­tetaan poten­ti­aa­lisen lapsen seksu­aa­lisen hyväk­si­käyt­täjän ajatuksiin, asenteisiin ja omatuntoon, kertoo Tom Squire.

Englannissa noin yksi kuudesta lapsesta on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi ennen 18 ikävuottaan. Kahdeksan kymmenestä lapsesta tuntee hyväksikäyttäjänsä.

 

Englan­nissa polii­sille tehdään seksuaali­rikoksista kuitenkin suhteel­li­sesti vähemmän ilmoi­tuksia kuin muista rikok­sista, ja ilmoi­tukset koskevat yleensä vain kaikkein vakavimpia raiskaus- tai pahoinpitely­tapauksia.
− Suurin osa seksu­aa­li­sesta hyväk­si­käy­töstä ei tule poliisin tietoon, ja vain 1 – 2 prosenttia tapauk­sista johtaa tuomioon, sanoo Lucy Faithfull Foundation ‑säätiöstä vanhempi ohjaaja Tom Squire.

Iso-Britan­niassa ja Irlan­nissa toimiva The Lucy Faithfull Foundation perus­tettiin 30 vuotta sitten estämään lasten ja nuorten seksu­aa­lista hyväk­si­käyttöä. Tiedot­ta­misen ja avun lisäksi säätiö järjestää ammat­ti­lai­sille ja lasten vanhem­mille koulu­tuksia seksu­aa­lisen hyväk­si­käytön tunnis­ta­mi­sesta, riski­ti­lan­teista ja ehkäi­systä. Vanhem­mille ja huolta­jille suunna­tuilla inter­net­si­vuilla vakuu­tetaan, että lasten seksu­aa­linen hyväk­si­käyttö on mahdol­lista estää oikealla tiedolla ja toimin­nalla.

Vuonna 2002 Lucy Faithfull Foundation aloitti Brittein saarilla Stop It Now! ‑toiminnan, jossa ammat­ti­laiset ja vapaa­eh­toiset työsken­te­levät seksu­aa­lisen hyväk­si­käytön uhrien ja heidän perhei­densä, mutta myös seksu­aa­li­ri­kol­listen, poten­ti­aa­listen tekijöiden ja heidän läheis­tensä kanssa. Yksi tärkeä kohde­ryhmä on seksu­aa­lis­sä­vyt­tei­sesti käyttäy­tyvät nuoret. Erityistä tukea annetaan yksin­huol­ta­ja­äi­deille suojaavan vanhem­muuden vahvis­ta­mi­seksi.

Kouluissa järjes­tetään oppitunteja, joissa lapsille kerrotaan muun muassa, mikä on sopivaa kanssa­käy­mistä aikuisen kanssa. Vastuul­lista netin­käyttöä käsit­te­levää opetusta järjes­tetään ikäryh­mittäin kouluissa, joissa on ongelmana niin sanottu sexting-ilmiö, eli ryhmiin osanot­tajat ovat lähet­täneet seksu­aa­lis­sä­vyt­teisiä viestejä ja kuvia.

Auttava puhelin uhreille ja tekijöille

Stop It Now! ‑toimin­nalla on auttava puhelin, joka on tarkoi­tettu hyväk­si­käyt­tä­jille, poten­ti­aa­li­sille hyväk­si­käyt­tä­jille tai ihmisille, jotka ovat huolissaan toisen aikuisen, lapsen tai nuoren epäter­veestä seksu­aa­li­sesta käytök­sestä.

Auttavaan puhelimeen voivat soittaa lisäksi aikuiset seksu­aalisen hyväk­si­käytön uhrit, tai lapsen mahdol­li­sesta hyväksi­käytöstä huoles­tuneet vanhemmat ja heidän kanssaan työsken­te­levät ammat­ti­laiset. Suurin osa auttavaan puhelimeen soitta­jista on aikuisia hyväk­si­käyt­täjiä tai henki­löitä, jotka ovat huolissaan omista ajatuk­sistaan tai käytök­sestään tai toisen aikuisen käyttäy­ty­mi­sestä.

Jos autamme vain uhreja, ratkaisemme seksuaaliväkivalta­ongelmasta vain puolet.

Tom Squire kertoo, että hyväk­si­käyt­tä­jille on olemassa
vähän matalan kynnyksen palveluja, vaikka he tarvit­sevat muutakin apua kuin rangais­tuksia. Useim­miten hyväk­si­käyttäjä on itse joutunut hyväk­si­käy­te­tyksi.

− Jos autamme vain uhreja, ratkai­semme seksuaaliväkivalta­ongelmasta vain puolet.
Squire muistuttaa, että jos henki­löllä on seksu­aa­lista kiinnos­tusta lapsiin, se ei tee hänestä vielä hyväk­si­käyt­täjää, mutta on ehdot­toman tärkeää puuttua heti hyväk­si­käytön aikeisiin. Jotkut hyväk­si­käyt­täjät tai poten­ti­aalit hyväk­si­käyt­täjät voivat kantaa raskasta syylli­syyttä teoistaan ja ajatuk­sistaan ja tekevät kaikkensa halli­takseen käytöstään.

− Monessa tapauk­sessa se on mahdol­lista oppia.

Pornoteollisuus vaaraksi lapselle

Alttius itsemurhiin on Squiren mukaan suuri erityi­sesti niillä henki­löillä, jotka on pidätetty ja odottavat oikeu­den­käyntiä lasten hyväk­si­käy­töstä tai lasta loukkaavien kuvien lataa­mi­sesta tai levit­tä­mi­sestä netissä. He eivät kestä häpeää, joka oikeu­den­käyn­nistä aiheutuu heidän perheilleen.

Monet menet­tävät perheensä lisäksi työpaik­kansa ja kaiken muun elämässään ja näkevät parempana ratkaisuna päättää elämänsä ennen oikeu­den­käyntiä.
Squire arvioi, että noin 80 prosenttia hyväk­si­käyt­tä­jistä tai poten­ti­aa­li­sista hyväk­si­käyt­tä­jistä pystyisi elämään taipu­muk­sensa kanssa toteut­ta­matta sitä. Noin 20 prosenttia tuntee niin voima­kasta vetoa lapsiin, että heitä ei voida auttaa muuten kuin kemial­li­sella kastraa­tiolla.

Porno­teol­li­suuden kasvu on lisännyt sukupuo­li­si­veel­li­syyttä
loukkaavien lasten kuvien levitystä ja lasten seksu­aa­lista hyväksi­käyttöä Englan­nissa. Squire muistuttaa, että termi lapsi­porno on väärä, sillä lapset eivät ole mukana siinä vapaa­ehtoisesti. Netin käyttö rohkaisee lapsista kiinnos­tu­neita henki­löitä toimintaan. Porno­teol­lisuus seksua­lisoi lapset ja on vaaraksi heidän seksu­aa­li­selle kehityk­selleen.

− Tiedetään, että Englan­nissa on paljon enemmän netistä lasten kuvia katse­levia ihmisiä kuin mitä heitä on pidätetty.
Squiren mukaan porno­teol­li­suuden kasvu ja yhteis­kunnan seksua­li­soi­tu­minen vaikut­tavat laajemmin ihmisten seksuaa­lisiin asenteisiin ja hämär­tävät sopivuuden rajaa. Lisäksi nuoret altis­tuvat pornolle koko ajan nuorempina. Tämä vääristää erityi­sesti poikien asenteita sekä käsityksiä normaa­lista ja terveestä seksu­aa­li­käyt­täy­ty­mi­sestä.

Hoidolla hyviä tuloksia

Stop It Now! järjestää seksu­aa­li­ri­kok­sista tuomi­tuille ja poten­ti­aa­li­sille hyväk­si­käyt­tä­jille hoito‑, tuki- ja vastuu­ryhmiä. Englan­nissa käytössä olevista hoito-ohjel­mista erityi­sesti niin sanotulla Finkel­hornin mallilla on saatu hyviä tuloksia. Tässä hoito­mal­lissa pyritään vaikut­tamaan muun muassa poten­ti­aa­lisen tekijän ajatuksiin, asenteisiin ja omatuntoon.

Poten­ti­aa­li­sille tekijöille tarkoi­tetut turva­renkaat kokoon­tuvat viikoittain kolmen kuukauden ajan. Ryhmään osallistuva saa itselleen tukihen­kilön, joka on häneen säännöl­li­sesti yhtey­dessä. Ryhmä­läinen sitoutuu tähän vapaa­eh­toiseen kontrolliin vähintään 12 kuukau­deksi. Ryhmä­ko­koukset harve­nevat, kun henkilön ongelma saadaan ratkaistua ja vaara vähenee.

Miehille, jotka on pidätetty, saaneet varoi­tuksen tai tuomittu lasten sukupuo­li­si­veel­li­syyttä loukkaavien kuvien katse­lusta tai hallus­sa­pi­dosta netissä, on oma ryhmänsä. Ryhmäis­tun­noissa käsitellään muun muassa seksu­aa­li­fan­t­asioiden merki­tystä, riippu­vuuksia ja pakko­miel­teitä, pyritään paran­tamaan tekijän sosiaa­lisia taitoja ja lisäämään uhriem­patiaa.

Ryhmään osallis­tutaan vapaa­eh­toi­sesti, ja asiakas maksaa siitä itse. Ryhmiä on pidetty eri puolilla Englantia ja niihin on osallis­tunut lähes tuhat henkeä. Squire sanoo, että ryhmissä on erittäin alhainen keskeyt­tä­mis­pro­sentti ja osallis­tujat ovat hyvin kiitol­lisia avusta ja kontrol­lista.

Oma vertais­tu­ki­ryh­mänsä on lisäksi niiden henki­löiden lähei­sille, jotka ovat katselleet sukupuo­li­si­veel­li­syyttä loukkaavia kuvia lapsista inter­ne­tissä. Läheisen on hyvin vaikea kohdata sitä tosiasiaa, että joku hänen tunte­mansa tai rakas­ta­mansa ihminen voi käyttää lasta seksu­aa­li­sesti hyväkseen. Tekijöiden ja poten­ti­aa­listen tekijöiden perheille sekä ystäville on tärkeää jakaa asial­lista tietoa, jotta he voivat tunnistaa riski­ti­lanteet ja estää läheistään toteut­ta­masta aikeitaan.

− Voimme suojella lapsia seksu­aa­li­selta hyväk­si­käy­töltä, jos ihmiset ymmär­tävät, kuinka hyväk­si­käyt­täjät toimivat sekä käytännön arjessa että netissä, Tom Squire sanoo.

Apua seksuaalirikollisille

Seksu­aa­li­vä­ki­vallan tekijät jäävät Suomessa ilman matalan kynnyksen apua.

Tom Squire esitteli Stopi It Now ‑toimintaa Setle­ment­tiyh­distys Naapurin Välitä! ‑hankkeen järjes­tä­mässä seminaa­rissa, jossa käsiteltiin seksuaali­väkivallan tekijöiden kohtaa­mista ja autta­mista.

− Meillä ei ole käytän­nöl­li­sesti katsoen lainkaan matalan kynnyksen apua seksu­aa­li­vä­ki­vallan tekijöille tai henki­löille, jotka pelkäävät syyllis­ty­vänsä siihen, sanoo Välitä!-hankkeen projek­ti­pääl­likkö Satu Hintikka.

Asian­tun­tevaa terapiaa on tarjolla Sexpo-säätiöllä. Riihimäen vanki­lassa on käytössä Stop-ohjelma, joka on tarkoi­tettu raiskauk­sesta tuomi­tuille ja lasten seksu­aa­liseen hyväk­si­käyttöön syyllis­ty­neille, joilla on rangais­tusaikaa jäljellä vähintään vuosi. Rikos­seu­raa­mus­lai­tok­sella on lisäksi sulje­tuissa laitok­sissa, avovan­ki­loissa ja yhdys­kun­ta­seu­raa­mus­toi­mis­toissa yksilö­työnä toteu­tettava Uusi suunta ‑ohjelma.

Monilla järjes­töillä ja muilla toimi­joilla olisi valmiina erilaisia matalan kynnyksen malleja, mutta toistai­seksi niiden toteut­ta­miseen ei ole saatu rahoi­tusta. Hintikan johtama seksu­aa­li­vä­ki­val­tatyön kehit­tä­mis­hanke Välitä! päättyy tänä vuonna. Hankkeessa tarjottiin palveluja lähinnä seksu­aa­li­vä­ki­vallan uhreille ja heidän lähei­silleen. Tekijöiden tai poten­ti­aa­listen tekijöiden kanssa oli tarkoitus tehdä sosiaa­li­sessa mediassa etsivää työtä ja motivoida heitä hoidon piiriin.

Heti projektin alussa kävi selväksi, että heille ei ole paikkoja, joihin heitä voisi ohjata.
− Tämä kysee­na­laisti sen, miten me voimme tehdä etsivää työtä, jos heille ei ole tarjolla apua.
Välitä! ‑hanke alkoi ottaa suunni­tel­mastaan poiketen henki­lö­koh­taisiin kriisi­ta­paa­misiin henki­löitä, jotka ovat syyllis­tyneet seksu­aa­li­ri­koksiin sekä heidän lähei­siään ja myös perheitä, joissa on seksu­aa­lista hyväk­si­käyttöä.

− Jos toimin­tamme jatkuu, haluamme olla mukana tarjoa­massa matalan kynnyksen apua tekijöille.
Nimet­tömänä ja luotta­muk­sel­li­sesti käytävän puhelin- tai netti­kes­kus­telun lisäksi pitäisi Hintikan mielestä ihmisillä olla mahdol­lisuus henki­lö­koh­taisiin tapaa­misiin ja ryhmiin, jotka on havaittu toimi­viksi muun muassa Englan­nissa ja Saksassa.
Kun Englan­nissa alettiin tarjota matalan kynnyksen palveluja, alkoi löytyä niitä tarvit­sevia ihmisiä.

− Jos apua ei ole tarjolla, saatetaan kuvitella, että siihen ei ole tarvet­takaan. Moni tekijä haluaisi kuitenkin ongel­maansa apua. Autta­malla heitä vähen­netään uusien seksu­aa­li­ri­kosten riskiä ja uusien uhrien synty­mistä, Hintikka sanoo.