Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on syntynyt sopimus. Alaa uhkaavat lakot peruuntuvat sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy heti.

 

Ammat­ti­jär­jestö Talentia on tyy­ty­väi­nen yksi­tyi­sellä sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla saa­vu­tet­tuun tulok­seen. Valtakunnansovittelijan sovin­toeh­do­tus saa­tiin 5.3.2018. Talentia ja muut osa­puo­let hyväk­syi­vät sovintoesityksen.

– Syntynyt sopi­mus pie­nen­tää yksi­tyi­sen sek­to­rin palk­ko­jen jäl­keen­jää­nei­syyttä kun­ta­palk­koi­hin näh­den. Talentialle oli tär­keää myös saada peli­sään­nöt ns. nol­la­tun­ti­so­pi­mus­ten ja osa-aika­työ­so­pi­mus­ten käy­tölle, sanoo Talentian neu­vot­te­lu­joh­taja Paula Kangasmaa.

Sopimus on pituu­del­taan 26 kuu­kau­den mit­tai­nen ja on voi­massa 31.3.2020 asti. Sopimus sisäl­tää 3,47 pro­sen­tin pal­kan­ko­ro­tuk­set, jotka vas­taa­vat yleistä lin­jaa. Yleiskorotukset ovat 1,33 pro­sent­tia 1.4.2018 alkaen ja 1,34 pro­sent­tia 1.4.2019. Lisäksi tule­vat taso­ko­ro­tuk­set: kun­kin palk­ka­ryh­män A–F vähim­mäis­palk­ka­luok­kien tau­luk­ko­palk­kaa nos­te­taan 1.6.2018 ja 1.6.2019, yhteensä 1,9 prosenttia.

Sopimusratkaisu tar­koit­taa sitä, että alaa uhkaa­vat lakot peruun­tu­vat sekä  yli­työ- ja vuo­ron­vaih­to­kielto päät­tyy heti.

Pelisäännöt nollasopimuksiin

Neuvotteluissa saa­tiin lisäksi tär­keiksi koe­tut peli­sään­nöt ns. nol­la­tun­ti­so­pi­mus­ten ja osa-aika­työ­so­pi­mus­ten käy­tölle. Työnantaja ei voi 1.6.2018 alkaen oma-aloit­tei­sesti sopia nol­la­tun­ti­so­pi­muk­sia, jos työ­voi­man tarve on kiinteä.

Neuvotteluissa saa­tiin mui­ta­kin paran­nuk­sia työ­eh­to­so­pi­mus­teks­tei­hin. Työntekijöille muun muassa kir­jat­tiin mah­dol­li­suus pitää kah­vi­tauko, jol­laista ei yksi­tyi­sen sosi­aa­li­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­mus­teks­tissä aiem­min ollut.

Myönnytyksenä työ­nan­ta­jalle työ­eh­to­so­pi­muk­seen kir­ja­taan mah­dol­li­suus sopia enin­tään kuu­den kuu­kau­den koea­jasta. Työsopimuslaki mah­dol­lis­taa jo sen.

Selvitysryhmiä

Neuvotteluissa todet­tiin, että monen teh­tä­vän pal­kat ovat kun­nissa parem­mat kuin yksi­tyi­sellä sek­to­rilla. Palkkaerojen pie­nen­tä­mi­seksi perus­te­taan selvitystyöryhmä.

Toinen työ­ryhmä tut­kii siir­ty­mistä vii­si­päi­väi­seen viik­koon loma­päi­vä­las­ken­nassa. Tämä käy­täntö on ollut kun­nissa jo pitkään.