Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on syntynyt sopimus. Alaa uhkaavat lakot peruuntuvat sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy heti.

 

Ammatti­jär­jestö Talentia on tyyty­väinen yksityi­sellä sosiaa­li­pal­ve­lua­lalla saavu­tettuun tulokseen. Valta­kun­nan­so­vit­te­lijan sovin­toeh­dotus saatiin 5.3.2018. Talentia ja muut osapuolet hyväk­syivät sovin­toe­si­tyksen.

– Syntynyt sopimus pienentää yksityisen sektorin palkkojen jälkeen­jää­nei­syyttä kunta­palk­koihin nähden. Talen­tialle oli tärkeää myös saada pelisäännöt ns. nolla­tun­ti­so­pi­musten ja osa-aikatyö­so­pi­musten käytölle, sanoo Talentian neuvot­te­lu­johtaja Paula Kangasmaa.

Sopimus on pituu­deltaan 26 kuukauden mittainen ja on voimassa 31.3.2020 asti. Sopimus sisältää 3,47 prosentin palkan­ko­ro­tukset, jotka vastaavat yleistä linjaa. Yleis­ko­ro­tukset ovat 1,33 prosenttia 1.4.2018 alkaen ja 1,34 prosenttia 1.4.2019. Lisäksi tulevat tasoko­ro­tukset: kunkin palkka­ryhmän A – F vähim­mäis­palk­ka­luokkien tauluk­ko­palkkaa nostetaan 1.6.2018 ja 1.6.2019, yhteensä 1,9 prosenttia.

Sopimus­rat­kaisu tarkoittaa sitä, että alaa uhkaavat lakot peruun­tuvat sekä  ylityö- ja vuoron­vaih­to­kielto päättyy heti.

Pelisäännöt nollasopimuksiin

Neuvot­te­luissa saatiin lisäksi tärkeiksi koetut pelisäännöt ns. nolla­tun­ti­so­pi­musten ja osa-aikatyö­so­pi­musten käytölle. Työnantaja ei voi 1.6.2018 alkaen oma-aloit­tei­sesti sopia nolla­tun­ti­so­pi­muksia, jos työvoiman tarve on kiinteä.

Neuvot­te­luissa saatiin muitakin paran­nuksia työeh­to­so­pi­mus­teks­teihin. Työnte­ki­jöille muun muassa kirjattiin mahdol­lisuus pitää kahvi­tauko, jollaista ei yksityisen sosiaa­li­pal­ve­lualan työeh­to­so­pi­mus­teks­tissä aiemmin ollut.

Myönny­tyksenä työnan­ta­jalle työeh­to­so­pi­mukseen kirjataan mahdol­lisuus sopia enintään kuuden kuukauden koeajasta. Työso­pi­muslaki mahdol­listaa jo sen.

Selvitysryhmiä

Neuvot­te­luissa todettiin, että monen tehtävän palkat ovat kunnissa paremmat kuin yksityi­sellä sekto­rilla. Palkkae­rojen pienen­tä­mi­seksi perus­tetaan selvi­tys­työ­ryhmä.

Toinen työryhmä tutkii siirty­mistä viisi­päi­väiseen viikkoon lomapäi­vä­las­ken­nassa. Tämä käytäntö on ollut kunnissa jo pitkään.