Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on syntynyt sopimus. Alaa uhkaavat lakot peruuntuvat sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy heti.

 

Ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia on tyy­tyväi­nen yksi­tyisel­lä sosi­aali­palvelu­alal­la saavutet­tuun tulok­seen. Val­takun­nanso­vit­teli­jan sov­in­toe­hdo­tus saati­in 5.3.2018. Tal­en­tia ja muut osa­puo­let hyväksyivät sov­in­toe­si­tyk­sen.

– Syn­tynyt sopimus pienen­tää yksi­tyisen sek­torin palkko­jen jäl­keen­jääneisyyt­tä kun­ta­palkkoi­hin näh­den. Tal­en­tialle oli tärkeää myös saa­da pelisään­nöt ns. nol­latun­ti­sopimusten ja osa-aikatyö­sopimusten käytölle, sanoo Tal­ent­ian neu­vot­telu­jo­hta­ja Paula Kan­gas­maa.

Sopimus on pitu­udeltaan 26 kuukau­den mit­tainen ja on voimas­sa 31.3.2020 asti. Sopimus sisältää 3,47 pros­entin palkanko­ro­tuk­set, jot­ka vas­taa­vat yleistä lin­jaa. Yleisko­ro­tuk­set ovat 1,33 pros­ent­tia 1.4.2018 alka­en ja 1,34 pros­ent­tia 1.4.2019. Lisäk­si tule­vat tasoko­ro­tuk­set: kunkin palkkaryh­män A–F vähim­mäis­palkkalu­okkien taulukkopalkkaa nos­te­taan 1.6.2018 ja 1.6.2019, yhteen­sä 1,9 pros­ent­tia.

Sopimus­ratkaisu tarkoit­taa sitä, että alaa uhkaa­vat lakot peru­un­tu­vat sekä  yli­työ- ja vuoron­va­i­h­tok­iel­to päät­tyy heti.

Pelisäännöt nollasopimuksiin

Neu­vot­teluis­sa saati­in lisäk­si tärkeik­si koe­tut pelisään­nöt ns. nol­latun­ti­sopimusten ja osa-aikatyö­sopimusten käytölle. Työ­nan­ta­ja ei voi 1.6.2018 alka­en oma-aloit­teis­es­ti sopia nol­latun­ti­sopimuk­sia, jos työvoiman tarve on kiin­teä.

Neu­vot­teluis­sa saati­in muitakin paran­nuk­sia työe­htosopimustek­stei­hin. Työn­tek­i­jöille muun muas­sa kir­jat­ti­in mah­dol­lisu­us pitää kahvi­tauko, jol­laista ei yksi­tyisen sosi­aali­palvelu­alan työe­htosopimustek­stis­sä aiem­min ollut.

Myön­ny­tyk­senä työ­nan­ta­jalle työe­htosopimuk­seen kir­jataan mah­dol­lisu­us sopia enin­tään kuu­den kuukau­den koea­jas­ta. Työ­sopimus­la­ki mah­dol­lis­taa jo sen.

Selvitysryhmiä

Neu­vot­teluis­sa todet­ti­in, että mon­en tehtävän palkat ovat kun­nis­sa parem­mat kuin yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la. Palkkaero­jen pienen­tämisek­si peruste­taan selvi­tystyöryh­mä.

Toinen työryh­mä tutkii siir­tymistä viisipäiväiseen viikkoon lomapäivälasken­nas­sa. Tämä käytän­tö on ollut kun­nis­sa jo pitkään.