Yksityisen sosiaalipalvelualan lakkovaroitus on nyt laajentunut yksityisiin hoivayrityksiin. Suurimpia yksityisiä päiväkoteja koskeva lakkovaroitus annettiin jo aiemmin perjantaina.

 

Valta­kun­nan­so­vit­te­lija sai ammat­ti­jär­jes­töiltä tänään jo toi­sen lak­ko­va­roi­tuk­sen. Sen mukaan yksi­tyistä sosi­aa­li­pal­ve­lua­laa kos­keva lakko laa­jen­tuu, mikäli jumit­tu­neissa neu­vot­te­luissa ei päästä tulok­seen.

Suu­rin kiista on pal­koista.

− Yksi­tyi­sellä sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla on menossa suo­ra­nai­nen palk­ko­jen hal­puu­tus. Tämä on pysäy­tet­tävä. Vaa­ti­mamme palk­kaoh­jelma tar­koit­taa suun­ni­tel­maa palk­ko­jen jäl­keen­jää­nei­syy­den kor­jaa­mi­seksi, sanoo ammat­ti­jär­jestö Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki.

Talen­tian jäse­nistä muun muassa kehi­tys­vam­mais­ten ohjaa­jien, sosi­aa­lioh­jaa­jien ja las­ten­tar­han­opet­ta­jien pal­kat ovat jär­jes­tön palk­ka­tut­ki­muk­sen mukaan jää­neet jäl­keen jo val­miiksi alhai­sista kunta-alan pal­koista.

− Siksi vaa­dimme tilan­teen kor­jaa­mista useam­pi­vuo­ti­sella palk­kaoh­jel­malla.

Pal­kan­saa­jaos­a­puo­lille on myös tär­keää saada rajat nol­la­so­pi­mus­ten käy­tölle, jossa työn­te­kijä kut­su­taan töi­hin vain tar­vit­taessa. Talen­tia tavoit­te­lee vähim­mäis­työ­ai­kaa, jossa tietty tun­ti­määrä olisi taattu.

Uusien lak­ko­jen koh­teena ovat Attendo ja Mehi­läi­nen (12.3. kello 15.00−14.3. kello 5.59), Esperi ja Pih­la­ja­linna (14.3. kello 15.00−16.3. klo 5.59) sekä Vet­rea, Hel­sin­gin dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen hoiva, Hel­sin­gin dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen sää­tiö ja Inva­li­di­lii­ton asu­mis­pal­ve­lut (19.3. kello 15.00−21.3. kello 5.59).

Toi­sen lak­ko­va­roi­tuk­sen antoi­vat ammat­ti­jär­jestö Talen­tia, JHL, Jyty-Par­dia-STHL sekä Ter­veys- ja Sosi­aa­lia­lan Neu­vot­te­lu­jär­jestö TSN, johon kuu­lu­vat Tehy, Super ja Erto.

Yksi­tyi­sen sosi­aa­lia­lan työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät tulok­set­to­mina työ­nan­ta­jan ilmoi­tuk­sesta 15.2.2018.  Val­ta­kun­nan­so­vit­te­lija Minna Helle sovit­teli työ­rii­taa 21.2. Sovit­telu jat­kuu maa­nan­taina 26.2.2018.

Mikäli rat­kai­sua ei synny, alkaa lakko ensim­mäi­seksi yksi­tyi­sissä päi­vä­ko­deissa kes­ki­viik­kona 7.3.2018 kello 6 ja päät­tyy tors­taina 8.3. kello 23.59.

Yli­työ ja vuo­ron­vaih­to­kielto on jo ollut alalla voi­massa tois­tai­seksi.

Helena Jaak­kola

 

Päi­vi­tetty 22.2. Lisäys sovit­te­lun jat­ku­mi­nen 26.2.2018.