Yksityisen sosiaalipalvelualan lakkovaroitus on nyt laajentunut yksityisiin hoivayrityksiin. Suurimpia yksityisiä päiväkoteja koskeva lakkovaroitus annettiin jo aiemmin perjantaina.

 

Valtakun­nan­so­vit­telija sai ammat­ti­jär­jes­töiltä tänään jo toisen lakko­va­roi­tuksen. Sen mukaan yksityistä sosiaa­li­pal­ve­lualaa koskeva lakko laajentuu, mikäli jumit­tu­neissa neuvot­te­luissa ei päästä tulokseen.

Suurin kiista on palkoista.

− Yksityi­sellä sosiaa­li­pal­ve­lua­lalla on menossa suora­nainen palkkojen halpuutus. Tämä on pysäy­tettävä. Vaati­mamme palkkaoh­jelma tarkoittaa suunni­telmaa palkkojen jälkeen­jää­nei­syyden korjaa­mi­seksi, sanoo ammat­ti­jär­jestö Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki.

Talentian jäsenistä muun muassa kehitys­vam­maisten ohjaajien, sosiaa­lioh­jaajien ja lastentarhan­opettajien palkat ovat järjestön palkka­tut­ki­muksen mukaan jääneet jälkeen jo valmiiksi alhai­sista kunta-alan palkoista.

− Siksi vaadimme tilanteen korjaa­mista useam­pi­vuo­ti­sella palkkaoh­jel­malla.

Palkan­saa­jaos­a­puo­lille on myös tärkeää saada rajat nolla­so­pi­musten käytölle, jossa työntekijä kutsutaan töihin vain tarvit­taessa. Talentia tavoit­telee vähim­mäis­työ­aikaa, jossa tietty tunti­määrä olisi taattu.

Uusien lakkojen kohteena ovat Attendo ja Mehiläinen (12.3. kello 15.00−14.3. kello 5.59), Esperi ja Pihla­ja­linna (14.3. kello 15.00−16.3. klo 5.59) sekä Vetrea, Helsingin diako­nis­sa­lai­toksen hoiva, Helsingin diako­nis­sa­lai­toksen säätiö ja Invali­di­liiton asumis­pal­velut (19.3. kello 15.00−21.3. kello 5.59).

Toisen lakko­va­roi­tuksen antoivat ammat­ti­jär­jestö Talentia, JHL, Jyty-Pardia-STHL sekä Terveys- ja Sosiaa­lialan Neuvot­te­lu­jär­jestö TSN, johon kuuluvat Tehy, Super ja Erto.

Yksityisen sosiaa­lialan työeh­to­so­pi­mus­neu­vot­telut päättyivät tulok­set­tomina työnan­tajan ilmoi­tuk­sesta 15.2.2018.  Valta­kun­nan­so­vit­telija Minna Helle sovitteli työriitaa 21.2. Sovittelu jatkuu maanan­taina 26.2.2018.

Mikäli ratkaisua ei synny, alkaa lakko ensim­mäi­seksi yksityi­sissä päivä­ko­deissa keski­viikkona 7.3.2018 kello 6 ja päättyy torstaina 8.3. kello 23.59.

Ylityö ja vuoron­vaih­to­kielto on jo ollut alalla voimassa toistai­seksi.

Helena Jaakkola

 

Päivi­tetty 22.2. Lisäys sovit­telun jatku­minen 26.2.2018.