Keminmaan kunta maksoi viime elokuussa 70 000 euron korvauksen ansionmenetyksestä vanhustyön asiantuntijatehtävistä laittomasti irtisanotulle. Takana oli pitkä oikeusprosessi ja korvausneuvottelut, joissa Talentia edusti jäsentään.

 

 

Kemin­maan kunta irti­sa­noi van­hus­työn asian­tun­ti­jan Soili Raution maa­lis­kuussa 2016 perus­te­luna se, että van­hus­työ­n­asian­tun­ti­jan teh­tä­vät oli­vat oleel­li­sesti vähen­ty­neet talou­del­li­sista syistä ja teh­tä­vien uudel­leen jär­jes­te­lyn vuoksi. Rautio rii­tautti irti­sa­no­mi­sen ja jäi vapaa­eh­toi­selle eläk­keelle loka­kuussa 2016.

Irtisanomisriita eteni oikeus­as­teesta toi­seen. Syyskuussa 2019 Korkein hal­linto-oikeus antoi rat­kai­sun ja tuo­mitsi irti­sa­no­mi­sen lait­to­maksi. Laittomaksi irti­sa­no­mi­sen teki se, ettei Soili Rautiota työl­lis­tetty toi­siin teh­tä­viin. Hänelle olisi voitu tar­jota ensin avo­pal­ve­luoh­jaa­jan ja sit­tem­min perus­tur­va­joh­ta­jan viran­si­jai­suutta. Sijaisuudet oli­si­vat kes­tä­neet yhteensä hie­man yli puoli vuotta loka­kuussa 2016 ja tammi-kesä­kuussa 2017.

Raution asia­mie­henä toimi ammat­ti­jär­jestö Talentian neu­vot­te­lu­pääl­likkö vara­tuo­mari Tuomas Hyytinen. Talentia vetosi kun­nal­li­seen viran­hal­ti­ja­la­kiin sisäl­ty­vään vir­ka­suh­teen jat­ku­vuus­pe­ri­aat­tee­seen, jonka mukaan viran­hal­ti­jan vir­ka­suhde jat­kuu kat­kea­mat­to­mana, jos vir­ka­suh­teen irti­sa­no­mi­nen on todettu laittomaksi.

Korkein hallinto-­oikeus tuomitsi irtisanomisen laittomaksi.

Hyytisen mukaan Soile Rautiolla olisi ollut oikeus saada kor­vauk­sia ansion­me­ne­tyk­sestä rei­lut 208 000 euroa. Palkkakustannus on las­kettu siten, että Rautio olisi palan­nut vir­kaansa ja jat­ka­nut siinä viral­li­seen vanhuus­eläkeikään saakka eli vuo­den 2019 loppuun.

– Jatkuvuusperiaate on suo­ma­lai­sessa oikeus­käy­tän­nössä vah­vasti suo­jattu. Periaate läh­tee siitä ikään kuin lait­to­maksi todet­tua irti­sa­no­mista ei olisi kos­kaan teh­ty­kään, Hyytinen sanoo.

Ansionmenetyskorvauksista voi­daan Hyytisen mukaan vähen­tää muun muassa kor­vaus­pe­rus­teena olleena aikana muu­alta saatu ansio­tulo. Laki ei edel­lytä, että elä­ke­tulo vähen­net­täi­siin korvaussummasta.

– Tässä tapauk­sessa kor­vauk­sen saaja tuli vah­vasti kun­taa vas­taan ja esitti, että hänen saa­mansa elä­ke­tulo vähen­ne­tään korvaussummasta.

Korvaussummasta pääs­tiin yksi­mie­li­syy­teen neu­vot­te­lu­ryh­mässä kesä­kuussa 2020.

Kristiina Koskiluoma