Har du ett konkurrensförbudsavtal? Ur arbetstagarens synvinkel lagstiftningen om konkurrensförbudsavtal ändrades på ett bra sätt.

 

 

På arbetsplat­ser inom den pri­vata sek­torn har kon­kur­rensför­bud­sav­ta­len i vissa chef­supp­gif­ter bli­vit så gott som stan­dardpraxis. Detta bör inte vara fal­let: enligt lagen måste det all­tid fin­nas syn­ner­li­gen vägande skäl för ett konkurrensförbud.

Du kan ha under­teck­nat ett kon­kur­rensför­bud­sav­tal när ans­täll­ningsförhål­lan­det bör­jade, antin­gen som en del av ett arbet­sav­tal eller genom ett sepa­rat kon­kur­rensför­bud­sav­tal. Om du däre­mot har ingått ett s.k. direk­tör­sav­tal och det i avta­let talas om ett kon­kur­rensför­bud, gäl­ler bes­täm­mel­serna om kon­kur­rensför­bud också för dig.

Konkurrensförbudet kan begränsa rätt till konkurrerande arbete

Om du har under­teck­nat ett kon­kur­rensför­bud­sav­tal, begrän­sar kon­kur­rensför­bu­det din rätt till kon­kur­re­rande arbete eller kon­kur­re­rande före­tags­verk­sam­het efter att ans­täll­ningsförhål­lan­det upp­hört. Ett kon­kur­rensför­bud­sav­tal är inte bin­dande för dig, om ditt ans­täll­ningsförhål­lande upp­hör av en orsak som beror på arbets­gi­va­ren, till exem­pel uppsägning.

I kon­kur­rensför­bud­sav­ta­let fasts­tälls för­bu­dets varak­tig­het. Karenstiden kan fasts­täl­las till högst ett år från det att ans­täll­ningsförhål­lan­det upp­hörde. Bindningstiden bör­jar när ans­täll­ningsförhål­lan­det upp­hör, och kon­kur­rensför­bu­det bin­der dig till slu­tet av bindningstiden.

Om du bry­ter mot kon­kur­rensför­bu­det, blir du ska­deståndss­kyl­dig. I ett kon­kur­rensför­bud­sav­tal har det i stäl­let för ska­destånd också varit möj­ligt att avtala om avtals­vite, om du bry­ter mot avtalet.

Kom också ihåg att vissa andra åtgär­der som de facto begrän­sar kon­kur­ren­sen, såsom för­bu­det mot att locka och rek­ry­tera, enligt rättspraxis kan anses utgöra konkurrensförbud.

Arbetsgivaren har rätt att säga upp ett kon­kur­rensför­bud­sav­tal med iakt­ta­gande av upp­säg­nings­ti­den. Uppsägningsrätt före­lig­ger inte längre efter det att arbets­ta­ga­ren har avs­lu­tat sitt anställningsförhållande.

Arbetsgivaren har ersättningsskyldighet

I arbet­sav­tals­la­gen har det gjorts en ändring enligt vil­ken arbets­gi­va­ren i fram­ti­den har ersätt­ningss­kyl­dig­het för bind­nings­ti­den för kon­kur­rensför­bu­det. Om du alltså avs­lu­tar ett ans­täll­ningsförhål­lande och har ett gäl­lande kon­kur­rensför­bud­sav­tal, beta­lar arbets­gi­va­ren dig ersätt­ning för den tid som du inte kan arbeta på grund av förbudet.

Om din bind­nings­tid i avta­let är sex måna­der eller mindre, är ersätt­nin­gen minst 40 % av den genoms­nitt­liga lönen för de senaste sex måna­derna av ditt ans­täll­ningsförhål­lande. Om bind­nings­ti­den är över sex måna­der, är ersätt­nin­gen minst 60 % av den genoms­nitt­liga lönen för de senaste sex måna­derna i ditt anställningsförhållande.

Om avta­let är lagen­ligt och du själv har iakt­ta­git vill­ko­ren i det, utgör ersätt­nin­gen inget hin­der för erhål­lande av arbets­lös­hetsförmån. Det får dock inte vara fråga om ett avtal som är avsett för kringgående av bes­täm­mel­serna i lagen om utkomsts­kydd för arbetslösa.

I två faser

Ändringen trä­der i kraft i två faser. År 2022 gäl­ler ändrin­garna endast de nya avtal som ingåtts 1.1.2022 och därefter.

Arbetsgivaren kan under 2022 bedöma lagen­lig­he­ten och beho­vet av de kon­kur­rensför­bud­sav­tal som ingåtts före 2022 samt säga upp avta­len utan upp­säg­nings­tid. Från ingån­gen av 2023 gäl­ler ändrin­garna alla, även de kon­kur­rensför­bud­sav­tal som ingåtts före 2022.

Minna Jerrman