Henkilöstön saatavuuden ratkaisuista ei voida puhua ilman, että kiinnitetään huomiota vaihtuvuuteen ja sen syihin.

 

 

Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

STM käyn­nisti mar­ras­kuussa poik­ki­hal­lin­nol­li­sen ohjel­man sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­den ja saa­ta­vuu­den turvaamiseksi.

Tarkoituksena on löy­tää kes­tä­viä rat­kai­suja alan työ­voi­ma­tar­peen kat­ta­mi­seen. Talentia nos­taa ohjel­ma­työssä esille sosi­aa­li­huol­lon lail­lis­tet­tu­jen ammat­ti­hen­ki­löi­den osalta kes­kei­siä näkemyksiä.

Keskustelu hen­ki­lös­tön saa­ta­vuu­den tur­vaa­mi­sesta on moni­syi­nen. Yksi ongelma on, että kat­ta­vaa tie­don­tuo­tan­toa sosi­aa­li­huol­lon vakans­seista, pal­ve­lui­den toi­mi­vuu­desta ja kehit­tä­mis­tar­peista ei kan­sal­li­sella tasolla ole.

On syytä huo­mioida, että aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­nen ei ole ainoa lääke pulaan ja lisäys tuot­taisi työ­voi­maa vasta vuo­sien päästä.

Koulutuksen laatu ja resurs­sit tulee kor­kea­kou­luissa var­mis­taa aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­sen rin­nalla. Tarvitaan myös tut­kin­toon joh­ta­van kou­lu­tuk­sen sekä jat­ku­van oppi­mi­sen kehit­tä­mistä yhteis­työssä työ­elä­män kanssa.

Työnjaon kehittäminen ammattilaisten kesken on keskeisessä roolissa.

Sosiaalihuollon ammat­ti­hen­ki­lö­laki on sosi­aa­li­huol­lon kivi­jalka, jota ei tule muren­taa. Laki saa­tiin pit­kän taka­mat­kan jäl­keen, kun vas­taava sää­tely on ollut ter­vey­den­huol­lossa jo yli 20 vuotta.

Pätevyysvaatimuksien jous­ta­voit­ta­mi­sella tai alen­ta­mi­sella olisi suora vai­ku­tus asia­kas­tur­val­li­suu­teen ja kan­sa­lais­ten oikeu­teen laa­dul­taan hyvään sosiaalihuoltoon.

Työnjaon kehit­tä­mi­nen ammat­ti­lais­ten kes­ken on kes­kei­sessä roo­lissa. Henkilöstön saa­ta­vuu­den rat­kai­suista ei voida puhua ilman, että kiin­ni­te­tään huo­miota vaih­tu­vuu­teen ja sen syi­hin. Vaihtuvuudesta aiheu­tuu mer­kit­tä­viä kus­tan­nuk­sia. Henkilöstön vaih­tu­vuu­della, työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­nilla ja työyh­tei­sön ehey­dellä on mer­ki­tystä myös pal­ve­lui­den vai­kut­ta­vuu­teen ja asia­kas­tur­val­li­suu­den takaamiseen.

Oleellista onkin kiin­nit­tää huo­miota alan veto- ja pito­voi­ma­te­ki­jöi­hin. Työn vaa­ti­vuutta vas­taava palkka, työn oikea mitoi­tus ja resur­sointi, hyvä joh­ta­mi­nen ja alan subs­tans­sin hal­lit­se­vat esi­hen­ki­löt ovat avainasemassa.

Tärkeää on myös amma­til­li­sen kehit­ty­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­nen sekä työ­hy­vin­voin­tiin ja ‑tur­val­li­suu­teen panos­ta­mi­nen. Näillä lääk­keillä pääs­tään pit­källe, kun ne todella ote­taan käyttöön.

Jenni Karsio