Kaisa Yliruokanen. Kuva: Veikko Somerpuro

 

Koska Suomessa on kan­san­valta, on meillä jokai­sella mah­dol­li­suus vai­kut­taa. Perinteisimmin vai­kut­ta­mi­nen miel­le­tään vaa­leissa äänes­tä­mi­seksi, mutta se on pal­jon muutakin.

Oman äänensä voi antaa kuu­lua esi­mer­kiksi jär­jes­töissä, medioissa tai vaikka vapaa­muo­toi­sesti kasaa­malla poru­kan saman­hen­ki­siä yhteen ja mars­si­malla kadulla.

Jokainen meistä vai­kut­taa myös huo­maa­mat­taan muun muassa osta­malla ja valit­se­malla kul­ke­mis­muo­tonsa. Valitsenko suo­ma­lai­sen ilmas­to­ys­tä­väl­li­sen tuot­teen? Kuljenko omalla autolla vai pyörällä?

Yksi vai¬≠kut¬≠ta¬≠mi¬≠sen muoto on ammat¬≠tiyh¬≠dis¬≠tys¬≠toi¬≠minta. Siihen voit sin√§¬≠kin Talentian j√§se¬≠nen√§ osal¬≠lis¬≠tua. Hyv√§ paikka aloit¬≠taa on oma pai¬≠kal¬≠lis- tai amma¬≠til¬≠li¬≠nen yhdis¬≠tyk¬≠sesi. Uusia aktii¬≠veja tar¬≠vi¬≠taan aina!

Yksi vaikuttamisen muoto on toimia ammattiyhdistyksessä.

N√§in edus¬≠kun¬≠ta¬≠vaa¬≠lien aikaan moni on poh¬≠ti¬≠nut omaa vai¬≠kut¬≠ta¬≠mis¬≠taan. Onko sill√§ v√§li√§, ket√§ √§√§nes¬≠t√§n? Miksi edes √§√§nes¬≠t√§√§, kun mik√§√§n ei muutu.

Nukkuvien puo­lueessa koi­sii yli mil­joona suo­ma­laista. Heistä monet ovat huono-osai­sia, mutta jou­kossa on myös pär­jää­viä ja poli­tiik­kaa aktii­vi­sesti seuraavia.

Kaikkien ääntä kui­ten­kin tarvittaisiin.

Eniten vaali-uur­nille mars­si­vat hyvä­tu­loi­set ja kou­lu­te­tut. Siitä joh­tuen poli­tiikka on hei­dän näköistään.

Uudella hal­li­tuk­sella on edes­sään jo perin­teeksi muo­dos­tu­nut sote-uudis­tus, mutta myös mit­tava sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tus. Nämä uudis­tuk­set vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­västi sekä sosiaali­alan asian­tun­ti­joi­hin että hei­dän asiakkaisiinsa.

Kaisa Yliruokanen