Kaisa Yliruoka­nen. Kuva: Veikko Somer­puro

 

Koska Suomes­sa on kansan­val­ta, on meil­lä jokaisel­la mah­dol­lisu­us vaikut­taa. Per­in­teisim­min vaikut­ta­mi­nen miel­letään vaaleis­sa äänestämisek­si, mut­ta se on paljon muu­takin.

Oman äänen­sä voi antaa kuu­lua esimerkik­si jär­jestöis­sä, mediois­sa tai vaik­ka vapaa­muo­tois­es­ti kasaa­mal­la porukan saman­henkisiä yhteen ja marssi­mal­la kadul­la.

Jokainen meistä vaikut­taa myös huo­maa­mat­taan muun muas­sa osta­mal­la ja val­it­se­mal­la kulkemis­muo­ton­sa. Val­it­senko suo­ma­laisen ilmas­toys­täväl­lisen tuot­teen? Kul­jenko oma­l­la autol­la vai pyöräl­lä?

Yksi vaikut­tamisen muo­to on ammat­tiy­hdis­tys­toim­inta. Siihen voit sinäkin Tal­ent­ian jäse­nenä osal­lis­tua. Hyvä paik­ka aloit­taa on oma paikallis- tai ammatill­i­nen yhdis­tyk­sesi. Uusia akti­ive­ja tarvi­taan aina!

Yksi vaikuttamisen muoto on toimia ammattiyhdistyksessä.

Näin eduskun­tavaalien aikaan moni on poht­in­ut omaa vaikut­tamis­taan. Onko sil­lä väliä, ketä äänestän? Mik­si edes äänestää, kun mikään ei muu­tu.

Nukku­vien puo­lueessa koisii yli miljoona suo­ma­laista. Heistä mon­et ovat huono-osaisia, mut­ta joukos­sa on myös pär­jääviä ja poli­ti­ikkaa akti­ivis­es­ti seu­raavia.

Kaikkien ään­tä kuitenkin tarvit­taisi­in.

Eniten vaali-uurnille marssi­vat hyvä­tu­loiset ja koulute­tut. Siitä johtuen poli­ti­ik­ka on hei­dän näköistään.

Uudel­la hal­li­tuk­sel­la on edessään jo per­in­teek­si muo­dos­tunut sote-uud­is­tus, mut­ta myös mit­ta­va sosi­aal­i­tur­vau­ud­is­tus. Nämä uud­is­tuk­set vaikut­ta­vat merkit­tävästi sekä sosi­aalialan asiantun­ti­joi­hin että hei­dän asi­akkaisi­in­sa.

Kaisa Yliruoka­nen