Kaisa Yliruokanen. Kuva: Veikko Somerpuro

 

Koska Suomessa on kan­san­valta, on meillä jokai­sella mah­dol­li­suus vai­kut­taa. Perinteisimmin vai­kut­ta­mi­nen miel­le­tään vaa­leissa äänes­tä­mi­seksi, mutta se on pal­jon muutakin.

Oman äänensä voi antaa kuu­lua esi­mer­kiksi jär­jes­töissä, medioissa tai vaikka vapaa­muo­toi­sesti kasaa­malla poru­kan saman­hen­ki­siä yhteen ja mars­si­malla kadulla.

Jokainen meistä vai­kut­taa myös huo­maa­mat­taan muun muassa osta­malla ja valit­se­malla kul­ke­mis­muo­tonsa. Valitsenko suo­ma­lai­sen ilmas­to­ys­tä­väl­li­sen tuot­teen? Kuljenko omalla autolla vai pyörällä?

Yksi vai­kut­ta­mi­sen muoto on ammat­tiyh­dis­tys­toi­minta. Siihen voit sinä­kin Talentian jäse­nenä osal­lis­tua. Hyvä paikka aloit­taa on oma pai­kal­lis- tai amma­til­li­nen yhdis­tyk­sesi. Uusia aktii­veja tar­vi­taan aina!

Yksi vaikuttamisen muoto on toimia ammattiyhdistyksessä.

Näin edus­kun­ta­vaa­lien aikaan moni on poh­ti­nut omaa vai­kut­ta­mis­taan. Onko sillä väliä, ketä äänes­tän? Miksi edes äänes­tää, kun mikään ei muutu.

Nukkuvien puo­lueessa koi­sii yli mil­joona suo­ma­laista. Heistä monet ovat huono-osai­sia, mutta jou­kossa on myös pär­jää­viä ja poli­tiik­kaa aktii­vi­sesti seuraavia.

Kaikkien ääntä kui­ten­kin tarvittaisiin.

Eniten vaali-uur­nille mars­si­vat hyvä­tu­loi­set ja kou­lu­te­tut. Siitä joh­tuen poli­tiikka on hei­dän näköistään.

Uudella hal­li­tuk­sella on edes­sään jo perin­teeksi muo­dos­tu­nut sote-uudis­tus, mutta myös mit­tava sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tus. Nämä uudis­tuk­set vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­västi sekä sosi­aa­lia­lan asian­tun­ti­joi­hin että hei­dän asiakkaisiinsa.

Kaisa Yliruokanen