Kaisa Yliruo­kanen. Kuva: Veikko Somerpuro

 

Koska Suomessa on kansan­valta, on meillä jokai­sella mahdol­lisuus vaikuttaa. Perin­tei­simmin vaikut­ta­minen mielletään vaaleissa äänes­tä­mi­seksi, mutta se on paljon muutakin.

Oman äänensä voi antaa kuulua esimer­kiksi järjes­töissä, medioissa tai vaikka vapaa­muo­toi­sesti kasaa­malla porukan saman­hen­kisiä yhteen ja marssi­malla kadulla.

Jokainen meistä vaikuttaa myös huomaa­mattaan muun muassa ostamalla ja valit­se­malla kulke­mis­muo­tonsa. Valit­senko suoma­laisen ilmas­to­ys­tä­väl­lisen tuotteen? Kuljenko omalla autolla vai pyörällä?

Yksi vaikut­ta­misen muoto on ammat­tiyh­dis­tys­toi­minta. Siihen voit sinäkin Talentian jäsenenä osallistua. Hyvä paikka aloittaa on oma paikallis- tai ammatil­linen yhdis­tyksesi. Uusia aktiiveja tarvitaan aina!

Yksi vaikuttamisen muoto on toimia ammattiyhdistyksessä.

Näin eduskun­ta­vaalien aikaan moni on pohtinut omaa vaikut­ta­mistaan. Onko sillä väliä, ketä äänestän? Miksi edes äänestää, kun mikään ei muutu.

Nukkuvien puo­lueessa koisii yli miljoona suoma­laista. Heistä monet ovat huono-osaisia, mutta joukossa on myös pärjääviä ja politiikkaa aktii­vi­sesti seuraavia.

Kaikkien ääntä kuitenkin tarvit­taisiin.

Eniten vaali-uurnille marssivat hyvätu­loiset ja koulu­tetut. Siitä johtuen politiikka on heidän näköistään.

Uudella halli­tuk­sella on edessään jo perin­teeksi muodos­tunut sote-uudistus, mutta myös mittava sosiaa­li­tur­va­uu­distus. Nämä uudis­tukset vaikut­tavat merkit­tä­västi sekä sosiaa­lialan asian­tun­ti­joihin että heidän asiak­kai­siinsa.

Kaisa Yliruo­kanen