Kybersota on ymmär­tääkseni sitä, että tuotetaan ja levitetään puutteel­li­sesti paikkansa pitävää tietoa tai kokonaan perät­tömiä väittämiä siinä toivossa, että joku uskoisi edes osan ja välit­täisi vinosa­nomaa eteenpäin. Ilmei­sesti onnis­tu­neesti, koska nyt perään­kuu­lu­tetaan tieto­taitoa sumutus­hyök­käysten torju­mi­seksi.

Ihan ilmai­seksi vinkiksi, että tuskin missään muualla on päästy harjoit­te­lemaan kyber­so­dan­käyntiä niin luonnon­mu­kai­sissa olosuh­teissa kuin sosiaa­lia­lalla. Julkista keskus­telua ei ole juuri muuten käytykään kuin osato­tuuksien ja perät­tö­myyksien voimalla.

Jo aikaan ennen nettiä ja twiittejä kävimme vasta­hyök­käykseen muun muassa tilan­teessa, jossa paikal­lis­lehti julkaisi lukijoiden valitus­laa­ti­kosta löytyneen paljas­tuksen. Sen mukaan kaikki sosiaa­li­toi­miston työnte­kijät olivat juoppoja.

Kiistimme väitteen jyrkästi ja vakuutimme, että KAIKKI sosiaalitoimiston työntekijät eivät suinkaan olleet juoppoja.

Vaikka rajoit­tuisin omaan synti­lis­taani, olen julki­suu­dessa nimellä tai nimimer­killä esitet­tyjen väitteiden mukaan myrkyt­tänyt erään asuina­lueen kaivoja, nostanut yksityi­seltä lasten­suo­je­lu­lai­tok­selta provi­sioita sinne sijoit­ta­mistani lapsista, väären­tänyt asiakirjoja sekä syrjinyt että suosinut ulkomaa­lais­taus­taisia asiak­kaita ja ylläpi­tänyt pedofii­li­rinkiä. Pedofi­lia­väite meni täydestä yhteen toimit­ta­jaankin, joka skuupin toivossa soitti ja kysyi, onko mainittu syyte tutkin­nassa. Vastasin, että jos asiassa olisi vähänkään pohjaa, mahtai­sin­kohan olla tavoi­tet­ta­vissa työpu­he­li­mestani.

Toisin kuin useim­milla toimia­loilla, sosiaa­li­toi­messa työnte­kijät eivät voi vasti­neissaan käyttää tunnis­te­tietoja, vaan kahjoim­piinkin väittämiin pitää yrittää vastata yleisen tason argumen­teilla. Ei voida kertoa, miten asian­laita on, mutta voidaan valottaa jonkin verran sitä, millainen se ei ole.

Kyber­so­dassa menes­ty­minen ei kuitenkaan perustu tapaus­koh­taiseen osaamiseen, vaan siihen, miten hyvin tai huonosti alan viestintä on kyennyt valot­tamaan alalla nouda­tet­tavia sääntöjä, menet­te­ly­tapoja ja toimin­ta­pe­ri­aat­teita. Jos yleis­tason tietämys on olema­tonta, tapaus­koh­tai­sella perus­te­lulla ei päästä kovin pitkälle.

Ammat­ti­tai­toinen trolli lataa väittei­siinsä niin monta yksityis­kohtaa, että pelkästään niiden kumoa­miseen menisi suurehkon päivä­lehden koko sivumäärä. Yhdellä lauseella voidaan väittää auringon kiertävän maapalloa, mutta väitteen asial­liseen kumoa­miseen tarvitaan useampi.

Alalla kuin alalla riittää siis pitkälle se, että oleel­li­simmat asiat ovat laajasti tiedossa.

Kuten muuan reserviin siirtynyt kenraali tunnusti, hän kykeni tunnis­tamaan vain kaksi sotilas­musiikin sävelmää. Toinen oli Porilaisten marssi, ja toinen ei ollut. Porilaisten marssin tunnisti siitä, että sen soidessa kuuli­ja­kunta nousi seisomaan.