Vaikka sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneilla on hyvä kysyntä työmarkkinoilla, työttömyysjaksoja voi silti osua työuralle. Tällöin on tärkeää olla työttömyyskassan jäsen. Talentian jäsenten työttömyyskassa on Erikoiskoulutettujen työttömyyskassa Erko.

 

Lahden seu­dulla asuva Anne Väi­sä­nen on yksi heistä, joille työ­uralle on sat­tu­nut työt­tö­myys­jak­soja. Nyt työt ovat kat­kolla vuo­den­vaih­teessa.

– Tule­vai­suus on epä­varma. Vie­läkö 60-­vuo­ti­aalle löy­tyy töitä? Vähän on alka­nut tun­tua, että ikä tulee esteeksi työl­lis­tyä, sanoo Anne Väi­sä­nen.

Väi­sä­nen on koke­nut pro­jek­tien vetäjä ja koor­di­noija. Hänen eri­tyi­sa­lansa on aikuis­ten asunn­ot­to­mien ja työt­tö­mien kun­tout­ta­vassa työssä sekä pal­ve­luoh­jauk­sessa. Poh­ja­kou­lu­tuk­sia on useita, vii­mei­sin sosio­nomi (AMK) ­-tut­kinto.

Kohta päät­tyvä työ Aape­lin avoi­met ovet ­hank­keessa on sosi­aali-­ ja ter­veys­mi­nis­te­riön rahoit­tama ja sitä hal­lin­noi Työ­apu Lahti ry.

– Aape­lin avoi­met ovet on mata­lan kyn­nyk­sen ”olo­huone”, jonne on voi­nut tulla kah­ville, kes­kus­te­le­maan ja viet­tä­mään aikaa mui­den ihmis­ten kanssa. Pal­ve­lut on suun­nattu aikui­sille, jotka koke­vat tar­vit­se­vansa arkeensa lisää sisäl­töä ja mui­den ihmis­ten läs­nä­oloa.

– Aape­lin avoi­mien ovien pro­jek­tissa ehkäis­tään syr­jäy­ty­mistä, päih­tei­den käyt­töä ja yksi­näi­syyttä.

Erko huolehtii työttömyysturvasta

Annen, kuten mui­den­kin talen­tia­lais­ten, työt­tö­myys­tur­vasta huo­leh­tii Eri­tyis­kou­lu­tet­tu­jen työt­tö­myys­kassa Erko. Työt­tö­myys­kas­sat mak­sa­vat jäse­nil­leen ansio­päi­vä­ra­haa. Etuu­det ovat vero­na­laista tuloa.

Erkon verk­ko­si­vu­jen päi­vä­ra­ha­las­ku­rilla tai päi­vä­ra­ha­tau­lu­kolla saa suun­taa-­an­ta­van arvion päi­vä­ra­han mää­rästä. Päi­vä­ra­han tarkka suu­ruus mää­ri­tel­lään vasta työt­tö­myys­kas­san anta­man pää­tök­sen jäl­keen.

Vieläkö 60-­vuotiaalle löytyy töitä? Vähän on alkanut tuntua, että ikä tulee esteeksi työllistyä.

Kir­jau­tu­malla sisään Erkon verk­ko­asioin­tiin, saa käyt­töön laa­jem­mat omi­nai­suu­det tar­joa­van päi­vä­ra­ha­las­ku­rin, jolla voi kokeilla muun muassa sovi­tel­lun päi­vä­ra­han mää­rää eri suu­rui­silla työ­tu­loilla.

Ansio­päi­vä­ra­han saa­mi­nen edel­lyt­tää, että on ollut työt­tö­myys­kas­san jäsen vähin­tään 26, jois­sain tilan­teissa 34 työt­tö­myyttä edel­tä­vää kalen­te­ri­viik­koa. Työt­tö­myys­kas­san jäse­nyy­sai­kana työs­sä­oloeh­don tulee olla täyt­ty­nyt. Lisäksi pitää olla työt­tö­mänä työn­ha­ki­jana TE­toimistossa, joka on anta­nut kas­salle sinua kos­ke­van esteet­tö­män lausun­non.

Työt­tö­myys­kas­saan liit­ty­mistä suo­si­tel­laan jo opis­ke­luai­kana, jol­loin voi ryh­tyä kar­tut­ta­maan työs­sä­oloeh­toa. Työt­tö­myys­kas­saan lii­ty­tään työ­suh­teen aikana, eikä työn tar­vitse olla sosi­aa­lia­lan työtä.

Ansio­päi­vä­ra­haa mak­se­taan 17–64-­vuotiaille työt­tö­mille. Lomau­tus­ti­lan­teessa etuutta kui­ten­kin voi­daan mak­saa sen kuu­kau­den lop­puun, jol­loin hen­kilö täyt­tää 68 vuotta.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

Työt­tö­mäksi jää­dessä tulee ilmoit­tau­tua vii­meis­tään ensim­mäi­senä työt­tö­myys­päi­vänä TE-­toi­mis­toon työt­tö­mäksi työn­ha­ki­jaksi. Ilmoita TE­-toi­mis­tossa kas­san nimi, Eri­tyis­kou­lu­tet­tu­jen työt­tö­myys­kassa Erko (kassa numero 106).

Työn­haku on pidet­tävä voi­massa TE-­toi­mis­ton mää­rää­mällä tavalla koko työt­tö­myy­den ajan. Muista hoi­taa jäsen­maksu myös työt­tö­mänä.

Työt­tö­män jäse­nen jäsen­maksu Talen­tiassa on 6 euroa kuu­kau­dessa. Jäsen­mak­su­muu­tos ilmoi­te­taan Talen­tian jäsen­sih­tee­reille, jasensihteerit@talentia.fi.

Päivärahan haetaan kassasta

Erko ohjeis­taa, että ensim­mäi­nen ansio­päi­vä­ra­ha­ha­ke­mus lähe­te­tään kas­salle noin kah­den vii­kon työt­tö­myy­den jäl­keen. Hake­mus­lo­mak­keen saa TE-­toi­mis­tosta tai kas­san verk­ko­si­vu­jen koh­dasta ”lomak­keet”. Käte­vintä on käyt­tää säh­köistä asioin­tia. Jos omat tie­dot ovat kas­san jär­jes­tel­mässä, ansio­päi­vä­ra­ha­ha­ke­muk­sen voi lähet­tää Erkon verk­ko­asioin­nin kautta.

Työnhaku on pidettävä voimassa TE-­toimiston määräämällä tavalla koko työttömyyden ajan.

Hake­muk­sen saa­vut­tua kas­saan haki­jalle lähe­te­tään info­kirje, jossa ker­ro­taan hake­muk­sen saa­pu­mis­päivä ja jonka mukana lähe­te­tään jat­ko­ha­ke­mus­lo­make. Ensim­mäi­nen hake­mus ote­taan käsit­te­lyyn 30 päi­vän kuluessa hake­muk­sen saa­pu­mi­sesta kas­saan. Hake­mus­ten ajan­ta­sai­sen käsit­te­ly­ti­lan­teen ja tie­dot ruuh­kista ovat kas­san verk­ko­si­vuilta.

Hanketyö kiinnostaa

Anne Väi­sä­nen on pahoil­laan omasta tilan­tees­taan. Elä­kei­kään on aikaa vielä neljä vuotta, ja hän on moti­voi­tu­nut ole­maan työ­elä­mässä. Hake­muk­sia hän on lähet­tä­nyt jo lukui­sia, mutta vielä ei ole tär­pän­nyt.

– Mää­rä­ai­kai­nen han­ke­työ tai sijai­suu­det kel­paa­vat minulle mai­niosti. Olen tot­tu­nut mää­rä­ai­kai­suuk­siin, joita työ­urani aikana on ollut pal­jon. Olen niitä myös halun­nut tehdä, sillä näin koke­musta on ker­ty­nyt monen­lai­sista teh­tä­vistä.

Ikäänsä Anne pitää valt­tina, ja toi­voo että tule­vat työ­nan­ta­jat­kin arvos­tai­si­vat sitä.

– Elä­män ruuh­ka­vuo­det ovat jo takana. Vaikka huo­leh­din ikään­ty­vistä omai­sis­tani, olen val­mis mat­kus­ta­maan työn perässä muu­al­le­kin.

Helena Jaak­kola