Vaikka sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneilla on hyvä kysyntä työmarkkinoilla, työttömyysjaksoja voi silti osua työuralle. Tällöin on tärkeää olla työttömyyskassan jäsen. Talentian jäsenten työttömyyskassa on Erikoiskoulutettujen työttömyyskassa Erko.

 

Lahden seudul­la asu­va Anne Väisä­nen on yksi heistä, joille työu­ralle on sat­tunut työt­tömyys­jak­so­ja. Nyt työt ovat katkol­la vuo­den­vai­h­teessa.

– Tule­vaisu­us on epä­var­ma. Vieläkö 60-­vuo­ti­aalle löy­tyy töitä? Vähän on alka­nut tun­tua, että ikä tulee esteek­si työl­listyä, sanoo Anne Väisä­nen.

Väisä­nen on kokenut pro­jek­tien vetäjä ja koordi­noi­ja. Hänen eri­ty­isalansa on aikuis­ten asun­not­tomien ja työt­tömien kuntout­tavas­sa työssä sekä palvelu­o­h­jauk­ses­sa. Poh­jak­oulu­tuk­sia on usei­ta, viimeisin sosiono­mi (AMK) ­-tutk­in­to.

Koh­ta päät­tyvä työ Aapelin avoimet ovet ­han­kkeessa on sosi­aali-­ ja ter­veysmin­is­ter­iön rahoit­ta­ma ja sitä hallinnoi Työa­pu Lahti ry.

– Aapelin avoimet ovet on mata­lan kyn­nyk­sen ”olo­huone”, jonne on voin­ut tul­la kahville, keskustele­maan ja viet­tämään aikaa muiden ihmis­ten kanssa. Palve­lut on suun­nat­tu aikuisille, jot­ka koke­vat tarvit­se­vansa arkeen­sa lisää sisältöä ja muiden ihmis­ten läs­näoloa.

– Aapelin avoimien ovien pro­jek­tis­sa ehkäistään syr­jäy­tymistä, päi­htei­den käyt­töä ja yksinäisyyt­tä.

Erko huolehtii työttömyysturvasta

Annen, kuten muidenkin tal­en­tialais­ten, työt­tömyys­tur­vas­ta huole­htii Eri­tyisk­oulutet­tu­jen työt­tömyyskas­sa Erko. Työt­tömyyskas­sat mak­sa­vat jäse­nilleen ansiopäivära­haa. Etu­udet ovat veronalaista tuloa.

Erkon verkko­sivu­jen päivära­ha­laskuril­la tai päivära­hataulukol­la saa suun­taa-­an­ta­van arvion päivära­han määrästä. Päivära­han tark­ka suu­ru­us määritel­lään vas­ta työt­tömyyskas­san anta­man päätök­sen jäl­keen.

Vieläkö 60-­vuotiaalle löytyy töitä? Vähän on alkanut tuntua, että ikä tulee esteeksi työllistyä.

Kir­jau­tu­mal­la sisään Erkon verkkoa­sioin­ti­in, saa käyt­töön laa­jem­mat omi­naisu­udet tar­joa­van päivära­ha­laskurin, jol­la voi kokeil­la muun muas­sa sovitel­lun päivära­han määrää eri suu­ruisil­la työ­tu­loil­la.

Ansiopäivära­han saami­nen edel­lyt­tää, että on ollut työt­tömyyskas­san jäsen vähin­tään 26, jois­sain tilanteis­sa 34 työt­tömyyt­tä edeltävää kalen­terivi­ikkoa. Työt­tömyyskas­san jäsenyy­saikana työssäoloe­hdon tulee olla täyt­tynyt. Lisäk­si pitää olla työt­tömänä työn­hak­i­jana TE­toimistossa, joka on antanut kas­salle sin­ua koske­van esteet­tömän lausun­non.

Työt­tömyyskas­saan liit­tymistä suositel­laan jo opiskelu­aikana, jol­loin voi ryhtyä kar­tut­ta­maan työssäoloe­htoa. Työt­tömyyskas­saan liitytään työ­suh­teen aikana, eikä työn tarvitse olla sosi­aalialan työtä.

Ansiopäivära­haa mak­se­taan 17–64-­vuotiaille työt­tömille. Lomau­tusti­lanteessa etu­ut­ta kuitenkin voidaan mak­saa sen kuukau­den lop­pu­un, jol­loin henkilö täyt­tää 68 vuot­ta.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

Työt­tömäk­si jäädessä tulee ilmoit­tau­tua viimeistään ensim­mäisenä työt­tömyyspäivänä TE-­toimis­toon työt­tömäk­si työn­hak­i­jak­si. Ilmoi­ta TE­-toimis­tossa kas­san nimi, Eri­tyisk­oulutet­tu­jen työt­tömyyskas­sa Erko (kas­sa numero 106).

Työn­haku on pidet­tävä voimas­sa TE-­toimis­ton määräämäl­lä taval­la koko työt­tömyy­den ajan. Muista hoitaa jäsen­mak­su myös työt­tömänä.

Työt­tömän jäse­nen jäsen­mak­su Tal­en­ti­as­sa on 6 euroa kuukaudessa. Jäsen­mak­sumuu­tos ilmoite­taan Tal­ent­ian jäsen­si­h­teereille, jasensihteerit@talentia.fi.

Päivärahan haetaan kassasta

Erko ohjeis­taa, että ensim­mäi­nen ansiopäivära­ha­hake­mus lähetetään kas­salle noin kah­den viikon työt­tömyy­den jäl­keen. Hake­mus­lo­mak­keen saa TE-­toimis­tos­ta tai kas­san verkko­sivu­jen kohdas­ta ”lomak­keet”. Kätev­in­tä on käyt­tää sähköistä asioin­tia. Jos omat tiedot ovat kas­san jär­jestelmässä, ansiopäivära­ha­hake­muk­sen voi lähet­tää Erkon verkkoa­sioin­nin kaut­ta.

Työnhaku on pidettävä voimassa TE-­toimiston määräämällä tavalla koko työttömyyden ajan.

Hake­muk­sen saavut­tua kas­saan hak­i­jalle lähetetään infokir­je, jos­sa ker­ro­taan hake­muk­sen saa­pumis­päivä ja jon­ka mukana lähetetään jatko­hake­mus­lo­make. Ensim­mäi­nen hake­mus ote­taan käsit­te­lyyn 30 päivän kulues­sa hake­muk­sen saa­pumis­es­ta kas­saan. Hake­musten ajan­ta­saisen käsit­te­lyti­lanteen ja tiedot ruuhk­ista ovat kas­san verkko­sivuil­ta.

Hanketyö kiinnostaa

Anne Väisä­nen on pahoil­laan omas­ta tilanteestaan. Eläkeikään on aikaa vielä neljä vuot­ta, ja hän on motivoitunut ole­maan työelämässä. Hake­muk­sia hän on lähet­tänyt jo lukuisia, mut­ta vielä ei ole tär­pän­nyt.

– Määräaikainen han­ketyö tai sijaisu­udet kel­paa­vat min­ulle main­iosti. Olen tot­tunut määräaikaisuuk­si­in, joi­ta työu­rani aikana on ollut paljon. Olen niitä myös halun­nut tehdä, sil­lä näin koke­mus­ta on ker­tynyt mon­en­lai­sista tehtävistä.

Ikään­sä Anne pitää valt­ti­na, ja toivoo että tule­vat työ­nan­ta­jatkin arvostaisi­vat sitä.

– Elämän ruuhkavuodet ovat jo takana. Vaik­ka huole­hdin ikään­tyvistä omai­sis­tani, olen valmis matkus­ta­maan työn perässä muuallekin.

Hele­na Jaakko­la