Vaikka sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneilla on hyvä kysyntä työmarkkinoilla, työttömyysjaksoja voi silti osua työuralle. Tällöin on tärkeää olla työttömyyskassan jäsen. Talentian jäsenten työttömyyskassa on Erikoiskoulutettujen työttömyyskassa Erko.

 

Lahden seu­dulla asuva Anne Väisänen on yksi heistä, joille työ­uralle on sat­tu­nut työt­tö­myys­jak­soja. Nyt työt ovat kat­kolla vuodenvaihteessa.

– Tulevaisuus on epä­varma. Vieläkö 60-­vuo­ti­aalle löy­tyy töitä? Vähän on alka­nut tun­tua, että ikä tulee esteeksi työl­lis­tyä, sanoo Anne Väisänen.

Väisänen on koke­nut pro­jek­tien vetäjä ja koor­di­noija. Hänen eri­tyi­sa­lansa on aikuis­ten asunn­ot­to­mien ja työt­tö­mien kun­tout­ta­vassa työssä sekä pal­ve­luoh­jauk­sessa. Pohjakoulutuksia on useita, vii­mei­sin sosio­nomi (AMK) -tutkinto.

Kohta päät­tyvä työ Aapelin avoi­met ovet ­hank­keessa on sosi­aali-­ ja ter­veys­mi­nis­te­riön rahoit­tama ja sitä hal­lin­noi Työapu Lahti ry.

– Aapelin avoi­met ovet on mata­lan kyn­nyk­sen ”olo­huone”, jonne on voi­nut tulla kah­ville, kes­kus­te­le­maan ja viet­tä­mään aikaa mui­den ihmis­ten kanssa. Palvelut on suun­nattu aikui­sille, jotka koke­vat tar­vit­se­vansa arkeensa lisää sisäl­töä ja mui­den ihmis­ten läsnäoloa.

– Aapelin avoi­mien ovien pro­jek­tissa ehkäis­tään syr­jäy­ty­mistä, päih­tei­den käyt­töä ja yksinäisyyttä.

Erko huolehtii työttömyysturvasta

Annen, kuten mui­den­kin talen­tia­lais­ten, työt­tö­myys­tur­vasta huo­leh­tii Erityiskoulutettujen työt­tö­myys­kassa Erko. Työttömyyskassat mak­sa­vat jäse­nil­leen ansio­päi­vä­ra­haa. Etuudet ovat vero­na­laista tuloa.

Erkon verk­ko­si­vu­jen päi­vä­ra­ha­las­ku­rilla tai päi­vä­ra­ha­tau­lu­kolla saa suun­taa-­an­ta­van arvion päi­vä­ra­han mää­rästä. Päivärahan tarkka suu­ruus mää­ri­tel­lään vasta työt­tö­myys­kas­san anta­man pää­tök­sen jälkeen.

Vieläkö 60-­vuotiaalle löytyy töitä? Vähän on alkanut tuntua, että ikä tulee esteeksi työllistyä.

Kirjautumalla sisään Erkon verk­ko­asioin­tiin, saa käyt­töön laa­jem­mat omi­nai­suu­det tar­joa­van päi­vä­ra­ha­las­ku­rin, jolla voi kokeilla muun muassa sovi­tel­lun päi­vä­ra­han mää­rää eri suu­rui­silla työtuloilla.

Ansiopäivärahan saa­mi­nen edel­lyt­tää, että on ollut työt­tö­myys­kas­san jäsen vähin­tään 26, jois­sain tilan­teissa 34 työt­tö­myyttä edel­tä­vää kalen­te­ri­viik­koa. Työttömyyskassan jäse­nyy­sai­kana työs­sä­oloeh­don tulee olla täyt­ty­nyt. Lisäksi pitää olla työt­tö­mänä työn­ha­ki­jana TE­toimistossa, joka on anta­nut kas­salle sinua kos­ke­van esteet­tö­män lausunnon.

Työttömyyskassaan liit­ty­mistä suo­si­tel­laan jo opis­ke­luai­kana, jol­loin voi ryh­tyä kar­tut­ta­maan työs­sä­oloeh­toa. Työttömyyskassaan lii­ty­tään työ­suh­teen aikana, eikä työn tar­vitse olla sosiaali­alan työtä.

Ansiopäivärahaa mak­se­taan 17–64-­vuotiaille työt­tö­mille. Lomautustilanteessa etuutta kui­ten­kin voi­daan mak­saa sen kuu­kau­den lop­puun, jol­loin hen­kilö täyt­tää 68 vuotta.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

Työttömäksi jää­dessä tulee ilmoit­tau­tua vii­meis­tään ensim­mäi­senä työt­tö­myys­päi­vänä TE-­toi­mis­toon työt­tö­mäksi työn­ha­ki­jaksi. Ilmoita TE­-toi­mis­tossa kas­san nimi, Erityiskoulutettujen työt­tö­myys­kassa Erko (kassa numero 106).

Työnhaku on pidet­tävä voi­massa TE-­toi­mis­ton mää­rää­mällä tavalla koko työt­tö­myy­den ajan. Muista hoi­taa jäsen­maksu myös työttömänä.

Työttömän jäse­nen jäsen­maksu Talentiassa on 6 euroa kuu­kau­dessa. Jäsenmaksumuutos ilmoi­te­taan Talentian jäsen­sih­tee­reille, jasensihteerit@talentia.fi.

Päivärahan haetaan kassasta

Erko ohjeis­taa, että ensim­mäi­nen ansio­päi­vä­ra­ha­ha­ke­mus lähe­te­tään kas­salle noin kah­den vii­kon työt­tö­myy­den jäl­keen. Hakemuslomakkeen saa TE-­toi­mis­tosta tai kas­san verk­ko­si­vu­jen koh­dasta ”lomak­keet”. Kätevintä on käyt­tää säh­köistä asioin­tia. Jos omat tie­dot ovat kas­san jär­jes­tel­mässä, ansio­päi­vä­ra­ha­ha­ke­muk­sen voi lähet­tää Erkon verk­ko­asioin­nin kautta.

Työnhaku on pidettävä voimassa TE-­toimiston määräämällä tavalla koko työttömyyden ajan.

Hakemuksen saa­vut­tua kas­saan haki­jalle lähe­te­tään info­kirje, jossa ker­ro­taan hake­muk­sen saa­pu­mis­päivä ja jonka mukana lähe­te­tään jat­ko­ha­ke­mus­lo­make. Ensimmäinen hake­mus ote­taan käsit­te­lyyn 30 päi­vän kuluessa hake­muk­sen saa­pu­mi­sesta kas­saan. Hakemusten ajan­ta­sai­sen käsit­te­ly­ti­lan­teen ja tie­dot ruuh­kista ovat kas­san verkkosivuilta.

Hanketyö kiinnostaa

Anne Väisänen on pahoil­laan omasta tilan­tees­taan. Eläkeikään on aikaa vielä neljä vuotta, ja hän on moti­voi­tu­nut ole­maan työ­elä­mässä. Hakemuksia hän on lähet­tä­nyt jo lukui­sia, mutta vielä ei ole tärpännyt.

– Määräaikainen han­ke­työ tai sijai­suu­det kel­paa­vat minulle mai­niosti. Olen tot­tu­nut mää­rä­ai­kai­suuk­siin, joita työ­urani aikana on ollut pal­jon. Olen niitä myös halun­nut tehdä, sillä näin koke­musta on ker­ty­nyt monen­lai­sista tehtävistä.

Ikäänsä Anne pitää valt­tina, ja toi­voo että tule­vat työ­nan­ta­jat­kin arvos­tai­si­vat sitä.

– Elämän ruuh­ka­vuo­det ovat jo takana. Vaikka huo­leh­din ikään­ty­vistä omai­sis­tani, olen val­mis mat­kus­ta­maan työn perässä muuallekin.

Helena Jaakkola