Vaikka sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneilla on hyvä kysyntä työmarkkinoilla, työttömyysjaksoja voi silti osua työuralle. Tällöin on tärkeää olla työttömyyskassan jäsen. Talentian jäsenten työttömyyskassa on Erikoiskoulutettujen työttömyyskassa Erko.

 

Lahden seudulla asuva Anne Väisänen on yksi heistä, joille työuralle on sattunut työttö­myys­jaksoja. Nyt työt ovat katkolla vuoden­vaih­teessa.

– Tulevaisuus on epävarma. Vieläkö 60-­vuoti­aalle löytyy töitä? Vähän on alkanut tuntua, että ikä tulee esteeksi työllistyä, sanoo Anne Väisänen.

Väisänen on kokenut projektien vetäjä ja koordi­noija. Hänen erityi­sa­lansa on aikuisten asunn­ot­tomien ja työttömien kuntout­ta­vassa työssä sekä palve­luoh­jauk­sessa. Pohja­kou­lu­tuksia on useita, viimeisin sosionomi (AMK) ­-tutkinto.

Kohta päättyvä työ Aapelin avoimet ovet ­hankkeessa on sosiaali-­ ja terveys­mi­nis­teriön rahoittama ja sitä hallinnoi Työapu Lahti ry.

– Aapelin avoimet ovet on matalan kynnyksen ”olohuone”, jonne on voinut tulla kahville, keskus­te­lemaan ja viettämään aikaa muiden ihmisten kanssa. Palvelut on suunnattu aikui­sille, jotka kokevat tarvit­se­vansa arkeensa lisää sisältöä ja muiden ihmisten läsnäoloa.

– Aapelin avoimien ovien projek­tissa ehkäistään syrjäy­ty­mistä, päihteiden käyttöä ja yksinäi­syyttä.

Erko huolehtii työttömyysturvasta

Annen, kuten muidenkin talen­tia­laisten, työttö­myys­tur­vasta huolehtii Erityis­kou­lu­tet­tujen työttö­myys­kassa Erko. Työttö­myys­kassat maksavat jäsenilleen ansio­päi­vä­rahaa. Etuudet ovat verona­laista tuloa.

Erkon verkko­si­vujen päivä­ra­ha­las­ku­rilla tai päivä­ra­ha­tau­lu­kolla saa suuntaa-­antavan arvion päivä­rahan määrästä. Päivä­rahan tarkka suuruus määri­tellään vasta työttö­myys­kassan antaman päätöksen jälkeen.

Vieläkö 60-­vuotiaalle löytyy töitä? Vähän on alkanut tuntua, että ikä tulee esteeksi työllistyä.

Kirjau­tu­malla sisään Erkon verkko­asiointiin, saa käyttöön laajemmat ominai­suudet tarjoavan päivä­ra­ha­las­kurin, jolla voi kokeilla muun muassa sovitellun päivä­rahan määrää eri suurui­silla työtu­loilla.

Ansio­päi­vä­rahan saaminen edellyttää, että on ollut työttö­myys­kassan jäsen vähintään 26, joissain tilan­teissa 34 työttö­myyttä edeltävää kalen­te­ri­viikkoa. Työttö­myys­kassan jäsenyy­saikana työssä­oloehdon tulee olla täyttynyt. Lisäksi pitää olla työttömänä työnha­kijana TE­toimistossa, joka on antanut kassalle sinua koskevan esteet­tömän lausunnon.

Työttö­myys­kassaan liitty­mistä suosi­tellaan jo opiske­luaikana, jolloin voi ryhtyä kartut­tamaan työssä­oloehtoa. Työttö­myys­kassaan liitytään työsuhteen aikana, eikä työn tarvitse olla sosiaa­lialan työtä.

Ansio­päi­vä­rahaa maksetaan 17 – 64-­vuotiaille työttö­mille. Lomau­tus­ti­lan­teessa etuutta kuitenkin voidaan maksaa sen kuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 68 vuotta.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

Työttö­mäksi jäädessä tulee ilmoit­tautua viimeistään ensim­mäisenä työttö­myys­päivänä TE-­toimistoon työttö­mäksi työnha­ki­jaksi. Ilmoita TE­-toimis­tossa kassan nimi, Erityis­kou­lu­tet­tujen työttö­myys­kassa Erko (kassa numero 106).

Työnhaku on pidettävä voimassa TE-­toimiston määrää­mällä tavalla koko työttö­myyden ajan. Muista hoitaa jäsen­maksu myös työttömänä.

Työttömän jäsenen jäsen­maksu Talen­tiassa on 6 euroa kuukau­dessa. Jäsen­mak­su­muutos ilmoi­tetaan Talentian jäsen­sih­tee­reille, jasensihteerit@talentia.fi.

Päivärahan haetaan kassasta

Erko ohjeistaa, että ensim­mäinen ansio­päi­vä­ra­ha­ha­kemus lähetetään kassalle noin kahden viikon työttö­myyden jälkeen. Hakemus­lo­makkeen saa TE-­toimis­tosta tai kassan verkko­si­vujen kohdasta ”lomakkeet”. Kätevintä on käyttää sähköistä asiointia. Jos omat tiedot ovat kassan järjes­tel­mässä, ansio­päi­vä­ra­ha­ha­ke­muksen voi lähettää Erkon verkko­asioinnin kautta.

Työnhaku on pidettävä voimassa TE-­toimiston määräämällä tavalla koko työttömyyden ajan.

Hakemuksen saavuttua kassaan hakijalle lähetetään infokirje, jossa kerrotaan hakemuksen saapu­mis­päivä ja jonka mukana lähetetään jatko­ha­ke­mus­lomake. Ensim­mäinen hakemus otetaan käsit­telyyn 30 päivän kuluessa hakemuksen saapu­mi­sesta kassaan. Hakemusten ajanta­saisen käsit­te­ly­ti­lanteen ja tiedot ruuhkista ovat kassan verkko­si­vuilta.

Hanketyö kiinnostaa

Anne Väisänen on pahoillaan omasta tilan­teestaan. Eläkeikään on aikaa vielä neljä vuotta, ja hän on motivoi­tunut olemaan työelä­mässä. Hakemuksia hän on lähet­tänyt jo lukuisia, mutta vielä ei ole tärpännyt.

– Määrä­ai­kainen hanketyö tai sijai­suudet kelpaavat minulle mainiosti. Olen tottunut määrä­ai­kai­suuksiin, joita työurani aikana on ollut paljon. Olen niitä myös halunnut tehdä, sillä näin kokemusta on kertynyt monen­lai­sista tehtä­vistä.

Ikäänsä Anne pitää valttina, ja toivoo että tulevat työnan­ta­jatkin arvos­tai­sivat sitä.

– Elämän ruuhka­vuodet ovat jo takana. Vaikka huolehdin ikään­ty­vistä omaisistani, olen valmis matkus­tamaan työn perässä muual­lekin.

Helena Jaakkola