Vaikka sosiaa­lialan korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neilla on hyvä kysyntä työmark­ki­noilla, työttö­myys­jaksoja voi silti osua työuralle. Tällöin on tärkeää olla työttö­myys­kassan jäsen. Talentian jäsenten työttö­myys­kassa on Erikois­kou­lu­tet­tujen työttö­myys­kassa Erko.

 

Lahden seudulla asuva Anne Väisänen on yksi heistä, joille työuralle on sattunut työttö­myys­jaksoja. Nyt työt ovat katkolla vuoden­vaih­teessa.

– Tulevaisuus on epävarma. Vieläkö 60-­vuoti­aalle löytyy töitä? Vähän on alkanut tuntua, että ikä tulee esteeksi työllistyä, sanoo Anne Väisänen.

Väisänen on kokenut projektien vetäjä ja koordi­noija. Hänen erityi­sa­lansa on aikuisten asunn­ot­tomien ja työttömien kuntout­ta­vassa työssä sekä palve­luoh­jauk­sessa. Pohja­kou­lu­tuksia on useita, viimeisin sosionomi (AMK) ­-tutkinto.

Kohta päättyvä työ Aapelin avoimet ovet ­hankkeessa on sosiaali-­ ja terveys­mi­nis­teriön rahoittama ja sitä hallinnoi Työapu Lahti ry.

– Aapelin avoimet ovet on matalan kynnyksen ”olohuone”, jonne on voinut tulla kahville, keskus­te­lemaan ja viettämään aikaa muiden ihmisten kanssa. Palvelut on suunnattu aikui­sille, jotka kokevat tarvit­se­vansa arkeensa lisää sisältöä ja muiden ihmisten läsnäoloa.

– Aapelin avoimien ovien projek­tissa ehkäistään syrjäy­ty­mistä, päihteiden käyttöä ja yksinäi­syyttä.

Erko huolehtii työttö­myys­tur­vasta

Annen, kuten muidenkin talen­tia­laisten, työttö­myys­tur­vasta huolehtii Erityis­kou­lu­tet­tujen työttö­myys­kassa Erko. Työttö­myys­kassat maksavat jäsenilleen ansio­päi­vä­rahaa. Etuudet ovat verona­laista tuloa.

Erkon verkko­si­vujen päivä­ra­ha­las­ku­rilla tai päivä­ra­ha­tau­lu­kolla saa suuntaa-­antavan arvion päivä­rahan määrästä. Päivä­rahan tarkka suuruus määri­tellään vasta työttö­myys­kassan antaman päätöksen jälkeen.

Vieläkö 60-­vuotiaalle löytyy töitä? Vähän on alkanut tuntua, että ikä tulee esteeksi työllistyä.

Kirjau­tu­malla sisään Erkon verkko­asiointiin, saa käyttöön laajemmat ominai­suudet tarjoavan päivä­ra­ha­las­kurin, jolla voi kokeilla muun muassa sovitellun päivä­rahan määrää eri suurui­silla työtu­loilla.

Ansio­päi­vä­rahan saaminen edellyttää, että on ollut työttö­myys­kassan jäsen vähintään 26, joissain tilan­teissa 34 työttö­myyttä edeltävää kalen­te­ri­viikkoa. Työttö­myys­kassan jäsenyy­saikana työssä­oloehdon tulee olla täyttynyt. Lisäksi pitää olla työttömänä työnha­kijana TE­toimistossa, joka on antanut kassalle sinua koskevan esteet­tömän lausunnon.

Työttö­myys­kassaan liitty­mistä suosi­tellaan jo opiske­luaikana, jolloin voi ryhtyä kartut­tamaan työssä­oloehtoa. Työttö­myys­kassaan liitytään työsuhteen aikana, eikä työn tarvitse olla sosiaa­lialan työtä.

Ansio­päi­vä­rahaa maksetaan 17 – 64-­vuotiaille työttö­mille. Lomau­tus­ti­lan­teessa etuutta kuitenkin voidaan maksaa sen kuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 68 vuotta.

Ilmoit­taudu työttö­mäksi työnha­ki­jaksi

Työttö­mäksi jäädessä tulee ilmoit­tautua viimeistään ensim­mäisenä työttö­myys­päivänä TE-­toimistoon työttö­mäksi työnha­ki­jaksi. Ilmoita TE­-toimis­tossa kassan nimi, Erityis­kou­lu­tet­tujen työttö­myys­kassa Erko (kassa numero 106).

Työnhaku on pidettävä voimassa TE-­toimiston määrää­mällä tavalla koko työttö­myyden ajan. Muista hoitaa jäsen­maksu myös työttömänä.

Työttömän jäsenen jäsen­maksu Talen­tiassa on 6 euroa kuukau­dessa. Jäsen­mak­su­muutos ilmoi­tetaan Talentian jäsen­sih­tee­reille, jasensihteerit@talentia.fi.

Päivä­rahan haetaan kassasta

Erko ohjeistaa, että ensim­mäinen ansio­päi­vä­ra­ha­ha­kemus lähetetään kassalle noin kahden viikon työttö­myyden jälkeen. Hakemus­lo­makkeen saa TE-­toimis­tosta tai kassan verkko­si­vujen kohdasta ”lomakkeet”. Kätevintä on käyttää sähköistä asiointia. Jos omat tiedot ovat kassan järjes­tel­mässä, ansio­päi­vä­ra­ha­ha­ke­muksen voi lähettää Erkon verkko­asioinnin kautta.

Työnhaku on pidettävä voimassa TE-­toimiston määräämällä tavalla koko työttömyyden ajan.

Hakemuksen saavuttua kassaan hakijalle lähetetään infokirje, jossa kerrotaan hakemuksen saapu­mis­päivä ja jonka mukana lähetetään jatko­ha­ke­mus­lomake. Ensim­mäinen hakemus otetaan käsit­telyyn 30 päivän kuluessa hakemuksen saapu­mi­sesta kassaan. Hakemusten ajanta­saisen käsit­te­ly­ti­lanteen ja tiedot ruuhkista ovat kassan verkko­si­vuilta.

Hanketyö kiinnostaa

Anne Väisänen on pahoillaan omasta tilan­teestaan. Eläkeikään on aikaa vielä neljä vuotta, ja hän on motivoi­tunut olemaan työelä­mässä. Hakemuksia hän on lähet­tänyt jo lukuisia, mutta vielä ei ole tärpännyt.

– Määrä­ai­kainen hanketyö tai sijai­suudet kelpaavat minulle mainiosti. Olen tottunut määrä­ai­kai­suuksiin, joita työurani aikana on ollut paljon. Olen niitä myös halunnut tehdä, sillä näin kokemusta on kertynyt monen­lai­sista tehtä­vistä.

Ikäänsä Anne pitää valttina, ja toivoo että tulevat työnan­ta­jatkin arvos­tai­sivat sitä.

– Elämän ruuhka­vuodet ovat jo takana. Vaikka huolehdin ikään­ty­vistä omaisistani, olen valmis matkus­tamaan työn perässä muual­lekin.

Helena Jaakkola