Kurikan varhaiskasvatuksessa kehitetty yleisen tuen matkalaukku kiertää päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Tarkoituksena on lisätä kasvattajien pedagogista osaamista.

 

Kurikan varhais­kas­va­tuk­sessa on toteu­tettu vuodesta 2011 lähtien kolmi­por­taisen tuen mallia kaikille varhais­kas­va­tusi­käi­sille lapsille. Jalas­järven kunta­lii­toksen myötä, myös siellä otettiin käyttöön tuen tasot alle esikou­lui­käi­sillä lapsilla. Kolmi­por­taisen tuen mallia ei varsi­nai­sesti ole kirjattu valta­kun­nal­liseen varhais­kas­va­tus­suun­ni­telmaan, mutta sen käyttö­kel­poisuus on havaittu monessa kunnassa.

Kolmi­por­taisen tuen mallissa lapsen oppimisen, kasvun ja vuoro­vai­ku­tuksen ongelmiin tartutaan portaittain vahvis­tuvin tukimuodoin. Portaikon alimmainen askelma, yleinen tuki on kasvat­tajien ammatil­lista toimintaa, joka perustuu havain­toihin ja havain­noinnin mukaan tehtyihin suunni­telmiin ja toimiin. Ne ovat kasvat­tajien käyttämiä tukimuotoja, jotka ehkäi­sevät tehos­tetun tuen ja erityisen tuen tarvetta. Tälle portaalle Kurikassa kehitettiin vuoden 2016 aikana yleisen tuen matka­laukku.

Yleisen tuen matka­laukun sisällön ovat suunni­telleet ja koonneet Kurikan kaupungin erityis­las­ten­tar­han­opet­tajat Mari Rinta-Nikkola, Niina Valla, Virpi Mäki-Saari ja Sanna Kohtamäki. Sosionomi (AMK) ‑opiskelija Nita Mäki-Ventelä oli hankkeessa ja matka­laukun kokoa­mis­vai­heessa mukana ja teki aiheesta opinnäy­te­työnsä. Kurikka sai Opetus­hal­li­tuk­selta rahaa hankkeeseen.

Mistä idea yleisen tuen matkalaukun kehittämiseen ja kokoamiseen syntyi?

Kesällä 2016 varhais­kas­va­tuksen erityis­tiimin kehit­tä­mis­päivänä mietimme, miten luoda tasalaa­tuista ja vahvaa yleistä tukea, jonka avulla yksit­täisten lasten tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan monimuo­toi­sesti. Halusimme, että kaikilla kasvat­ta­jilla olisi tasaver­taiset mahdol­li­suudet saada hyödyl­listä ja hyväksi koettua materi­aalia käyttöönsä. Halusimme myös, että materi­aalit olisivat helposti ja nopeasti kasvat­tajien saata­villa.

Kuinka kasvattajat perehdytettiin laukun aineistojen käyttöön?

Esitte­limme matka­laukun sisältöä varhais­kas­va­tuksen esimie­hille ja perhe­päi­vä­hoi­ta­jille. Sisällön hyödyn­tä­mi­sestä ja tarkem­masta tutus­tu­mi­sesta vastaavat esimiehet yksik­kö­koh­tai­sesti. Laukkuihin on tutus­tuttu muun muassa pedago­gi­sissa illoissa ja tiimi­pa­la­ve­reissa sekä perhe­päi­vä­hoi­tajien tiimi-illoissa.

Miksi tukea on hyvä antaa ryhmissä, osana arkea?

Vahva yleinen tuki kannat­telee lasta. Sen avulla kasvat­tajat myös lisäävät koko ryhmän toimi­vuutta ja hyvin­vointia. Kiertäes­sämme ryhmissä olemme huomanneet, että yksit­täisten lasten oppimisen ja kasvun pulmien noustessa esille, ratkaisu ja helpotus löytyvät usein juuri ryhmän toimin­ta­tapoja ja ympäristöä muokkaa­malla.

Millaisia aineistoja matkalaukusta löytyy?

Laukussa on vinkkejä, välineitä ja teoriaa kasvat­tajien tueksi. Kokonaisuus perustuu varhais­kas­va­tus­suun­ni­telman perus­teisiin.

Konkreet­ti­sesti laukku on vedettävä muovinen laatikko, joka sisältää kuusi muovi­lo­ke­rikkoa valmista materi­aalia oppimisen eri osa-alueilta. Lisäksi on 43-sivuinen yleisen tuen käsikirja ja luettelo Kurikan varhai­se­ri­tyis­kas­va­tuksen lainat­ta­vissa olevasta materi­aa­lista. Käsikir­jassa on runsaasti kuvia arjen hyvistä ideoista.

Sisältö on laaja, eikä tarkoitus ole omaksua koko sisältöä kerralla. Kasvat­tajat ottavat sieltä sellaista materi­aalia, jota heidän sen hetkiset lapsi­ryh­mänsä tarvit­sevat.

Miten matkalaukkujen kierto on järjestetty ja millaista palautetta olette saaneet?

Yleisen tuen matka­laukkua on pidetty hyvänä asiana, mutta kierto­vauhti on ollut liian nopea. Laukkuja koottiin aluksi kolme, ja ne kiertävät joka yksikössä kahdesti vuoden aikana, ennalta sovitun kiertoai­ka­taulun mukai­sesti. Kurikassa on 11 päivä­kotia ja 1 ryhmä­per­he­päi­väkoti, 50 perhe­päi­vä­hoi­tajaa sekä avoin päiväkoti.

Laukkujen määrää ollaan nyt lisää­mässä, jolloin ne voivat olla pidempään yhdessä yksikössä ja kasvat­tajat ehtivät perehtyä materi­aaliin paremmin. Matka­laukkuja täyden­netään ja päivi­tetään kerran vuodessa palautteen ja vinkkien pohjalta. Sähköi­sessä muodos­sakin materi­aalia on toivottu käyttöön.

Miten kasvattajat ovat hyödyntäneet yleisen tuen matkalaukun aineistoja?

Eniten käyttöä on ollut kielen kehityksen aineis­tolla ja kieli­har­joi­tus­oh­jeilla. Myös tukiviit­tomia on hyödyn­netty. Eräässä ryhmässä tukiviit­tomat helpot­tivat ryhmän eri-ikäisiä lapsia osallis­tumaan lauluihin aamupii­rissä. Toisessa lapsi­ryh­mässä havaittiin, että lapset oppivat tukiviit­tomien avulla tuntemaan eläimiä ja niiden ääntelyä.

Jossain ryhmässä on otettu koko ryhmälle käyttöön pukemis­kuvat. Ne on sijoi­tettu eteisen seinälle esille, ja lapset voivat pukemisen lomassa tarkistaa, mikä vaate puetaan päälle seuraa­vaksi.

Millaista palautetta perhepäivähoitajat ovat antaneet materiaaleista?

Perhe­päi­vä­hoi­tajat ovat muun muassa hyödyn­täneet ideoita lasten motoriikan kehit­tä­mi­seksi. Harjoi­tuksia on käytetty leikkien lomassa, ulkoi­lussa ja jumppa­tuo­kioissa. Yksi ryhmä on ottanut tavaksi rentou­tus­hetken jumpan jälkeen.

Eräs perhe­päi­vä­hoi­ta­jista tutustui materi­aaliin, joka koski kasvat­tajan toimintaa haasta­vissa kasva­tus­ti­lan­teissa. Materiaali sai hänet pohtimaan omia tunteitaan ja tarkkai­lemaan omaa toimin­taansa. Hän sai lisää ymmär­rystä lapsen käytöstä kohtaan.

Eräs kasvattaja oli tutus­tunut leikkiin liittyvään teoria­tietoon. Se oli vahvis­tanut hänen ajatustaan kasvat­tajana leikin kestosta ja sen jatku­vuu­desta. Suunni­telmia voi muuttaa, jos lapsilla on hyvät leikit menossa.

Helena Jaakkola

Jutun tausta­ma­te­ri­aalina on käytetty myös Nita Mäki-Ventelän opinnäy­te­työtä Yleisen tuen matka­laukku varhais­kas­va­tuk­sessa. Työnte­ki­jöiden ensim­mäiset käyttö­ko­ke­mukset. SeAMK 2017.