Kurikan varhaiskasvatuksessa kehitetty yleisen tuen matkalaukku kiertää päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Tarkoituksena on lisätä kasvattajien pedagogista osaamista.

 

Kuri­kan var­hais­kas­va­tuk­sessa on toteu­tettu vuo­desta 2011 läh­tien kol­mi­por­tai­sen tuen mal­lia kai­kille var­hais­kas­va­tusi­käi­sille lap­sille. Jalasjärven kun­ta­lii­tok­sen myötä, myös siellä otet­tiin käyt­töön tuen tasot alle esi­kou­lui­käi­sillä lap­silla. Kolmiportaisen tuen mal­lia ei var­si­nai­sesti ole kir­jattu val­ta­kun­nal­li­seen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­maan, mutta sen käyt­tö­kel­poi­suus on havaittu monessa kunnassa.

Kolmiportaisen tuen mal­lissa lap­sen oppi­mi­sen, kas­vun ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ongel­miin tar­tu­taan por­tait­tain vah­vis­tu­vin tuki­muo­doin. Portaikon alim­mai­nen askelma, ylei­nen tuki on kas­vat­ta­jien amma­til­lista toi­min­taa, joka perus­tuu havain­toi­hin ja havain­noin­nin mukaan teh­tyi­hin suun­ni­tel­miin ja toi­miin. Ne ovat kas­vat­ta­jien käyt­tä­miä tuki­muo­toja, jotka ehkäi­se­vät tehos­te­tun tuen ja eri­tyi­sen tuen tar­vetta. Tälle por­taalle Kurikassa kehi­tet­tiin vuo­den 2016 aikana ylei­sen tuen matkalaukku.

Yleisen tuen mat­ka­lau­kun sisäl­lön ovat suun­ni­tel­leet ja koon­neet Kurikan kau­pun­gin eri­tyis­las­ten­tar­han­opet­ta­jat Mari Rinta-Nikkola, Niina Valla, Virpi Mäki-Saari ja Sanna Kohtamäki. Sosionomi (AMK) ‑opis­ke­lija Nita Mäki-Ventelä oli hank­keessa ja mat­ka­lau­kun kokoa­mis­vai­heessa mukana ja teki aiheesta opin­näy­te­työnsä. Kurikka sai Opetushallitukselta rahaa hankkeeseen.

Mistä idea yleisen tuen matkalaukun kehittämiseen ja kokoamiseen syntyi?

Kesällä 2016 var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyis­tii­min kehit­tä­mis­päi­vänä mie­timme, miten luoda tasa­laa­tuista ja vah­vaa yleistä tukea, jonka avulla yksit­täis­ten las­ten tuen tar­pei­siin pys­ty­tään vas­taa­maan moni­muo­toi­sesti. Halusimme, että kai­killa kas­vat­ta­jilla olisi tasa­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det saada hyö­dyl­listä ja hyväksi koet­tua mate­ri­aa­lia käyt­töönsä. Halusimme myös, että mate­ri­aa­lit oli­si­vat hel­posti ja nopeasti kas­vat­ta­jien saatavilla.

Kuinka kasvattajat perehdytettiin laukun aineistojen käyttöön?

Esittelimme mat­ka­lau­kun sisäl­töä var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mie­hille ja per­he­päi­vä­hoi­ta­jille. Sisällön hyö­dyn­tä­mi­sestä ja tar­kem­masta tutus­tu­mi­sesta vas­taa­vat esi­mie­het yksik­kö­koh­tai­sesti. Laukkuihin on tutus­tuttu muun muassa peda­go­gi­sissa illoissa ja tii­mi­pa­la­ve­reissa sekä per­he­päi­vä­hoi­ta­jien tiimi-illoissa.

Miksi tukea on hyvä antaa ryhmissä, osana arkea?

Vahva ylei­nen tuki kan­nat­te­lee lasta. Sen avulla kas­vat­ta­jat myös lisää­vät koko ryh­män toi­mi­vuutta ja hyvin­voin­tia. Kiertäessämme ryh­missä olemme huo­man­neet, että yksit­täis­ten las­ten oppi­mi­sen ja kas­vun pul­mien nous­tessa esille, rat­kaisu ja hel­po­tus löy­ty­vät usein juuri ryh­män toi­min­ta­ta­poja ja ympä­ris­töä muokkaamalla.

Millaisia aineistoja matkalaukusta löytyy?

Laukussa on vink­kejä, väli­neitä ja teo­riaa kas­vat­ta­jien tueksi. Kokonaisuus perus­tuu var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man perusteisiin.

Konkreettisesti laukku on vedet­tävä muo­vi­nen laa­tikko, joka sisäl­tää kuusi muo­vi­lo­ke­rik­koa val­mista mate­ri­aa­lia oppi­mi­sen eri osa-alueilta. Lisäksi on 43-sivui­nen ylei­sen tuen käsi­kirja ja luet­telo Kurikan var­hai­se­ri­tyis­kas­va­tuk­sen lai­nat­ta­vissa ole­vasta mate­ri­aa­lista. Käsikirjassa on run­saasti kuvia arjen hyvistä ideoista.

Sisältö on laaja, eikä tar­koi­tus ole omak­sua koko sisäl­töä ker­ralla. Kasvattajat otta­vat sieltä sel­laista mate­ri­aa­lia, jota hei­dän sen het­ki­set lap­si­ryh­mänsä tarvitsevat.

Miten matkalaukkujen kierto on järjestetty ja millaista palautetta olette saaneet?

Yleisen tuen mat­ka­lauk­kua on pidetty hyvänä asiana, mutta kier­to­vauhti on ollut liian nopea. Laukkuja koot­tiin aluksi kolme, ja ne kier­tä­vät joka yksi­kössä kah­desti vuo­den aikana, ennalta sovi­tun kier­toai­ka­tau­lun mukai­sesti. Kurikassa on 11 päi­vä­ko­tia ja 1 ryh­mä­per­he­päi­vä­koti, 50 per­he­päi­vä­hoi­ta­jaa sekä avoin päiväkoti.

Laukkujen mää­rää ollaan nyt lisää­mässä, jol­loin ne voi­vat olla pidem­pään yhdessä yksi­kössä ja kas­vat­ta­jat ehti­vät pereh­tyä mate­ri­aa­liin parem­min. Matkalaukkuja täy­den­ne­tään ja päi­vi­te­tään ker­ran vuo­dessa palaut­teen ja vink­kien poh­jalta. Sähköisessä muo­dos­sa­kin mate­ri­aa­lia on toi­vottu käyttöön.

Miten kasvattajat ovat hyödyntäneet yleisen tuen matkalaukun aineistoja?

Eniten käyt­töä on ollut kie­len kehi­tyk­sen aineis­tolla ja kie­li­har­joi­tus­oh­jeilla. Myös tuki­viit­to­mia on hyö­dyn­netty. Eräässä ryh­mässä tuki­viit­to­mat hel­pot­ti­vat ryh­män eri-ikäi­siä lap­sia osal­lis­tu­maan lau­lui­hin aamu­pii­rissä. Toisessa lap­si­ryh­mässä havait­tiin, että lap­set oppi­vat tuki­viit­to­mien avulla tun­te­maan eläi­miä ja nii­den ääntelyä.

Jossain ryh­mässä on otettu koko ryh­mälle käyt­töön puke­mis­ku­vat. Ne on sijoi­tettu etei­sen sei­nälle esille, ja lap­set voi­vat puke­mi­sen lomassa tar­kis­taa, mikä vaate pue­taan päälle seuraavaksi.

Millaista palautetta perhepäivähoitajat ovat antaneet materiaaleista?

Perhepäivähoitajat ovat muun muassa hyö­dyn­tä­neet ideoita las­ten moto­rii­kan kehit­tä­mi­seksi. Harjoituksia on käy­tetty leik­kien lomassa, ulkoi­lussa ja jump­pa­tuo­kioissa. Yksi ryhmä on otta­nut tavaksi ren­tou­tus­het­ken jum­pan jälkeen.

Eräs per­he­päi­vä­hoi­ta­jista tutus­tui mate­ri­aa­liin, joka koski kas­vat­ta­jan toi­min­taa haas­ta­vissa kas­va­tus­ti­lan­teissa. Materiaali sai hänet poh­ti­maan omia tun­tei­taan ja tark­kai­le­maan omaa toi­min­taansa. Hän sai lisää ymmär­rystä lap­sen käy­töstä kohtaan.

Eräs kas­vat­taja oli tutus­tu­nut leik­kiin liit­ty­vään teo­ria­tie­toon. Se oli vah­vis­ta­nut hänen aja­tus­taan kas­vat­ta­jana lei­kin kes­tosta ja sen jat­ku­vuu­desta. Suunnitelmia voi muut­taa, jos lap­silla on hyvät lei­kit menossa.

Helena Jaakkola

Jutun taus­ta­ma­te­ri­aa­lina on käy­tetty myös Nita Mäki-Ventelän opin­näy­te­työtä Yleisen tuen mat­ka­laukku var­hais­kas­va­tuk­sessa. Työntekijöiden ensim­mäi­set käyt­tö­ko­ke­muk­set. SeAMK 2017.