Kurikan varhaiskasvatuksessa kehitetty yleisen tuen matkalaukku kiertää päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Tarkoituksena on lisätä kasvattajien pedagogista osaamista.

 

Kurikan varhaiskas­vatuk­ses­sa on toteutet­tu vuodes­ta 2011 läh­tien kolmi­por­taisen tuen mallia kaikille varhaiskas­va­tusikäisille lap­sille. Jalasjär­ven kun­tali­itok­sen myötä, myös siel­lä otet­ti­in käyt­töön tuen tasot alle esik­ouluikäisil­lä lap­sil­la. Kolmi­por­taisen tuen mallia ei varsi­nais­es­ti ole kir­jat­tu val­takun­nal­liseen varhaiskas­va­tus­su­un­nitel­maan, mut­ta sen käyt­tökelpoisu­us on havait­tu mon­es­sa kun­nas­sa.

Kolmi­por­taisen tuen mallis­sa lapsen oppimisen, kasvun ja vuorovaiku­tuk­sen ongelmi­in tar­tu­taan por­tait­tain vahvis­tu­vin tukimuodoin. Por­taikon alim­mainen askel­ma, yleinen tuki on kas­vat­ta­jien ammatil­lista toim­intaa, joka perus­tuu havain­toi­hin ja havain­noin­nin mukaan tehty­i­hin suun­nitelmi­in ja toimi­in. Ne ovat kas­vat­ta­jien käyt­tämiä tukimuo­to­ja, jot­ka ehkäi­sevät tehoste­tun tuen ja eri­tyisen tuen tarvet­ta. Tälle por­taalle Kurikas­sa kehitet­ti­in vuo­den 2016 aikana yleisen tuen matkalaukku.

Yleisen tuen matkalaukun sisäl­lön ovat suun­nitelleet ja koon­neet Kurikan kaupun­gin eri­ty­is­las­ten­tarhanopet­ta­jat Mari Rin­ta-Nikko­la, Niina Val­la, Vir­pi Mäki-Saari ja San­na Kohtamä­ki. Sosiono­mi (AMK) ‑opiske­li­ja Nita Mäki-Ven­telä oli han­kkeessa ja matkalaukun kokoamis­vai­heessa mukana ja teki aiheesta opin­näyte­työn­sä. Kurik­ka sai Ope­tushal­li­tuk­selta rahaa han­kkeeseen.

Mistä idea yleisen tuen matkalaukun kehittämiseen ja kokoamiseen syntyi?

Kesäl­lä 2016 varhaiskas­vatuk­sen eri­ty­is­ti­imin kehit­tämis­päivänä mietimme, miten luo­da tasalaa­tu­ista ja vah­vaa yleistä tukea, jon­ka avul­la yksit­täis­ten las­ten tuen tarpeisi­in pystytään vas­taa­maan mon­imuo­tois­es­ti. Halusimme, että kaikil­la kas­vat­ta­jil­la olisi tasaver­taiset mah­dol­lisu­udet saa­da hyödyl­listä ja hyväk­si koet­tua mate­ri­aalia käyt­töön­sä. Halusimme myös, että mate­ri­aalit oli­si­vat hel­posti ja nopeasti kas­vat­ta­jien saatavil­la.

Kuinka kasvattajat perehdytettiin laukun aineistojen käyttöön?

Esit­te­limme matkalaukun sisältöä varhaiskas­vatuk­sen esimiehille ja per­hep­äivähoita­jille. Sisäl­lön hyö­dyn­tämis­es­tä ja tarkem­mas­ta tutus­tu­mis­es­ta vas­taa­vat esimiehet yksikköko­htais­es­ti. Laukkui­hin on tutus­tut­tu muun muas­sa ped­a­gogi­sis­sa illois­sa ja tiimi­palavereis­sa sekä per­hep­äivähoita­jien tii­mi-illois­sa.

Miksi tukea on hyvä antaa ryhmissä, osana arkea?

Vah­va yleinen tuki kan­nat­telee las­ta. Sen avul­la kas­vat­ta­jat myös lisäävät koko ryh­män toimivu­ut­ta ja hyv­in­voin­tia. Kiertäessämme ryh­mis­sä olemme huo­man­neet, että yksit­täis­ten las­ten oppimisen ja kasvun pul­mien noustes­sa esille, ratkaisu ja helpo­tus löy­tyvät usein juuri ryh­män toim­intat­apo­ja ja ympäristöä muokkaa­mal­la.

Millaisia aineistoja matkalaukusta löytyy?

Laukus­sa on vinkke­jä, välineitä ja teo­ri­aa kas­vat­ta­jien tuek­si. Kokon­aisu­us perus­tuu varhaiskas­va­tus­su­un­nitel­man perusteisi­in.

Konkreet­tis­es­ti laukku on vedet­tävä muovi­nen laatikko, joka sisältää kuusi muovilok­erikkoa valmista mate­ri­aalia oppimisen eri osa-alueil­ta. Lisäk­si on 43-sivuinen yleisen tuen käsikir­ja ja luet­te­lo Kurikan varhaiser­i­tyiskas­vatuk­sen lainat­tavis­sa olev­as­ta mate­ri­aal­ista. Käsikir­jas­sa on run­saasti kuvia arjen hyvistä ideoista.

Sisältö on laa­ja, eikä tarkoi­tus ole omak­sua koko sisältöä ker­ral­la. Kas­vat­ta­jat otta­vat sieltä sel­l­aista mate­ri­aalia, jota hei­dän sen het­kiset lap­siryh­män­sä tarvit­se­vat.

Miten matkalaukkujen kierto on järjestetty ja millaista palautetta olette saaneet?

Yleisen tuen matkalaukkua on pidet­ty hyvänä asiana, mut­ta kier­to­vauhti on ollut liian nopea. Laukku­ja koot­ti­in aluk­si kolme, ja ne kiertävät joka yksikössä kahdesti vuo­den aikana, ennal­ta sovi­tun kier­toaikataulun mukaises­ti. Kurikas­sa on 11 päiväko­tia ja 1 ryh­mäper­hep­äiväkoti, 50 per­hep­äivähoita­jaa sekä avoin päiväkoti.

Laukku­jen määrää ollaan nyt lisäämässä, jol­loin ne voivat olla pidem­pään yhdessä yksikössä ja kas­vat­ta­jat ehtivät pere­htyä mate­ri­aali­in parem­min. Matkalaukku­ja täy­den­netään ja päivitetään ker­ran vuodessa palaut­teen ja vinkkien poh­jal­ta. Sähköisessä muo­dos­sakin mate­ri­aalia on toiv­ot­tu käyt­töön.

Miten kasvattajat ovat hyödyntäneet yleisen tuen matkalaukun aineistoja?

Eniten käyt­töä on ollut kie­len kehi­tyk­sen aineis­tol­la ja kieli­har­joi­tu­so­hjeil­la. Myös tukivi­it­to­mia on hyö­dyn­net­ty. Eräässä ryh­mässä tukivi­it­tomat helpot­ti­vat ryh­män eri-ikäisiä lap­sia osal­lis­tu­maan laului­hin aamupi­iris­sä. Toises­sa lap­siryh­mässä havait­ti­in, että lapset oppi­vat tukivi­it­tomien avul­la tun­temaan eläim­iä ja niiden ään­te­lyä.

Jos­sain ryh­mässä on otet­tu koko ryh­mälle käyt­töön pukemisku­vat. Ne on sijoitet­tu eteisen seinälle esille, ja lapset voivat pukemisen lomas­sa tark­istaa, mikä vaate puetaan päälle seu­raavak­si.

Millaista palautetta perhepäivähoitajat ovat antaneet materiaaleista?

Per­hep­äivähoita­jat ovat muun muas­sa hyö­dyn­täneet ideoita las­ten motori­ikan kehit­tämisek­si. Har­joituk­sia on käytet­ty leikkien lomas­sa, ulkoilus­sa ja jump­patuokiois­sa. Yksi ryh­mä on ottanut tavak­si rentou­tushetken jumpan jäl­keen.

Eräs per­hep­äivähoita­jista tutus­tui mate­ri­aali­in, joka kos­ki kas­vat­ta­jan toim­intaa haas­tavis­sa kas­va­tusti­lanteis­sa. Mate­ri­aali sai hänet pohti­maan omia tun­teitaan ja tarkkaile­maan omaa toim­intaansa. Hän sai lisää ymmär­rystä lapsen käytöstä kohtaan.

Eräs kas­vat­ta­ja oli tutus­tunut leikki­in liit­tyvään teo­ri­ati­etoon. Se oli vahvis­tanut hänen aja­tus­taan kas­vat­ta­jana leikin kestos­ta ja sen jatku­vu­ud­es­ta. Suun­nitelmia voi muut­taa, jos lap­sil­la on hyvät leik­it menos­sa.

Hele­na Jaakko­la

Jutun taus­ta­ma­te­ri­aali­na on käytet­ty myös Nita Mäki-Ven­telän opin­näyte­työtä Yleisen tuen matkalaukku varhaiskas­vatuk­ses­sa. Työn­tek­i­jöi­den ensim­mäiset käyt­tökoke­muk­set. SeAMK 2017.