Työllisyyden kuntakokeilu tuo suuria muutoksia kokeiluun osallistuvien työntekijöiden tehtävänkuvaan. Muutoksia on Talentian ammattieettisen lautakunnan mukaan johdettava erityisen huolellisesti.

 

 

Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lussa osa tiet­tyjä asia­kas­ryh­miä kos­ke­vista TE-toi­mis­ton teh­tä­vistä siir­re­tään lain­sää­dän­nöllä työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­luun kuu­lu­van kun­nan teh­tä­viksi. Alueelliset kokei­lut käyn­nis­tyi­vät maa­lis­kuun alussa.

Kokeiluun osal­lis­tu­vien työn­te­ki­jöi­den teh­tä­vän­kuva on aiheut­ta­nut kes­kus­te­lua Talentian jäsenistössä.

Talentian ammat­tieet­ti­nen lau­ta­kunta totesi asiaa käsi­tel­les­sään, että kyseessä on var­sin vaa­tiva teh­tä­vän­kuva, joka edel­lyt­tää laaja-alaista lain­sää­dän­nön tun­te­musta ja osaamista.

Tehtävässä tule­vat käy­tet­tä­väksi rin­nak­kain aina­kin sosi­aa­li­huol­lon lain­sää­däntö ja työl­li­syys­pal­ve­lu­lait. Tehtävä sisäl­tää pal­jon viran­omais­vas­tuuta päätöksenteossa.

Sen vaa­ti­vuus­te­ki­jät ovat suu­ret muun muassa tie­don hank­ki­mi­sen ja tuo­tan­non, laa­jan eri­tyis­osaa­mi­sen, har­kin­nan, työn vai­ku­tus­ten ja vai­ku­tus­ten pysy­vyy­den osalta.

Työssä näyt­tää koros­tu­van raken­teel­li­sen sosi­aa­li­työn lisäksi muu sosi­aa­li­työ, sosi­aa­lioh­jaus, sosi­aa­li­nen kun­tou­tus ja näi­hin liit­tyvä osaa­mi­nen. Ammattietiikka liit­tyy työn vaa­ti­vuu­teen eri­tyi­sesti asia­kas­työn mitoi­tuk­sen osalta. Työntekijät jou­tu­vat teke­mään enem­män kiel­tei­siä ja kont­rol­loi­via pää­tök­siä, joka osal­taan voi lisätä työn kuormittavuutta.

Lautakunta muis­tut­taa myös, että kun­ta­ko­kei­lussa ei saa unoh­taa monia­lai­sen yhteis­pal­ve­lun vaa­detta työt­tö­mien työl­li­syy­den edistämisessä.

Muutosta on johdettava hyvin

Tehtävä on uraa­uur­tava, mie­len­kiin­toi­nen ja monia­lai­nen aikuis­työn kehit­tä­mis­teh­tävä. Se antaa mah­dol­li­suu­den pal­vella asia­kasta koko­nais­val­tai­sesti ja pitkäjänteisesti.

Ammattieettisen lau­ta­kun­nan mukaan täl­laista suurta muu­tosta näin vaa­ti­vaan teh­tä­vään on joh­det­tava hyvin. Työntekijöille tulee taata amma­til­li­nen joh­ta­mi­nen eri­tyi­sesti kai­ken­lais­ten ris­ti­rii­to­jen ja eet­tis­ten kysy­mys­ten poh­din­taan sekä pää­tök­sen­teon tueksi.

Tehtävässä onnis­tu­mi­nen ja työssä jak­sa­mi­nen edel­lyt­tä­vät sel­keää mitoi­tusta asia­kas­mää­rissä. Sen on oltava riit­tä­vän pieni, jotta työssä voi­daan huo­leh­tia asia­kas­tur­val­li­suu­den ja pal­ve­lun laa­dun toteutumisesta.

Eettisesti tar­kas­te­luun on otet­tava pai­kal­li­sesti myös se näkö­kulma, että yhdelle työn­te­ki­jälle ei koh­distu lii­kaa val­taa yksit­täi­sen asiak­kaan elämässä.

Työntekijöiden kou­lut­ta­mi­seen on oltava resurs­seja, pää­tök­sen­teon sisäi­sen pro­ses­si­val­von­nan on toi­mit­tava ja sii­hen on oltava sovi­tut käy­tän­nöt. Eettinen toi­minta edel­lyt­tää, että täl­lai­set ehdot täyt­ty­vät uuden toi­min­nan käynnistyessä.

Organisaatiolla on myös juri­di­nen ja ammat­tieet­ti­nen vel­vol­li­suus rat­kaista, millä tavalla pää­tök­sen­teko ja työ­pro­sessi on hoi­dettu. Tuen ja kont­rol­lin ase­telma samalle työn­te­ki­jälle voi olla ongel­mal­li­nen, ja siksi on tär­keää huo­leh­tia siitä, että asiak­kaalla on tie­toi­suus näi­den ele­ment­tien läs­nä­olosta ja työn­te­ki­jän kaksoisroolista.

Viranomaisroolin ja ”aut­ta­jan” roo­lin yhtä­ai­kai­suus tuo eri­tyistä eet­tistä haas­tetta ylei­ses­ti­kin sosi­aa­li­huol­lon teh­tä­viin, niin myös kuntakokeilussa.

Heidi Pekkarinen