”Meillä oli tänään sairaana viisi työntekijää ja vain kahdelle heistä sijaiset. Varajohtaja yritti aamulla saada sijaisia siinä onnistumatta ja totesi, että koittakaa pärjätä. Lähtiessäni töistä puoli neljän jälkeen jouduin jättämään yhden työtoverini vastuulle 20 lasta, joista osa oli alle kolmevuotiaita.”

 

Päiväkotien henki­lö­kunta on ollut pari päivää ylityö- ja vuoro­vaih­to­kiel­lossa kunta-alan sopimus­neu­vot­te­lujen vauhdit­ta­mi­seksi. Neuvot­te­luita hiertää kiista lomara­hojen kompen­saa­tiosta.

Kuluneet kaksi päivää on näyttänyt sen, miten tiukoille päivä­kotien henki­löstö on vedetty, kerrotaan ammat­ti­jär­jestö Talen­tiasta. Jos sijaisia ei sairaus­ta­pauk­sissa saada, arki sujuu vain, kun työnte­kijät joustavat: tekevät ylityötä ja vaihtavat lennossa vuoroja, työsken­te­levät yhdis­te­tyissä ylisuu­rissa ryhmissä. Ilman työnte­ki­jöiden joustoa päivä­kodit ajautuvat kaaokseen.

− Olemme tienneet päivä­kotien kuormit­tu­neesta tilan­teesta, mutta työnte­ki­jöiden ahdinko yllätti silti, kertoo Talentian ammat­ti­asioiden päällikkö Marjo Varsa.

Kunta-alalla työsuh­teisten työnte­ki­jöiden ylityö- ja vuoron­vaih­to­kielto alkoi tiistaina 6. helmi­kuuta. Yksityi­sellä sosiaa­li­pal­ve­lua­lalla kielto alkaa torstaina 8.2.2018 kello 7.00.

Neuvontalinjat kuumina, painostusta ilmassa

Ammat­ti­jär­jestö Talentian neuvon­ta­lin­joille on tullut paljon yhtey­den­ottoja päivä­kotien lasten­tar­han­opet­ta­jilta. Ylityö- ja vuoro­vaih­to­kiellon voimaan­tulon jälkeen on ollut tilan­teita, joissa työnantaja painostaa järjes­täy­ty­neitä lasten­tar­han­opet­tajia jäämään ylitöihin, joustamaan jo sovituista työajoista ja vaihtamaan työvuoroja.

− Lähtö­kohta on, että työnte­ki­jöiden on saatava tietää työvuo­ronsa viimeistään viikkoa ennen, sanoo Marjo Varsa.

Työtais­te­lu­toimena ylityö- ja vuoron­vaih­to­kielto tarkoittaa, etteivät työnte­kijät ylitä säännöl­listä työai­kaansa ja tekevät vain vahvis­tetun työvuo­ro­luet­telon mukaisen säännöl­lisen työajan.

Painos­tus­ti­lan­teissa työnantaja on vedonnut muun muassa vaikeaan työti­lan­teeseen ja omaan työnjohto-oikeuteen. Ammat­ti­jär­jestö Talen­tiasta kuitenkin muistu­tetaan, että työnjohto-oikeus ei riitä oikeut­tamaan työvuo­ro­luet­telon yksipuo­lista muutta­mista eikä yksipuo­li­sesti pidentää työvuoroa sen jo alettua.

− Esimer­kiksi yksit­täisen työnte­kijän sairas­tu­minen tai lasten määrän vaihtelu päivä­ko­dissa ei ole peruste muuttaa vahvis­tettua työvuo­ro­listaa. Työnan­tajan tehtävä on hankkia sijaiset. Vastuuta ei voi sysätä työnte­kijän harteille, Varsa painottaa.

Perus­teltu syy on mitta­luo­kaltaan merkittävä, ennakoi­maton tapahtuma. Esimerkkinä käy tilanne, jossa puolet henki­lö­kun­nasta sairas­tuisi äkilli­sesti noro-virukseen.

Helena Jaakkola