”Meillä oli tänään sairaana viisi työnte­kijää ja vain kahdelle heistä sijaiset. Varajohtaja yritti aamulla saada sijaisia siinä onnis­tu­matta ja totesi, että koittakaa pärjätä. Lähtiessäni töistä puoli neljän jälkeen jouduin jättämään yhden työto­verini vastuulle 20 lasta, joista osa oli alle kolme­vuo­tiaita.”

 

Päiväkotien henki­lö­kunta on ollut pari päivää ylityö- ja vuoro­vaih­to­kiel­lossa kunta-alan sopimus­neu­vot­te­lujen vauhdit­ta­mi­seksi. Neuvot­te­luita hiertää kiista lomara­hojen kompen­saa­tiosta.

Kuluneet kaksi päivää on näyttänyt sen, miten tiukoille päivä­kotien henki­löstö on vedetty, kerrotaan ammat­ti­jär­jestö Talen­tiasta. Jos sijaisia ei sairaus­ta­pauk­sissa saada, arki sujuu vain, kun työnte­kijät joustavat: tekevät ylityötä ja vaihtavat lennossa vuoroja, työsken­te­levät yhdis­te­tyissä ylisuu­rissa ryhmissä. Ilman työnte­ki­jöiden joustoa päivä­kodit ajautuvat kaaokseen.

− Olemme tienneet päivä­kotien kuormit­tu­neesta tilan­teesta, mutta työnte­ki­jöiden ahdinko yllätti silti, kertoo Talentian ammat­ti­asioiden päällikkö Marjo Varsa.

Kunta-alalla työsuh­teisten työnte­ki­jöiden ylityö- ja vuoron­vaih­to­kielto alkoi tiistaina 6. helmi­kuuta. Yksityi­sellä sosiaa­li­pal­ve­lua­lalla kielto alkaa torstaina 8.2.2018 kello 7.00.

Neuvon­ta­linjat kuumina, painos­tusta ilmassa

Ammat­ti­jär­jestö Talentian neuvon­ta­lin­joille on tullut paljon yhtey­den­ottoja päivä­kotien lasten­tar­han­opet­ta­jilta. Ylityö- ja vuoro­vaih­to­kiellon voimaan­tulon jälkeen on ollut tilan­teita, joissa työnantaja painostaa järjes­täy­ty­neitä lasten­tar­han­opet­tajia jäämään ylitöihin, joustamaan jo sovituista työajoista ja vaihtamaan työvuoroja.

− Lähtö­kohta on, että työnte­ki­jöiden on saatava tietää työvuo­ronsa viimeistään viikkoa ennen, sanoo Marjo Varsa.

Työtais­te­lu­toimena ylityö- ja vuoron­vaih­to­kielto tarkoittaa, etteivät työnte­kijät ylitä säännöl­listä työai­kaansa ja tekevät vain vahvis­tetun työvuo­ro­luet­telon mukaisen säännöl­lisen työajan.

Painos­tus­ti­lan­teissa työnantaja on vedonnut muun muassa vaikeaan työti­lan­teeseen ja omaan työnjohto-oikeuteen. Ammat­ti­jär­jestö Talen­tiasta kuitenkin muistu­tetaan, että työnjohto-oikeus ei riitä oikeut­tamaan työvuo­ro­luet­telon yksipuo­lista muutta­mista eikä yksipuo­li­sesti pidentää työvuoroa sen jo alettua.

− Esimer­kiksi yksit­täisen työnte­kijän sairas­tu­minen tai lasten määrän vaihtelu päivä­ko­dissa ei ole peruste muuttaa vahvis­tettua työvuo­ro­listaa. Työnan­tajan tehtävä on hankkia sijaiset. Vastuuta ei voi sysätä työnte­kijän harteille, Varsa painottaa.

Perus­teltu syy on mitta­luo­kaltaan merkittävä, ennakoi­maton tapahtuma. Esimerkkinä käy tilanne, jossa puolet henki­lö­kun­nasta sairas­tuisi äkilli­sesti noro-virukseen.

Helena Jaakkola