”Meillä oli tänään sairaana viisi työntekijää ja vain kahdelle heistä sijaiset. Varajohtaja yritti aamulla saada sijaisia siinä onnistumatta ja totesi, että koittakaa pärjätä. Lähtiessäni töistä puoli neljän jälkeen jouduin jättämään yhden työtoverini vastuulle 20 lasta, joista osa oli alle kolmevuotiaita.”

 

Päivä­ko­tien hen­ki­lö­kunta on ollut pari päi­vää yli­työ- ja vuo­ro­vaih­to­kiel­lossa kunta-alan sopi­mus­neu­vot­te­lu­jen vauh­dit­ta­mi­seksi. Neuvotteluita hier­tää kiista loma­ra­ho­jen kompensaatiosta.

Kuluneet kaksi päi­vää on näyt­tä­nyt sen, miten tiu­koille päi­vä­ko­tien hen­ki­löstö on vedetty, ker­ro­taan ammat­ti­jär­jestö Talentiasta. Jos sijai­sia ei sai­raus­ta­pauk­sissa saada, arki sujuu vain, kun työn­te­ki­jät jous­ta­vat: teke­vät yli­työtä ja vaih­ta­vat len­nossa vuo­roja, työs­ken­te­le­vät yhdis­te­tyissä yli­suu­rissa ryh­missä. Ilman työn­te­ki­jöi­den jous­toa päi­vä­ko­dit ajau­tu­vat kaaokseen.

− Olemme tien­neet päi­vä­ko­tien kuor­mit­tu­neesta tilan­teesta, mutta työn­te­ki­jöi­den ahdinko yllätti silti, ker­too Talentian ammat­ti­asioi­den pääl­likkö Marjo Varsa.

Kunta-alalla työ­suh­teis­ten työn­te­ki­jöi­den yli­työ- ja vuo­ron­vaih­to­kielto alkoi tiis­taina 6. hel­mi­kuuta. Yksityisellä sosi­aa­li­pal­ve­lua­lalla kielto alkaa tors­taina 8.2.2018 kello 7.00.

Neuvontalinjat kuumina, painostusta ilmassa

Ammattijärjestö Talentian neu­von­ta­lin­joille on tul­lut pal­jon yhtey­den­ot­toja päi­vä­ko­tien las­ten­tar­han­opet­ta­jilta. Ylityö- ja vuo­ro­vaih­to­kiel­lon voi­maan­tu­lon jäl­keen on ollut tilan­teita, joissa työ­nan­taja pai­nos­taa jär­jes­täy­ty­neitä las­ten­tar­han­opet­ta­jia jää­mään yli­töi­hin, jous­ta­maan jo sovi­tuista työ­ajoista ja vaih­ta­maan työvuoroja.

− Lähtökohta on, että työn­te­ki­jöi­den on saa­tava tie­tää työ­vuo­ronsa vii­meis­tään viik­koa ennen, sanoo Marjo Varsa.

Työtaistelutoimena yli­työ- ja vuo­ron­vaih­to­kielto tar­koit­taa, ettei­vät työn­te­ki­jät ylitä sään­nöl­listä työ­ai­kaansa ja teke­vät vain vah­vis­te­tun työ­vuo­ro­luet­te­lon mukai­sen sään­nöl­li­sen työajan.

Painostustilanteissa työ­nan­taja on vedon­nut muun muassa vai­ke­aan työ­ti­lan­tee­seen ja omaan työn­johto-oikeu­teen. Ammattijärjestö Talentiasta kui­ten­kin muis­tu­te­taan, että työn­johto-oikeus ei riitä oikeut­ta­maan työ­vuo­ro­luet­te­lon yksi­puo­lista muut­ta­mista eikä yksi­puo­li­sesti piden­tää työ­vuo­roa sen jo alettua.

− Esimerkiksi yksit­täi­sen työn­te­ki­jän sai­ras­tu­mi­nen tai las­ten mää­rän vaih­telu päi­vä­ko­dissa ei ole peruste muut­taa vah­vis­tet­tua työ­vuo­ro­lis­taa. Työnantajan teh­tävä on hank­kia sijai­set. Vastuuta ei voi sysätä työn­te­ki­jän har­teille, Varsa painottaa.

Perusteltu syy on mit­ta­luo­kal­taan mer­kit­tävä, enna­koi­ma­ton tapah­tuma. Esimerkkinä käy tilanne, jossa puo­let hen­ki­lö­kun­nasta sai­ras­tuisi äkil­li­sesti noro-virukseen.

Helena Jaakkola