Kunta-alan neuvottelutulos syntyi 9.2. kivuliaiden vääntöjen ja työtaistelun jälkeen. Myös Talentian jäsenet menivät ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon neuvottelujen loppusuoralla. Sopimus on voimassa 1.2.2018−31.3.2020.

 

Palk­ko­jen nousu sopi­mus­kau­della vas­taa mui­den alo­jen koro­tus­ten tasoa. Ensim­mäi­nen pal­kan­ko­ro­tus mak­se­taan 1.5.2018 yleis­ko­ro­tuk­sena kai­kille, ja se on 1,25 pro­sent­tia. Seu­raa­vaksi tulee 1.1.2019 pai­kal­li­nen 1,2 pro­sen­tin jär­jes­te­lyerä ja 1.4.2019 vielä 1 pro­sen­tin yleis­ko­ro­tus.

Näi­den lisäksi mak­se­taan tulok­sel­li­suu­teen perus­tuva ker­taerä tam­mi­kuun 2019 pal­kan yhtey­dessä. Erän suu­ruus on 9,2 pro­sent­tia mar­ras­kuun var­si­nai­sesta pal­kasta, kes­ki­mää­rin 260 euroa.

Ker­tae­rän saa, jos työ- tai vir­ka­suhde on kes­tä­nyt yhtä­jak­soi­sesti 3.9.2018–18.11.2018 ja tuolle aika­vä­lille ajoit­tuu vähin­tään yksi pal­kal­li­nen päivä. Myös pal­kal­li­nen vuosiloma­päivä, pal­kal­li­nen sai­ras­lo­ma­päivä tai pal­kal­li­nen äitiys- tai isyys­va­paa­päivä las­ke­taan kor­vauk­seen oikeut­ta­vaksi.

Lomarahojen vaihto vapaaksi on jatkossa sallittua, jos siitä sovitaan paikallisesti.

Pai­kal­li­sen jär­jes­te­lye­rän jaka­mi­sesta neu­vot­te­le­vat pää­luot­ta­mus­mie­het työ­nan­ta­jan kanssa. Erällä on tar­koi­tus kor­jata palk­kause­pä­koh­tia esi­mer­kiksi niille ammat­ti­ryh­mille, joi­den palk­kaus on jää­nyt sel­västi jäl­keen.

Lisäksi kunta-alalla aloi­te­taan palk­kaoh­jelma, jossa sel­vi­te­tään kunta-alan palk­ko­jen jäl­keen­jää­nei­syyttä mui­hin sek­to­rei­hin ver­rat­tuna. Tavoit­teena on, että eroa saa­tai­siin kaven­net­tua.

Loma­ra­ho­jen vaihto vapaaksi on jat­kossa sal­lit­tua, jos työn­te­kijä sii­hen suos­tuu ja pai­kal­li­sesti näin sovi­taan. Vapaa myös ker­ryt­tää vuo­si­lo­maa.

Työajat ja muut muutokset

Uuden sopi­muk­sen myötä kaik­kien kunta-alan 37,5 h työ­ai­kaa teke­vien työ­aika pite­nee 9 minuut­tia päi­vässä. Talen­tian jäse­nistä tähän ryh­mään kuu­lu­vat muun muassa kun­ta­sek­to­rin sosi­aa­li­työn­te­ki­jät, sosiaalitera­peutit ja kou­lu­ku­raat­to­rit. Talen­tia teki kaik­kensa, jotta työ­ai­kaa ei olisi piden­netty, mutta se osoit­tau­tui mah­dot­to­maksi.

Työ­ajan piden­nystä kom­pen­soi­daan 2,4 pro­sen­tin pal­kan­ko­ro­tuk­sella. Lisäksi työ­ai­ka­mää­räyk­siin tulee paran­nuk­sia. Liu­ku­mien sal­do­ra­jo­jen ei tar­vitse olla täynnä, ennen kuin kor­vat­ta­vaa yli­työtä syn­tyy. Vuo­ro­kau­tista yli­työtä voi syn­tyä myös työ­ajan liu­ku­ma­ra­jo­jen sisällä. Liu­ku­mia käy­te­tään ensi­si­jai­sesti työn­te­ki­jästä läh­te­vistä syistä, kuten esi­mer­kiksi työn ja per­heen yhteen­so­vit­ta­mi­nen.

Vuorokautisen ylityön korvaus on parempi kuin viikoittaisen ylityön.

Aiem­massa 37,5 h työ­ai­ka­muo­dossa ei ollut vuo­ro­kau­tista yli­työtä. Nyt yleis­työ­ai­ka­muo­don vuo­ro­kau­tista yli­työtä kos­ke­via mää­räyk­siä sovel­le­taan myös 38 h 15 minuu­tin viik­ko­työ­ai­kaa teke­viin. On myös hyvä huo­mata se, että vuo­ro­kau­ti­sen yli­työn kor­vaus syn­tyy kah­dek­san tun­nin työ­päi­vän jäl­keen. Vuo­ro­kau­ti­sen yli­työn kor­vaus on myös parempi kuin vii­koit­tai­sen yli­työn.

Kes­key­ty­neen jak­son mää­räyk­set kos­ke­vat nyt kaik­kia työ­ai­ka­muo­toja. Tämä kos­kee tilan­netta, jossa työ­vii­kolle tai tasoit­tu­mis­jak­solle sijoit­tuu hyväk­syt­tävä pois­sao­lo­päivä esi­mer­kiksi vuo­si­loma- tai sai­ras­lo­ma­päivä. Aiem­min muussa kuin jak­so­työ­ai­ka­muo­dossa pois­sao­lo­päivä ei alen­ta­nut lisä- tai yli­työ­ra­jaa. Tämä tar­koitti sitä, että työn­te­kijä ei saa­nut kor­vausta esi­mer­kiksi yli­mää­räi­sestä työ­vuo­rosta pois­sao­lo­vii­kolla ennen kuin pois­sao­lon vuoksi teke­mättä jää­nyt työ­aika oli kor­vattu. Uuden sopi­muk­sen myötä tämä niin sanottu ”täyt­tö­on­gelma” pois­tuu. Sosi­aa­lia­lalla tämä on ollut ongelma aina­kin sosi­aa­li­päi­vys­tyk­sessä.

Uusiin sopi­muk­siin sovit­tiin lisäksi, että työ­nan­ta­jan mää­räämä kou­lu­tus on työ­ai­kaa. Aiem­min kou­lu­tuk­sen luke­mi­nen työ­ajaksi on vaa­ti­nut usei­den kri­tee­rien täyt­ty­mistä.

Var­hais­kas­va­tuk­sessa suun­nit­te­luun saa 1.5.2018 alkaen käyt­tää 13 pro­sent­tia työ­ai­kaa aiem­man 8 pro­sen­tin sijaan.

Sairastaminen ja perhevapaat

Jat­kossa sai­raan lap­sen hoito on mah­dol­lista aina lap­sen 12 ikä­vuo­teen asti. Alle 12-vuo­tiasta sai­rasta lasta voi hoi­taa 4 päi­vää ja 3 päi­vää niistä on pal­kal­lista. Aiem­min sai­rasta lasta on saa­nut jäädä hoi­ta­maan, jos lapsi on ollut alle 10-vuo­tias.

Talentia saa oman neuvottelijan perustettavaan sote-työryhmään.

Jos työn­te­kijä sai­ras­taa, sai­rausa­jan palk­kaa ei peritä tie­tyissä tilan­teissa enää takai­sin, kun hen­kilö on saa­nut työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen tai kun­tou­tus­ra­han takau­tu­vasti. Tähän asti työn­te­kijä on voi­nut jou­tua mak­sa­maan osan sai­ra­sa­jan palk­kaansa takai­sin niissä tilan­teissa, joissa työ­ky­vyt­tö­myys on joh­ta­nut lopulta sii­hen, että hän on saa­nut kun­tou­tus­ra­haa tai elä­kettä.

Lisäksi sovit­tiin muu­tok­sia per­he­va­pai­siin. Pal­kal­li­nen isyys­va­paa piteni 6 päi­västä 12 päi­vään. Yhtä­jak­soi­sesti pidet­tynä tämä on kaksi viik­koa.

Hyvät neuvotteluasemat

Talen­tia saa oman neu­vot­te­li­jan perus­tet­ta­vaan sote-työ­ryh­mään, jossa neu­vo­tel­laan vuonna 2020 maa­kun­tiin siir­ty­vän sote-hen­ki­lös­tön pal­koista ja työ­ajoista. Tällä työ­ryh­män jäse­nyy­dellä on tär­keä rooli sosi­aa­lia­lan kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen edun­val­von­nassa.

Talen­tian tavoite neu­vot­te­luissa on oma sos-palk­ka­liite, jossa sosio­no­mit, sosi­aa­lioh­jaa­jat, gero­no­mit ja kun­tou­tuk­se­noh­jaa­jat saa­daan omaan hin­noit­te­lu­koh­taan nykyistä parem­malla palk­ka­ta­solla. Myös sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den palk­koi­hin hae­taan rei­lua koro­tusta.

Kaisa Yli­ruo­ka­nen