Kunta-alan neuvottelutulos syntyi 9.2. kivuliaiden vääntöjen ja työtaistelun jälkeen. Myös Talentian jäsenet menivät ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon neuvottelujen loppusuoralla. Sopimus on voimassa 1.2.2018−31.3.2020.

 

Palkkojen nousu sopimus­kau­della vastaa muiden alojen korotusten tasoa. Ensim­mäinen palkan­ko­rotus maksetaan 1.5.2018 yleis­ko­ro­tuksena kaikille, ja se on 1,25 prosenttia. Seuraa­vaksi tulee 1.1.2019 paikal­linen 1,2 prosentin järjes­te­lyerä ja 1.4.2019 vielä 1 prosentin yleis­ko­rotus.

Näiden lisäksi maksetaan tulok­sel­li­suuteen perustuva kertaerä tammikuun 2019 palkan yhtey­dessä. Erän suuruus on 9,2 prosenttia marraskuun varsi­nai­sesta palkasta, keski­määrin 260 euroa.

Kertaerän saa, jos työ- tai virka­suhde on kestänyt yhtäjak­soi­sesti 3.9.2018 – 18.11.2018 ja tuolle aikavä­lille ajoittuu vähintään yksi palkal­linen päivä. Myös palkal­linen vuosiloma­päivä, palkal­linen sairas­lo­ma­päivä tai palkal­linen äitiys- tai isyys­va­paa­päivä lasketaan korvaukseen oikeut­ta­vaksi.

Lomarahojen vaihto vapaaksi on jatkossa sallittua, jos siitä sovitaan paikallisesti.

Paikal­lisen järjes­te­lyerän jakami­sesta neuvot­te­levat pääluot­ta­mus­miehet työnan­tajan kanssa. Erällä on tarkoitus korjata palkkause­pä­kohtia esimer­kiksi niille ammat­ti­ryh­mille, joiden palkkaus on jäänyt selvästi jälkeen.

Lisäksi kunta-alalla aloitetaan palkkaoh­jelma, jossa selvi­tetään kunta-alan palkkojen jälkeen­jää­nei­syyttä muihin sekto­reihin verrattuna. Tavoit­teena on, että eroa saataisiin kaven­nettua.

Lomara­hojen vaihto vapaaksi on jatkossa sallittua, jos työntekijä siihen suostuu ja paikal­li­sesti näin sovitaan. Vapaa myös kerryttää vuosi­lomaa.

Työajat ja muut muutokset

Uuden sopimuksen myötä kaikkien kunta-alan 37,5 h työaikaa tekevien työaika pitenee 9 minuuttia päivässä. Talentian jäsenistä tähän ryhmään kuuluvat muun muassa kunta­sek­torin sosiaa­li­työn­te­kijät, sosiaalitera­peutit ja koulu­ku­raat­torit. Talentia teki kaikkensa, jotta työaikaa ei olisi piden­netty, mutta se osoit­tautui mahdot­to­maksi.

Työajan piden­nystä kompen­soidaan 2,4 prosentin palkan­ko­ro­tuk­sella. Lisäksi työai­ka­mää­räyksiin tulee paran­nuksia. Liukumien saldo­ra­jojen ei tarvitse olla täynnä, ennen kuin korvat­tavaa ylityötä syntyy. Vuoro­kau­tista ylityötä voi syntyä myös työajan liuku­ma­ra­jojen sisällä. Liukumia käytetään ensisi­jai­sesti työnte­ki­jästä lähte­vistä syistä, kuten esimer­kiksi työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­minen.

Vuorokautisen ylityön korvaus on parempi kuin viikoittaisen ylityön.

Aiemmassa 37,5 h työai­ka­muo­dossa ei ollut vuoro­kau­tista ylityötä. Nyt yleis­työ­ai­ka­muodon vuoro­kau­tista ylityötä koskevia määräyksiä sovel­letaan myös 38 h 15 minuutin viikko­työ­aikaa tekeviin. On myös hyvä huomata se, että vuoro­kau­tisen ylityön korvaus syntyy kahdeksan tunnin työpäivän jälkeen. Vuoro­kau­tisen ylityön korvaus on myös parempi kuin viikoit­taisen ylityön.

Keskey­tyneen jakson määräykset koskevat nyt kaikkia työai­ka­muotoja. Tämä koskee tilan­netta, jossa työvii­kolle tai tasoit­tu­mis­jak­solle sijoittuu hyväk­syttävä poissao­lo­päivä esimer­kiksi vuosiloma- tai sairas­lo­ma­päivä. Aiemmin muussa kuin jakso­työ­ai­ka­muo­dossa poissao­lo­päivä ei alentanut lisä- tai ylityö­rajaa. Tämä tarkoitti sitä, että työntekijä ei saanut korvausta esimer­kiksi ylimää­räi­sestä työvuo­rosta poissao­lo­vii­kolla ennen kuin poissaolon vuoksi tekemättä jäänyt työaika oli korvattu. Uuden sopimuksen myötä tämä niin sanottu ”täyttö­on­gelma” poistuu. Sosiaa­lia­lalla tämä on ollut ongelma ainakin sosiaa­li­päi­vys­tyk­sessä.

Uusiin sopimuksiin sovittiin lisäksi, että työnan­tajan määräämä koulutus on työaikaa. Aiemmin koulu­tuksen lukeminen työajaksi on vaatinut useiden kriteerien täytty­mistä.

Varhais­kas­va­tuk­sessa suunnit­teluun saa 1.5.2018 alkaen käyttää 13 prosenttia työaikaa aiemman 8 prosentin sijaan.

Sairastaminen ja perhevapaat

Jatkossa sairaan lapsen hoito on mahdol­lista aina lapsen 12 ikävuoteen asti. Alle 12-vuotiasta sairasta lasta voi hoitaa 4 päivää ja 3 päivää niistä on palkal­lista. Aiemmin sairasta lasta on saanut jäädä hoitamaan, jos lapsi on ollut alle 10-vuotias.

Talentia saa oman neuvottelijan perustettavaan sote-työryhmään.

Jos työntekijä sairastaa, sairausajan palkkaa ei peritä tietyissä tilan­teissa enää takaisin, kun henkilö on saanut työky­vyt­tö­myy­se­läkkeen tai kuntou­tus­rahan takau­tu­vasti. Tähän asti työntekijä on voinut joutua maksamaan osan saira­sajan palkkaansa takaisin niissä tilan­teissa, joissa työky­vyt­tömyys on johtanut lopulta siihen, että hän on saanut kuntou­tus­rahaa tai eläkettä.

Lisäksi sovittiin muutoksia perhe­va­paisiin. Palkal­linen isyys­vapaa piteni 6 päivästä 12 päivään. Yhtäjak­soi­sesti pidettynä tämä on kaksi viikkoa.

Hyvät neuvotteluasemat

Talentia saa oman neuvot­te­lijan perus­tet­tavaan sote-työryhmään, jossa neuvo­tellaan vuonna 2020 maakuntiin siirtyvän sote-henki­löstön palkoista ja työajoista. Tällä työryhmän jäsenyy­dellä on tärkeä rooli sosiaa­lialan korkea­kou­lu­tet­tujen edunval­von­nassa.

Talentian tavoite neuvot­te­luissa on oma sos-palkka­liite, jossa sosio­nomit, sosiaa­lioh­jaajat, geronomit ja kuntou­tuk­se­noh­jaajat saadaan omaan hinnoit­te­lu­kohtaan nykyistä parem­malla palkka­ta­solla. Myös sosiaa­li­työn­te­ki­jöiden palkkoihin haetaan reilua korotusta.

Kaisa Yliruo­kanen