Kaikki alkoi sosi­aa­li­sen median kes­kus­te­lusta, joka koski uutista sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­lain vai­ku­tuk­sista las­ten­suo­je­luun. Miksi ammattihenkilölakia

käsi­tel­tiin kiel­tei­sesti? Miksi ammat­ti­tai­to­vaa­ti­mus oli­kin huono asia, kun kyse on sosi­aa­li­huol­losta, mutta hyvä asia ter­vey­den­huol­lossa? Keskustelun jat­keena syn­tyi Facebookiin sosi­aa­li­työn uraverkosto.

Tilaus sosi­aa­li­työn­te­ki­jän amma­tin ase­man yhtei­selle poh­ti­mi­selle oli ole­massa, sillä ryh­mään liit­tyi ensim­mäi­sen vii­kon­lo­pun aikana satoja jäse­niä. Vaikka ryhmä kes­kit­tyy nime­no­maan ura­ke­hi­tyk­seen, ei voida vält­tää kes­kus­te­luita työn vai­kut­ta­vuu­desta ja asiak­kaan oikeu­desta saada paras mah­dol­li­nen apu. Lopulta kyse on kun­nian­hi­moi­sesta suh­tau­tu­mi­sesta työ­hön ja omaan ammat­tiin, niitä kos­ke­vaan tie­toon ja tutkimukseen.

Ammattilainen kantaa
vastuun omasta osaamisestaan ja työnsä jäljestä.

Päätoimittaja Kristiina Koskiluoma

Kristiina Koskiluoma. Kuva: Jyrki Komulainen

On sel­vää, että sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­hen­ki­lö­laki haas­taa rekis­te­röi­dyt ammat­ti­lai­set uudella tavalla: enää ei voi tehdä työtä orga­ni­saa­tioi­den selän takana, vaan jokai­nen ammat­ti­lai­nen kan­taa vas­tuun osaa­mi­ses­taan ja työnsä jäl­jestä. Itsereflektion lisäksi ammat­ti­lai­sen katse suun­tau­tuu työ­nan­ta­jaan: mil­lai­set ovat työ­nan­ta­jan tar­joa­mat edel­ly­tyk­set työn teke­mi­selle. Onko asia­kas­määrä koh­tuul­li­nen, mil­lai­sia pal­ve­luita asiak­kaat tar­vit­se­vat, tukeeko työ­nan­taja kou­lut­tau­tu­mista, saako työstä sen vaa­ti­vuutta vas­taa­vaa ja kan­nus­ta­vaa palk­kaa? Saa nähdä, mil­loin työn­antajat herää­vät ammat­ti­hen­ki­lö­lain vaa­ti­muk­siin muu­ten­kin kuin vaa­ti­malla van­hoja por­saan­rei­kiä takaisin.

Ammattihenkilön ei kan­nata jäädä yksin näi­den suur­ten kysy­mys­ten kanssa. Tarvitaan yhteistä poh­din­taa ja toi­min­taa estei­den rai­vaa­mi­seksi laa­duk­kaalta sosi­aa­li­työltä, tyy­dyt­tä­vien ammat­tiu­rien luo­mi­seksi ja palk­kauk­sen paran­ta­mi­seksi. Siihen ura­ver­kosto tar­joaa mah­dol­li­suu­den. Toivottavasti ryhmä löy­tää myös Talentian, joka tavoit­te­lee samoja asioita.

Kristiina Koskiluoma