Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Sote-­ ja maakun­tau­ud­is­tuk­sen valin­nan­va­paus­lakipaket­ti on parhail­laan lausun­nol­la. Samaan aikaan Elinkei­noelämän keskus­li­it­to irti­sanoi keskusjär­jestö­sopimuk­sia. Vien­ti­te­ol­lisu­u­den palkka­malli kaa­tui, ja syksyl­lä alkaa liit­tok­ier­ros, jos­sa neu­votel­laan palkoista ja työ­suh­teen ehdoista. Nämä kolme tapah­tu­maa muut­ta­vat sosi­aalialan työmarkki­noita. Muu­tos on jo alka­nut.

Suuret ter­veysalan yhtiöt valmis­tau­tu­vat sote-­keskusten perus­tamiseen. Uskon, että sosi­aal­i­huol­lon neu­von­taa ja ohjaus­ta vaa­tivi­in tehtävi­in tul­laan palkkaa­maan sosi­aalialan ammat­ti­henkilöitä jo ennen 1.1.2019. Työ­markki­noil­la avau­tuu uusia tehtäviä ja mah­dol­lisuuk­sia jäse­nille.

Yksit­täis­ten jäsen­ten tulee olla valp­paana, että tehtävän sisältö, palkkaus ja työ­suh­teen ehdot ovat kohdal­laan. Tukea jäsen saa Tal­ent­ian työ-­ ja virka­suh­deneu­von­nas­ta ja ammatil­lis­ten asioiden neu­von­nas­ta.

Mah­dol­lisuuk­sil­la on kään­töpuolen­sa. Ter­veysyri­tyk­set lait­ta­vat organ­isaa­tioitaan kil­pailukun­toon ja pyrkivät heiken­tämään työe­hto­ja ja alen­ta­maan palkko­ja. Tämä ei koske vain sosi­aalialaa, vaan koko sosi­aali-­ ja ter­veysalaa. Esimerkkinä ovat jäse­nille tar­jo­tut johta­ja­sopimuk­set, joista ker­ro­taan maalisku­un Tal­en­tia-lehdessä.

Toise­na esimerkkinä ovat tilanteet, jois­sa työ­nan­ta­ja halu­aa muut­taa palkkauk­sen raken­net­ta siten, että van­hoille työn­tek­i­jöille tar­jo­taan alem­paa taulukkopalkkaa ja sen päälle henkilöko­htaista lisää ja tode­taan palkan pysyvän samana. Täl­laises­sa tar­jouk­ses­sa on ansa. Tal­ent­ian alueasi­amiehet neu­vo­vat jäseniä näis­sä tilanteis­sa. Olemme myös yhtey­dessä työ­nan­ta­ji­in ja työ­nan­ta­jali­it­toi­hin.

Suurin haaste on jäsen­ten edun­valvon­ta maakun­nis­sa. Nyt tarvi­taan lisää uusia luot­ta­mus­miehiä – ja jäseniä. Aluey­hdis­tys­ten ja jokaisen jäse­nen kan­nat­taa nyt sat­sa­ta työssä ole­vien jäsen­rekry­toin­ti­in.

Tal­ent­ian jäse­nenä saa sosi­aalialan ammat­ti­henkilöi­den asi­at tun­te­vaa tukea työsuhde­ ja palkka­-asiois­sa. Villinä et saa mitään. Muiden liit­to­jen jäse­nenä ääne­si ei kuu­lu. Oiva tilaisu­us jäsen­hank­in­taan on Sosi­aal­i­työn päivä 21.3. Tal­ent­ian kakku­ kahve­ja juo­daan 810 kahvi­huoneessa. Yksi uusi jäsen jokaiselta kakkukahvil­ta vahvis­taa Tal­ent­ian joukkovoimaa entis­es­tään. Viime vuon­na jäsenkasvumme oli 3,5 pros­ent­tia.

Tero Ris­timä­ki