Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Sote-­ ja maakun­ta­uu­dis­tuksen valin­nan­va­paus­la­ki­pa­ketti on parhaillaan lausun­nolla. Samaan aikaan Elinkei­noe­lämän keskus­liitto irtisanoi keskus­jär­jes­tö­so­pi­muksia. Vienti­teol­li­suuden palkka­malli kaatui, ja syksyllä alkaa liitto­kierros, jossa neuvo­tellaan palkoista ja työsuhteen ehdoista. Nämä kolme tapah­tumaa muuttavat sosiaa­lialan työmarkki­noita. Muutos on jo alkanut.

Suuret tervey­salan yhtiöt valmis­tau­tuvat sote-­keskusten perus­ta­miseen. Uskon, että sosiaa­li­huollon neuvontaa ja ohjausta vaativiin tehtäviin tullaan palkkaamaan sosiaa­lialan ammat­ti­hen­ki­löitä jo ennen 1.1.2019. Työmark­ki­noilla avautuu uusia tehtäviä ja mahdol­li­suuksia jäsenille.

Yksit­täisten jäsenten tulee olla valppaana, että tehtävän sisältö, palkkaus ja työsuhteen ehdot ovat kohdallaan. Tukea jäsen saa Talentian työ-­ ja virka­suh­de­neu­von­nasta ja ammatil­listen asioiden neuvon­nasta.

Mahdol­li­suuk­silla on kääntö­puo­lensa. Terveys­yri­tykset laittavat organi­saa­tioitaan kilpai­lu­kuntoon ja pyrkivät heiken­tämään työehtoja ja alentamaan palkkoja. Tämä ei koske vain sosiaa­lialaa, vaan koko sosiaali-­ ja tervey­salaa. Esimerkkinä ovat jäsenille tarjotut johta­ja­so­pi­mukset, joista kerrotaan maaliskuun Talentia-lehdessä.

Toisena esimerkkinä ovat tilanteet, joissa työnantaja haluaa muuttaa palkkauksen raken­netta siten, että vanhoille työnte­ki­jöille tarjotaan alempaa tauluk­ko­palkkaa ja sen päälle henki­lö­koh­taista lisää ja todetaan palkan pysyvän samana. Tällai­sessa tarjouk­sessa on ansa. Talentian aluea­sia­miehet neuvovat jäseniä näissä tilan­teissa. Olemme myös yhtey­dessä työnan­tajiin ja työnan­ta­ja­liit­toihin.

Suurin haaste on jäsenten edunval­vonta maakun­nissa. Nyt tarvitaan lisää uusia luotta­mus­miehiä – ja jäseniä. Alueyh­dis­tysten ja jokaisen jäsenen kannattaa nyt satsata työssä olevien jäsen­rek­ry­tointiin.

Talentian jäsenenä saa sosiaa­lialan ammat­ti­hen­ki­löiden asiat tuntevaa tukea työsuhde­ ja palkka­-asioissa. Villinä et saa mitään. Muiden liittojen jäsenenä äänesi ei kuulu. Oiva tilaisuus jäsen­han­kintaan on Sosiaa­lityön päivä 21.3. Talentian kakku­ kahveja juodaan 810 kahvi­huo­neessa. Yksi uusi jäsen jokai­selta kakku­kah­vilta vahvistaa Talentian joukko­voimaa entisestään. Viime vuonna jäsen­kas­vumme oli 3,5 prosenttia.

Tero Ristimäki