Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talen­tian puheen­joh­taja Tero Ris­ti­mäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seu­raa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Sote-­ ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen valin­nan­va­paus­la­ki­pa­ketti on par­hail­laan lausun­nolla. Samaan aikaan Elin­kei­noe­lä­män kes­kus­liitto irti­sa­noi kes­kus­jär­jes­tö­so­pi­muk­sia. Vien­ti­teol­li­suu­den palk­ka­malli kaa­tui, ja syk­syllä alkaa liit­to­kier­ros, jossa neu­vo­tel­laan pal­koista ja työ­suh­teen ehdoista. Nämä kolme tapah­tu­maa muut­ta­vat sosi­aa­lia­lan työmarkki­noita. Muu­tos on jo alka­nut.

Suu­ret ter­vey­sa­lan yhtiöt val­mis­tau­tu­vat sote-­kes­kus­ten perus­ta­mi­seen. Uskon, että sosi­aa­li­huol­lon neu­von­taa ja ohjausta vaa­ti­viin teh­tä­viin tul­laan palk­kaa­maan sosi­aa­lia­lan ammat­ti­hen­ki­löitä jo ennen 1.1.2019. Työ­mark­ki­noilla avau­tuu uusia teh­tä­viä ja mah­dol­li­suuk­sia jäse­nille.

Yksit­täis­ten jäsen­ten tulee olla valp­paana, että teh­tä­vän sisältö, palk­kaus ja työ­suh­teen ehdot ovat koh­dal­laan. Tukea jäsen saa Talen­tian työ-­ ja vir­ka­suh­de­neu­von­nasta ja amma­til­lis­ten asioi­den neu­von­nasta.

Mah­dol­li­suuk­silla on kään­tö­puo­lensa. Ter­veys­yri­tyk­set lait­ta­vat orga­ni­saa­tioi­taan kil­pai­lu­kun­toon ja pyr­ki­vät hei­ken­tä­mään työ­eh­toja ja alen­ta­maan palk­koja. Tämä ei koske vain sosi­aa­lia­laa, vaan koko sosi­aali-­ ja ter­vey­sa­laa. Esi­merk­kinä ovat jäse­nille tar­jo­tut joh­ta­ja­so­pi­muk­set, joista ker­ro­taan maa­lis­kuun Talen­tia-leh­dessä.

Toi­sena esi­merk­kinä ovat tilan­teet, joissa työ­nan­taja haluaa muut­taa palk­kauk­sen raken­netta siten, että van­hoille työn­te­ki­jöille tar­jo­taan alem­paa tau­luk­ko­palk­kaa ja sen päälle hen­ki­lö­koh­taista lisää ja tode­taan pal­kan pysy­vän samana. Täl­lai­sessa tar­jouk­sessa on ansa. Talen­tian alue­a­sia­mie­het neu­vo­vat jäse­niä näissä tilan­teissa. Olemme myös yhtey­dessä työ­nan­ta­jiin ja työ­nan­ta­ja­liit­toi­hin.

Suu­rin haaste on jäsen­ten edun­val­vonta maa­kun­nissa. Nyt tar­vi­taan lisää uusia luot­ta­mus­mie­hiä – ja jäse­niä. Alueyh­dis­tys­ten ja jokai­sen jäse­nen kan­nat­taa nyt sat­sata työssä ole­vien jäsen­rek­ry­toin­tiin.

Talen­tian jäse­nenä saa sosi­aa­lia­lan ammat­ti­hen­ki­löi­den asiat tun­te­vaa tukea työsuhde­ ja palk­ka­-asioissa. Vil­linä et saa mitään. Mui­den liit­to­jen jäse­nenä äänesi ei kuulu. Oiva tilai­suus jäsen­han­kin­taan on Sosi­aa­li­työn päivä 21.3. Talen­tian kakku­ kah­veja juo­daan 810 kah­vi­huo­neessa. Yksi uusi jäsen jokai­selta kak­ku­kah­vilta vah­vis­taa Talen­tian jouk­ko­voi­maa enti­ses­tään. Viime vuonna jäsen­kas­vumme oli 3,5 pro­sent­tia.

Tero Ris­ti­mäki