Varhaiskasvatuksen tiekartta on kolmen hengen selvitysryhmän näkemys varhaiskasvatuksen kehittämisen suunnasta ja päiväkotien henkilöstörakenteesta. Talentia on kritisoinut tiekartan henkilöstölinjauksia, jotka uhkaavat sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien työpaikkoja.

 

Opetus-­ ja kult­tuuri­m­in­is­ter­iön varhaiskas­vatuk­sen tiekar­tas­sa esitetään, että päiväko­tien hoito-­, kas­va­tus- ja ope­tushenkilöstö koos­t­uu päiväko­tien johta­jista, varhaiskas­vatuk­sen eri­ty­isopet­ta­jista, varhaiskas­vatuk­sen opet­ta­jista, joil­la on joko kas­va­tusti­etei­den kan­di­daatin tai mais­terin tutk­in­to sekä varhaiskas­vatuk­sen sosionomeista ja las­ten­hoita­jista.

− Tal­ent­ian mielestä päiväkodin ryh­mässä riit­tää hyvin kak­si tehtävän­imiket­tä, las­ten­tarhanopet­ta­ja ja las­ten­hoita­ja. Työte­htävät ovat eri ammat­ti­laisil­la osin samat, ja ero tulee työn keskei­sis­sä tavoit­teis­sa ja työn­tek­i­jän roolista suh­teessa lapseen, sanoo ammat­ti­a­sioiden pääl­likkö Mar­jo Varsa.

− Tehtäväku­via on vaikea eriyt­tää kolmek­si eri tehtäväk­si. Pilkkomi­nen lisäisi turhaa hier­arki­aa ja toden­näköis­es­ti aiheut­taisi ongelmia päivit­täisessä työssä. Sik­si on tärkeätä, että korkeak­oulu­tutkin­non suorit­taneil­la työn­tek­i­jöil­lä on yhteinen tehtävän­imike.

Nyt kysytään, onko tiekar­tan henkilöstölin­jaus­ta ryhdyt­ty toteut­ta­maan. Ope­tus­- ja kult­tuuri­m­in­is­ter­iö ilmoit­ti syysku­un alus­sa, että se on sopin­ut tuhan­nen aloi­tu­s­paikan lisäyk­sistä las­ten­tarhanopet­ta­jien koulu­tuk­seen yliopis­tois­sa. Lisäyk­set toteutetaan vuosi­na 2018–2021 hal­li­tuk­sen varaa­man 28 miljoo­nan euron määrära­han turvin.

Tehtäväkuvia on vaikea eriyttää kolmeksi eri tehtäväksi.

Tal­en­ti­as­sa tilanteen kehit­tymistä kum­mek­su­taan ja arvioidaan työvoima­pu­lan pahen­tu­mista. Täl­lä het­kel­lä suuri osa päte­vistä las­ten­tarhanopet­ta­jista on sosionome­ja. Lisäk­si varhaiskas­vatuk­ses­ta eläköi­tyy lähivu­osi­na paljon työn­tek­i­jöitä. Koulu­tu­s­paikko­jen lisäys ei ole ain­oa keino ratkaista työvoima­pu­laa.

Varhaiskas­vatuk­sen nyky­i­sis­sä kelpoisuuk­sis­sa ole­vat jäykkyy­det tulisi pois­taa ja varhaiskas­vatuk­seen suun­tau­tunei­den sosionomien osaamista hyö­dyn­tää täysimääräis­es­ti las­ten­tarhaopet­ta­jien, esiopetuk­sen ja eri­ty­is­las­ten­tarhanopet­ta­jien tehtävis­sä, tode­taan Tal­en­ti­as­ta.

− Nyky­isiä koulu­tus­polku­ja tulisi jous­tavoit­taa siten, että sosiono­mi (AMK) ­-tutkin­non suorit­ta­neet, jot­ka eivät tutkin­nos­saan suun­tau­tuneet varhaiskas­vatuk­seen, voisi­vat täy­den­tää opin­to­jaan las­ten­tarhanopet­ta­jan tehtävi­in pätevöit­tävil­lä lisäopin­noil­la. Varhaiskas­vatuk­seen suun­tau­tuneille sosionomeille taas tulee antaa mah­dol­lisu­us pätevöi­tyä esiope­tus­ta antavak­si opet­ta­jak­si ja ava­ta koulu­tusväylät erityislastentarhanopetta­ja koulu­tuk­seen, toteaa Mar­jo Varsa.

Paljon avoimia kysymyksiä?

Tal­en­ti­a­-lehti tapasi ope­tus-­ ja kult­tuuri­m­in­is­teri San­ni Grahn-Laa­sosen syysku­us­sa tämän päiväko­tivierailul­la helsinkiläisessä päiväkoti Meri­rastis­sa. Kysymyk­seen sosionomi­taus­tais­ten las­ten­tarhanopet­ta­jien tilanteesta saati­in tois­taisek­si vas­ta yleisiä lin­jauk­sia.

Min­is­teri Grahn-­Laa­so­nen toisti jo aiem­min esit­tämän­sä näke­myk­sen, että varhaiskas­va­tus­ta tekevät kol­men alan ammat­ti­laiset yhdessä: kas­va­tusti­eteen kan­di­daatit, sosionomit ja las­ten­hoita­jat. Hän kiire­htii myös totea­maan, että kaikkien ammat­ti­taitoa tarvi­taan.

− Sosionomeil­la on erit­täin tärkeä tehtävä varhaiskas­vatuk­ses­sa nyt ja tule­vaisu­udessa, muo­toili Grah­n­-Laa­so­nen.

Jos tiekar­tan henkilöstölin­jaus toteu­tuu, nousee siitä lukuisia kysymyk­siä, jota vaa­ti­vat vas­tauk­sia. Mil­lainen tehtävänku­va on varhaiskas­vatuk­sen sosionomil­la? Mitä työtä he tek­i­sivät ryh­mis­sä? Miten hei­dän palkkansa määräy­tyy? Mitä tapah­tuu niille sosiono­mi-­ ja sosi­aa­likas­vat­ta­jataus­taisille las­ten­tarhanopet­ta­jille ja johta­jille, jot­ka ovat työssä? Mikä on lin­ja niiden las­ten­tarhanopet­ta­jien tilanteessa, joil­la on van­ha opis­to­ta­son koulu­tus.

− Avoimia kysymyk­siä on val­tavasti. Haemme tilanteeseen selvyyt­tä syksyn mit­taan. Tilanne on erit­täin pain­os­ta­va ken­täl­lä, toteaa Varsa.

Hele­na Jaakko­la