Varhaiskasvatuksen tiekartta on kolmen hengen selvitysryhmän näkemys varhaiskasvatuksen kehittämisen suunnasta ja päiväkotien henkilöstörakenteesta. Talentia on kritisoinut tiekartan henkilöstölinjauksia, jotka uhkaavat sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien työpaikkoja.

 

Opetus-­ ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön var­hais­kas­va­tuk­sen tie­kar­tassa esi­te­tään, että päi­vä­ko­tien hoito-­, kas­va­tus- ja ope­tus­hen­ki­löstö koos­tuu päi­vä­ko­tien joh­ta­jista, var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyi­so­pet­ta­jista, var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jista, joilla on joko kas­va­tus­tie­tei­den kan­di­daa­tin tai mais­te­rin tut­kinto sekä var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­meista ja lastenhoitajista.

− Talentian mie­lestä päi­vä­ko­din ryh­mässä riit­tää hyvin kaksi teh­tä­vä­ni­mi­kettä, las­ten­tar­han­opet­taja ja las­ten­hoi­taja. Työtehtävät ovat eri ammat­ti­lai­silla osin samat, ja ero tulee työn kes­kei­sissä tavoit­teissa ja työn­te­ki­jän roo­lista suh­teessa lap­seen, sanoo ammat­ti­asioi­den pääl­likkö Marjo Varsa.

− Tehtäväkuvia on vai­kea eriyt­tää kol­meksi eri teh­tä­väksi. Pilkkominen lisäisi tur­haa hie­rar­kiaa ja toden­nä­köi­sesti aiheut­taisi ongel­mia päi­vit­täi­sessä työssä. Siksi on tär­keätä, että kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neilla työn­te­ki­jöillä on yhtei­nen tehtävänimike.

Nyt kysy­tään, onko tie­kar­tan hen­ki­lös­tö­lin­jausta ryh­dytty toteut­ta­maan. Opetus­- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö ilmoitti syys­kuun alussa, että se on sopi­nut tuhan­nen aloi­tus­pai­kan lisäyk­sistä las­ten­tar­han­opet­ta­jien kou­lu­tuk­seen yli­opis­toissa. Lisäykset toteu­te­taan vuo­sina 2018–2021 hal­li­tuk­sen varaa­man 28 mil­joo­nan euron mää­rä­ra­han turvin.

Tehtäväkuvia on vaikea eriyttää kolmeksi eri tehtäväksi.

Talentiassa tilan­teen kehit­ty­mistä kum­mek­su­taan ja arvioi­daan työ­voi­ma­pu­lan pahen­tu­mista. Tällä het­kellä suuri osa päte­vistä las­ten­tar­han­opet­ta­jista on sosio­no­meja. Lisäksi var­hais­kas­va­tuk­sesta elä­köi­tyy lähi­vuo­sina pal­jon työn­te­ki­jöitä. Koulutuspaikkojen lisäys ei ole ainoa keino rat­kaista työvoimapulaa.

Varhaiskasvatuksen nykyi­sissä kel­poi­suuk­sissa ole­vat jäyk­kyy­det tulisi pois­taa ja var­hais­kas­va­tuk­seen suun­tau­tu­nei­den sosio­no­mien osaa­mista hyö­dyn­tää täy­si­mää­räi­sesti las­ten­tar­hao­pet­ta­jien, esio­pe­tuk­sen ja eri­tyis­las­ten­tar­han­opet­ta­jien teh­tä­vissä, tode­taan Talentiasta.

− Nykyisiä kou­lu­tus­pol­kuja tulisi jous­ta­voit­taa siten, että sosio­nomi (AMK) ­-tut­kin­non suo­rit­ta­neet, jotka eivät tut­kin­nos­saan suun­tau­tu­neet var­hais­kas­va­tuk­seen, voi­si­vat täy­den­tää opin­to­jaan las­ten­tar­han­opet­ta­jan teh­tä­viin päte­vöit­tä­villä lisä­opin­noilla. Varhaiskasvatukseen suun­tau­tu­neille sosio­no­meille taas tulee antaa mah­dol­li­suus päte­vöi­tyä esio­pe­tusta anta­vaksi opet­ta­jaksi ja avata kou­lu­tus­väy­lät erityislastentarhanopetta­ja kou­lu­tuk­seen, toteaa Marjo Varsa.

Paljon avoimia kysymyksiä?

Talentia­-lehti tapasi ope­tus-­ ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laasosen syys­kuussa tämän päi­vä­ko­ti­vie­rai­lulla hel­sin­ki­läi­sessä päi­vä­koti Merirastissa. Kysymykseen sosio­no­mi­taus­tais­ten las­ten­tar­han­opet­ta­jien tilan­teesta saa­tiin tois­tai­seksi vasta ylei­siä linjauksia.

Ministeri Grahn-­Laasonen toisti jo aiem­min esit­tä­mänsä näke­myk­sen, että var­hais­kas­va­tusta teke­vät kol­men alan ammat­ti­lai­set yhdessä: kas­va­tus­tie­teen kan­di­daa­tit, sosio­no­mit ja las­ten­hoi­ta­jat. Hän kii­reh­tii myös totea­maan, että kaik­kien ammat­ti­tai­toa tarvitaan.

− Sosionomeilla on erit­täin tär­keä teh­tävä var­hais­kas­va­tuk­sessa nyt ja tule­vai­suu­dessa, muo­toili Grahn-Laasonen.

Jos tie­kar­tan hen­ki­lös­tö­lin­jaus toteu­tuu, nousee siitä lukui­sia kysy­myk­siä, jota vaa­ti­vat vas­tauk­sia. Millainen teh­tä­vän­kuva on var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­milla? Mitä työtä he teki­si­vät ryh­missä? Miten hei­dän palk­kansa mää­räy­tyy? Mitä tapah­tuu niille sosio­nomi-­ ja sosi­aa­li­kas­vat­ta­ja­taus­tai­sille las­ten­tar­han­opet­ta­jille ja joh­ta­jille, jotka ovat työssä? Mikä on linja nii­den las­ten­tar­han­opet­ta­jien tilan­teessa, joilla on vanha opis­to­ta­son koulutus.

− Avoimia kysy­myk­siä on val­ta­vasti. Haemme tilan­tee­seen sel­vyyttä syk­syn mit­taan. Tilanne on erit­täin pai­nos­tava ken­tällä, toteaa Varsa.

Helena Jaakkola