Varhaiskasvatuksen tiekartta on kolmen hengen selvitysryhmän näkemys varhaiskasvatuksen kehittämisen suunnasta ja päiväkotien henkilöstörakenteesta. Talentia on kritisoinut tiekartan henkilöstölinjauksia, jotka uhkaavat sosionomitaustaisten lastentarhanopettajien työpaikkoja.

 

Opetus-­ ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön varhais­kas­va­tuksen tiekar­tassa esitetään, että päivä­kotien hoito-­, kasvatus- ja opetus­hen­ki­löstö koostuu päivä­kotien johta­jista, varhais­kas­va­tuksen erityi­so­pet­ta­jista, varhais­kas­va­tuksen opetta­jista, joilla on joko kasva­tus­tie­teiden kandi­daatin tai maisterin tutkinto sekä varhais­kas­va­tuksen sosio­no­meista ja lasten­hoi­ta­jista.

− Talentian mielestä päivä­kodin ryhmässä riittää hyvin kaksi tehtä­vä­ni­mi­kettä, lasten­tar­han­opettaja ja lasten­hoitaja. Työteh­tävät ovat eri ammat­ti­lai­silla osin samat, ja ero tulee työn keskei­sissä tavoit­teissa ja työnte­kijän roolista suhteessa lapseen, sanoo ammat­ti­asioiden päällikkö Marjo Varsa.

− Tehtä­vä­kuvia on vaikea eriyttää kolmeksi eri tehtä­väksi. Pilkko­minen lisäisi turhaa hierarkiaa ja toden­nä­köi­sesti aiheut­taisi ongelmia päivit­täi­sessä työssä. Siksi on tärkeätä, että korkea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neilla työnte­ki­jöillä on yhteinen tehtä­vä­nimike.

Nyt kysytään, onko tiekartan henki­lös­tö­lin­jausta ryhdytty toteut­tamaan. Opetus­- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö ilmoitti syyskuun alussa, että se on sopinut tuhannen aloitus­paikan lisäyk­sistä lastentarhan­opettajien koulu­tukseen yliopis­toissa. Lisäykset toteu­tetaan vuosina 2018 – 2021 halli­tuksen varaaman 28 miljoonan euron määrä­rahan turvin.

Tehtäväkuvia on vaikea eriyttää kolmeksi eri tehtäväksi.

Talen­tiassa tilanteen kehit­ty­mistä kummek­sutaan ja arvioidaan työvoi­ma­pulan pahen­tu­mista. Tällä hetkellä suuri osa pätevistä lasten­tar­han­opet­ta­jista on sosio­nomeja. Lisäksi varhais­kas­va­tuk­sesta eläköityy lähivuosina paljon työnte­ki­jöitä. Koulu­tus­paik­kojen lisäys ei ole ainoa keino ratkaista työvoi­ma­pulaa.

Varhais­kas­va­tuksen nykyi­sissä kelpoi­suuk­sissa olevat jäykkyydet tulisi poistaa ja varhais­kas­va­tukseen suuntau­tu­neiden sosio­nomien osaamista hyödyntää täysi­mää­räi­sesti lasten­tar­hao­pet­tajien, esiope­tuksen ja erityis­las­ten­tar­han­opet­tajien tehtä­vissä, todetaan Talen­tiasta.

− Nykyisiä koulu­tus­polkuja tulisi jousta­voittaa siten, että sosionomi (AMK) ­-tutkinnon suorit­taneet, jotka eivät tutkin­nossaan suuntau­tuneet varhais­kas­va­tukseen, voisivat täydentää opintojaan lasten­tar­han­opet­tajan tehtäviin pätevöit­tä­villä lisäopin­noilla. Varhais­kas­va­tukseen suuntau­tu­neille sosio­no­meille taas tulee antaa mahdol­lisuus pätevöityä esiope­tusta antavaksi opetta­jaksi ja avata koulu­tus­väylät erityislastentarhanopetta­ja koulu­tukseen, toteaa Marjo Varsa.

Paljon avoimia kysymyksiä?

Talentia­-lehti tapasi opetus-­ ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasosen syyskuussa tämän päivä­ko­ti­vie­rai­lulla helsin­ki­läi­sessä päiväkoti Meriras­tissa. Kysymykseen sosionomi­taustaisten lastentarhan­opettajien tilan­teesta saatiin toistai­seksi vasta yleisiä linjauksia.

Ministeri Grahn-­Laasonen toisti jo aiemmin esittä­mänsä näkemyksen, että varhais­kas­va­tusta tekevät kolmen alan ammat­ti­laiset yhdessä: kasva­tus­tieteen kandi­daatit, sosio­nomit ja lasten­hoi­tajat. Hän kiirehtii myös toteamaan, että kaikkien ammat­ti­taitoa tarvitaan.

− Sosio­no­meilla on erittäin tärkeä tehtävä varhais­kas­va­tuk­sessa nyt ja tulevai­suu­dessa, muotoili Grahn­-Laasonen.

Jos tiekartan henki­lös­tö­linjaus toteutuu, nousee siitä lukuisia kysymyksiä, jota vaativat vastauksia. Millainen tehtä­vänkuva on varhais­kas­va­tuksen sosio­no­milla? Mitä työtä he tekisivät ryhmissä? Miten heidän palkkansa määräytyy? Mitä tapahtuu niille sosionomi-­ ja sosiaa­li­kas­vat­ta­ja­taus­tai­sille lasten­tar­han­opet­ta­jille ja johta­jille, jotka ovat työssä? Mikä on linja niiden lastentarhan­opettajien tilan­teessa, joilla on vanha opisto­tason koulutus.

− Avoimia kysymyksiä on valta­vasti. Haemme tilan­teeseen selvyyttä syksyn mittaan. Tilanne on erittäin painostava kentällä, toteaa Varsa.

Helena Jaakkola