“Olen ollut tässä yrityksessä töissä 3 kuukautta vakinaisena ohjaajana. Viime viikolla luottamusmiehemme soitti ja kertoi, että meillä alkaa YT-neuvottelut, koska yrityksen toiminta päättyy kokonaan. Sain vain tiedon, että neuvottelut kestävät kuusi viikkoa. Mitä muuta minun pitäisi tietää? Kaipaisin yleisiä neuvoja tai ohjeita tilanteeseeni?”

 

Yhteis­toim­inta­lake­ja on usei­ta, ja työ­nan­ta­jaasi kos­kee Laki yhteis­toimin­nas­ta yri­tyk­sis­sä. Kuu­den viikon neu­vot­telu­ai­ka viit­taa siihen, että irti­sanomiset, 90 päivää pidem­mät lomaut­tamiset tai osa­aikaistamiset kohdis­tu­vat vähin­tään kymme­neen työn­tek­i­jään.

Kos­ka toim­inta on kokon­aan päät­tymässä lomaut­tamista ja osa-­aikaistamista ei voi käyt­tää. Ennen kuin työ­nan­ta­ja irti­sanoo ketään, sen on selvitet­tävä, olisiko henkilö sijoitet­tavis­sa johonkin muuhun työ­nan­ta­jan hallinnoimaan työ­paikkaan, kuten toiseen työsken­te­lyp­is­teeseen.

Jos irtisanomisiin päädytään, työnantaja voi tehdä irtisanomispäätöksen vasta YT-neuvotteluiden päättymisen jälkeen.

Irti­san­ot­ta­va työn­tek­i­jä saa irti­sanomisil­moituk­sen, jon­ka yhtey­dessä hän­tä kuul­laan ja jos­ta irti­sanomi­sai­ka alkaa kulua. Jos työ­suhde on jatkunut alle vuo­den, irti­sanomi­sai­ka on 2 viikkoa ja se aika ollaan töis­sä, jollei muu­ta sovi­ta (työ­sopimus­la­ki 6. luku 3§).

Irti­sanomisa­jal­la työn­tek­i­jä on oikeutet­tu niin san­ot­tuun työl­listymis­va­paaseen, jota saa enin­tään viisi työpäivää (työ­sopimus­la­ki 7. luku 12§). Työl­listymis­va­paa­ta voi käyt­tää muun muas­sa TE­-toimis­tossa käyn­ti­in, työn­haku­un tai työhaas­tat­telui­hin.

Työl­listymis­va­paan käyt­tämis­es­tä ilmoite­taan työ­nan­ta­jalle etukä­teen ja ajan voi käyt­tää tun­teina tai kokon­aisi­na päiv­inä. Työ­nan­ta­jalle tulee ker­toa, jos menee esimerkik­si työhaas­tat­telu­un. Sitä ei tarvitse ker­toa, mihin haas­tat­telu­un on menos­sa.

Kun työsuhde päättyy, työnantaja maksaa pois rahana kaikki työntekijän saatavat.

Saatavia ovat esimerkik­si pitämät­tömät lomat. Jos työ­paikkaa ei löy­dy, ilmoit­taudu työn­hak­i­jak­si viimeistään ensim­mäisen työt­tömyyspäivänä. Se käy osoit­teessa asiointi.mol.fi. Voit myös ilmoit­tau­tua etukä­teen, kun tiedät työ­suh­teen päät­tymis­päivän.

Kun työ­nan­ta­ja irti­sanoo taloudel­lisin ja tuotan­nol­lisin perustein, ei työt­tömyys­tur­vaan tule karenssia. Työt­tömyys­tur­vaan tulee kuitenkin 7 päivän omavas­tu­uai­ka.

Jos työssäoloe­htosi on täyn­nä (28 viikkoa töis­sä ja liiton / työt­tömyyskas­san jäsen), ansiosi­don­naisen työt­tömyyspäivära­han mak­saa Tal­ent­ian työt­tömyyskas­sa Erko. Jos työssäoloe­hto ei ole täyn­nä, saat työt­tömyyspäivära­haa Kelal­ta.

Erkon verkko­sivuil­la erko.fi on muun muas­sa työt­tömyyspäivära­han määrään laskuri ja taulukko. Muista pyytää työ­todis­tus, sil­lä sen saami­nen voi olla vaikeaa, kun yri­tyk­sen toim­inta lakkaa.

Tiia Oksa­nen
Alueasi­amies
Ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia