“Olen ollut tässä yrityksessä töissä 3 kuukautta vakinaisena ohjaajana. Viime viikolla luottamusmiehemme soitti ja kertoi, että meillä alkaa YT-neuvottelut, koska yrityksen toiminta päättyy kokonaan. Sain vain tiedon, että neuvottelut kestävät kuusi viikkoa. Mitä muuta minun pitäisi tietää? Kaipaisin yleisiä neuvoja tai ohjeita tilanteeseeni?”

 

Yhteis­toi­min­ta­la­keja on useita, ja työ­nan­ta­jaasi kos­kee Laki yhteis­toi­min­nasta yri­tyk­sissä. Kuuden vii­kon neu­vot­te­luaika viit­taa sii­hen, että irti­sa­no­mi­set, 90 päi­vää pidem­mät lomaut­ta­mi­set tai osa­aikaistamiset koh­dis­tu­vat vähin­tään kym­me­neen työntekijään.

Koska toi­minta on koko­naan päät­ty­mässä lomaut­ta­mista ja osa-­ai­kais­ta­mista ei voi käyt­tää. Ennen kuin työ­nan­taja irti­sa­noo ketään, sen on sel­vi­tet­tävä, oli­siko hen­kilö sijoi­tet­ta­vissa johon­kin muu­hun työ­nan­ta­jan hal­lin­noi­maan työ­paik­kaan, kuten toi­seen työskentelypisteeseen.

Jos irtisanomisiin päädytään, työnantaja voi tehdä irtisanomispäätöksen vasta YT-neuvotteluiden päättymisen jälkeen.

Irtisanottava työn­te­kijä saa irti­sa­no­mi­sil­moi­tuk­sen, jonka yhtey­dessä häntä kuul­laan ja josta irti­sa­no­mi­saika alkaa kulua. Jos työ­suhde on jat­ku­nut alle vuo­den, irti­sa­no­mi­saika on 2 viik­koa ja se aika ollaan töissä, jol­lei muuta sovita (työ­so­pi­mus­laki 6. luku 3§).

Irtisanomisajalla työn­te­kijä on oikeu­tettu niin sanot­tuun työl­lis­ty­mis­va­paa­seen, jota saa enin­tään viisi työ­päi­vää (työ­so­pi­mus­laki 7. luku 12§). Työllistymisvapaata voi käyt­tää muun muassa TE­-toi­mis­tossa käyn­tiin, työn­ha­kuun tai työhaastatteluihin.

Työllistymisvapaan käyt­tä­mi­sestä ilmoi­te­taan työ­nan­ta­jalle etu­kä­teen ja ajan voi käyt­tää tun­teina tai koko­nai­sina päi­vinä. Työnantajalle tulee ker­toa, jos menee esi­mer­kiksi työ­haas­tat­te­luun. Sitä ei tar­vitse ker­toa, mihin haas­tat­te­luun on menossa.

Kun työsuhde päättyy, työnantaja maksaa pois rahana kaikki työntekijän saatavat.

Saatavia ovat esi­mer­kiksi pitä­mät­tö­mät lomat. Jos työ­paik­kaa ei löydy, ilmoit­taudu työn­ha­ki­jaksi vii­meis­tään ensim­mäi­sen työt­tö­myys­päi­vänä. Se käy osoit­teessa asiointi.mol.fi. Voit myös ilmoit­tau­tua etu­kä­teen, kun tie­dät työ­suh­teen päättymispäivän.

Kun työ­nan­taja irti­sa­noo talou­del­li­sin ja tuo­tan­nol­li­sin perus­tein, ei työt­tö­myys­tur­vaan tule karens­sia. Työttömyysturvaan tulee kui­ten­kin 7 päi­vän omavastuuaika.

Jos työs­sä­oloeh­tosi on täynnä (28 viik­koa töissä ja lii­ton / työt­tö­myys­kas­san jäsen), ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­päi­vä­ra­han mak­saa Talentian työt­tö­myys­kassa Erko. Jos työs­sä­oloehto ei ole täynnä, saat työt­tö­myys­päi­vä­ra­haa Kelalta.

Erkon verk­ko­si­vuilla erko.fi on muun muassa työt­tö­myys­päi­vä­ra­han mää­rään las­kuri ja tau­lukko. Muista pyy­tää työ­to­dis­tus, sillä sen saa­mi­nen voi olla vai­keaa, kun yri­tyk­sen toi­minta lakkaa.

Tiia Oksanen
Alueasiamies
Ammattijärjestö Talentia