Olen ollut tässä yrityksessä töissä 3 kuukautta vakinaisena ohjaajana. Viime viikolla luottamusmiehemme soitti ja kertoi, että meillä alkaa YT-neuvottelut, koska yrityksen toiminta päättyy kokonaan. Sain vain tiedon, että neuvottelut kestävät kuusi viikkoa. Mitä muuta minun pitäisi tietää? Kaipaisin yleisiä neuvoja tai ohjeita tilanteeseeni?”

 

Yhteis­toi­min­ta­lakeja on useita, ja työnan­ta­jaasi koskee Laki yhteis­toi­min­nasta yrityk­sissä. Kuuden viikon neuvot­te­luaika viittaa siihen, että irtisa­no­miset, 90 päivää pidemmät lomaut­ta­miset tai osa­aikaistamiset kohdis­tuvat vähintään kymmeneen työnte­kijään.

Koska toiminta on kokonaan päätty­mässä lomaut­ta­mista ja osa-­aikais­ta­mista ei voi käyttää. Ennen kuin työnantaja irtisanoo ketään, sen on selvi­tettävä, olisiko henkilö sijoi­tet­ta­vissa johonkin muuhun työnan­tajan hallin­noimaan työpaikkaan, kuten toiseen työsken­te­ly­pis­teeseen.

Jos irtisanomisiin päädytään, työnantaja voi tehdä irtisanomispäätöksen vasta YT-neuvotteluiden päättymisen jälkeen.

Irtisa­nottava työntekijä saa irtisa­no­mi­sil­moi­tuksen, jonka yhtey­dessä häntä kuullaan ja josta irtisa­no­mi­saika alkaa kulua. Jos työsuhde on jatkunut alle vuoden, irtisa­no­mi­saika on 2 viikkoa ja se aika ollaan töissä, jollei muuta sovita (työso­pi­muslaki 6. luku 3§).

Irtisa­no­mi­sa­jalla työntekijä on oikeu­tettu niin sanottuun työllis­ty­mis­va­paaseen, jota saa enintään viisi työpäivää (työso­pi­muslaki 7. luku 12§). Työllis­ty­mis­va­paata voi käyttää muun muassa TE­-toimis­tossa käyntiin, työnhakuun tai työhaas­tat­te­luihin.

Työllis­ty­mis­vapaan käyttä­mi­sestä ilmoi­tetaan työnan­ta­jalle etukäteen ja ajan voi käyttää tunteina tai kokonaisina päivinä. Työnan­ta­jalle tulee kertoa, jos menee esimer­kiksi työhaas­tat­teluun. Sitä ei tarvitse kertoa, mihin haastat­teluun on menossa.

Kun työsuhde päättyy, työnantaja maksaa pois rahana kaikki työntekijän saatavat.

Saatavia ovat esimer­kiksi pitämät­tömät lomat. Jos työpaikkaa ei löydy, ilmoit­taudu työnha­ki­jaksi viimeistään ensim­mäisen työttö­myys­päivänä. Se käy osoit­teessa asiointi.mol.fi. Voit myös ilmoit­tautua etukäteen, kun tiedät työsuhteen päätty­mis­päivän.

Kun työnantaja irtisanoo talou­del­lisin ja tuotan­nol­lisin perustein, ei työttö­myys­turvaan tule karenssia. Työttö­myys­turvaan tulee kuitenkin 7 päivän omavas­tuuaika.

Jos työssä­oloehtosi on täynnä (28 viikkoa töissä ja liiton / työttö­myys­kassan jäsen), ansio­si­don­naisen työttö­myys­päi­vä­rahan maksaa Talentian työttö­myys­kassa Erko. Jos työssä­oloehto ei ole täynnä, saat työttö­myys­päi­vä­rahaa Kelalta.

Erkon verkko­si­vuilla erko.fi on muun muassa työttö­myys­päi­vä­rahan määrään laskuri ja taulukko. Muista pyytää työto­distus, sillä sen saaminen voi olla vaikeaa, kun yrityksen toiminta lakkaa.

Tiia Oksanen
Aluea­siamies
Ammat­ti­jär­jestö Talentia