Koulusosionomi on uusi tehtäväkenttä sosionomeille, ja jotkut kunnat ovat jo palkanneet heitä. Tampereella koulusosionomien työnkuvaa kehitetään kaupungin ja Tampereen ammattikorkeakoulun Tiimikoulu-hankkeessa.

 

 

Perhei­den vai­keu­det ovat tul­leet entistä enem­män las­ten mukana kou­lui­hin, ja opet­ta­jat jou­tu­vat hoi­ta­maan luo­kas­saan yksin ope­tuk­sen lisäksi myös kas­va­tuk­seen ja sosi­aa­li­siin ongel­miin liit­ty­vät asiat. Nyt jois­sa­kin Pirkanmaan kun­nissa on alettu pal­kata opet­ta­jan työ­pa­riksi sosio­no­meja kou­lu­lais­ten tueksi.

Koulusosionomi työs­ken­te­lee opet­ta­jan rin­nalla sosiaali­alan ammat­ti­lai­sena ja kou­lun moniam­ma­til­li­sessa tii­missä yhdessä mui­den las­ten asioita hoi­ta­vien ammat­ti­lais­ten kanssa. Hän tekee lähellä lap­sia kou­lussa ja per­heissä uni­ver­saa­lia ja ehkäi­se­vää työtä, jolla voi­daan vält­tää las­ten­suo­je­lun ras­kaam­pia toi­men­pi­teitä. Lapsilla on mah­dol­li­suus oppia tur­val­li­sessa kou­luso­sio­no­min ohjauk­sessa tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Koulusosionomi tukee oppi­lai­den arjen hal­lin­nan lisäksi van­hem­pien osal­li­suutta las­ten kou­lun­käyn­tiin. Hän voi myös edis­tää kou­lun yhteisöllisyyttä.

Tiimikoulu-hanke

Tampereen ammat­ti­kor­kea­kou­lun (TAMK) opet­taja Vesa Joutsen on ollut ideoi­massa Tampereella vuonna 2017 alka­nutta Tiimikoulu-han­ketta yhdessä Tampereen kau­pun­gin kanssa.

Tiimikouluja on Tampereella kol­messa eri kou­lussa, ja niissä työs­ken­te­lee yhteensä kuusi kou­luso­sio­no­mia. Tiimikoulun perus­ryh­mät ovat suu­ria, noin 40−50 oppi­lasta. Esimerkiksi Lielahden kou­lussa on kaksi luok­kaa yhdessä. Tiimissä on kolme luo­kan­opet­ta­jaa ja kaksi sosionomia.

Koulusosionomi työskentelee opettajan rinnalla sosiaalialan ammattilaisena.

Luokkatila on jaet­ta­vissa väli­sei­nällä, jol­loin se saa­daan nor­maa­li­luo­kan kokoi­seksi. Joissakin aineissa, kuten äidin­kie­lessä ja mate­ma­tii­kassa, työs­ken­nel­lään pie­nem­missä, 10−12 hen­gen ryh­missä. Isossa ryh­mässä opis­kel­laan eri­lai­sissa työ­pa­joissa ja integroi­daan tee­moit­tain eri oppiaineita.

Tiimikoulun tavoit­teena on tar­jota perus­o­pe­tuk­sen lap­sille ja hei­dän per­heil­leen tukea oikean kokoi­sella ryh­mällä ja koh­tuul­li­sella mää­rällä kas­vat­ta­jia. Opettajat saa­vat ryh­missä kes­kit­tyä opet­ta­mi­seen, kun kou­luso­sio­no­mit aut­ta­vat lap­sia ja hei­dän per­hei­tään sosiaali­alan työn menetelmin.

Riittävän pie­nissä ryh­missä lapsi tulee huo­ma­tuksi. Parhaimmillaan kaikki saa­vat sel­lai­sen oppi­mi­sym­pä­ris­tön, jossa jokai­nen voi opis­kella kyky­jensä mukaan ja saada sel­lai­set tai­dot, joita tule­vai­suu­den elä­män­hal­linta ja työ­elämä tarvitsevat.

Koulusosionomi voi osal­lis­tua oppi­las­huol­to­ryh­mään siltä osin, kun siellä käsi­tel­lään hänen asia­kas­las­taan. Hän voi olla mukana kou­lup­sy­ko­lo­gin tapaa­mi­sessa, ja jos lap­sesta teh­dään las­ten­suo­je­luil­moi­tus, voi opet­taja jäädä opet­ta­maan muita lap­sia, kun kou­luso­sio­nomi läh­tee tapaa­maan sosiaalityöntekijää.

Koulusosionomi voi myös tehdä tii­vistä yhteis­työtä per­heen asioita hoi­ta­van sosiaali­työntekijän kanssa. Joutsenen mie­lestä olisi ihan­teel­lista, että kou­luso­sio­nomi voisi työs­ken­nellä kou­lussa sosi­aa­li­työn­te­ki­jän työparina.

− Jos kou­luso­sio­nomi tekee vah­vem­min per­he­työtä kou­lusta käsin, saa koti parem­min avo­huol­lon tukea ja ohjausta. Hän voisi mennä myös vie­rai­le­maan perheessä.

− Koulusosionomilla on osaa­mista ja ymmär­rystä esi­mer­kiksi päih­de­per­heen lap­sen kanssa työs­ken­te­lystä. Perhetyössä voi­tai­siin per­heen kanssa sopia muun muassa peli­sään­nöistä ja vaik­kapa läk­sy­jen teke­mi­sestä. Varhaiskasvatuksessahan täl­lai­sesta per­he­työstä on koke­muk­sia jo pit­kältä ajalta, sanoo Joutsen.

Paikka ja palkkaus

Oppituntityöskentelyssä kou­luso­sio­no­min työ vas­taa kou­lun­käyn­nin ohjaa­jan työtä, johon hänellä myös on kou­lu­tus. Laajemmin kou­luso­sio­no­min työn pai­no­tus on sosiaali­alan työssä, vaikka hän työs­ken­te­lee­kin kou­lun reh­to­rin alai­sena kuten muut kou­lun työn­te­ki­jät. Hänen palk­kauk­sensa on vas­tat­tava sosio­no­min (AMK) ‑tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den yleistä palk­ka­ta­soa, jota mak­se­taan vas­taa­vista tehtävistä.

− Ideaalein kokoon­pano luo­kassa olisi kaksi luo­kan­opet­ta­jaa, yksi kou­luso­sio­nomi ja yksi kou­lun­käyn­nin ohjaaja, Joutsen sanoo.

Koulusosionomi voi osallistua oppilashuoltoryhmään, kun siellä käsitellään hänen asiakaslastaan.

Koulusosionomi tekee yhteis­työtä myös kou­lu­ku­raat­to­rin kanssa, mutta hänellä on mah­dol­li­suus tehdä yksi­lö­työtä paremmin.

− Jos kou­lu­ku­raat­to­rilla on tuhat lasta, olisi kou­luso­sio­no­milla 50 lasta, jotka hän tun­tee nimeltä.

Joutsenen mie­lestä kou­luso­sio­no­mien paikka olisi eri­tyi­sesti perus­o­pe­tuk­sen alku­päässä, ykkös-kakkosluokilla.

− Mutta toki myös ylä­as­teen aineen opet­ta­jat ja jopo-luok­kien opet­ta­jat ovat hyvin yksin ongel­mien kanssa.

Tampereella Tiimikoulukokeilu jat­kuu aina­kin luku­vuo­delle 2019 asti. Idea pal­kit­tiin Tampereen kau­pun­gin kehit­tä­jä­pal­kin­nolla 2016. Kokeilusta on nyt tekeillä opin­näy­te­töitä, ja ensi syk­synä läh­te­vät kou­lui­hin toden­nä­köi­sesti uudet koulusosionomit.

Joutsen muis­tut­taa, että nyt, kun kou­lu­jen ryh­mä­koot ovat kas­va­neet, pitäisi kiin­nit­tää huo­mio kou­lussa teh­tä­vään, talou­del­li­ses­ti­kin kan­nat­ta­vaan ehkäi­se­vään työ­hön, jolla väl­te­tään ras­kaam­pia las­ten­suo­je­lun toimia.

− Sijoitus kodin ulko­puo­lelle mak­saa 9 000−15 000 euroa kuu­kau­dessa, ja sillä sum­malla voisi pal­kata kou­lui­hin monta sosionomia.

Iita Kettunen