Koulusosionomi on uusi tehtäväkenttä sosionomeille, ja jotkut kunnat ovat jo palkanneet heitä. Tampereella koulusosionomien työnkuvaa kehitetään kaupungin ja Tampereen ammattikorkeakoulun Tiimikoulu-hankkeessa.

 

 

Perheiden vaikeudet ovat tulleet entistä enemmän lasten mukana kouluihin, ja opettajat joutuvat hoitamaan luokassaan yksin opetuksen lisäksi myös kasva­tukseen ja sosiaa­lisiin ongelmiin liittyvät asiat. Nyt joissakin Pirkanmaan kunnissa on alettu palkata opettajan työpa­riksi sosio­nomeja koulu­laisten tueksi.

Kouluso­sionomi työsken­telee opettajan rinnalla sosiaa­lialan ammat­ti­laisena ja koulun moniam­ma­til­li­sessa tiimissä yhdessä muiden lasten asioita hoitavien ammat­ti­laisten kanssa. Hän tekee lähellä lapsia koulussa ja perheissä univer­saalia ja ehkäi­sevää työtä, jolla voidaan välttää lasten­suojelun raskaampia toimen­pi­teitä. Lapsilla on mahdol­lisuus oppia turval­li­sessa kouluso­sio­nomin ohjauk­sessa tunne- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja.

Kouluso­sionomi tukee oppilaiden arjen hallinnan lisäksi vanhempien osalli­suutta lasten koulun­käyntiin. Hän voi myös edistää koulun yhtei­söl­li­syyttä.

Tiimikoulu-hanke

Tampereen ammat­ti­kor­kea­koulun (TAMK) opettaja Vesa Joutsen on ollut ideoi­massa Tampe­reella vuonna 2017 alkanutta Tiimi­koulu-hanketta yhdessä Tampereen kaupungin kanssa.

Tiimi­kouluja on Tampe­reella kolmessa eri koulussa, ja niissä työsken­telee yhteensä kuusi kouluso­sio­nomia. Tiimi­koulun perus­ryhmät ovat suuria, noin 40−50 oppilasta. Esimer­kiksi Lielahden koulussa on kaksi luokkaa yhdessä. Tiimissä on kolme luokan­opet­tajaa ja kaksi sosio­nomia.

Koulusosionomi työskentelee opettajan rinnalla sosiaalialan ammattilaisena.

Luokkatila on jaetta­vissa välisei­nällä, jolloin se saadaan normaa­li­luokan kokoi­seksi. Joissakin aineissa, kuten äidin­kie­lessä ja matema­tii­kassa, työsken­nellään pienem­missä, 10−12 hengen ryhmissä. Isossa ryhmässä opiskellaan erilai­sissa työpa­joissa ja integroidaan teemoittain eri oppiai­neita.

Tiimi­koulun tavoit­teena on tarjota perus­o­pe­tuksen lapsille ja heidän perheilleen tukea oikean kokoi­sella ryhmällä ja kohtuul­li­sella määrällä kasvat­tajia. Opettajat saavat ryhmissä keskittyä opetta­miseen, kun kouluso­sio­nomit auttavat lapsia ja heidän perheitään sosiaa­lialan työn menetelmin.

Riittävän pienissä ryhmissä lapsi tulee huoma­tuksi. Parhaim­millaan kaikki saavat sellaisen oppimi­sym­pä­ristön, jossa jokainen voi opiskella kykyjensä mukaan ja saada sellaiset taidot, joita tulevai­suuden elämän­hal­linta ja työelämä tarvit­sevat.

Kouluso­sionomi voi osallistua oppilas­huol­to­ryhmään siltä osin, kun siellä käsitellään hänen asiakas­lastaan. Hän voi olla mukana koulup­sy­ko­login tapaa­mi­sessa, ja jos lapsesta tehdään lasten­suo­je­luil­moitus, voi opettaja jäädä opettamaan muita lapsia, kun kouluso­sionomi lähtee tapaamaan sosiaa­li­työn­te­kijää.

Kouluso­sionomi voi myös tehdä tiivistä yhteis­työtä perheen asioita hoitavan sosiaali­työntekijän kanssa. Joutsenen mielestä olisi ihanteel­lista, että kouluso­sionomi voisi työsken­nellä koulussa sosiaa­li­työn­te­kijän työparina.

− Jos kouluso­sionomi tekee vahvemmin perhe­työtä koulusta käsin, saa koti paremmin avohuollon tukea ja ohjausta. Hän voisi mennä myös vierai­lemaan perheessä.

− Kouluso­sio­no­milla on osaamista ja ymmär­rystä esimer­kiksi päihde­perheen lapsen kanssa työsken­te­lystä. Perhe­työssä voitaisiin perheen kanssa sopia muun muassa pelisään­nöistä ja vaikkapa läksyjen tekemi­sestä. Varhais­kas­va­tuk­ses­sahan tällai­sesta perhe­työstä on kokemuksia jo pitkältä ajalta, sanoo Joutsen.

Paikka ja palkkaus

Oppitun­ti­työs­ken­te­lyssä kouluso­sio­nomin työ vastaa koulun­käynnin ohjaajan työtä, johon hänellä myös on koulutus. Laajemmin kouluso­sio­nomin työn painotus on sosiaa­lialan työssä, vaikka hän työsken­te­leekin koulun rehtorin alaisena kuten muut koulun työnte­kijät. Hänen palkkauk­sensa on vastattava sosio­nomin (AMK) ‑tutkinnon suorit­ta­neiden yleistä palkka­tasoa, jota maksetaan vastaa­vista tehtä­vistä.

− Ideaalein kokoonpano luokassa olisi kaksi luokan­opet­tajaa, yksi kouluso­sionomi ja yksi koulun­käynnin ohjaaja, Joutsen sanoo.

Koulusosionomi voi osallistua oppilashuoltoryhmään, kun siellä käsitellään hänen asiakaslastaan.

Kouluso­sionomi tekee yhteis­työtä myös koulu­ku­raat­torin kanssa, mutta hänellä on mahdol­lisuus tehdä yksilö­työtä paremmin.

− Jos koulu­ku­raat­to­rilla on tuhat lasta, olisi kouluso­sio­no­milla 50 lasta, jotka hän tuntee nimeltä.

Joutsenen mielestä kouluso­sio­nomien paikka olisi erityi­sesti perus­o­pe­tuksen alkupäässä, ykkös-kakkos­luo­killa.

− Mutta toki myös yläasteen aineen opettajat ja jopo-luokkien opettajat ovat hyvin yksin ongelmien kanssa.

Tampe­reella Tiimi­kou­lu­ko­keilu jatkuu ainakin lukuvuo­delle 2019 asti. Idea palkittiin Tampereen kaupungin kehit­tä­jä­pal­kin­nolla 2016. Kokei­lusta on nyt tekeillä opinnäy­te­töitä, ja ensi syksynä lähtevät kouluihin toden­nä­köi­sesti uudet kouluso­sio­nomit.

Joutsen muistuttaa, että nyt, kun koulujen ryhmäkoot ovat kasvaneet, pitäisi kiinnittää huomio koulussa tehtävään, talou­del­li­ses­tikin kannat­tavaan ehkäi­sevään työhön, jolla vältetään raskaampia lasten­suojelun toimia.

− Sijoitus kodin ulkopuo­lelle maksaa 9 000−15 000 euroa kuukau­dessa, ja sillä summalla voisi palkata kouluihin monta sosio­nomia.

Iita Kettunen