Koulussa oppilaiden tukipalveluista vastaa ensisijaisesti terveydenhoitaja, oppilaanohjaaja ja kuraattori. Entäpä jos he ovat tavattavissa koululla vain kerran viikossa? Kenen puoleen oppilas voi kääntyä ongelmansa kanssa tai tarvitessaan keskustelua aikuisen kanssa? Kouluihin tarvitaan ”matalan kynnyksen” ihminen, joka on helposti tavoitettavissa ja läsnä. Sellainen voi olla koulusosionomi.

 

Oppilaiden ja heidän perhei­densä ongelmat ovat monimuo­tois­tuneet, ja vanhempien kiire ja elämän paineet heijas­tuvat oppilaisiin. Opettajien kasva­tus­vastuu on lisään­tynyt ja opetta­jasta on tullut monen oppilaan elämään keskeinen aikuinen vanhempien lisäksi.

Opettajan työ on perin­tei­sesti ollut luokan kanssa toimi­mista niin, että pääpaino on ollut opetta­mi­sessa. Nykyisin monet opettajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että opettajien työ on vuosien saatossa muuttunut entistä haasteel­li­sem­maksi ja oppilas­huol­lol­linen työ on lisään­tynyt heidän työssään. He käyttävät entistä enemmän aikaa myös vanhempien kanssa työsken­telyyn.

Opettajien ja koulun­käyn­tia­vus­tajien ohella oppilaiden ja perheiden tukemiseen kaivataan usein henkilöä, joka voisi ottaa huoleh­tiakseen ne oppilaat, joiden kanssa tilanne vaatii välitöntä väliin­tuloa ja purka­mista, kun taas opettaja voisi rauhassa jatkaa opetusta. Kaikki se aika, joka opetta­jilla menee erilaisten konfliktien ja tilan­teiden selvit­telyyn, on pois opetuk­sesta ja muilta oppilailta.

Usein lasten ja nuorten huole­nai­heiden taustalta löytyy huolen­pidon ja ohjauksen, aikui­suuden puute. Kouluso­sionomi voisi osaltaan vastata myös tähän haasteeseen olemalla turval­linen, läsnä oleva ja kuunteleva aikuinen oppilaan arjessa. Oppilaista huoleh­ti­minen ja heidän oikea-aikainen kuule­minen voivat katkaista syrjäy­ty­mis­ke­hi­tyksen.

Kouluso­sionomi toimii lähinnä matalan kynnyksen auttajana. Hän on paikalla päivittäin. Nuorten on helppo tulla jutte­lemaan pienis­täkin asioista. Usein nuoret kaipaavat tukea ja aikuista, jolta kysyä neuvoa joko koulu­asioissa tai itseä koske­vissa asioissa. Kouluso­sionomi auttaa nuorta löytämään avun ja neuvoo, mistä apua voisi saada nuorelle itselleen.

On asioita, joista nuori ei välttä­mättä uskalla tai halua jutella vanhempien tai kavereiden kanssa, ja silloin kouluso­sionomi voi olla henkilö, jonka puoleen on helppo kääntyä. Kouluso­sionomi keskus­telee, ohjaa ja antaa tukea muun muassa koulun­käyntiin ja poissao­loihin liitty­vissä asioissa, kaveri- ja ihmis­suh­deon­gel­missa, päihteisiin liitty­vissä kysymyk­sissä sekä kotihuo­lissa ja perheiden kriisi­ti­lan­teissa. Huolen aiheita voivat olla vaikkapa netin käyttö, vapaa-ajanvietto, seurus­te­lu­asiat, koulun­käynnin laimin­lyönti, motivaatio-ongelmat ja kiusaa­mis­ti­lanteet.

Lisää moniammatillisuutta 

Kouluso­sionomi toimii yhtenä oppilas­huol­to­ryhmän jäsenenä tuomalla oman näkemyk­sensä oppilaasta ja mahdol­li­sesti hänen perheestään. Kouluso­sio­no­milla on mahdol­li­suudet löytää apua tarvit­sevat oppilaat jo hyvissä ajoin, ennen kuin tilanne vaatii järeämpiä toimen­pi­teitä. Kouluso­sionomi toisi tarvitun lisän moniam­ma­til­liseen tiimiin koulu­yh­tei­sössä tuomalla ammat­ti­tai­tonsa myös sosiaa­li­puo­lelta. Yhteis­työtä voisi kehittää niin nuori­so­toimen, seura­kunnan kuin koulu­toi­menkin kanssa.

Kouluso­sionomi on tulevai­suuden ammatti, jota koulu­maa­ilman haasteet tänä päivänä tarvitsee. Ennal­taeh­käi­sevän työn vaikut­ta­vuutta on kuitenkin vaikea osoittaa ja se voi olla osaltaan syynä siihen, että kouluso­sio­nomin roolia ei ole viral­li­sesti tunnis­tettu. Onko kyse rahan puutteesta vai eikö työn tulokset ole vielä tavoit­taneet päättäjiä?

Nastolan kokemukset 

Joissakin Suomen kunnissa on tunnis­tettu kouluso­sio­nomin työn merkitys koulu­yh­tei­söille ja palkattu sosio­nomeja oppilaiden arjen tukijoiksi. Näin on esimer­kiksi Nasto­lassa.

Kokemukset Päijät-Hämeessä Nastolan Kukkasen koulussa toimi­vasta kouluso­sio­no­mista ovat olleet myönteisiä. Lukuvuoden 2012 – 2013 aikana joka kolmas Kukkasen koulun oppilaista hyödynsi palveluja. Kukkasen koululla kouluso­sionomi on paikalla päivittäin ja oppilaat voivat kysyä jutte­lu­ka­veria pienis­säkin asioissa ja tarvit­taessa kouluso­sionomi ohjaa oppilaan oikean palvelun ja henkilön pariin. Kouluso­sionomi myös toimii opettajien ja huoltajien tukena ja apuna.

Kukkasen koulun kouluso­sionomi pitää myös ”pysäkkiä”, jonne oppilas voidaan lähettää häirit­sevän tunti­käyt­täy­ty­misen takia. Pysäkillä kouluso­sio­no­milla on mahdol­lisuus keskus­tella rauhassa oppilaan kanssa hänen mieltään paina­vasta asiasta. Oppitun­nilla opetta­jalla ei ole tähän mahdol­li­suutta, koska hänen pitää jatkaa opetusta muulle luokalle.

 

Päivi Vuokkola, Sanna Nevalainen, Heidi Niskanen, Laura Raisio, Susanna Siekkinen

Kirjoit­tajat ovat  Diakonia-ammat­ti­kor­kea­koulun sosionomi (AMK) ‑opiske­li­joita.

 

Lähteet

Pesonen, Aino-Elina 2006. Koulu­yh­teisön hyvin­vointiin liittyviä kysymyksiä. Yhteis­työtä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Teoksessa Jari Helminen (toim.) Elämä koettelee, tuki kannat­telee. Sosiaali- ja tervey­salan työ monimuo­toi­sissa perhe­suh­teissa. Juva: PS-kustannus.

Pesonen, Aino-Elina & Zotow, Marianna 2003. Hyvin­vointi koulu­yh­tei­sössä –hankeen loppu­ra­portti. Stakesin aiheita 25/2003. Osa II. Helsinki: Stakesin monistamo. Viitattu 15.3.2015.

Yle Uutiset. Kouluso­sionomi madaltaa oppilaan kynnystä aikui­suuteen 9.10.2013.