Koulussa oppilaiden tukipal­ve­luista vastaa ensisi­jai­sesti tervey­den­hoitaja, oppilaa­noh­jaaja ja kuraattori. Entäpä jos he ovat tavat­ta­vissa koululla vain kerran viikossa? Kenen puoleen oppilas voi kääntyä ongel­mansa kanssa tai tarvi­tessaan keskus­telua aikuisen kanssa? Kouluihin tarvitaan ”matalan kynnyksen” ihminen, joka on helposti tavoi­tet­ta­vissa ja läsnä. Sellainen voi olla kouluso­sionomi.

 

Oppilaiden ja heidän perhei­densä ongelmat ovat monimuo­tois­tuneet, ja vanhempien kiire ja elämän paineet heijas­tuvat oppilaisiin. Opettajien kasva­tus­vastuu on lisään­tynyt ja opetta­jasta on tullut monen oppilaan elämään keskeinen aikuinen vanhempien lisäksi.

Opettajan työ on perin­tei­sesti ollut luokan kanssa toimi­mista niin, että pääpaino on ollut opetta­mi­sessa. Nykyisin monet opettajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että opettajien työ on vuosien saatossa muuttunut entistä haasteel­li­sem­maksi ja oppilas­huol­lol­linen työ on lisään­tynyt heidän työssään. He käyttävät entistä enemmän aikaa myös vanhempien kanssa työsken­telyyn.

Opettajien ja koulun­käyn­tia­vus­tajien ohella oppilaiden ja perheiden tukemiseen kaivataan usein henkilöä, joka voisi ottaa huoleh­tiakseen ne oppilaat, joiden kanssa tilanne vaatii välitöntä väliin­tuloa ja purka­mista, kun taas opettaja voisi rauhassa jatkaa opetusta. Kaikki se aika, joka opetta­jilla menee erilaisten konfliktien ja tilan­teiden selvit­telyyn, on pois opetuk­sesta ja muilta oppilailta.

Usein lasten ja nuorten huole­nai­heiden taustalta löytyy huolen­pidon ja ohjauksen, aikui­suuden puute. Kouluso­sionomi voisi osaltaan vastata myös tähän haasteeseen olemalla turval­linen, läsnä oleva ja kuunteleva aikuinen oppilaan arjessa. Oppilaista huoleh­ti­minen ja heidän oikea-aikainen kuule­minen voivat katkaista syrjäy­ty­mis­ke­hi­tyksen.

Tukea tarvitaan 

Kouluissa kaivat­taisiin lisäre­sursseja etenkin ehkäi­sevään työhön. Sosio­nomien sovel­ta­malle sosiaa­li­pe­da­go­gi­selle työlle olisi näin ollen tarvetta etenkin sellai­sissa kouluissa, joissa oppilaiden elämässä on runsaasti huole­nai­heita ja haasteita. Sosio­nomin työlle on ominaista ehkäisevä työote ja oppilaiden arjen tukeminen kouluissa. Sosionomi voi pitää aktii­vi­sesti yhteyttä myös vanhempiin ja luoda yhteis­työ­ver­kostoja koulun ja alueen muiden toimi­joiden kanssa helpot­tamaan lasten ja nuorten arkea sekä kehittää koulun yhtei­söl­li­syyttä esimer­kiksi erilaisten teema­päivien ja kampan­joiden muodossa.

  • Talentia-lehti tekee sosiaalialan ammattilaisia kouluttavien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyötä ja julkaisee opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden kirjoituksia Talentia-digilehdessä.
  • Kirjoitukset voivat perustua opinnäytetöihin tai ne voivat artikkelimuotoisia kypsyysnäytteitä tai vaikuttamistyön jaksoilla laadittuja tekstejä.
  • Ohjaamme tarvittaessa kirjoittamista.
  • Tarkemmat kirjoitusohjeet saat toimituksesta toimitus@talentia.fi

Kouluso­sionomi toimii lähinnä matalan kynnyksen auttajana. Hän on paikalla päivittäin. Nuorten on helppo tulla jutte­lemaan pienis­täkin asioista. Usein nuoret kaipaavat tukea ja aikuista, jolta kysyä neuvoa joko koulu­asioissa tai itseä koske­vissa asioissa. Kouluso­sionomi auttaa nuorta löytämään avun ja neuvoo, mistä apua voisi saada nuorelle itselleen.

On asioita, joista nuori ei välttä­mättä uskalla tai halua jutella vanhempien tai kavereiden kanssa, ja silloin kouluso­sionomi voi olla henkilö, jonka puoleen on helppo kääntyä. Kouluso­sionomi keskus­telee, ohjaa ja antaa tukea muun muassa koulun­käyntiin ja poissao­loihin liitty­vissä asioissa, kaveri- ja ihmis­suh­deon­gel­missa, päihteisiin liitty­vissä kysymyk­sissä sekä kotihuo­lissa ja perheiden kriisi­ti­lan­teissa. Huolen aiheita voivat olla vaikkapa netin käyttö, vapaa-ajanvietto, seurus­te­lu­asiat, koulun­käynnin laimin­lyönti, motivaatio-ongelmat ja kiusaa­mis­ti­lanteet.

Lisää moniammatillisuutta 

Kouluso­sionomi toimii yhtenä oppilas­huol­to­ryhmän jäsenenä tuomalla oman näkemyk­sensä oppilaasta ja mahdol­li­sesti hänen perheestään. Kouluso­sio­no­milla on mahdol­li­suudet löytää apua tarvit­sevat oppilaat jo hyvissä ajoin, ennen kuin tilanne vaatii järeämpiä toimen­pi­teitä. Kouluso­sionomi toisi tarvitun lisän moniam­ma­til­liseen tiimiin koulu­yh­tei­sössä tuomalla ammat­ti­tai­tonsa myös sosiaa­li­puo­lelta. Yhteis­työtä voisi kehittää niin nuori­so­toimen, seura­kunnan kuin koulu­toi­menkin kanssa.

Kouluso­sionomi on tulevai­suuden ammatti, jota koulu­maa­ilman haasteet tänä päivänä tarvitsee. Ennal­taeh­käi­sevän työn vaikut­ta­vuutta on kuitenkin vaikea osoittaa ja se voi olla osaltaan syynä siihen, että kouluso­sio­nomin roolia ei ole viral­li­sesti tunnis­tettu. Onko kyse rahan puutteesta vai eikö työn tulokset ole vielä tavoit­taneet päättäjiä?

Nastolan kokemukset 

Joissakin Suomen kunnissa on tunnis­tettu kouluso­sio­nomin työn merkitys koulu­yh­tei­söille ja palkattu sosio­nomeja oppilaiden arjen tukijoiksi. Näin on esimer­kiksi Nasto­lassa.

Kokemukset Päijät-Hämeessä Nastolan Kukkasen koulussa toimi­vasta kouluso­sio­no­mista ovat olleet myönteisiä. Lukuvuoden 2012 – 2013 aikana joka kolmas Kukkasen koulun oppilaista hyödynsi palveluja. Kukkasen koululla kouluso­sionomi on paikalla päivittäin ja oppilaat voivat kysyä jutte­lu­ka­veria pienis­säkin asioissa ja tarvit­taessa kouluso­sionomi ohjaa oppilaan oikean palvelun ja henkilön pariin. Kouluso­sionomi myös toimii opettajien ja huoltajien tukena ja apuna.

Kukkasen koulun kouluso­sionomi pitää myös ”pysäkkiä”, jonne oppilas voidaan lähettää häirit­sevän tunti­käyt­täy­ty­misen takia. Pysäkillä kouluso­sio­no­milla on mahdol­lisuus keskus­tella rauhassa oppilaan kanssa hänen mieltään paina­vasta asiasta. Oppitun­nilla opetta­jalla ei ole tähän mahdol­li­suutta, koska hänen pitää jatkaa opetusta muulle luokalle.

 

Päivi Vuokkola, Sanna Nevalainen, Heidi Niskanen, Laura Raisio, Susanna Siekkinen

Kirjoit­tajat ovat  Diakonia-ammat­ti­kor­kea­koulun sosionomi (AMK) -opiske­li­joita.

 

Lähteet

Pesonen, Aino-Elina 2006. Koulu­yh­teisön hyvin­vointiin liittyviä kysymyksiä. Yhteis­työtä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Teoksessa Jari Helminen (toim.) Elämä koettelee, tuki kannat­telee. Sosiaali- ja tervey­salan työ monimuo­toi­sissa perhe­suh­teissa. Juva: PS-kustannus.

Pesonen, Aino-Elina & Zotow, Marianna 2003. Hyvin­vointi koulu­yh­tei­sössä –hankeen loppu­ra­portti. Stakesin aiheita 25/2003. Osa II. Helsinki: Stakesin monistamo. Viitattu 15.3.2015.

Yle Uutiset. Kouluso­sionomi madaltaa oppilaan kynnystä aikui­suuteen 9.10.2013.