Kun maahanmuuttajavanhemmat käyvät koulua lastensa kanssa, syventyy vanhempien käsitys lapsen koulumaailmasta, uskoo sosionomi YAMK, ammatillinen opettaja Niina Meriläinen.

 

 

Vantaalla maa­han­muut­ta­ja­äi­dit ja isät ovat läh­te­neet kou­lun­pen­kille yhdessä las­tensa kanssa.

Ideana on aut­taa maa­han­muut­ta­ja­van­hem­pia suo­men kie­len oppi­mi­sessa, ja tehdä työl­lis­ty­mi­sestä hel­pom­paa ja nopeampaa.

Han­ketta vetää Van­taan kau­punki ja amma­til­lista kou­lu­tusta jär­jes­tävä Caree­ria ESR- ja Ope­tus­hal­li­tuk­sen rahoi­tuk­sen turvin.

Maa­han­muut­ta­ja­per­hei­den kanssa työs­ken­te­le­villä on ollut huoli maa­han­muut­ta­ja­äi­tien kotou­tu­mi­sesta. Jos äiti on vain kodin pii­rissä las­ten kanssa, ei kotou­tu­mi­nen ja uuden koti­maan kie­len oppi­mi­nen oikein suju. Vaa­rana on syr­jäy­tyä ja jäädä ulko­puo­li­seksi jopa oman per­heen sisällä, kun lap­set oppi­vat kie­len ja kult­tuu­rin kou­lussa ja kave­rei­den kanssa ja avio­puo­liso käy töissä ja kotou­tuu työ­pai­kan ja työ­to­ve­rei­den avulla, ker­too hank­keessa opet­ta­jana toi­miva Niina Meri­läi­nen.

Van­taalla työ aloi­tet­tiin Äidit mukana ‑hank­keessa Länsimäen/Rajakylän kou­luilla. Syk­syllä 2018 hank­keen malli levi­tet­tiin useam­paan kou­luun ja otet­tiin myös isät mukaan.

Luku- ja kirjoitustaitoja ja kotoutumista

Van­hem­mat osal­lis­tu­vat aamun ensi­tun­nit ykkös- ja kak­kos­luo­kien ope­tuk­seen ja opis­ke­le­vat perus­o­pe­tuk­sen opet­ta­jan kanssa suo­men kieltä ja mate­ma­tiik­kaa. Jos­kus on kyse aluksi luku- ja kir­joi­tus­tai­don oppi­mi­sesta. Hank­keessa apuna on myös S2-opet­taja sekä luo­kissa kou­lun­käyn­tia­vus­ta­jan kou­lu­tuk­sessa ole­via Caree­rian opis­ke­li­joita osana työssäoppimistaan.

Aamun tun­tien jäl­keen Caree­rian opet­ta­jat aut­ta­vat van­hem­pia läk­sy­jen teossa ja tutus­tut­ta­vat oman alu­een pal­ve­lui­hin ja yhteis­kun­taan. Yhdessä teh­dään ret­kiä, välillä saa­daan asian­tun­ti­ja­vie­rai­li­joilta uutta tie­toa. Myös eri­lai­siin työ­paik­koi­hin tutus­tu­taan, kes­kus­tel­laan työ­elä­mä­tai­doista ja opi­taan työ­elä­mään liit­ty­vää sanastoa.

Ope­tuk­seen kuu­luu myös osal­li­suutta edis­tä­vien digi­tai­to­jen harjoittelua.

Caree­riassa kehi­telty työ­me­ne­telmä on herät­tä­nyt kiin­nos­tusta val­ta­kun­nal­li­sesti ja sitä on esi­telty myös kan­sain­vä­li­sissä konferensseissa.

Koulun ja kodin välinen yhteistyö paranee ja Wilma-viestien käsitteleminen helpottuu.

Van­hem­mat mukaan kou­luun ‑hank­keen mene­telmä tuot­taa monen­laista hyötyä.

– Van­hem­pien käsi­tys lap­sen kou­lu­maa­il­masta ja kou­lu­jär­jes­tel­mästä syve­nee. Van­hem­mat oppi­vat tuke­maan lap­si­aan kou­lu­teh­tä­vissä ja saa­vat lisää tie­toa van­hem­muu­teen liit­ty­vistä asioista, toteaa Niina Meriläinen.

– Kou­lun ja kodin väli­nen yhteis­työ para­nee ja Wilma-vies­tien käsit­te­le­mi­nen helpottuu.

Kurs­sin ajaksi on jär­jes­tetty las­ten­hoito, joten van­hempi voi tulla opis­ke­le­maan alle kou­lui­käi­sen lap­sensa kanssa. Per­heen pie­net lap­set oppi­vat samalla tär­keitä tai­toja ennen var­hais­kas­va­tuk­sen alkua.

Caree­ria vas­taa hank­keessa myös van­hem­pien työelämäpolutuksesta.

– Hank­keen tavoit­teena on saada van­hem­pien kie­li­taito tasolle, joka mah­dol­lis­taa ammat­tio­pin­not ja työ­elä­mään siir­ty­mi­sen nopeu­te­tussa aika­tau­lussa, ker­too Niina Meriläinen.

Työelämäpolkuja sujuvaksi

Van­taan kau­punki ja TE–toimisto ovat vakuut­tu­neita hank­keen tuloksista.

Van­hem­pien kie­li­taito, kotou­tu­mi­nen ja työ­elä­mä­val­miu­det ovat eden­neet vauh­dilla. Tämä hei­jas­tuu koko perheeseen.

Caree­rian opet­ta­jien tuki on ulo­tettu myös maa­han­muut­ta­ja­van­hem­pien työ­pai­kalla tapah­tu­vaan oppi­mi­seen, jota on tehos­tettu lisäksi kie­li­tie­toi­sella ope­tuk­sella. Van­hem­mat ohjau­tu­vat itse­ään kiin­nos­ta­viin työ­ko­kei­lui­hin kevät­kau­della, ja työ­ko­keilu sol­mi­taan yhteis­työssä TE-toi­mis­ton kanssa. Tar­koi­tuk­sena on saada lisää tie­toa alasta, jota voisi läh­teä jat­kossa opis­ke­le­maan. Monelle tämä on ensim­mäi­nen työ­paikka tai koke­mus työ­elä­mästä koskaan.

Kie­li­tie­toi­sella ope­tuk­sella tar­koi­te­taan ope­tusta, jossa käsit­tei­siin ja kie­len­käy­tön eri tapoi­hin kiin­ni­te­tään eri­tyistä huo­miota ja kan­nus­te­taan oppi­jaa ihmet­te­le­mään käy­tet­tyä kieltä ja anne­taan sii­hen väli­neitä. Kie­li­tie­toi­sesta ope­tuk­sesta hyö­ty­vät kaikki, mutta eri­tyi­sesti maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­set oppijat.

Kris­tiina Koskiluoma