Kun maahanmuuttajavanhemmat käyvät koulua lastensa kanssa, syventyy vanhempien käsitys lapsen koulumaailmasta, uskoo sosionomi YAMK, ammatillinen opettaja Niina Meriläinen.

 

 

Vantaal­la maa­han­muut­ta­jaäid­it ja isät ovat läht­e­neet koulun­penkille yhdessä las­ten­sa kanssa.

Ideana on aut­taa maa­han­muut­ta­ja­van­hempia suomen kie­len oppimises­sa, ja tehdä työl­listymis­es­tä helpom­paa ja nopeam­paa.

Han­ket­ta vetää Van­taan kaupun­ki ja ammatil­lista koulu­tus­ta jär­jestävä Caree­ria ESR- ja Ope­tushal­li­tuk­sen rahoituk­sen turvin.

Maa­han­muut­ta­japer­hei­den kanssa työsken­televil­lä on ollut huoli maa­han­muut­ta­jaäi­tien kotou­tu­mis­es­ta. Jos äiti on vain kodin piiris­sä las­ten kanssa, ei kotou­tu­mi­nen ja uuden koti­maan kie­len oppimi­nen oikein suju. Vaarana on syr­jäy­tyä ja jäädä ulkop­uolisek­si jopa oman per­heen sisäl­lä, kun lapset oppi­vat kie­len ja kult­tuurin koulus­sa ja kaverei­den kanssa ja aviop­uoliso käy töis­sä ja kotoutuu työ­paikan ja työ­toverei­den avul­la, ker­too han­kkeessa opet­ta­jana toimi­va Niina Mer­iläi­nen.

Van­taal­la työ aloitet­ti­in Äid­it mukana ‑han­kkeessa Länsimäen/Rajakylän kouluil­la. Syksyl­lä 2018 han­kkeen malli levitet­ti­in use­am­paan koulu­un ja otet­ti­in myös isät mukaan.

Luku- ja kirjoitustaitoja ja kotoutumista

Van­hem­mat osal­lis­tu­vat aamun ensi­tun­nit ykkös- ja kakkoslu­ok­ien opetuk­seen ja opiskel­e­vat peru­sopetuk­sen opet­ta­jan kanssa suomen kieltä ja matem­ati­ikkaa. Joskus on kyse aluk­si luku- ja kir­joi­tus­taidon oppimis­es­ta. Han­kkeessa apuna on myös S2-opet­ta­ja sekä luokissa koulunkäyn­ti­avus­ta­jan koulu­tuk­ses­sa ole­via Career­ian opiske­li­joi­ta osana työssäop­pimis­taan.

Aamun tun­tien jäl­keen Career­ian opet­ta­jat aut­ta­vat van­hempia läksy­jen teossa ja tutus­tut­ta­vat oman alueen palvelui­hin ja yhteiskun­taan. Yhdessä tehdään retk­iä, välil­lä saadaan asiantun­ti­javierail­i­joil­ta uut­ta tietoa. Myös eri­laisi­in työ­paikkoi­hin tutus­tu­taan, keskustel­laan työelämä­taidoista ja opi­taan työelämään liit­tyvää sanas­toa.

Opetuk­seen kuu­luu myös osal­lisu­ut­ta edis­tävien dig­i­taito­jen har­joit­telua.

Caree­ri­as­sa kehitel­ty työmenetelmä on herät­tänyt kiin­nos­tus­ta val­takun­nal­lis­es­ti ja sitä on esitel­ty myös kan­sain­väli­sis­sä kon­fer­ens­seis­sa.

Koulun ja kodin välinen yhteistyö paranee ja Wilma-viestien käsitteleminen helpottuu.

Van­hem­mat mukaan koulu­un ‑han­kkeen menetelmä tuot­taa mon­en­laista hyö­tyä.

– Van­hempi­en käsi­tys lapsen koulumaail­mas­ta ja koulu­jär­jestelmästä syve­nee. Van­hem­mat oppi­vat tuke­maan lap­si­aan koulute­htävis­sä ja saa­vat lisää tietoa van­hem­muu­teen liit­tyvistä asioista, toteaa Niina Mer­iläi­nen.

– Koulun ja kodin väli­nen yhteistyö para­nee ja Wilma-viestien käsit­telem­i­nen helpot­tuu.

Kurssin ajak­si on jär­jestet­ty las­ten­hoito, joten van­hempi voi tul­la opiskele­maan alle kouluikäisen lapsen­sa kanssa. Per­heen pienet lapset oppi­vat samal­la tärkeitä taito­ja ennen varhaiskas­vatuk­sen alkua.

Caree­ria vas­taa han­kkeessa myös van­hempi­en työelämäpo­lu­tuk­ses­ta.

– Han­kkeen tavoit­teena on saa­da van­hempi­en kieli­taito tasolle, joka mah­dol­lis­taa ammat­tiopin­not ja työelämään siir­tymisen nopeutetus­sa aikataulus­sa, ker­too Niina Mer­iläi­nen.

Työelämäpolkuja sujuvaksi

Van­taan kaupun­ki ja TE–toimisto ovat vaku­ut­tunei­ta han­kkeen tulok­sista.

Van­hempi­en kieli­taito, kotou­tu­mi­nen ja työelämä­valmi­udet ovat eden­neet vauhdil­la. Tämä hei­jas­tuu koko per­heeseen.

Career­ian opet­ta­jien tuki on ulotet­tu myös maa­han­muut­ta­ja­van­hempi­en työ­paikalla tapah­tu­vaan oppimiseen, jota on tehostet­tu lisäk­si kieli­ti­etoisel­la opetuk­sel­la. Van­hem­mat ohjau­tu­vat itseään kiin­nos­tavi­in työkokeilui­hin kevätkaudel­la, ja työkokeilu solmi­taan yhteistyössä TE-toimis­ton kanssa. Tarkoituk­se­na on saa­da lisää tietoa alas­ta, jota voisi lähteä jatkos­sa opiskele­maan. Mon­elle tämä on ensim­mäi­nen työ­paik­ka tai koke­mus työelämästä koskaan.

Kieli­ti­etoisel­la opetuk­sel­la tarkoite­taan ope­tus­ta, jos­sa käsit­teisi­in ja kie­lenkäytön eri tapoi­hin kiin­nitetään eri­ty­istä huomio­ta ja kan­nuste­taan oppi­jaa ihmettelemään käytet­tyä kieltä ja annetaan siihen välineitä. Kieli­ti­etois­es­ta opetuk­ses­ta hyö­tyvät kaik­ki, mut­ta eri­tyis­es­ti maa­han­muut­ta­jataus­taiset oppi­jat.

Kris­ti­ina Koskilu­o­ma