Kevään 2020 aikana Nuorten Kuvasta Viestiksi ‑paja on toteuttanut digitaalisen valokuvanäyttelyn, johon on koottu tarinoita ja valokuvia siitä, miltä Jyväskylän kaupunkiympäristö näyttää nuorten valokuvaajien näkökulmasta. Miltä näyttää esimerkiksi yksinäisyys, lähiluonto tai ihmisten kohtaamattomuus kaupungissa?

 

 

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seu­ran Kaikkien kau­punki ‑hank­keen koor­di­noi­massa pro­jek­tissa hyö­dyn­net­tiin osal­lis­ta­van valo­ku­vauk­sen mene­tel­miä, jotka kehit­tyi­vät ja syven­tyi­vät pro­ses­sin aikana. Valokuvausprosessi avasi uusia kat­seita koti­kul­mille, mikä käy­tän­nössä tar­koitti tai­de­työ­pa­jan työ­ko­kei­li­joi­den oman kau­pun­ki­suh­teen tul­kin­taa ja tal­len­ta­mista valokuvaamalla.

− Kiertelimme Jyväskylää valo­ku­va­ten ja kuvista kes­kus­tel­len. Pajanuoret tar­kas­te­li­vat lins­sien läpi itsel­leen olen­nai­sia ja tär­keitä tee­moja, kuten yhteen­kuu­lu­vuutta, saa­vu­tet­ta­vuutta ja tur­val­li­suutta, ker­too Kuvasta Viestiksi ‑pajan työ­val­men­taja Emma Ketonen.

Näyttelyssä nousee esille hyvin hen­ki­lö­koh­tai­sia aiheita, kuten yhtei­söl­li­syy­den puute ja lähi­luon­non mer­ki­tys. Yhteisöllisyyden puute on myös yksi näyt­te­lyn voi­mak­kaim­mista vies­teistä. Se tois­tuu eten­kin jak­sa­mista ja yksi­näi­syyttä kuvaa­vissa kir­joi­tuk­sissa ja näi­hin lii­te­tyissä valo­ku­vissa, kuten kuvaa­jat kertovat.

– Ihmisten pysäh­ty­mät­tö­myys kuvas­taa taval­lista arkeamme, jossa liike ja aika eivät pysähdy. Jokaisella on oma teh­tä­vänsä ja päät­ty­mä­tön suo­rit­ta­mi­sen tarve.

– Mitä tänään teki­sin? Kaikkea olisi teh­tävä, mutta mitään ei ole pakko. Liian helppoa.

− Kun tun­tuu, että sei­nät kaa­tu­vat päälle, eikä ole ketään kenelle puhua. Yksinäisyys on asia, jonka kanssa todella moni pai­nii. Jokainen kokee sen eri tavalla ja eri elä­män vaiheissa.

Valokuvausprosessin tar­koi­tuk­sena oli tukea pajan tavoit­teita, kuten valo­ku­vaus­me­ne­tel­mien ja kuval­li­sen itseil­mai­sun kehittymistä.

− Vaikka valo­ku­vaus­pro­jekti on nyt päät­ty­nyt, niin seu­raa­vaksi aiomme tavoit­taa päät­tä­jiä sekä kau­pun­kiym­pä­ris­tön suun­nit­te­li­joita ja kes­kus­tella hei­dän kans­saan näyt­te­lyn tulok­sista. Miten esi­mer­kiksi nuor­ten näyt­te­lyssä koros­tu­neet aiheet elä­västä kau­pun­ki­ti­lasta, yhtei­söl­li­syy­den puut­teesta tai lähi­luon­non mer­ki­tyk­sestä voi­tai­siin huo­mioida Jyväskylän kau­pun­gin kes­kus­ta­suun­nit­te­lussa parem­min, toteaa Kaikkien kau­punki! ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­likkö Jaakko Tuominen.

Kristiina Koskiluoma

Valokuvanäyttely ja aihetta käsit­te­le­vät tari­nat osoit­teessa: www.meidanjkl.net