Hovioikeus määräsi Nokian kaupungin maksamaan tuhansien eurojen korvaukset kahdelle Talentian jäsenelle perusteettomista määräaikaisista työsuhteista.

 

 

Hovioi­keus on päät­tä­nyt, että Nokian kau­pun­gilla ei ollut lain­mu­kaista perus­tetta sol­mia mää­rä­ai­kai­sia työ­suh­teita kun­tout­ta­vassa työ­toi­min­nassa työs­ken­nel­lei­den työ­hön­val­men­ta­jien kanssa. Hovioikeuden mukaan työ­suh­teet oli­vat alusta asti tois­tai­seksi voi­massa olevia.

Sosionomi Hanna Salonen on toi­nen näistä Talentian jäse­nistä. Hän teki neljä peräk­käistä mää­rä­ai­kaista työ­suh­detta Nokian kau­pun­gin työ­hön­val­men­ta­jana. Ensimmäinen mää­rä­ai­kai­suus alkoi mar­ras­kuussa 2015 ja vii­mei­nen päät­tyi alku­vuo­desta 2017.

– Otin yhteyttä Talentiaan, kun työ­suh­det­tani ei vaki­nais­tettu. Sen sijaan ulkoi­sen haun kautta samaa työtä teke­mään pal­kat­tiin tois­tai­seksi voi­massa ole­vaan työ­suh­tee­seen toi­nen hen­kilö, hän kertoo.

Talentiasta tuki pitkään prosessiin

Salonen on sitä mieltä, että Talentian jäse­nyy­destä oli hänelle pal­jon hyö­tyä tässä tilanteessa.

– Sain lakia­siain­neu­von­taa heti alussa. Tuskin oli­sin rii­taut­ta­nut työ­suh­teen päät­tä­mistä ilman Talentiasta saa­tua tukea, hän pohtii.

Oikeusjuttu oli ajal­li­sesti pitkä pro­sessi, sillä tuo­mio tuli lain­voi­mai­seksi vasta tänä kesänä. Salosta ei kui­ten­kaan kadut­ta­nut mis­sään vaiheessa.

– Meitä kan­ta­jia oli useampi, jol­loin olimme tois­temme tukena. Lähinnä pro­ses­sin hitaus aiheutti tie­tyn­laista väsymistä.

Nokian kau­punki vel­voi­tet­tiin mak­sa­maan kan­ta­jille irti­sa­no­mi­sa­jan palkka, kor­vausta työ­suh­teen perus­teet­to­masta päät­tä­mi­sestä sekä kor­vaa­maan oikeu­den­käyn­ti­ku­lut käräjä- ja hovioi­keu­dessa. Korvaukset vaih­te­li­vat noin 6 675 eurosta 15 253 euroon.

Oikeuden mukaan työ ei ollut projektiluonteista

– Olen tyy­ty­väi­nen, että myös oikeus näki, ettei mää­rä­ai­kai­sille työ­suh­teille ollut perus­teita ja työ­suh­teet oli­vat tois­tai­seksi voi­massa ole­via alusta alkaen, Salonen sanoo.

Hovioikeus totesi pää­tök­ses­sään, että työn pro­jek­ti­luon­tei­suus voi olla perus­teltu syy mää­rä­ai­kai­sen työ­so­pi­muk­sen sol­mi­mi­seen. Kuitenkin tässä tapauk­sessa työ­hön­val­men­ta­jien sään­nön­mu­kai­siin työ­teh­tä­viin ei ollut kuu­lu­nut pro­jek­tille tyy­pil­li­siä piir­teitä, kuten raportointia.

Talentiasta saa lakiasiain­neuvontaa, jos työsuhteeseen liittyvät asiat mietityttävät.

– Määräaikaisuuden perus­teeksi esi­te­tyllä pro­jek­tilla pitää olla selvä yhteys työn­te­ki­jän sään­nön­mu­kai­siin teh­tä­viin. Tässä tapauk­sessa hovioi­keus totesi, että tätä yhteyttä ei ollut. Siitä syystä pro­jekti ei ollut riit­tävä peruste mää­rä­ai­kai­selle työ­suh­teelle, ker­too Talentian neu­vot­te­lu­pääl­likkö Tuomas Hyytinen.

Hanna Salonen roh­kai­see mui­ta­kin otta­maan yhteyttä ammat­ti­jär­jes­töön heti tar­peen tullen.

– Talentiasta saa laki­asian­neu­von­taa, jos työ­suh­tee­seen liit­ty­vät asiat mie­ti­tyt­tä­vät.  Asioita on hyvä kyseen­alaistaa, sel­vit­tää ja viedä eteen­päin sil­loin, kun kokee tul­leensa vää­rin kohdelluksi.

Minna Jerrman