Hyvinvoinnin jälleenrakennuksesta vastaaville sosiaalialan korkeakoulutetuilla on maksettava vaativasta työstä kunnon palkka.

 

 

Pande­mian hii­puessa tulee huo­mio kiin­nit­tää vii­mein sen aiheut­ta­mien sosi­aa­lis­ten jäl­kien kor­jaa­mi­seen, Talentia muistuttaa.

– Koronatoimien suh­teen on menty ter­veys edellä ja sul­ku­toi­mien aiheut­ta­milta sosi­aa­li­silta ongel­milta on sul­jettu sil­mät. Ihmisten pahoin­vointi on leviä­mässä käsiin, ja on yhteis­kun­nan ja ihmis­ten hyvin­voin­nin jäl­leen­ra­ken­nuk­sen aika. Tässä työssä etu­lin­jassa sei­so­vat sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­te­tut, sanoo Talentian puheen­joh­taja Jenni Karsio.

Työehtosopimusneuvottelut ovat par­hail­laan käyn­nissä ja pöy­dällä on myös ali­pal­kat­tu­jen sosio­no­mien, sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den, var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jien, gero­no­mien ja kun­tou­tuk­sen ohjaa­jien toimeentulo.

– He kaikki ovat kor­keasti kou­lu­tet­tuja asian­tun­ti­joita, joista suu­rin osa saa reilu 2 500 euron kuu­kausi­palk­kaa, vaikka hei­dän työnsä on erit­täin vaa­ti­vaa ja niin inhi­mil­li­sesti kuin talou­del­li­sesti elin­tär­keää. Sosiaaliset inves­toin­nit sääs­tä­vät rahaa ja hen­kiä. Monista näistä ammat­ti­laista on myös huu­tava pula, Karsio sanoo.

Jotta jäl­leen­ra­ken­nus­työ onnis­tuu, on var­mis­tet­tava, että sosiaali­alan ammat­ti­lai­set pys­ty­vät elät­tä­mään itsensä teke­mäl­lään työllä.

Sosiaalialan kor­kea­kou­lu­te­tuille ja var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jille tar­vi­taan moni­vuo­ti­nen työn vaa­ti­vuutta ja vas­tuuta vas­taava palk­kaoh­jelma, ja SOTE-sopi­muk­sen palk­ka­ra­ken­teessa on huo­mioi­tava asian­tun­ti­ja­työn vaativuus.

– Ala vuo­taa, mutta vielä ei ole myö­häistä var­mis­taa, että teki­jöitä löy­tyy jat­kos­sa­kin. Nyt on aika sat­sata yhteis­kun­nan jäl­leen­ra­ken­nuk­seen var­mis­ta­malla sosiaali­alan kor­kea­kou­lu­te­tuille riit­tä­vät työ­re­surs­sit ja mak­sa­malla hei­dän työs­tään kun­non palkka, Karsio sanoo.

Kaisa Yliruokanen

Mikä palkkaohjelma

Sosiaalihuollon ammat­ti­hen­ki­löi­den eli sosio­no­mien, sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den, kun­tou­tuk­sen ohjaa­jien ja gero­no­mien pal­kat eivät vas­taa työn yhä lisään­ty­vää vaa­ti­vuutta. Palkat ovat jää­neet kauas mies­val­tais­ten alo­jen palkoista.
Palkkaohjelma ei ole uusi asia, vaan se oli jul­ki­sella sek­to­rilla käy­tössä 2000-luvulla. Tällöin palk­koja saa­tiin het­kel­li­sesti parannettua.

Monivuotinen palk­kaoh­jelma

  • Parantaisi sosi­aa­li­huol­lon ammat­ti­lais­ten palkkoja.
  • Sisältäisi yli­mää­räi­siä pal­kan­ko­ro­tuk­sia, joilla saa­tai­siin pal­kat vas­taa­maan työn vaa­ti­vuutta ja työ­hön vaa­dit­ta­vaa kor­keaa osaamista.
  • Palkkaohjelman avulla työn­te­ki­jät poh­ti­si­vat alan­vaih­toa toden­nä­köi­sesti har­vem­min kuin nyt. Talentian sel­vi­tyk­sen mukaan jo vas­ta­val­mis­tu­nei­den mie­lessä käy työ­pai­kan tai koko alan vaihtaminen.
  • Alan maine para­nisi, mikä hou­kut­te­lisi enem­män nuo­ria opis­ke­le­maan alaa.
  • Työnantajan ei tar­vit­sisi enää tus­kailla rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sien kanssa.
  • Myös asiak­kaat voit­tai­si­vat, kun työn­te­ki­jät eivät vaih­tuisi koko ajan.

Johanna Merilä