Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Viime kevät elettiin poikkeuslain aikaa. Koronaviruksen leviäminen ja kuolemantapaukset saatiin rajoitettua. Tämä kaikki oli mahdollista, kun ihmiset noudattivat ohjeita ja rajoitustoimenpiteet toteutettiin.

 

 

Koro­na­syk­syä var­jos­taa tau­ti­ta­paus­ten mää­rän kasvu ja toi­sen korona-aal­lon mah­dol­li­suus. Koronasyksynä puhu­taan myös hoi­to­jo­noista ja koro­nan sosi­aa­lis­ten seu­raus­ten hoitamisesta.
Talentian jäse­net tule­vat edel­leen ole­maan työs­sään koro­nan kanssa teke­mi­sissä. Asiakastyössä etä­työ ei ole kovin­kaan monelle mah­dol­lista. Silloin täy­tyy työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jän pyr­kiä suo­jaa­maan asia­kasta mutta myös työn­te­ki­jää koro­nan vaaroilta.

Miten palvelu­järjestelmä löytää ihmiset, joiden tilannetta koronakriisi on huonontanut.

Toinen puoli korona­syksyä tulee ole­maan se, että kevään ja kesän koro­na­ra­joi­tus­ten sosi­aa­li­set ja talou­del­li­set seu­rauk­set alka­vat näkyä. Kysymys ei ole ainoas­taan ter­vey­den­huol­lon hoi­to­ve­lasta ja sen hoi­ta­mi­sesta. Sosiaalipalveluiden osalta kysy­mys on siitä, miten pal­ve­lu­jär­jes­telmä pys­tyy löy­tä­mään ja aut­ta­maan niitä ihmi­siä, joi­den tilan­netta koro­na­kriisi on huonontanut.

Yhdeksänkymmentäluvun lama lisäsi pit­kit­ty­nyttä työt­tö­myyttä, syvensi mie­len­ter­veys- ja päih­deon­gel­mia, vei voi­ma­va­roja van­hem­milta tukea lap­sia, loi tur­vat­to­muutta lap­sille ja nuo­rille ja leik­kasi sosi­aa­li­tur­vaa ja pal­ve­luita. Erityisesti lap­si­per­hei­den pal­ve­luita kar­sit­tiin voi­mak­kaasti. Uhkaako koro­na­syksy joh­taa kak­si­kym­men­tä­lu­vun lamaan?

Keväällä 2020 kolme nel­jästä Talentian korona­kyselyyn vas­taa­jasta oli huo­lis­saan sosi­aa­li­pal­ve­lui­den asiak­kaiden pär­jää­mi­sestä ja hei­dän hei­ken­ty­neistä mah­dol­li­suuk­sis­taan saada pal­ve­luita. Suurin osa arvioi, että sosi­aa­li­pal­ve­lui­den tarve kasvaa.

Varhaiskasvatuksen työn­te­ki­jöistä vain 20 % ker­toi olleensa krii­sin aikana yhtey­dessä kotona ole­viin lap­siin. Kunta- ja val­tio­ta­solla ei tähän kan­nus­tettu toi­sin kuin perus­o­pe­tuk­sessa. Varhaiskasvatuksessa myös lomautettiin.

Kunnissa on varau­duttu huo­nosti pal­ve­lu­jen tar­peen kas­vuun. Kuntatalouden sääs­töt uhkaa­vat syven­tää ongel­mia. Lyhytnäköisintä on sääs­tää sosi­aa­li­pal­ve­luista, kun avun­tarve on suu­rin. Kaikkien moraa­lit­to­minta olisi lomaut­taa sosiaali­alan ammattilaisia.