Kuva: Veikko Somerpuro

Lapseni koulun rehtorilta saapui viesti, jossa kehotettiin olemaan varovaisia.

 

 

Koulun vie­rei­sessä puis­tossa on käyty syk­syn mit­taan huu­me­kaup­paa, oppi­laita on uhkailtu ja tava­roita on varas­tettu kou­lulta. Meininki on jat­ku­nut vuo­si­kausia, mutta koro­nan myötä päih­tei­den käyt­tä­jien pal­ve­luita on ajettu alas tai siir­retty ulos, ja he ovat nyt näky­vämpi osa kau­pun­ki­ku­vaa. Myös lap­seni välituntialueella.

√Ąitin√§ ja sosi¬≠aa¬≠li¬≠huol¬≠lon ammat¬≠ti¬≠hen¬≠ki¬≠l√∂n√§ tilanne her√§t¬≠t√§√§ ris¬≠ti¬≠rii¬≠tai¬≠sia aja¬≠tuk¬≠sia. En halua olla nimby-tyyppi eik√§ ole kiva sanoa lap¬≠selle, ett√§ pysy mie¬≠luum¬≠min v√§li¬≠tun¬≠ti¬≠val¬≠vo¬≠jan l√§hei¬≠syy¬≠dess√§. √Ąl√§k√§ kos¬≠kaan tai ikin√§ ota huumeita.

Samaan aikaan yri­tän seli­tellä, että kun meillä kai­killa ei ole saman­lai­set eväät. Osa saa jo vau­vana vähem­män. Ja jos jo äiti oli toi­sen suku­pol­ven kodi­ton, on siitä ihan eri pon­nis­taa kuin perin­tei­sestä kylt­tyy­ri­ko­dista, jossa on kirjahylly.

Nyt jos ­koskaan on aika investoida ­palveluihin.

Lasta ei pelota. Teini-ik√§i¬≠sen var¬≠muu¬≠della h√§n on, ett√§ joo¬≠joo kyll√§ h√§n tie¬≠t√§√§, mutsi relaa v√§h√§n, ei mulla ole h√§t√§√§.

Korona näkyy nyt katu­ku­vassa paitsi mas­ki­päi­sinä ihmi­sinä, myös syr­jäy­ty­nei­den ja päih­tei­den käyt­tä­jien mää­rän lisään­ty­mi­senä. Koronakeväällä syn­ty­neestä ter­vey­den­huol­lon hoi­to­ve­lasta ollaan hyvin huo­lis­saan. Samalla tavalla kan­nat­taisi huo­les­tua sosi­aa­li­huol­lon pal­ve­lu­ve­lasta. Ei ole kes­tä­vää sul­kea ovia kaik­kein haavoittuvimmilta.

Nyt lap­seni välitunti­aluetta val­voo ensia­puna poliisi ja jär­jes­tys­mies, mikä tuo toki tur­val­li­suu­den tun­netta aina­kin meille van­hem­mille. Oikeat ja vai­kut­ta­vat rat­kai­sun avai­met ovat kui­ten­kin sosi­aa­li­huol­lossa. Nyt jos kos­kaan on aika inves­toida pal­ve­lui­hin ja var­mis­taa, että päih­tei­den käyt­tä­jät ja toki muut­kin saa­vat tar­vit­se­mansa avun siten, kuin se tässä tilan­teessa on mah­dol­lista ja kai­kille tur­val­lista. Päihteiden käyt­tä­jien lisään­ty­mi­nen katu­ku­vassa on vasta alku­tö­räys, sillä koro­nan todel­li­set sosi­aa­li­set seu­rauk­set ovat vielä tulossa ja monet niistä rea­li­soi­tu­vat vuo­sien kuluttua.

Kaisa Yliruokanen