Soili Vesa työskentelee asiakasohjaajana Tampereen kaupungin kotihoidossa, jossa kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut pyritään hoitamaan koronankin oloissa mahdollisimman normaalisti.

 

 

Rajoi­tuk­sista huo­li­matta koti­hoi­don pal­ve­lut kuten kauppa‑, ateria‑, sii­vous- ja tur­va­pal­ve­lut toi­mi­vat. Vain päi­vä­kes­kuk­set ovat kiinni.

− Se on harmi. Monelle asiak­kaalle käynti päi­vä­kes­kuk­sessa on ollut vii­kon ainoa kerta, jol­loin pää­see ulos nel­jän sei­nän sisältä. Erityisesti omais­hoi­ta­jille omai­sen käynti päi­vä­kes­kuk­sessa on tar­jon­nut tär­keän hen­ki­reiän ja mah­dol­li­suu­den hoi­taa omia asioita, sanoo Soili Vesa.

Auttaako kuvapuhelinyhteys yksinäisyyteen?

Yli 70-vuo­tiai­den liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten vuoksi kaup­pa­pal­ve­lua ja muuta asioin­ti­pal­ve­lua tar­vi­taan nyt enem­män. Niihin on saatu apua yksi­tyi­siltä tahoilta, ja useat kau­pat ovat varan­neet ris­ki­ryh­mille oman osto­sa­jan. Osa labo­ra­to­rioista on sul­jettu, joten jos­kus jou­du­taan pyy­tä­mään labo­ra­to­rion­hoi­taja koti­käyn­nille, jos asia­kas ei pysty läh­te­mään kau­em­pana sijait­se­vaan labo­ra­to­rioon. Kotihoidon työ­mää­rää lisää myös se, että monien asiak­kai­den omai­set ovat ennen koro­naa hoi­ta­neet joi­ta­kin asioita, mutta jou­tu­vat nyt vält­tä­mään fyy­si­siä kontakteja.

Ikäihmisten suu­rin ongelma on yksi­näi­syys. Sitä hel­pot­taisi aina­kin vähän kuva­pu­he­li­nyh­teys, jota monella ei kui­ten­kaan ole. Osalle koti­hoi­don asiak­kaista osa käyn­neistä voi­daan kor­vata etäyh­tey­tenä kuva­pu­he­li­men avulla. Näille asiak­kaille voi­daan jär­jes­tää kuvayh­teys myös omais­ten kanssa nor­maa­li­käyn­tien yhtey­dessä, mutta koti­hoi­don käyn­ti­ker­toja ei ole juu­ri­kaan voitu lisätä rajal­lis­ten resurs­sien vuoksi.

− Olemme kui­ten­kin saa­neet pie­ni­muo­toista lisä­apua kau­pun­gin työn­te­ki­jöiltä, joita on siir­retty toi­siin teh­tä­viin koro­nan vuoksi kiinni ole­vista kau­pun­gin pal­ve­luista, kuten päiväkeskuksista.

Kartoituskäyntejä tehdään tarpeen mukaan

Asiakasohjaajat tapaa­vat asiak­kaan ensin hoi­to­suh­teen alkaessa, hoi­to­neu­vot­te­lussa tai kar­toi­tus­käyn­nillä. Fyysisissä tapaa­mi­sissa eri­tyi­sesti yli 70-vuo­tiai­den ja mui­hin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien asiak­kai­den kanssa Soili Vesa käyt­tää ammat­ti­käyt­töön tar­koi­tet­tua hen­gi­tys­suo­jainta, joita alku­han­ka­luuk­sien jäl­keen on nyt riit­tä­västi saa­ta­vana. Kartoituskäynnillä kes­kus­tel­laan pal­ve­lu­tar­peesta ja asiak­kaan val­miu­desta ottaa vas­taan pal­ve­luita. Kaikki koti­hoi­don pal­ve­lut­han ovat sata­pro­sent­ti­sen vapaa­eh­toi­sia. Asiakkaalle koo­taan yksi­löl­li­nen pal­ve­lu­pa­ketti, jossa yhdis­tel­lään eri taho­jen ja kau­pun­gin tuke­mia pal­ve­luja hänen tar­pei­densa mukaisesti.

Kartoituskäyntejä teh­dään alku­ta­paa­mi­sen jäl­keen aina tilan­teen ja tar­peen mukaan.

− Mutta perus­työ­höni kuu­lu­vat sai­raa­lasta kotiu­tet­ta­vien hoi­to­neu­vot­te­lut jou­du­taan nyt käy­mään puhelimitse.

Myös joi­ta­kin asiak­kai­den luokse teh­tä­viä kar­toi­tus­käyn­tejä on jää­nyt pois, koska jot­kut asiak­kaat halua­vat mini­moida fyy­si­set kontaktit.

− Puhelimessa täy­tyy huo­mata kysyä asiak­kaalta sel­lai­sia asioita, joita koti­käyn­nillä voi havain­noida omin sil­min, kuten kuinka asia­kas pää­see tuo­lista ylös tai pää­seekö hän avaa­maan oven.

Etätyötä kannattaa tehdä normaalioloissakin

Koronarajoitusten vuoksi asia­kas­oh­jaa­jille on annettu vahva suo­si­tus etä­työ­hön. Soili Vesan mie­lestä siitä on itä­nyt joi­ta­kin hyö­dyl­li­siä­kin työ­ta­poja, joita hyvin voisi jat­kaa myös normaalioloissa.

− Hyvien tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siemme ansiosta etä­työ on saatu var­sin hyvin pelaa­maan esi­mer­kiksi asia­kas­oh­jauk­sessa, joten uskon, että digi­taa­li­nen kon­takti jää käy­tän­töön vastaisuudessakin.

Etätyön ansiosta työ­hön on tul­lut Vesan mie­lestä myös enem­män levol­li­suutta kuin työs­ken­nel­täessä useam­man hen­gen yhtei­sessä työhuoneessa.

Kotihoidossa jo pidem­män aikaa käy­tössä ollut lääk­kei­den koneel­li­nen annos­ja­kelu on korona-aikaan saa­nut ympäri kau­pun­kia lisää käyt­tä­jiä. Säästetään mer­kit­tä­västi työ­ai­kaa, kun työn­te­ki­jän ei tar­vitse osal­lis­tua lääkehuoltoon.

− Voi olla, että myös koneel­li­nen annos­tus jää käyt­töön laa­jem­min kuin ennen koro­naa, Soili Vesa ounastelee.

Iita Kettunen