Kompassin lähtökohtana on ajatus, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija. On tärkeää, että asiakas saa itse päättää, mitkä palvelut hänelle kulloisellakin hetkellä ovat sopivimmat ja mielekkäimmät.

 

Meidän tehtä­vämme on esitellä asiak­kaalle erilaisia palvelu- ja toimin­ta­vaih­toehtoja. Jos tarvit­tavaa palvelua ei palve­lu­tar­jot­ti­melta löydy, teemme siitä esityksen eteenpäin, kertoo Mira Sillanpää.

Sillanpää työsken­telee erityis­so­si­aa­lioh­jaajana Hämeen­linnan aikuis­so­si­aa­li­työssä. Hän tekee muun muassa asiakas­oh­jauksia ja alkuar­vioita, joissa hän käyttää apuvä­li­neenä Kompassia.

Kompassi on hämähä­kin­seitin näköinen graafinen esitys, jossa on kuusi eri sektoria: työelämä, terveys, psyyk­kinen hyvin­vointi ja toimin­takyky, arjen hallinta, talous, osallisuus ja sosiaa­linen tilanne.

Kukin osa-alue on pistey­tetty yhdestä viiteen pisteeseen, ja asiakas tekee aluksi tilan­ne­kom­passiin
yleisarvion omasta elämästään. Kuhunkin sektoriin liittyy syven­täviä kysymyksiä. Jos asiakas esimer­kiksi arvioi, että hänellä on hyvät työelä­män­taidot, voidaan häntä pyytää tarken­tamaan, mitä ne hänen mielestään tarkoit­tavat.

− Kaikki kysymykset on laadittu siten, että niillä koros­tetaan asiakkaan voima­varoja ja vahvuuksia, Sillanpää tarkentaa.

Kompassi näyttää myös, mikä toimintamuoto tai palvelu on auttanut, mikä ei ja mitä tarvitaan lisää.

Kyselyn perus­teella kompas­sille piirtyy kuva, jonka avulla sekä asiakkaan että työnte­kijän on helpompi hahmottaa tämän­het­kinen elämän­ti­lanne. Kuvan pohjalta asiakas voi alkaa pohtia, mitä hänen pitäisi tehdä ja mitä hän tarvitsee, jotta jokin asia elämässä muuttuisi.

Toimin­ta­kom­passiin on syötetty erilaisia palveluja ja toimintoja, joista asiakas voi valita itselleen sopivat ja jotka hänen mielestään parhaiten tukisivat häntä.
− Jos asiakas kokee yksinäi­syyttä, toimet­to­muutta tai mihinkään kuulu­mat­to­muutta, voimme esitellä hänelle esimer­kiksi OVAT-ryhmämme, joissa riittää monen­laista tekemistä.

Asiakkaan ensim­mäinen kompassi voi olla ”kevyt­versio”, mutta mitä tutum­maksi ihminen tulee, sitä syvem­mälle pystytään hänen elämän­ti­lan­nettaan ja tarpeitaan kartoit­tamaan. Kaikki toiminnat, joihin asiakas osallistuu, piirtyvät samaan tilan­ne­kom­passiin, josta nähdään, mikä asiakkaan elämässä on muuttunut.

Tarvit­taessa asiak­kaalle voidaan laatia uusi palve­lu­tar­jotin. Olennaista on, että palvelua tarjotaan oikeaan aikaan. Jos asiakas hyväksyy palvelun, tarkis­tetaan jonkin ajan kuluttua kompas­sista, onko se muuttanut jotakin.

Työkalu johtamiseen

Työnte­kijän tehtävänä kompas­si­työs­ken­te­lyssä on esittää syven­täviä kysymyksiä ja esitellä palveluja. Asiakkaat sitou­tuvat parhaiten, kun saavat itse valita, mihin osallis­tuvat.
− Kompas­si­työs­ken­te­lyssä on tärkeää keskustelu. Asiakkaan silmät saattavat avautua näkemään asioita, joita hän ei ole ennen nähnyt elämässään.

Kompassin käyttöön on tarjolla koulutuksia, joita voi tilata sisällön- ja ohjelmiston
kehittäjältä Taru Arnkililta.

Sillanpää kertoo, että kompas­si­työs­kentely on palkit­sevaa silloin, kun asiakas itse haluaisi tehdä uudelleen tilan­ne­kom­pas­sinsa nähdäkseen, missä on menossa.
− Jos jokin juttu ei ole asiakkaan kanssa toiminut, se antaa meille tiedon, että kyseinen palvelu ei ole hänelle juuri sillä hetkellä oikeaa. Tässä lisääntyy myös asiakkaan itsetun­temus.

Jos asiakas ei halua tai pysty valit­semaan mitään hänelle tarjo­tuista palve­luista, hänelle annetaan aikaa miettiä eri vaihtoehtoja. Kokemuksen mukaan asiakas yleensä palaa jonkin ajan kuluttua kompassin äärelle valit­semaan jonkin tarjolla olevista palve­luista.

− Meihin on matala kynnys ottaa yhteyttä sitten kun on oikea aika. Joskus mietti­mi­saikaa tarvitaan puolikin vuotta. Tarkoi­tuksena on, että asiak­kaalla pysyisi koko ajan sama työntekijä, mutta jos hän siirtyy toiseen palveluun, kompassi siirtyy hänen mukanaan.

Kompas­silla tehdään näkyväksi toimi­ja­ver­kostoa ja yhteis­työtä, ja se antaa johta­mi­selle työkalun tulos­seu­rantaan ja vaikut­ta­vuuden arviointiin. Pitkällä aikavä­lillä kompassin avulla nähdään, mitkä palvelut ja millainen laatu toimivat, mitä puuttuu ja mitä pitää edelleen kehittää.

Iita Kettunen