Kompassin lähtökohtana on ajatus, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija. On tärkeää, että asiakas saa itse päättää, mitkä palvelut hänelle kulloisellakin hetkellä ovat sopivimmat ja mielekkäimmät.

 

Meidän teh­tä­vämme on esi­tellä asiak­kaalle eri­lai­sia pal­velu- ja toi­min­ta­vaih­toeh­toja. Jos tar­vit­ta­vaa pal­ve­lua ei pal­ve­lu­tar­jot­ti­melta löydy, teemme siitä esi­tyk­sen eteen­päin, ker­too Mira Sillanpää.

Sillanpää työs­ken­te­lee eri­tyis­so­si­aa­lioh­jaa­jana Hämeenlinnan aikuis­so­si­aa­li­työssä. Hän tekee muun muassa asia­kas­oh­jauk­sia ja alkuar­vioita, joissa hän käyt­tää apu­vä­li­neenä Kompassia.

Kompassi on hämä­hä­kin­sei­tin näköi­nen graa­fi­nen esi­tys, jossa on kuusi eri sek­to­ria: työ­elämä, ter­veys, psyyk­ki­nen hyvin­vointi ja toi­min­ta­kyky, arjen hal­linta, talous, osal­li­suus ja sosi­aa­li­nen tilanne.

Kukin osa-alue on pis­tey­tetty yhdestä vii­teen pis­tee­seen, ja asia­kas tekee aluksi tilannekompassiin
ylei­sar­vion omasta elä­mäs­tään. Kuhunkin sek­to­riin liit­tyy syven­tä­viä kysy­myk­siä. Jos asia­kas esi­mer­kiksi arvioi, että hänellä on hyvät työ­elä­män­tai­dot, voi­daan häntä pyy­tää tar­ken­ta­maan, mitä ne hänen mie­les­tään tarkoittavat.

− Kaikki kysy­myk­set on laa­dittu siten, että niillä koros­te­taan asiak­kaan voi­ma­va­roja ja vah­vuuk­sia, Sillanpää tarkentaa.

Kompassi näyttää myös, mikä toimintamuoto tai palvelu on auttanut, mikä ei ja mitä tarvitaan lisää.

Kyselyn perus­teella kom­pas­sille piir­tyy kuva, jonka avulla sekä asiak­kaan että työn­te­ki­jän on hel­pompi hah­mot­taa tämän­het­ki­nen elä­män­ti­lanne. Kuvan poh­jalta asia­kas voi alkaa poh­tia, mitä hänen pitäisi tehdä ja mitä hän tar­vit­see, jotta jokin asia elä­mässä muuttuisi.

Toimintakompassiin on syö­tetty eri­lai­sia pal­ve­luja ja toi­min­toja, joista asia­kas voi valita itsel­leen sopi­vat ja jotka hänen mie­les­tään par­hai­ten tuki­si­vat häntä.
− Jos asia­kas kokee yksi­näi­syyttä, toi­met­to­muutta tai mihin­kään kuu­lu­mat­to­muutta, voimme esi­tellä hänelle esi­mer­kiksi OVAT-ryh­mämme, joissa riit­tää monen­laista tekemistä.

Asiakkaan ensim­mäi­nen kom­passi voi olla ”kevyt­ver­sio”, mutta mitä tutum­maksi ihmi­nen tulee, sitä syvem­mälle pys­ty­tään hänen elä­män­ti­lan­net­taan ja tar­pei­taan kar­toit­ta­maan. Kaikki toi­min­nat, joi­hin asia­kas osal­lis­tuu, piir­ty­vät samaan tilan­ne­kom­pas­siin, josta näh­dään, mikä asiak­kaan elä­mässä on muuttunut.

Tarvittaessa asiak­kaalle voi­daan laa­tia uusi pal­ve­lu­tar­jo­tin. Olennaista on, että pal­ve­lua tar­jo­taan oike­aan aikaan. Jos asia­kas hyväk­syy pal­ve­lun, tar­kis­te­taan jon­kin ajan kulut­tua kom­pas­sista, onko se muut­ta­nut jotakin.

Työkalu johtamiseen

Työntekijän teh­tä­vänä kom­pas­si­työs­ken­te­lyssä on esit­tää syven­tä­viä kysy­myk­siä ja esi­tellä pal­ve­luja. Asiakkaat sitou­tu­vat par­hai­ten, kun saa­vat itse valita, mihin osallistuvat.
− Kompassityöskentelyssä on tär­keää kes­kus­telu. Asiakkaan sil­mät saat­ta­vat avau­tua näke­mään asioita, joita hän ei ole ennen näh­nyt elämässään.

Kompassin käyttöön on tarjolla koulutuksia, joita voi tilata sisällön- ja ohjelmiston
kehittäjältä Taru Arnkililta.

Sillanpää ker­too, että kom­pas­si­työs­ken­tely on pal­kit­se­vaa sil­loin, kun asia­kas itse haluaisi tehdä uudel­leen tilan­ne­kom­pas­sinsa näh­däk­seen, missä on menossa.
− Jos jokin juttu ei ole asiak­kaan kanssa toi­mi­nut, se antaa meille tie­don, että kysei­nen pal­velu ei ole hänelle juuri sillä het­kellä oikeaa. Tässä lisään­tyy myös asiak­kaan itsetuntemus.

Jos asia­kas ei halua tai pysty valit­se­maan mitään hänelle tar­jo­tuista pal­ve­luista, hänelle anne­taan aikaa miet­tiä eri vaih­toeh­toja. Kokemuksen mukaan asia­kas yleensä palaa jon­kin ajan kulut­tua kom­pas­sin äärelle valit­se­maan jon­kin tar­jolla ole­vista palveluista.

− Meihin on matala kyn­nys ottaa yhteyttä sit­ten kun on oikea aika. Joskus miet­ti­mi­sai­kaa tar­vi­taan puo­li­kin vuotta. Tarkoituksena on, että asiak­kaalla pysyisi koko ajan sama työn­te­kijä, mutta jos hän siir­tyy toi­seen pal­ve­luun, kom­passi siir­tyy hänen mukanaan.

Kompassilla teh­dään näky­väksi toi­mi­ja­ver­kos­toa ja yhteis­työtä, ja se antaa joh­ta­mi­selle työ­ka­lun tulos­seu­ran­taan ja vai­kut­ta­vuu­den arvioin­tiin. Pitkällä aika­vä­lillä kom­pas­sin avulla näh­dään, mitkä pal­ve­lut ja mil­lai­nen laatu toi­mi­vat, mitä puut­tuu ja mitä pitää edel­leen kehittää.

Iita Kettunen