Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan varhaiskasvatuslakiin muutosta, joka parantaa lapsen oikeutta saada varhaiskasvatuksessa tarvitsemansa tukea.

 

 

Halli­tus­oh­jel­massa halu­taan kaven­taa ja ennal­taeh­käistä oppi­mi­se­roja sekä vah­vis­taa oppi­mi­sen tukea. Perusopetuslaissa sää­de­tään oppi­laan oikeu­desta peda­go­gi­seen tukeen kol­mi­por­tai­sen mal­lin mukaan. Varhaiskasvatuslaissa lap­sen tar­vit­sema tuki on kyllä mai­nittu useassa koh­din, mutta hal­li­tus­oh­jel­man tavoit­tei­den mukai­sesti on tar­peen kehit­tää tuen jär­jes­tel­mää. Myös perus­o­pe­tuk­sen osalta tuen jär­jes­tel­mää tar­ken­ne­taan, ker­too ope­tus­neu­vos Kirsi Alila ope­tus- ja kulttuuriministeriöstä

Alila koros­taa, että var­hais­kas­va­tuk­sen tuen mal­lissa on läh­det­tävä var­hais­kas­va­tuk­sen omaleimaisuudesta.

– Perusopetuksen kol­mi­por­tai­sen mal­lin kopioi­mi­nen sel­lai­se­naan ei vält­tä­mättä ole rat­kaisu, mutta oleel­lista on, että var­hais­kas­va­tuk­sen ja perus­o­pe­tuk­sen tuen mal­leilla on yhteys toi­siinsa oli käy­tössä mikä tahansa portaikko.

Oppimisen tuen työ­ryhmä, joka jakau­tuu esi- ja perus­o­pe­tuk­sen jaos­toon ja var­hais­kas­va­tus­jaos­toon, tekee tilan­ne­kat­sausta oppi­mi­sen tuen nyky­ti­lan­teesta. Työryhmä on myös käsi­tel­lyt useissa kuu­le­mi­sissa, mil­laista tukea var­hais­kas­va­tuk­sessa tar­vit­tai­siin. Työryhmän väli­ra­portti val­mis­tuu huh­ti­kuussa. Työskentelyaikaa on elo­kuun lop­puun 2022.

Sosionomi hyvinvointityöstä vastaavaksi

Talentian mie­lestä var­hais­kas­va­tus­la­kiin tulee lisätä lap­sen oikeus tar­vit­se­maansa oppi­mi­sen ja hyvin­voin­nin tukeen.

– Lapsen tuen tarve on otet­tava huo­mioon las­ten tai hen­ki­lös­tön luku­mää­rässä. Lisäksi var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyi­so­pet­ta­jille tulee sää­tää lapsi- ja toi­mi­paik­ka­koh­tai­nen mitoi­tus, toteaa Talentian eri­tyis­asian­tun­tija Marjo Katajisto.

Talentiasta koros­te­taan, että tuen eri astei­den ja nii­den sisäl­lön mää­rit­te­lyssä on huo­mioi­tava myös sosi­aa­li­nen ja emo­tio­naa­li­nen tuki. Talentia ehdot­taa, että var­hais­kas­va­tus­laissa ja var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­massa sää­det­täi­siin nykyistä tar­kem­min lapsi- ja per­he­koh­tai­sesta hyvinvointityöstä.

–  Hyvinvointityöstä vas­taa­vaksi tulisi nimetä var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­nomi, joka osal­lis­tuu yksi­kön peda­go­gi­seen toi­min­taan. Näin yhdis­te­tään vahva las­ten ja per­hei­den hyvin­voin­nin tun­te­mus ja var­hais­kas­va­tuk­sen peda­go­gi­nen osaa­mi­nen, toteaa Katajisto.

–  Myös vam­mai­sen lap­sen pal­ve­lu­jär­jes­tel­miä ja tuki­toi­mia suun­ni­tel­taessa olisi tar­peen hyö­dyn­tää var­hais­kas­va­tuk­sen sosio­no­min osaa­mista, hän lisää.

Talentian ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riölle esit­tä­mien kehit­tä­mi­seh­do­tus­ten pää­mää­ränä on, että lapsi ja perhe saa­vat tukea ajoissa eivätkä ongel­mat kärjisty.

Palveluohjauksesta säädettävä tarkemmin

Talentia pai­not­taa, että var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­luoh­jauk­sesta tulee sää­tää laissa tar­kem­min. Sille on varat­tava oma amma­til­li­nen hen­ki­lös­tö­re­surssi. Neuvontaa var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­lu­jen pii­riin on tar­peen antaa muun muassa per­he­kes­kuk­sissa, neu­vo­loissa ja avoi­men var­hais­kas­va­tuk­sen toimintayksiköissä.

Palveluohjauksella voi­daan paran­taa var­hais­kas­va­tuk­sen osal­lis­tu­mi­sas­tetta ja ohjata lap­sia tämän var­hai­sen tuen piiriin.

Päiväkotiin ja var­hais­kas­va­tuk­sen hal­lin­toon tar­vi­taan ryh­mässä työs­ken­te­le­vän hen­ki­lös­tön lisäksi var­hais­kas­va­tuk­sen per­heoh­jaa­jia ja kuraat­to­reita. He teke­vät tär­keää ennal­taeh­käi­se­vää ja yhtei­söl­li­syyttä tuke­vaa työtä. Kaksivuotisen esio­pe­tuk­sen kokeilu kas­vat­taa kuraat­to­rien tar­vetta enti­ses­tään tulevaisuudessa.

Kristiina Koskiluoma