Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli jäsenen kysymystä, jossa hän pohti eri rooleissa toimivan kollegansa toimintatapojen eettisyyttä.

 

 

Kysymyk­sen lähet­tänyt jäsen ker­too kol­le­gas­taan, joka oli ottanut työ­suh­teessa ollessaan hal­tu­un­sa asi­akkaansa omaisen henkilöko­htaisen puhelin­numeron ja han­kkin­ut sit­ten tämän fir­mas­ta itselleen sekä suku­laisilleen palvelui­ta ja saanut niihin alen­nuk­sia ja etu­ja.

Kol­le­ga ker­toi, että asi­akkaan omaisen fir­mal­ta saa­mansa avun vuok­si hän kut­sui sekä asi­akkaan että tämän omaisen oman per­heen­sä juh­li­in. Esimiehemme mielestä näin voi tehdä, ja asi­akas voidaan kut­sua vapaa-ajal­la sivi­ilivierailulle. Palat­tuaan juh­lista asi­akas ker­toi, että hänen tak­si­palveluitaan oli hyö­dyn­net­ty matkus­taes­sa juh­la­paikas­ta toiseen niin, että hänen tak­sis­saan matkusti osa juhlaväestä.

Jäsen­estä tilanne on mon­imutkainen ja häm­men­tävä, sil­lä kol­le­ga toi­mi sekaisin mon­es­sa roolis­sa: ammat­tiroolis­sa asi­akkaan kanssa toimies­saan ja sivi­iliroolis­sa muis­sa yhteyk­sis­sä. Toisi­naan asi­akas on viet­tänyt aikaa kol­le­gan kotona hänen työa­jal­laan ja toisi­naan kol­le­gan per­heen­jäsenet ja ystävät viet­tävät aikaa työ­paikalla.

Eettistä linjausta

Tal­ent­ian ammat­tieet­tisen lau­takun­nan mukaan jäse­nen kol­le­gan use­at roolit voivat vaikeut­taa asi­akkaan tilanteen puoluee­ton­ta käsit­te­lyä ja on ammat­tieet­tis­es­ti vaikea. Hallinto­lain mukaan henkilö on esteelli­nen, jos asi­akas on viran­halti­jan läheinen tai työn­tek­i­jä itse on asiano­sainen tai työn­tek­i­jälle itselleen on syn­tymässä jotakin eri­ty­istä hyö­tyä tai vahinkoa. Hallinto­la­ki ei kat­e­goris­es­ti määrää esteel­lisyyt­tä päätök­sen­tekoon sil­loin, kun kyseessä on työn­tek­i­jän har­rastekaveri, naa­puri tai tut­ta­va.

Ammat­tieet­tiseen ja juridis­een hark­in­taan kuu­luu pohtia asi­akastyön puolueet­to­muut­ta, tas­a­puolisu­ut­ta ja yhden­ver­taisu­ut­ta sekä tarvit­taes­sa tode­ta esteel­lisyys. On kysyt­tävä, miltä asia näyt­tää ulkop­uoliselle eikä arvioi­da vain sitä, miten itse kokee oman puolueet­to­muuten­sa.

Asi­akkaan omaisen puhe­lin­nu­meron ottamista omaan käyt­töön ja sen jäl­keen saat­ua henkilöko­htaista etua voidaan pitää arve­lut­ta­vana. Työssä ollessa asi­akkaas­ta saat­ua tietoa ei saa tuo­da esi­in eikä käyt­tää muus­sa yhtey­dessä. Asi­akkaan rek­isteri- ja yhtey­den­pitotiedot eivät ole tarkoitet­tu yleiseen käyt­töön. Tiedot kuu­lu­vat asi­akas­suh­teen kaut­ta toimi­val­taisille henkilöille ja hei­dänkin osaltaan tulee ottaa huomioon vaiti­o­lo- ja salas­s­apit­o­määräyk­set.

Asi­akkaan tak­sikul­je­tusten käyt­tämi­nen juhlaväen kul­je­tuk­si­in on ollut selkeä sopimus- ja normirikko­mus.

Esimies ohjeistaa

Esimiehen kuu­luu ohjeis­taa työn­tek­i­jöitä asi­akkaan asioiden salas­s­api­tovelvol­lisu­ud­es­ta, jos se on uno­htunut työy­hteisössä.

Myös omavalvon­ta­su­un­nitel­mas­ta voi ker­ra­ta, mitä asi­akkaan asioiden luot­ta­muk­sel­lisu­ud­es­ta on ohjeis­tet­tu. Ammat­ti­henkilön toim­inta kuvatun kaltaise­na on ollut sekä lain että ammat­ti­eti­ikan vas­taista.

Alpo Heikki­nen
eri­ty­isas­iantun­ti­ja
ammat­tieet­ti­nen lau­takun­ta
ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia