Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli jäsenen kysymystä, jossa hän pohti eri rooleissa toimivan kollegansa toimintatapojen eettisyyttä.

 

 

Kysymyksen lähet­tänyt jäsen kertoo kolle­gastaan, joka oli ottanut työsuh­teessa ollessaan haltuunsa asiak­kaansa omaisen henki­lö­koh­taisen puhelin­numeron ja hankkinut sitten tämän firmasta itselleen sekä sukulai­silleen palve­luita ja saanut niihin alennuksia ja etuja.

Kollega kertoi, että asiakkaan omaisen firmalta saamansa avun vuoksi hän kutsui sekä asiakkaan että tämän omaisen oman perheensä juhliin. Esimie­hemme mielestä näin voi tehdä, ja asiakas voidaan kutsua vapaa-ajalla sivii­li­vie­rai­lulle. Palat­tuaan juhlista asiakas kertoi, että hänen taksi­pal­ve­luitaan oli hyödyn­netty matkus­taessa juhla­pai­kasta toiseen niin, että hänen taksissaan matkusti osa juhla­väestä.

Jäsenestä tilanne on monimut­kainen ja hämmentävä, sillä kollega toimi sekaisin monessa roolissa: ammat­ti­roo­lissa asiakkaan kanssa toimiessaan ja sivii­li­roo­lissa muissa yhteyk­sissä. Toisinaan asiakas on viettänyt aikaa kollegan kotona hänen työajallaan ja toisinaan kollegan perheen­jä­senet ja ystävät viettävät aikaa työpai­kalla.

Eettistä linjausta

Talentian ammat­tieet­tisen lauta­kunnan mukaan jäsenen kollegan useat roolit voivat vaikeuttaa asiakkaan tilanteen puolu­ee­tonta käsit­telyä ja on ammat­tieet­ti­sesti vaikea. Hallin­tolain mukaan henkilö on esteel­linen, jos asiakas on viran­hal­tijan läheinen tai työntekijä itse on asian­osainen tai työnte­ki­jälle itselleen on synty­mässä jotakin erityistä hyötyä tai vahinkoa. Hallin­tolaki ei katego­ri­sesti määrää esteel­li­syyttä päätök­sen­tekoon silloin, kun kyseessä on työnte­kijän harras­te­kaveri, naapuri tai tuttava.

Ammat­tieet­tiseen ja juridiseen harkintaan kuuluu pohtia asiakastyön puolu­eet­to­muutta, tasapuo­li­suutta ja yhden­ver­tai­suutta sekä tarvit­taessa todeta esteel­lisyys. On kysyttävä, miltä asia näyttää ulkopuo­li­selle eikä arvioida vain sitä, miten itse kokee oman puolu­eet­to­muu­tensa.

Asiakkaan omaisen puhelin­nu­meron ottamista omaan käyttöön ja sen jälkeen saatua henki­lö­koh­taista etua voidaan pitää arvelut­tavana. Työssä ollessa asiak­kaasta saatua tietoa ei saa tuoda esiin eikä käyttää muussa yhtey­dessä. Asiakkaan rekisteri- ja yhtey­den­pi­to­tiedot eivät ole tarkoi­tettu yleiseen käyttöön. Tiedot kuuluvat asiakas­suhteen kautta toimi­val­tai­sille henki­löille ja heidänkin osaltaan tulee ottaa huomioon vaitiolo- ja salas­sa­pi­to­mää­räykset.

Asiakkaan taksi­kul­je­tusten käyttä­minen juhlaväen kulje­tuksiin on ollut selkeä sopimus- ja normi­rik­komus.

Esimies ohjeistaa

Esimiehen kuuluu ohjeistaa työnte­ki­jöitä asiakkaan asioiden salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suu­desta, jos se on unohtunut työyh­tei­sössä.

Myös omaval­von­ta­suun­ni­tel­masta voi kerrata, mitä asiakkaan asioiden luotta­muk­sel­li­suu­desta on ohjeis­tettu. Ammat­ti­hen­kilön toiminta kuvatun kaltaisena on ollut sekä lain että ammat­tie­tiikan vastaista.

Alpo Heikkinen
erityis­asian­tuntija
ammat­tieet­tinen lauta­kunta
ammat­ti­jär­jestö Talentia