Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli jäsenen kysymystä, jossa hän pohti eri rooleissa toimivan kollegansa toimintatapojen eettisyyttä.

 

 

Kysy­myk­sen lähet­tä­nyt jäsen ker­too kol­le­gas­taan, joka oli otta­nut työ­suh­teessa olles­saan hal­tuunsa asiak­kaansa omai­sen hen­ki­lö­koh­tai­sen puhelin­numeron ja hank­ki­nut sit­ten tämän fir­masta itsel­leen sekä suku­lai­sil­leen pal­ve­luita ja saa­nut nii­hin alen­nuk­sia ja etuja.

Kollega ker­toi, että asiak­kaan omai­sen fir­malta saa­mansa avun vuoksi hän kut­sui sekä asiak­kaan että tämän omai­sen oman per­heensä juh­liin. Esimiehemme mie­lestä näin voi tehdä, ja asia­kas voi­daan kut­sua vapaa-ajalla sivii­li­vie­rai­lulle. Palattuaan juh­lista asia­kas ker­toi, että hänen tak­si­pal­ve­lui­taan oli hyö­dyn­netty mat­kus­taessa juh­la­pai­kasta toi­seen niin, että hänen tak­sis­saan mat­kusti osa juhlaväestä.

Jäsenestä tilanne on moni­mut­kai­nen ja häm­men­tävä, sillä kol­lega toimi sekai­sin monessa roo­lissa: ammat­ti­roo­lissa asiak­kaan kanssa toi­mies­saan ja sivii­li­roo­lissa muissa yhteyk­sissä. Toisinaan asia­kas on viet­tä­nyt aikaa kol­le­gan kotona hänen työ­ajal­laan ja toi­si­naan kol­le­gan per­heen­jä­se­net ja ystä­vät viet­tä­vät aikaa työpaikalla.

Eettistä linjausta

Talentian ammat­tieet­ti­sen lau­ta­kun­nan mukaan jäse­nen kol­le­gan useat roo­lit voi­vat vai­keut­taa asiak­kaan tilan­teen puo­lu­ee­tonta käsit­te­lyä ja on ammat­tieet­ti­sesti vai­kea. Hallintolain mukaan hen­kilö on esteel­li­nen, jos asia­kas on viran­hal­ti­jan lähei­nen tai työn­te­kijä itse on asian­osai­nen tai työn­te­ki­jälle itsel­leen on syn­ty­mässä jota­kin eri­tyistä hyö­tyä tai vahin­koa. Hallintolaki ei kate­go­ri­sesti mää­rää esteel­li­syyttä pää­tök­sen­te­koon sil­loin, kun kyseessä on työn­te­ki­jän har­ras­te­ka­veri, naa­puri tai tuttava.

Ammattieettiseen ja juri­di­seen har­kin­taan kuu­luu poh­tia asia­kas­työn puo­lu­eet­to­muutta, tas­a­puo­li­suutta ja yhden­ver­tai­suutta sekä tar­vit­taessa todeta esteel­li­syys. On kysyt­tävä, miltä asia näyt­tää ulko­puo­li­selle eikä arvioida vain sitä, miten itse kokee oman puolueettomuutensa.

Asiakkaan omai­sen puhe­lin­nu­me­ron otta­mista omaan käyt­töön ja sen jäl­keen saa­tua hen­ki­lö­koh­taista etua voi­daan pitää arve­lut­ta­vana. Työssä ollessa asiak­kaasta saa­tua tie­toa ei saa tuoda esiin eikä käyt­tää muussa yhtey­dessä. Asiakkaan rekis­teri- ja yhtey­den­pi­to­tie­dot eivät ole tar­koi­tettu ylei­seen käyt­töön. Tiedot kuu­lu­vat asia­kas­suh­teen kautta toi­mi­val­tai­sille hen­ki­löille ja hei­dän­kin osal­taan tulee ottaa huo­mioon vai­tiolo- ja salassapitomääräykset.

Asiakkaan tak­si­kul­je­tus­ten käyt­tä­mi­nen juh­la­väen kul­je­tuk­siin on ollut sel­keä sopi­mus- ja normirikkomus.

Esimies ohjeistaa

Esimiehen kuu­luu ohjeis­taa työn­te­ki­jöitä asiak­kaan asioi­den salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suu­desta, jos se on unoh­tu­nut työyhteisössä.

Myös oma­val­von­ta­suun­ni­tel­masta voi ker­rata, mitä asiak­kaan asioi­den luot­ta­muk­sel­li­suu­desta on ohjeis­tettu. Ammattihenkilön toi­minta kuva­tun kal­tai­sena on ollut sekä lain että ammat­tie­tii­kan vastaista.

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
ammat­tieet­ti­nen lautakunta
ammat­ti­jär­jestö Talentia