Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­johtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteis­kuntaa sosiaa­li­sesta näkökul­masta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

Kuuma kesä jatkuu politiikan kuumana syksynä, kun eduskunta jatkaa sote-uudis­tuksen käsit­telyä syysis­tun­to­kau­della. Tuleeko sote vai ei, se selviää marras-joulu­kuussa. Tulevasta sote-päätök­sestä riippuu moni asia sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden järjes­tä­mi­sessä. Varmasti tiedetään se, että sote-päätökset vaikut­tavat lähes kaikkien Talentian jäsenten asemaan työelä­mässä.

Sote-ratkaisua odotel­lessa ammat­ti­jär­jestö Talentia valmis­tautuu kevään 2019 eduskun­ta­vaa­leihin ja mahdol­li­sesti käytäviin maakun­ta­vaa­leihin. Eduskun­ta­vaa­leissa päätetään sote-uudis­tuksen tulevai­suu­desta, ja maakun­ta­vaa­leissa ammat­ti­laisten käytännön työoloista eri maakun­nissa.

Vaalien ennakoi­mat­tomuus on lisään­tynyt. Mahdol­lista halli­tus­pohjaa on vaikea ennustaa. Talentia valmis­tau­tuukin laaja-alaiseen vaikut­ta­mis­työhön niin eduskunta- kuin maakun­ta­vaa­leis­sakin.

Syyskuun 1. päivä tulee voimaan uusi varhais­kas­va­tuslaki. Talen­tissa jatkamme vaikut­ta­mis­työ­tämme, kun lakia toimeen­pannaan ja jalkau­tetaan arkeen. Edunval­von­nal­li­sesti lainsää­dän­tö­rin­ta­malla on muutoinkin vilkas syksy edessä. Eduskuntaan on tulossa uutta lainsää­däntöä, kuten asiakas- ja potilaslaki sekä työttö­myys­turvaan liittyvät muutokset.

Työmark­ki­na­syksy alkaa kunta-alan työmark­ki­na­se­mi­naa­rissa Lappeen­ran­nassa 16. – 17.8.2018. Sitä ennen alkaa KVTES:n työryhmien työ Kunta­työ­nan­tajat KT:n ja kunta-alan pääso­pi­ja­jär­jes­töjen aloitus­se­mi­naa­rilla. Myös yksityi­sellä sosiaali­palvelualalla työryhmät aloit­te­levat työsken­te­lyään.

 

Toivotan kuuman kesän jälkeen kaikille meille aktii­vista syksyä kohti vuotta 2019. Ja jos työelä­mässä tulee pulmia vastaan, Talentian monipuo­liset jäsen­pal­velut auttavat ja tukevat jäsentä.

Jäsenten edunval­vontaa tehdään luotta­mus­miesten, aluea­sia­miesten, erityis­asiantuntijoiden ja lakimiesten voimin. Jäsen­sih­teerit pitävät jäsen­tietosi ajan tasalla.

Viestintä ja toimiston palve­lu­yk­sikkö tuottavat jäsenille ja jäsenyh­dis­tyk­sille hyödyl­lisiä materi­aaleja ajankoh­tai­sista työelämän ja edunval­vonnan asioista henki­lö­koh­tai­sesti kotiin toimi­tettuna tai sosiaa­lisen median kautta. Pidetään yhteyttä!

Tero Ristimäki