Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheen­joh­taja Tero Ristimäki kom­men­toi yhteis­kun­taa sosi­aa­li­sesta näkö­kul­masta. Seuraa tai pyydä kave­riksi, niin tie­dät enem­män!
Facebook
Twitter

Kuuma kesä jat­kuu poli­tii­kan kuu­mana syk­synä, kun edus­kunta jat­kaa sote-uudis­tuk­sen käsit­te­lyä syy­sis­tun­to­kau­della. Tuleeko sote vai ei, se sel­viää mar­ras-jou­lu­kuussa. Tulevasta sote-pää­tök­sestä riip­puu moni asia sosi­aali- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sessä. Varmasti tie­de­tään se, että sote-pää­tök­set vai­kut­ta­vat lähes kaik­kien Talentian jäsen­ten ase­maan työelämässä.

Sote-rat­kai­sua odo­tel­lessa ammat­ti­jär­jestö Talentia val­mis­tau­tuu kevään 2019 edus­kun­ta­vaa­lei­hin ja mah­dol­li­sesti käy­tä­viin maa­kun­ta­vaa­lei­hin. Eduskuntavaaleissa pää­te­tään sote-uudis­tuk­sen tule­vai­suu­desta, ja maa­kun­ta­vaa­leissa ammat­ti­lais­ten käy­tän­nön työ­oloista eri maakunnissa.

Vaalien enna­koi­mat­to­muus on lisään­ty­nyt. Mahdollista hal­li­tus­poh­jaa on vai­kea ennus­taa. Talentia val­mis­tau­tuu­kin laaja-alai­seen vai­kut­ta­mis­työ­hön niin edus­kunta- kuin maakuntavaaleissakin.

Syyskuun 1. päivä tulee voi­maan uusi var­hais­kas­va­tus­laki. Talentissa jat­kamme vai­kut­ta­mis­työ­tämme, kun lakia toi­meen­pan­naan ja jal­kau­te­taan arkeen. Edunvalvonnallisesti lain­sää­dän­tö­rin­ta­malla on muu­toin­kin vil­kas syksy edessä. Eduskuntaan on tulossa uutta lain­sää­dän­töä, kuten asia­kas- ja poti­las­laki sekä työt­tö­myys­tur­vaan liit­ty­vät muutokset.

Työmarkkinasyksy alkaa kunta-alan työ­mark­ki­na­se­mi­naa­rissa Lappeenrannassa 16.–17.8.2018. Sitä ennen alkaa KVTES:n työ­ryh­mien työ Kuntatyönantajat KT:n ja kunta-alan pää­so­pi­ja­jär­jes­tö­jen aloi­tus­se­mi­naa­rilla. Myös yksi­tyi­sellä sosiaali­palvelualalla työ­ryh­mät aloit­te­le­vat työskentelyään.

 

Toivotan kuu­man kesän jäl­keen kai­kille meille aktii­vista syk­syä kohti vuotta 2019. Ja jos työ­elä­mässä tulee pul­mia vas­taan, Talentian moni­puo­li­set jäsen­pal­ve­lut aut­ta­vat ja tuke­vat jäsentä.

Jäsenten edun­val­von­taa teh­dään luot­ta­mus­mies­ten, alue­a­sia­mies­ten, erityis­asiantuntijoiden ja laki­mies­ten voi­min. Jäsensihteerit pitä­vät jäsen­tie­tosi ajan tasalla.

Viestintä ja toi­mis­ton pal­ve­lu­yk­sikkö tuot­ta­vat jäse­nille ja jäse­nyh­dis­tyk­sille hyö­dyl­li­siä mate­ri­aa­leja ajan­koh­tai­sista työ­elä­män ja edun­val­von­nan asioista hen­ki­lö­koh­tai­sesti kotiin toi­mi­tet­tuna tai sosi­aa­li­sen median kautta. Pidetään yhteyttä!

Tero Ristimäki