Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Tal­ent­ian puheen­jo­hta­ja Tero Ris­timä­ki kom­men­toi yhteiskun­taa sosi­aalis­es­ta näkökul­mas­ta. Seu­raa tai pyy­dä kaverik­si, niin tiedät enem­män!
Face­book
Twit­ter

Kuuma kesä jatkuu poli­ti­ikan kuumana syksynä, kun eduskun­ta jatkaa sote-uud­is­tuk­sen käsit­te­lyä syy­sis­tun­tokaudel­la. Tuleeko sote vai ei, se selviää mar­ras-jouluku­us­sa. Tulev­as­ta sote-päätök­ses­tä riip­puu moni asia sosi­aali- ja ter­veyspalvelu­iden jär­jestämisessä. Var­masti tiede­tään se, että sote-päätök­set vaikut­ta­vat läh­es kaikkien Tal­ent­ian jäsen­ten ase­maan työelämässä.

Sote-ratkaisua odotel­lessa ammat­ti­jär­jestö Tal­en­tia valmis­tau­tuu kevään 2019 eduskun­tavaalei­hin ja mah­dol­lis­es­ti käytävi­in maakun­tavaalei­hin. Eduskun­tavaaleis­sa päätetään sote-uud­is­tuk­sen tule­vaisu­ud­es­ta, ja maakun­tavaaleis­sa ammat­ti­lais­ten käytän­nön työoloista eri maakun­nis­sa.

Vaalien ennakoimat­to­muus on lisään­tynyt. Mah­dol­lista hal­li­tus­po­h­jaa on vaikea ennus­taa. Tal­en­tia valmis­tau­tuukin laa­ja-alaiseen vaikut­tamistyöhön niin eduskun­ta- kuin maakun­tavaaleis­sakin.

Syysku­un 1. päivä tulee voimaan uusi varhaiskas­va­tus­la­ki. Tal­en­tis­sa jatkamme vaikut­tamistyötämme, kun lakia toimeen­pan­naan ja jalka­ute­taan arkeen. Edun­valvon­nal­lis­es­ti lain­säädän­törin­ta­mal­la on muu­toinkin vilkas syksy edessä. Eduskun­taan on tulos­sa uut­ta lain­säädän­töä, kuten asi­akas- ja poti­lasla­ki sekä työt­tömyys­tur­vaan liit­tyvät muu­tok­set.

Työ­markki­nasyksy alkaa kun­ta-alan työ­markki­nasem­i­naaris­sa Lappeen­ran­nas­sa 16.–17.8.2018. Sitä ennen alkaa KVTES:n työryh­mien työ Kun­tatyö­nan­ta­jat KT:n ja kun­ta-alan pää­sopi­ja­jär­jestö­jen aloi­tussem­i­naar­il­la. Myös yksi­tyisel­lä sosiaali­palvelualalla työryh­mät aloit­tel­e­vat työsken­te­lyään.

 

Toiv­otan kuuman kesän jäl­keen kaikille meille akti­ivista syksyä kohti vuot­ta 2019. Ja jos työelämässä tulee pul­mia vas­taan, Tal­ent­ian monipuoliset jäsen­palve­lut aut­ta­vat ja tuke­vat jäsen­tä.

Jäsen­ten edun­valvon­taa tehdään luot­ta­mus­mi­esten, alueasi­ami­esten, erityis­asiantuntijoiden ja lakimi­esten voimin. Jäsen­si­h­teer­it pitävät jäsen­ti­etosi ajan tasal­la.

Viestin­tä ja toimis­ton palveluyk­sikkö tuot­ta­vat jäse­nille ja jäseny­hdis­tyk­sille hyödyl­lisiä mate­ri­aale­ja ajanko­htai­sista työelämän ja edun­valvon­nan asioista henkilöko­htais­es­ti koti­in toimitet­tuna tai sosi­aalisen medi­an kaut­ta. Pide­tään yhteyt­tä!

Tero Ris­timä­ki